gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK'LI HASTA TARAFINDAN ALINAN TIBBİ MALZEME ÖDEMELERİ

13/11/2013 tarihli Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri konulu GENELGE 2013/ 37 yayınlanmıştır.

25 Kasım 2013 Pazartesi 22:15
SGK'LI HASTA TARAFINDAN ALINAN TIBBİ MALZEME ÖDEMELERİ


 GENELGE 2013/ 37


Bilindiği üzere Kurumumuz tarafındanyayımlanan ve halen uygulanan genelgelerin, Kurum Başkanlık Makamının29/12/2010 tarihli ve 747 sayılı Olur’ları gereği yeniden gözden geçirilmesi,güncelleştirilmesi ve konu bazında tekleştirilmesi talimatları çerçevesinde,tıbbi malzemelerin hasta tarafından temin edilmesi durumunda geri ödemeişlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri arasında uygulama birliğininsağlanmasını teminen yayımlanmış olan “Hasta Tarafından Temin Edilen TıbbiMalzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 22.08.2012 tarihli ve 2012/31sayılı Genelgenin, değişen mevzuat doğrultusunda yeniden düzenlenmesi ihtiyacıdoğmuştur.

Hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödemeişlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul veEsasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda belirtildiği şekilde yürütülecektir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

1.1.    Başvuru İşlemleri

(1)    Genel sağlık sigortasıkapsamındaki kişilerce temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesineyönelik müracaatlar Kurumun tüm taşra birimlerine yapılabilir. Ancak, müracaatıkabul eden il müdürlüğü, fatura ve eki belgeleri işlemleri yapılmak üzere sigortalınınikamet ettiği il müdürlüğüne posta yoluyla gönderir (İade  kapsamındaki cihazlar hariç).

(2)    İade kapsamındakicihazlara ilişkin işlemlerin tamamı, ilk başvuruyu kabul eden ve stokkontrolünü yapan taşra birimince yapılmak zorundadır.

(3)    Genel sağlıksigortalısı ve/veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin kimlik ve iletişimbilgilerini içeren Şahıs Ödemesi Talep Dilekçesi (EK-1) ve ilgili tıbbi malzemeiçin istenilen diğer belgeler; sağlık sosyal güvenlik merkezi bulunan illerdeSağlık Sosyal Güvenlik Merkezine (SSGM), bulunmayan illerde sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne teslim edilir.

(4)    Başvurular posta yoluile de yapılabilir. Ancak, iade kapsamında olan cihazlar için yapılan başvuruişlemleri, genel sağlık sigortalısı/bakmakla yükümlü olduğu hasta/velisi/vasisiveya birinci derecede akrabaları tarafından şahsen yapılmalıdır, posta yolu ileyapılan başvurular işleme alınmaz.

1.2.   Tıbbi malzeme bedellerinin geri ödenmesinde, SUT’tayer alan istisnalar hariç olmak üzere tıbbi malzemeye ait fatura tarihindeyürürlükte bulunan Kurum mevzuatının uygulanması esastır.

1.3.   Ödemeye esaskanıtlayıcı belge ibrazı

(1)     Şahıs ödemesi talep dilekçesi ekinde, Kurum mevzuatıncagerekli görülen ve bu genelgenin 2.1 maddesinde belirtilen ödemeye esas kanıtlayıcı fatura ve eki belgeler yeralmalıdır.

(2)      Ödemeyeesas kanıtlayıcı belgelerin asıllarının ibrazı zorunludur. Ancak,mücbir sebepler dolayısıyla ödemeye esas kanıtlayıcı belgelerin asıllarınıntemin edilemediği haller ve SUT’ta belirtilen istisnai hallerde “Aslı Gibidir” onaylısuretleri de kabul edilebilir.

(3)      Ayrıcasürekli kullanılan rapor takipli tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporlarının“Aslı Gibidir” onaylı suretleri de kabul edilebilir.

1.4.   “Aslı Gibidir” onayı

(1)  “AslıGibidir” onayı, ödemeye esas kanıtlayıcı belgenin düzenlendiği birim amiri veya yetkilendireceğipersonel tarafından yapılabileceği gibi, belgenin aslı görülerek Kurumcayetkilendirilmiş personel tarafından da yapılabilir. Ancak, kronik hastalıklarnedeniyle sürekli kullanılan rapor takipli tıbbi malzemelere ilişkin sağlıkraporlarının “Aslı Gibidir” onayı reçeteyi düzenleyen hekimtarafından da yapılabilir.

(2)     Kurumca yetkilendirilmiş personel tarafından “AslıGibidir” onayı yapılabilecek ödemeye esas kanıtlayıcıbelgeler şunlardır;

a)    Süreklikullanılan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporlarının fotokopileri,

b)   Garantibelgesi fotokopisi,

c)   Yurtdışı sigortalıları için düzenlenen “Sosyal GüvenlikSözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi” fotokopisi,

ç) Mücbirsebepler veya kaybolma, yırtılma, yanma gibi durumlar nedeniyle tıbbi malzemefaturasının aslının ibraz edilememesi halinde, fatura tutarı ilgili yıla aitMaliye Bakanlığı’nın Parasal Sınırlar Tebliğinde belirtilen tutarların altındaise, faturanın ikinci nüsha fotokopisi.

(3)     “Aslı Gibidir” onayında; onayı yapan kişinin adı,soyadı, unvanı, birimi, imzası ve onay tarihi bulunmalıdır.

(4)     Mücbir sebepler veya kaybolma, yırtılma, yanma gibi durumlarnedeniyle tıbbi malzeme faturalarının aslının ibraz edilememesi halinde, “AslıGibidir” onaylı fatura ikinci nüshası fotokopisi de kabul edilebilecektir.

a)   Fatura ikinci nüsha fotokopisinin “Aslı Gibidir” onayı,Fatura tutarı ilgili yıla ait Maliye Bakanlığı’nın Parasal Sınırlar Tebliğindebelirtilen tutarların;

-   altında ise sosyal güvenlik il müdürlüğü tarafından,

-   üstünde ise noter tarafından

yapılacaktır.

b)  Fatura ikinci nüsha fotokopisinde;

1)  Faturayı düzenleyen firma yetkilisinin ıslak imzası vefirma kaşesi yer almalı ve bu belgenin ilgili faturanın ikinci nüshasına aitolduğunu belirten yazılı ibare bulunmalıdır.

2)  Genel sağlık sigortalısı veyabakmakla yükümlü olduğu kişi tarafından verilen dilekçede, T.C. KimlikNumarası ve imzası, fatura aslının ibraz edilememe gerekçesi ve ilgilifaturanın bedelinin daha önce Kurumumuzdan alınmadığına dair yazılı ibare belirtilmişolmalıdır.

1.5.   SUT eki EK-3/C listelerinde ısmarlama ürünolarak alan tanımı yapılmış olan ancak açıklama bölümünde “I” harfi yer almayantıbbi malzemeler [Örneğin SUT Eki EK-3/C-3’de yer alan “Lenfödem Bası Giysileri(Ismarlama)” ve “Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)” adlı alan tanımlarındatanımlanmış tıbbi malzemeler gibi], “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ileİşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında olmadığından bu gibitıbbi malzemelere ilişkin geri ödeme işlemlerinde, işyeri açılış izin belgesi vesorumlu müdür belgesi gibi belgeler istenilmeyecektir.

1.6.   TİTUBB Kayıt/Bildirimİşlemi

(1)     Kurumca bedelikarşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal BilgiBankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBBkayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz.Ancak, Sağlık Bakanlığının tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuat kapsamında olmayantıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ta belirtilenistisnalar için (hasta alt bezi ve çocuk alt bezi) TİTUBB kayıt/bildirimişleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB’a kayıtlı olan birmalzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör (dağıtıcı) firmalarca bayilerininde TİTUBB’da tanımlanmış olması gerekmekte olup, resmi kurumlar/sağlıkkurumları için bu şart aranmaz.

(2)     Geri ödemesi talepedilen tıbbi malzeme bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için, fatura tarihindeüretici ve/veya dağıtıcı firmaların ve bunların bayilerinin de tanımlanmışolması şarttır (TİTUBB kayıt bildirim şartı olmayan tıbbi malzemeler hariç).

(3)     Ismarlama tıbbi cihazkapsamındaki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanması için; TİTUBB’da SağlıkBakanlığınca nihai ürün olarak kayıt altına alınma zorunluluğu getirilinceyekadar, TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. Ancak,nihai ısmarlama cihaz üretiminde kullanılan ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerikapsamındaki malzemelerin ayrı ayrı TİTUBB kayıt bildirim işlemi tamamlanmışolma şartı aranacaktır. Ismarlama cihazın üretiminde kullanılan ve Tıbbi CihazYönetmelikleri kapsamında olmayan (örneğin, vücuda temas etmeyen kösele,perçin, yapıştırıcı, ip vs.) malzemelerin TİTUBB kayıt/bildirim işlemitamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.

(4)     Geri ödemesi talepedilen tıbbi malzeme için teslim edilen fatura eki belgeler arasında TİTUBBpricat çıktıları bulunsa dahi fatura inceleme birimleri tarafından TİTUBB’dan gereklisorgulamalar yapılmalıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ödemeye Esas Kanıtlayıcı Belgeler

 

2.1.   Geri ödemesi talep edilen tıbbi malzeme içinaşağıda sıralanmış olan ve Kurum mevzuatında isteneceği belirtilen ilgilibelgeler ibraz edilmelidir.

(1)     Şahıs ödemesi talep dilekçesi (Ek-1),

(2)     Sağlık raporu aslı (Uzman hekim raporu/Sağlık kuruluraporu),

(3)     Reçete aslı,

(4)     Fatura aslı,

(5)     Barkod ve varsa etiket,

(6)     İş kazaları için iş kazası tespit tutanağı veya işkazası kısmı doldurulmuş vizite kağıdı,

(7)     Trafik kazalarına ait kanıtlayıcı belgeler,

(8)     Adli vakalar için adli vaka raporu,

(9)     Protez/ortez ve ısmarlama üretilen tıbbi malzemeleriçin, faturayı düzenleyen merkezin açılış izin belgesi ve sorumlu müdürbelgesinin “Aslı Gibidir” onaylı örneği,

(10)   Kurumca iade alınan cihazlar için iadetaahhütnamesi,

(11)   Kurumca iade alınan cihazlar, işitme cihazlarıve tekerlekli sandalyeler için “Aslı Gibidir” onaylı garanti belgesifotokopisi,

(12)   Firma taahhütnamesi,

(13)   Aktif işyaşamını sürdürme veya öğrenci olma şartı bulunantıbbi malzemeler için, kişilerin bu durumlarını gösterir belge,

(14)   Özürlü sağlık kuruluraporu varsa, raporun onaylı fotokopisi,

(15)   Yurtdışısigortalıları için “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ninaslı veya onaylı fotokopisi,

(16)   Geri ödemesi talepedilen tıbbi malzeme için, Kurum mevzuatında istenileceği belirtilendiğer belgeler,

(17)   Yatarak tedavilerdeve ayakta ağız ve diş tedavilerinde temini zorunlu tıbbi malzemelerin sağlıkhizmet sunucusu (SHS) tarafından hastaya temin ettirilmesi durumunda gereklibelgeler; fatura aslı, reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbimalzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslı veya tıbbi malzemeningerekliliğine dair sağlık raporu aslı, varsa barkod ve/veya etiket aslı.

2.2.   Aşağıda bu belgelerden bazılarına ilişkinaçıklamalar yer almaktadır.

2.2.1.  Reçete

(1)     Tıbbi malzemeye ilişkin reçete aslının ibrazızorunludur.

(2)     Reçetedeaşağıdaki bilgiler yer almalıdır;

a)    Hastaadı soyadı, T.C. Kimlik Numarası,

b)   Tarih,

c)    Protokolnumarası,

ç) Tanı,

d)  Doktorun adı soyadı, diploma ve varsa uzmanlık tescilnumarasını içeren kaşe ve ıslak imzası,

e)   Tıbbi malzeme adı, varsa taraf bilgisi (sağ/sol) veadet bilgisi.

(3)     Bir defaya mahsus verilen tıbbi malzemelere aitreçeteler, sağlık raporunu düzenleyen SHS’de görevli ilgili branş uzman hekimitarafından düzenlenecektir.

2.2.2.      Fatura

(1)     Tıbbi malzemeyeilişkin faturanın aslının ibraz edilmesi esastır. Mücbir sebepler veyakaybolma, yırtılma, yanma gibi durumlar nedeniyle tıbbi malzeme fatura aslınınibraz edilememesi halinde, “Aslı Gibidir” onaylı fatura ikinci nüshasıfotokopisi kabul edilebilecektir.

(2)     Fatura ön yüzünde;

a)    Hasta adı-soyadı, TC Kimlik Numarası,

b)   Firmakaşe ve ıslak imzası,

c)   Tıbbi malzemenin adı, küresel ürün numarası (barkodnumarası) ve varsa SUT kodu (Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi için, TİTUBBkayıt/bildirim şartı olmadığından ve marketlerden alınabilme durumu göz önündebulundurularak, bunlara ilişkin faturalarda SUT kodu belirtilmiş olma şartıaranmaz),

ç) Taraf bilgisi olan tıbbimalzemelerde, vücudun hangi tarafında (sağ/sol) kullanıldığı bilgisi,

d)  Ismarlama olarak üretilen tıbbi malzemelerde ürününkişiye özel olarak üretilmiş “ısmarlama ürün” olduğu beyanı,

bulunmalıdır.

(3)      Faturaarka yüzünde; malzemeyi teslim alan kişinin adı-soyadı, TC Kimlik Numarası,telefon numarası, ıslak imzası yer almalı ve faturadaki tıbbi malzeme/malzemeleriteslim aldığına dair “Teslim Aldım” ibaresi ve teslim alınan tıbbi malzememiktarı belirtilmelidir. Ancak, iade kapsamındaki cihazlarda taahhütnamedüzenlendiği ve aynı bilgiler taahhütnamede de yer aldığı için fatura arkayüzünde bu bilgilerin yer alması zorunlu değildir. Tıbbi malzemeyi teslim alankişi, hastanın kendisi veya yakını değilse, tıbbi malzemeyi satan firmayetkilisi veya çalışanı olamaz.

(4)      Faturaarkasında reçetenin düzenlendiği branşın uzman hekimlerinden biri tarafındanreçetede yazan malzemenin (ısmarlama eksternal protez/ortezler için) hastaüzerinde uygulandığının görüldüğü ve uygunluğunun belirtilerek onaylanmasıgerekir (tıbbi uygunluk gerektirmeyen tıbbi malzemeler ve işitme cihazlarıhariç).

(5)      Faturaüzerinde yer alan bilgilerin kontrolü;

a)    Birimfiyat, malzeme adet ve genel toplam bilgilerinin doğrulukları kontrol edilir.

b)   KatmaDeğer Vergisi (KDV) oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17 incimaddesinin dördüncü fıkrasının (s) bendine göre “Engellilerin eğitimleri, meslekleri,günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özelbilgisayar programları” KDV’ den istisna edilmiştir. Diğer taraftan söz konusucihazların yedek parçaları ile bunlara ilişkin olarak verilen bakım onarımhizmetleri istisna kapsamında değerlendirilmemektedir. Söz konusu yedekparçaların dahilde teslimi ve ithali ile bakım onarım hizmetleri KDV Kanununungenel hükümleri çerçevesinde KDV’ye tabidir. Bu sebeple, faturalarda yer alanKDV oranlarının titizlikle incelenmesi gerekmektedir.

c)    Fatura üzerinde firma tarafından tıbbi malzemeye ilişkinvarsa SUT kodu belirtilmelidir. Ancak, faturada belirtilen SUT kodu üzerindendeğil de, TİTUBB kayıtları ve Kurum mevzuatı esas alınarak geri ödeme işlemiyapılmalıdır.

2.2.3.       Barkodve etiket

(1)      İbrazedilen barkod ve varsa etiket bilgisi TİTUBB’dan kontrol edilmelidir.

(2)      Tıbbimalzeme faturasında yer alan tıbbi malzemenin adedi kadar barkod ve varsaetiket aslının ibraz edilmesi esastır. Ancak, ambalajı üzerindeki barkodlarınçıkarılamadığı/çıkarıldığı zaman sterilizasyonun bozulacağı steril ambalajlıtıbbi malzemeler (sondalar ve aspirasyon kateterleri) ve kolostomi, ileostomive ürostomi torbaları ile hasta alt bezi için faturada barkod bilgisinin ibrazıyeterlidir.

(3)      Ismarlamaüretilen tıbbi malzemelerde, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan veTıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olan malzemelerin her birisi için ayrıayrı barkodlarının ibraz edilmesi zorunludur. Ayrıca, ısmarlama protez ve ortezmerkezleri, nihai ısmarlama cihazın üretiminde kullanılan malzemeleri ayrı birliste şeklinde faturaya eklemelidir.

2.2.4.  SUT’tatemin edilme kriteri olarak aktif iş yaşamını sürdürme veya öğrenci olma şartıbulunan tıbbi malzemeler için;

 (a) Aktif çalışanlar;

- 4a (SSK) çalışanlarından, mevcut işyerinden alınacak halen çalıştığınıgösterir onaylı belgenin,

- 4b (BağKur) çalışanlarından, bağlı bulundukları sosyal güvenlikmerkezinden alınacak çalıştıklarını gösterir onaylı belgenin,

- Emekli olup tekrar aktif çalışmaya başlayan kişilerden, bağlıbulundukları sosyal güvenlik merkezinden alacakları “Sosyal Güvenlik DestekPrimi” kesildiğine dair onaylı belge ve mevcut işyerinden alınacak halençalıştığını gösterir onaylı belgenin,

(b)Öğrenci olanlardan onaylı öğrenim belgesinin

ibrazedilmesi zorunludur.

2.2.5.  Trafik kazalarınaait kanıtlayıcı belgeler

25/02/2011tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve GenelSağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 59’uncu maddesi ile 2918 sayılıKarayolları Trafik Kanununun yeniden düzenlenen 98’inci maddesinde; “Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastanelerve diğer bütün resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlıkhizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızınSosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” ifadesine yer verilmişyine aynı Kanunun Geçici 1’inci maddesinde; “Bu Kanunun yayımlandığı tarihtenönce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleriSosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.” şeklinde düzenlemeyapılmıştır. Bu sebeple, trafik kazalarına bağlı kullanılması gerekli görülentıbbi malzemelere ait fatura bedellerinin ödenmesinde ödemeye esas kanıtlayıcıbelge olarak;

(1)     25.02.2011 tarihinden önce meydana gelen trafikkazalarına bağlı olarak devam eden sağlık hizmeti bedellerinin ödemeişlemlerinde, anılan tarihten sonra düzenlenen fatura bedellerinin ödemelerindetrafik kaza tespit tutanağı ve tedavi giderlerine ait bedellerin sigortaşirketlerinden tahsil edilmediğine veya kısmen tahsil edildiğine dair belgenin 25.02.2011tarihinden itibaren istenilmemesi (ancak, miatlı tıbbi malzemeler için SUT’tayer alan yenileme sürelerinden önce talep edilen tıbbi malzemenin alınmadığınadair, hastadan beyan dilekçesi alınır),

(2)     25.02.2011 tarihinden sonra meydana gelmiş olan trafikkazalarında ise; genel sağlıksigortalısı kazazedeler için trafik kazası geçirilen araç/araçlardan bir tanesininplaka bilgisi yeterli olduğundan, trafik kaza tespit tutanağı veya trafikkazası geçirdiğine dair kanıtlayıcı belgenin istenilmemesi, ancak genel sağlıksigortalısı olmayanlar için trafik kaza tespit tutanağı veya trafik kazasıgeçirdiğine dair kanıtlayıcı belgenin istenilmesi,

gerekmektedir.

2.2.6.  İşkazaları ve trafik kazaları dışındaki adli vakalarda “Adli Vaka Raporu”nunibrazı zorunludur.

2.2.7.  Ismarlama protez ve ortez merkezleri ileişitme cihazı satış ve uygulaması yapan merkezlerin, il sağlık müdürlüğütarafından verilen işyeri açılış izin belgesi ile sorumlu müdür belgesinin “AslıGibidir” onaylı örneklerini ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgelerin “AslıGibidir” onayları, belgeleri düzenleyen il sağlık müdürlükleri tarafından yapılmışolmalıdır. İl sağlık müdürlükleri tarafından verilen ve takibi yapılan bubelgelerin güncellemeleri yada iptal durumları Kurumumuz tarafından eş zamanlıolarak takip edilemediği için, bu belgelerin “Aslı Gibidir” onaylarının Kurumpersoneli tarafından yapılmaması gerekmektedir.

2.2.8.  İade kapsamındaki cihazlar için, kullanımındansonra Kuruma iade edileceğine dair taahhütname alınması zorunludur (EK-2).İlgili cihaz, taahhütname ile kayıt altına alınmasının ardından genel sağlık sigortalısına teslim edilecektir.

2.2.9.  GarantiBelgesi

(1)     İade kapsamındaki cihazlar,  işitme cihazları ve tekerlekli sandalyeler içinseri numarası, model, tarih, firma onay vb. bilgilerin olduğu ve üretici ve/veyadağıtıcı firma tarafından “Aslı Gibidir”  onayı yapılmış garanti belgesi fotokopisininibrazı esas olmakla birlikte, Kurum ilgili personeli tarafından da garantibelgesinin aslı görülerek, fotokopisine “Aslı Gibidir”  onayı yapılabilecektir.

(2)     Kurum ilgili personelitarafından garanti belgesinin aslı görülerek, “Aslı Gibidir”  onayıyapılmış fotokopisinde yer alan bilgilerin aynı olduğu kontrol edilmelidir.

(3)     Bu cihazlara aitgaranti belgelerinin asılları hastada kalacaktır.

2.2.10.   Firmataahhütnamesi

(1)      Üretici ve/veya dağıtıcı firmalar tarafından Kurumcaiade alınan cihazlar için;  ısmarlamaprotez ve ortez merkezleri ise ısmarlama olarak üretilen protez/ortezler için garantisüresi bitiminden SUT’ta belirtilmiş olan miatlarının sonuna kadar yedek parça,tamir, servis vb. hizmetlerini vereceğini taahhüt etmelidir (EK-3).

(2)      Ancak,bu taahhütname resmi kurumlar/sağlık kurumlarıbünyesindeki protez ve ortez merkezlerinden istenmeyecektir.

2.2.11.  Kurum mevzuatında fatura incelemelerineesas olarak istenileceği belirtilen diğer belgeler

(1)              Tıbbi malzemeler için temin edilme ve ödeme kriteriolarak istenilecek test, tetkik ve belgeler SUT ve eki listelerinde hükümaltına alınmış olup, söz konusu tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleriyapılırken bu hükümlerin dikkate alınması ve ilgili test, tetkik ve belgelerinasıllarının istenilmesi gerekmektedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Evrak Kabul/Kayıt/Ödeme İşlemleri

 

3.1.Evrak kabul/kayıt/ödemeişlemleri yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

3.1.1. Kurum mevzuatı gereği tıbbimalzeme geri ödemeleri için ibraz edilmesi istenen belgelerin tam olup olmadığınınkontrolü yapılır.

3.1.2. Ödemeye esas belgelerden birveya birkaçının eksik olması veya Kurum mevzuatına uygun olmadığının tespitedilmesi halinde belgeler, iade gerekçesinin ayrıntılı olarak belirtildiğiresmi yazı ile, evrakların Kurum kayıtlarına giriş tarihini takip eden en geç15 işgünü içinde elden veya posta yoluyla, genelsağlık sigortalısına iade edilir.

3.1.3. İbraz edilen belgelerin eksiksizolması durumunda, ödemeye ilişkin belgeler Kurum taşra teşkilatında ilgilipersonel tarafından Kurum mevzuatı ve tıbbi uygunluk yönünden incelenir.

3.1.4. Müstehaklık kontrolü ile ilgili olarak;

(1)      Kurum eski kayıtlarında ve Şahıs ÖdemeleriProvizyon Sistemi üzerinde hastanın ulaşılabilen tüm geçmiş ödeme bilgilerikontrol edilerek talep edilen tıbbi malzeme için müstahaklık kontrolleriyapılır.

(2)      Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişininkullanmasına lüzum görülen tıbbimalzeme daha önce alınmış ise, miat kontrolleri yapılır.

(3)      Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişininkullanmasına lüzum görülen tıbbimalzeme ile birlikte Kurumca bedeli bir arada karşılanmayacak herhangi birtıbbi malzemenin hasta üzerinde olup olmadığı, aynı reçetede bedeli Kurumca birarada karşılanmayacak herhangi bir tıbbi malzemenin olup olmadığının kontrolleriyapılır.

3.1.5. Sağlıkhizmeti sunucularında SUT’ta yatarak tedaviler olarak tanımlanmış tedavilersırasında kullanılması gerekli görülen tıbbi malzemelere ilişkin olarak;

(1)     SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-5 Listelerinde yeralan tıbbi malzemelerin hastalara reçete edilmek suretiyle dışardan teminettirilmesi durumunda, şahıs ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusundabedelleri Kurumca karşılanır. Bu listelerde yer alan tıbbi malzemelerinbedelleri SHS’nin alacağından mahsup edilmez.

(2)     SUT eki EK-3/C-4 Listesi ile tıbbimalzeme branş listelerinde (EK-3/A, E, F ve diğerleri) yer alan tıbbimalzemelerin hastalara reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda,hasta tarafından temin edilen tıbbi malzeme fatura tutarı, hastaya ödenerek SHS’ninalacağından mahsup edilir. Bu mahsup işleminin yapılabilmesi için ŞahısÖdemeleri Provizyon Sistemi ekranı üzerinden ilgili bölüm seçilmelidir.

(3)     Kurumca bedeli karşılanmayantıbbi malzemelerin hastaya aldırılarak kullanıldığı durumlarda, Kurumcaödenmediğine ilişkin SHS tarafından hastanın yazılı olarak bilgilendirilmemesihalinde fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağındanmahsup edilir. Ancak, hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi halinde hastayaherhangi bir ödeme yapılmaz. Bilgilendirme formu 2 (iki) nüsha olarak düzenlenecek olup;bir nüshası hasta işlem dosyasında muhafaza edilecek, bir örneği de hastayaveya yakınına verilecektir (EK-5).

3.1.6. Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerin başvuru ve ödeme işlemleri ileilgili olarak;

(1)      Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler SUT’unilgili maddesinde belirlenmiştir. Daha önce Kurumca iade alınan tıbbi malzemekapsamında yer alan bir cihaz, güncel mevzuat doğrultusunda artık bu kapsamdasayılmayabilir veya tam tersi olarak güncel mevzuat ile bu kapsama dahiledilmiş olan bir tıbbi malzeme olabilir. Bu nedenle, başvurunun yapıldığıdönemde yürürlükte bulunan Kurum mevzuatı doğrultusunda işlem yapılmasıgerekmektedir.

(2)      Kurumca iade alınan tıbbi malzemeler isterKurum stoklarından verilmiş, isterse Kurum stoklarında bulunmadığı içinpiyasadan temin edilmiş olsun, taahhütname düzenlenmesi gerekmektedir.

(3)      Kurum stoklarında bulunmadığı için piyasadantemin edilmiş olan bu kapsamdaki tıbbi malzemenin genel sağlıksigortalısı/bakmakla yükümlü olduğu hasta/velisi/vasisi veya birinci derecedeakrabaları tarafından Kuruma getirilerek Kurum kayıtlarına alınmasıgerekmektedir.

(4)      Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerin, iyileşmişhastalardan veya vasisinden, vefat etmiş ise hastanın mirasçılarından veyavasisinden geri alınması gerekmektedir. ŞahısÖdemeleri Provizyon Sisteminde düzenli aralıklarla yayımlanan listelerinve gerek görülen hastalar için MERNİS kayıtlarının en az 3 ayda bir kerekontrol edilerek vefat etmiş olanlar varsa verilen cihazların geri alınmasıiçin gerekli takibatın yapılması gerekmektedir.

(5)      Kurumca iade alınan cihazların teminine ilişkin işlemlerde genelsağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin cihazı dışarıdan teminetmeksizin Kuruma müracaat etmeleri halinde, fatura inceleme birimleritarafından, sağlık kurulu raporunda “iade cihazın temini için Kuruma müracaatedilmesi gerektiği” ibaresinin bulunması şartı aranmayacaktır.

3.1.7. SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumcakarşılanmaz.

3.1.8.SUT ve eki listelerde fiyatı belirlenmiş olan tıbbi malzemeler SUT’tabelirtilen fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenir.

3.1.9.SUT ve eki listelerde tanımlanmış ancak, fiyatı bulunmayan tıbbi malzemelerin geri ödemeye esas tutarları iseKurum taşra teşkilatı tarafından piyasa araştırması yöntemi ile belirlenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tıbbi Uygunluk İşlemleri

 

4.1.   Tıbbi uygunluk işlemleriesnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

4.1.1.  SUT eki EK-3/C-1 Listesinde yer alan tıbbimalzemelerden tıbbi uygunluk aranması esas olup, SUT eki EK-3/C Listelerindeyer alan diğer tıbbi malzemelerden tıbbi uygunluk aranmaz. Ancak, sürekli kullanımgerektiren rapor takipli tıbbi malzemelerden;

-   Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi,

-   Kolostomi, ileostomi ve ürostomi torbaları,

-   Hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda,hidrokit sonda,

-   Aspirasyon kateteri

                        için herfatura tesliminde tıbbi uygunluk aranması zorunlu olmayıp, ihtiyaç duyulmasıhalinde tıbbi uygunluk aranabilecektir. Rapor takipli malzemeler için bir keztıbbi uygunluk verildikten sonra ilgili sağlık raporu geçerlilik süresincetekrar tıbbi uygunluk verilme işlemine gerek yoktur. Ancak, ilgili sağlıkraporunun geçerlilik süresi dolduktan sonra, düzenlenen yeni sağlıkraporlarının tıbbi uygunluk işlemleri yapılmalıdır.

4.1.2.  Tıbbiuygunluk işlemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve ÇalışmaUsul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş personel tarafından yapılabilecektir.

4.1.3.  Tıbbiuygunluk verilmesi işlemi için yeterli sayıda personel bulunmaması halinde buincelemeler diğer sosyal güvenlik il müdürlükleri tarafından da yapılabilir.

4.1.4.  Tıbbiuygunluk  işlemlerinde tereddüt edilenhususlarda koordinatör olarak belirlenmiş SSGM’den bilgi alışverişi yapılabilirveya Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünden yazılı görüş talep edilebilir.

4.1.5.  Tıbbiuygunluk aranacak malzemelere, ilgili personel tarafından tıbbi uygunlukverilmemesi halinde,  Kurumca bedelikarşılanmayacaktır.

4.1.6.  İlgili personel, Kurum tıbbi mevzuatı ve geneltababet hükümleri çerçevesinde tıbbi belgeleri inceleyerek sağlık raporunuonaylar.

4.1.7.  Tıbbi uygunluk verme yetkisi ve tıbbi uygunlukverebilecek ilgili personeli bulunmayan il müdürlüklerince ve Kurum bilgi işlemsistemleri tarafından tıbbi uygunluk için yönlendirilen SSGM tarafındanyürütülecek işlemler;

(1)     Tıbbi uygunluk incelemesi için gönderilecek olanbelgeler, Şahıs Ödemeleri Provizyon Sistemi ekranına kaydedilir ve sistemtarafından tıbbi uygunluk için yönlendirilen SSGM’ye ayrıca posta yoluyla dagönderilir.

(2)     Tıbbi uygunluk verilmesi gereken malzemelerinaciliyet arz etmesi durumunda, gerekli evraklar faks yolu ile ilgili SSGM’ye gönderilebilir.Ancak, belgelerin asıllarının ayrıca posta yoluyla da gönderilmesigerekmektedir. Tıbbi uygunluk işlemlerini tamamlayan SSGM, belgeleri faksyoluyla (asılları posta yolu ile) il müdürlüğüne geri gönderir. Bu aşamadansonraki işlemler ilk başvurunun yapıldığı il müdürlüğü tarafından mevzuathükümleri doğrultusunda yürütülür.

(3)     Tıbbi uygunluk incelemesi için gönderilmiş olanbelgelerin incelenmesi sonrası, Kurum tıbbi mevzuatı ve genel tababet hükümleriçerçevesinde uygun bulunmayan belgeler, gerekçeleri belirtilerek, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyeiade edilmek üzere ilk müracaatın yapıldığı il müdürlüğüne gerigönderilecek ve sonraki tüm işlemler, müracaatın yapıldığı il müdürlüğüncegerçekleştirilecektir.

4.1.8.  Tıbbiuygunluk verilmemesi durumunda; geri ödemeye ilişkin fatura ve ekibelgelerde eksiklik varsa tamamlatılması için genelsağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi resmi yazı ilebilgilendirilir. Eksik belgeler 30 işgünü içerisinde tamamlanmaz ise tümbelgeler, genel sağlık sigortalısı veya bakmaklayükümlü olduğu kişiye elden ya da posta yoluyla iade edilir.

4.1.9.     Kurum mevzuatına göre bedeli karşılanmayanveya fatura inceleyici personel tarafından tıbben uygun görülmeyen başvurularaait tüm belgeler genel sağlık sigortalısı veyabakmakla yükümlü olduğu kişiye elden veya posta yoluyla iade edilir.

4.1.10.  Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlüolduğu kişinin kullanması için lüzum görülen tıbbi malzemelerin endikasyonkriterleri, SUT ve eki EK-3 Listelerinde yer alıp almadığı, muadil olupolmadıkları gibi konularda yaşanacak tereddütlerde, eğer Şahıs Ödemeleriİtiraz Komisyonu kesin bir karar veremezse, konunun Genel Sağlık SigortasıGenel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Uygulamabirlikteliğini bozmamak için il müdürlükleri bizzat sağlık kuruluşlarındangörüş ve bilgi almayacaklar, bilimsel komisyon oluşturmayacaklar ve iş ve işlemtesis etmeyeceklerdir. Tereddüt yaşanan tıbbi malzemeler için Genel Sağlık SigortasıGenel Müdürlüğünce konu hakkında bilimsel komisyon oluşturularak veya SağlıkBakanlığı ve/veya hakem hastanelerden görüş alınarak, uygulama birlikteliği ve standart sağlayacak gerekliönlemleri alacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasa Fiyat Araştırması

 

5.1. SUT ve eki listelerinde fiyatıbulunmayan tıbbi malzemelerin bedelleri, piyasa fiyat araştırması (her türlüfiyat araştırması) yapılarak, taşra teşkilatı inceleme birimlerince; benzer nitelikte,aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen en düşüktıbbi malzeme bedeli esas alınarak ve fatura tutarını aşmamak üzere Kurumcakarşılanır.

5.2. Benzernitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilentıbbi malzemelerin tespitinde;

- Aynı veya benzerkullanım amaçlarına sahip olma,

- Ortak üretimteknolojisine sahip olma,

- Aynı jeneriksınıflandırma içinde yer alma,

vb. kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

5.3. Piyasa fiyat araştırması, sosyalgüvenlik il müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Piyasa Fiyat AraştırmaKomisyonu tarafından yapılır. Söz konusu komisyon, sosyal güvenlik il müdürütarafından görevlendirilen bir personel başkanlığında tek sayıdan oluşmak üzereen az 3 (üç) üyeden oluşur.

5.4. Piyasa fiyataraştırmasına yönelik çalışmaların somut, hesap edilebilir ve dayanaklarıylabirlikte kanıtlanabilir olması gerekir.

5.5. Piyasa fiyat araştırması sırasındatespit edilen fiyatlar için teklifler, yazılı olarak alınabileceği gibi fax,e-posta vb. yollarla da alınabilir.

5.6. Piyasa fiyat araştırmaları;

-  Diğeril müdürlükleri tarafından yapılmış olan piyasa fiyat araştırması sonuçları,

-  Firmalartarafından sunulan fiyat teklifleri,

-  Gümrükgiriş beyannamesi ekinde yer alan ithalat faturalarındaki fiyatlar,

                        başta olmak üzere,

-  Satınalmalar için oluşturulan idari veri tabanları, internet ortamında kurumlarınweb sayfalarında tespit edilen fiyatlar,

-  TicaretOdalarından ve diğer meslek kuruluşlarından alınan fiyat listeleri,

-  Üreticilerveya dağıtıcılar tarafından yayımlanan katalog veya broşürler,

-  Firmalartarafından hasta adına kesilmiş proforma faturalardan,

                        yararlanılmak suretiyleyapılır.

5.7. Piyasa fiyataraştırması yöntemi, piyasa fiyat araştırmasının nasıl yapılacağının birtutanağa bağlanması kaydıyla, Piyasa Fiyat Araştırma Komisyonunca belirlenir.Piyasa fiyat araştırması sonuçları, komisyon tarafından tutanak altınaalınmalıdır.

5.8. Yeterli piyasa fiyat araştırmasıyapıldığına dayanak teşkil etmesi açısından, ticari hayatın gereklerine de uygunolarak piyasa fiyat araştırması yapılacak tıbbi malzemenin varsa yetkilisatıcıları veya bayilerinden, üretici firmalarından, satışını yapan firmalardanfiyat araştırması yapılmalı ve başvurulan kaynaklar Piyasa Fiyat AraştırmaTutanağı’nda belirtilmelidir (EK-4).

 

ALTINCI BÖLÜM

Şahıs Ödemeleriİtiraz Komisyonu

 

6.1. Şahısödemelerini yapan sosyal güvenlik il müdürlüğü/SSGM bünyesinde, gerek duyulmasıhalinde, tıbbi uygunluk konusunda tereddütler meydana gelmesi veya genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişininyazılı itirazı bulunması hallerinde hasta mağduriyetlerinin önlenmesi veuygulamada standart sağlanması amacıyla şahıs ödemelerini inceleyen ve kararabağlayan “Şahıs Ödemeleri İtiraz Komisyonu” kurulur.

6.2. Şahıs Ödemeleri İtiraz Komisyonu Yapısı

(1)     Komisyon, SSGM’ lerde merkez müdürü tarafındangörevlendirilen personel başkanlığında sağlık hizmetleri sınıfı personelinden 1(bir) üye ve sağlık hizmetlerine ait fatura ve eki belgeleri incelemeişlemlerinde görevli yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelinden 1 (bir)üye olmak üzere toplam 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin senelik izinve benzeri nedenlerle komisyona katılamadıkları haller için, merkez müdürütarafından biri sağlık hizmetleri sınıfı personeli diğeri yardımcı sağlıkhizmetleri sınıfı personeli olmak üzere 2 (iki) yedek üye belirlenir. Merkezmüdürü komisyon üyelerini belirleme ve değiştirme yetkisine sahip olupgerektiğinde birden fazla Şahıs Ödemeleri İtiraz Komisyonu kurabilir.

(2)     Bünyesinde SSGM bulunmayan sosyal güvenlik ilmüdürlüklerinde ise komisyon, il müdürü tarafından görevlendirilen personelbaşkanlığında sağlık hizmetlerine ait fatura ve eki belgeleri inceleme işlemlerindegörevli personellerden 2 (iki) üye olmak üzere toplam 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyonüyelerinin komisyona katılamadıkları haller için il müdürü tarafından 2 (iki)yedek üye belirlenir.

6.3.   Şahıs Ödemeleri İtiraz Komisyonu Görev,Yetki ve Sorumlulukları

(1)     Genel sağlık sigortalısı veyabakmakla yükümlü olduğu kişinin yazılı itirazı ya da bedeli ödenmeküzere SSGM’ye teslim edilen belgelerin incelenmesi sürecinde, ödenmesi talepedilen sağlık hizmeti (tedavi, çölyak-metabolik hastalıklarında kullanılan ürünbedelleri vb.) veya tıbbi malzemeler hakkında tıbbi uygunluk verilmesiişlemlerinde tereddüt olması halinde konu ile ilgili belgeler, sosyal güvenlikil müdürü veya SSGM müdürü tarafından uygun görülmesi halinde komisyona sevkedilir.

(2)     Bünyesinde SSGM bulundurmayan il müdürlükleri tıbbiuygunluk konusunda oluşan tereddütler veya itirazları, o ilin sağlıkişlemlerinin yürütüldüğü SSGM’ye gönderebilirler. Ancak, tıbbi uygunlukverilmesindeki tereddüt ve itirazlar dışında kalan konuları kendi bünyesindekişahıs ödeme itiraz komisyonlarında karara bağlarlar.

(3)     Komisyon, yapılan itirazların Kurum kayıtlarına girdiğitarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde toplanır.

(4)     Komisyon, üye tam sayısıyla toplanır ve salt çoğunluklakarar verir.

(5)     Komisyon, uygulamada birliktelik sağlanması bakımından,yapılacak işlemi karara bağlayarak ilgili birime bildirimde bulunmaklayükümlüdür.

(6)     Yazılı itiraz sonucu komisyona sevk edilen belgeleriçin alınan kararlar, itiraz dilekçesinin Kurum kayıtlarına giriş tarihinitakip eden en geç 15 (on beş) gün içerisinde, dilekçe sahibine yazılı olarakbildirilir.

6.4.   Şahıs Ödemeleri İtiraz Komisyonu KararlarınınUygulanması

(1)     Komisyon tarafından alınan kararların uygulanabilmesiiçin, kurumsal yazılımlarda yapılmış olan kayıtlar öncelikle ilgili personeltarafından iptal edilir.

(2)     Komisyon tarafından alınan yeni kararlar, şahıs ödemeleriprovizyon sistemi veya yerine kullanılacak bilgisayar yazılımlarına ilgilipersonel tarafından kaydedilir.

(3)     Ödemeye esas kararın tarih ve sayısı ödeme ekranındayer alan açıklama alanına kaydedilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Bazı Tıbbi Malzemelere İlişkin ÖnemliHususlar

 

7.1. SUT Eki EK-3/C-2 Listesinde “Mobilite Ve AktiviteDestekleyici Ortez Ve Protezler” alan tanımında (**) ile işaretli olanprotez/ortezler

(1)     Sağlık kurulu raporu, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, ortopedi vetravmatoloji ve psikiyatri uzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlıkkurumları sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu sağlık kurulu raporlarınınprotez/ortezin yapımından önce Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbulFizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince veya TSKBilkent Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmektedir.

(2)     Söz konusu protez/ortezlerin yenilenme süresi içerisinde,protez/ortezi oluşturan ara ürünlerden herhangi birisinin yenilenerek mevcutprotez/ortezin kullanılabileceğine ilişkin düzenlenecek sağlık kuruluraporlarının da fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ortopedi ve travmatolojiuzman hekimlerinin bulunduğu üçüncü basamak sağlık kurumları sağlıkkurullarınca düzenlenmesi gerekir ancak, bu raporların Sağlık Bakanlığına bağlıAnkara veya İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve AraştırmaHastanelerince veya TSK Bilkent Rehabilitasyon merkezince onaylanması gerekmez.

(3)     Söz konusu protez/ortezlere ilişkin faturaların, sağlık kuruluraporlarının Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi veRehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince veya TSK BilkentRehabilitasyon merkezince onaylanmasından sonra düzenlenmiş olmasıgerekmektedir.

(4)              Söz konusu protez/ortezlerin kullanılabileceğine ilişkin onayraporlarının ve kullanımına ilişkin eğitim aldıkları ve kullanabildiklerinedair raporların, Sağlık Bakanlığına bağlı Ankara veya İstanbul Fizik Tedavi veRehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanelerince, TSK Bilkent Rehabilitasyonmerkezince veya ortez protez üretim ve uygulamaları yapan Üniversitelerinsağlık kurullarınca onaylanması gerekmektedir.

 

7.2. SUT’un 3.1.2 numaralı maddesinin (17) ve (18) inci fıkrası kapsamındaolan genel sağlık sigortalıları için gerekli görülecek tıbbi malzemeler

(1)  SUT ve eki listelerde yer alan tıbbimalzemelerin teminine ilişkin olarak, SUT’un 3.1.2 numaralı maddesinin (17)inci fıkrasında yer alan hükümlerin dışında kalan SUT ve eki listelerde bulunankriterler aranmayacaktır (örneğin; özellikli tekerlekli sandalyenin teminineilişkin sağlık kurulu raporunun düzenlenme ve temin edilme şartlarınınaranmayacağı veya silikon liner pin sistem protezlerin teminine ilişkin olarak sadeceüçüncü basamak sağlık kurumlarınca düzenlenen sağlık kurulu raporu şartınınaranmayacağı gibi).

7.3. Banyo protezi

(1)      Banyo protezi, SUT eki “Özel HallerdeKarşılanan Tıbbi Malzemeler” (EK-3/C-5) listesinde yer almaktadır. Söz konusu SUT eki liste, 3713sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiveya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f)bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyleaylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasınınyardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacakderecede malul olan vazife ve harp malulleri için bedeli Kurumca karşılanacaktıbbi malzemeleri kapsadığından sadece bu kapsamda yer alan kişilerinkullanımları için gerekli görüldüğünde, banyo protezinin bedeli Kurumcakarşılanacaktır.

(2)      Banyo protezleri, banyo ihtiyacınıkarşılamak için su ve korozyona dayanıklı, emilme direnci yüksek, hidrostatikyasalara uygun klasik protez tarzında plastikten vb. üretilen, silikon dizlikyada süspansiyon sağlayıcı (uyluk bandı vb) parça ilaveli protezlerdir. Sadecebu özellikleri taşıyan banyo protezinin bedeli Kurumca karşılanacak olup; karbonayak bölümü, aktif vakum sisteminin mekanik bölümleri ve fom gibi parçalarınınsuya dayanıklı olmaması nedeniyle, banyo protezi adı altında temin edilen ileriteknoloji protezlerin banyo protezi olarak bedeli Kurumca karşılanmayacaktır.

7.4. Spor protezi

            (1) Spor protezleri, SUT eki“Kurumca Bedeli Karşılanmayan Diğer Tıbbi Malzemeler” (EK-3/B-2) listesinde sayıldığından,genel sağlık sigortalısının kapsamı ne olursa olsun, bu protezlerinbedeli Kurumca karşılanmayacaktır.

7.5. Kurumca iade alınantıbbi malzemelerin Kurum stoklarındantemin edilmiş olmasına rağmen, hastanın Kurumca verilen cihaza uyum sağlayamamasıdurumunda; hasta-cihaz uyumsuzluğunun ilgili branş uzman hekiminin yer aldığısağlık kurulu raporunda uyum sağlayamama gerekçelerinin ve hastaya uygun olancihazın teknik özelliklerinin ayrıntılı olarak belirtilmesi ve Kurum ilgilipersoneli tarafından da uygun görülmesi halinde serbest piyasadan temin edilmişolan hastaya uygun yeni cihazın geri ödemesi yapılabilir ve cihaz iadekapsamında Kurum demirbaşına kaydedilir. Hasta üzerindeki diğer cihaz gerialınır.

7.6. Protez/ortez ve Kurumca iade alınan cihazların bakım/onarımişlemleri ile ilgili olarak;

(1)     Bedeli Kurumcakarşılanan SUT Eki EK-3/C Listelerinde yer alan tıbbi malzemelerinbakım/onarımının gerektiğine ilişkin sağlık raporunun düzenlenmesi şarttır.

(2)     Kurumca iade alınantıbbi malzemelerde;

a)   Öncelikle cihazınverildiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne başvuru yapılmak zorundadır.

b)   Bu cihazların Kurum bünyesinde bulunan veya Kurumca hizmetsatın alınan teknik servislerce bakım/onarımının yapılması esastır. Ancak,bakım/onarım mümkün olmazsa teknik servis raporu düzenlenir ve serbest piyasadanbakım/onarım yoluna gidilebilir.

c)    Bünyesinde teknik servis bulunmayan veya hizmet satınalmayan il müdürlüklerinde serbest piyasadan bakım/onarım yolunagidilebilecektir.

7.7.Taşınabilirkomponenti olan oksijen tedavisi cihazı verilen hastalara, daha önce oksijenkonsantratörü verilmiş ise oksijen konsantratörünün hastadan geri alınması,taşınabilir komponenti olan oksijen tedavisi cihazı verilen hastalara aynızamanda oksijen konsantratörü verilmemesi veya dışardan temin edilmiş isebedellerinin karşılanmaması gerekmektedir.

7.8. Koklear implant (Kİ) konuşmaişlemcisi ve yedek parçaları

(1)      Kİ konuşma işlemcisinin, SUT ve ekilistelerde fiyatlandırılmış olan tutarı, tek parça şeklinde üretimi yapılmışolan koklear implant konuşma işlemcisi için belirlenmiştir. Ancak bazı eski koklearimplantlı hastalarda konuşma işlemcisi iki parçadan oluşan modellerolabilmektedir. Bu şekilde konuşma işlemcisi iki parçadan oluşan koklearimplantlı hastaların, konuşma işlemcisi kısımlarından herhangi bir bölümüarızalandığında yalnızca arızalanan bölüm tamir edildiği veya değiştirildiğizaman koklear implant işlev görebilmektedir. Bu iki parçadan herhangi birisifonksiyonel değilse koklear implantın düzgün çalışması mümkün olmayacaktır. Bunedenle böyle hastaların mağduriyetine sebebiyet vermemek ve yeni bir Kİuygulamasına gidilmemesini teminen, bozulduğu ve değiştirilmesi gerektiğisağlık kurulu raporu ve teknik servis raporu ile belgelendirilmiş parçanıntamir/değişim bedelinin, piyasa fiyat araştırması (her türlü fiyat araştırması)yapılarak taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevselözellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen tıbbi malzemelerden endüşük olanının fiyatı esas alınarak fatura tutarını aşmamak üzere karşılanmasıgerekmektedir.

(2)      SUTeki EK-3/C-4 listesinde, Kİ sarf malzemeleri ile ilgili olarak;

“Kİ uygulaması sonrasındaki takip, cerrahi tedaviyapılan sağlık kurumunca yapılır. Hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) defa,koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesigerekmektedir. Bu takipleri belgelendiremeyen hastalarda, koklear implantınyedek parçalarının (pil, ara kablo, pil yuvası, aktarıcı bobin) Kurumcabedelleri karşılanmaz.” hükmü mevcut olup, yine aynı listede,

-  Kİ pilleri için;

“(1) Koklearimplant için günde en fazla 1 (bir) pil bedeli olmak üzere; 1 (bir) Kulak BurunBoğaz uzmanı tarafından düzenlenecek rapora istinaden, 1 (bir)’er yıllıkmiktarının Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Şarjedilebilen pil bedeli, tek kullanımlık pilin yıllık bedelini aşmaması şartı ileKurumca bedeli karşılanır.”,

- Kİ arakablo (aktarıcıdan bağımsız ara kablo) için;

“Ara Kablolar (aktarıcıdan bağımsız):

a) 0-5 yaş için yılda 3 (üç) adet,

b) 5-10 yaş için yılda 2 (iki) adet,

c) 10 yaş veüzeri için yılda 1 (bir) adet olmak üzere, Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanhekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuna istinaden Kurumca bedelikarşılanır.”,

- Kİ aktarıcı(bobin, transmitter) için;

“Kullanıcıkusuru olmaksızın aktarıcıların (transmitter, bobin), garanti kapsamınındışında ancak 2 (iki) yılda bir olmak üzere Kİ kurul raporuna istinadenyenilenilir. Bu süreden önce yenilenmez.”,

-  Kİ pil yuvası için;

“Kullanıcıkusuru olmaksızın bozulan pil yuvaları garanti kapsamının dışında ancak 2 (iki)yılda bir olmak üzere Kİ kurul raporuna istinaden yenilenir. Bu süreden önceyenilenmez.”  

hükümleri yer almaktadır.

SUT’ta yeralan bu düzenlemeler 22.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdiği için, genel sağlık sigortalısının mağduriyetine sebebiyetverilmemesi ve uygulamada karışıklığa yol açılmamasını teminen;

(1)     22.06.2012 tarihinden önce takılmış olan koklearimplantlı hastalar için koklear implantın takıldığı merkezde takip edildiğiniKuruma belgelendirmesi şartı aranmayacaktır.

(2)     22.06.2012 tarihinden sonra takılmış olan koklearimplantlı hastalar için ise Kİ sarf malzemelerinden pil yuvası ve aktarıcıbobin için, hastanın ilk 2 (iki) yılda 2 (iki) defa, koklear implantıntakıldığı merkezde takip edildiğini Kuruma belgelendirmesi gerekmekte olup,yenilenme süreleri 2 yıldan daha az olan pil ve ara kablolar için koklearimplantın takıldığı tarihten sonraki ilk 2 yıl bu şart aranmayacaktır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

 

8.1. Mücbir sebep

(1) Kullanıcıdan kaynaklanan birkusurdan ileri gelmemiş olması,  ödemeyeesas kanıtlayıcı belgelerin veya tıbbi malzemeninzayi olması veya işlevini yerine getirmesinde engel bir halin olması vekullanıcının bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbirsebebin meydana geldiği tarihi izleyen 15 (on beş) gün içinde kullanıcınınKuruma yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili mercilertarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebepolarak kabul edilir.

a)   Doğal afetler,

b)  Kanuni grev,

c)   Genel salgınhastalık,

ç)  Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

d)  GerektiğindeKurum tarafından kabul edilecek benzeri diğer haller.

8.2. Engelli hastaların sağlık raporları ve faturaları

(1) 3065sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 5378 sayılı Kanunla değişik “Sosyal veAskeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17 nci maddesinin 4-sbendinde “Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özelolarak üretilmiş her türlü araç-gereç…” denilerek bahse konu malzemelerin Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamasındanistisna olduğu belirtilmektedir. Burada söz konusu olan, herhangi bir oran ya datutar üzerinden istisna değil, vergiye konu mal/hizmetin bütün olarak vergitahakkukundan müstesna tutulmasıdır. Bu nedenle engelli hastaların sağlıkraporu ile kullanmasına gerek görülen tıbbi malzemeler için;

a)    Varsa Özürlü Sağlık KuruluRaporunun da istenerek ödeme belgesine eklenmesi,

b)   Yersiz ödemeye sebebiyetverilmemesi için, engelli hastalara ait faturaların KDV oranından müstesnaolduğu göz önüne alınarak, faturaların bu doğrultuda kontrol edilerek ödemeyapılması gerekmektedir.

(2) Engellihastaların tıbbi malzeme parça değişim faturalarında ise KDV istisnasıuygulanmadığı için faturanın iade edilerek KDV uygulanmasının sağlanmasıgerekmektedir.

8.3. İş kazaları ve meslek hastalıklarında tıbbi malzemefaturalarının ödemesi

(1)     5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydanagelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sağlık raporu ile ilk defa tıbbimalzeme temini halinde,

a)   Temin edilen tıbbi malzeme bedelinin 506 sayılı Kanundöneminde hangi usul ve esaslar ile karşılanıyorsa o usul ve esaslar dahilindeKurumumuzca karşılanması gerektiği, 5510 sayılı Kanuna göre bedelikarşılanmayan tıbbi malzeme bedellerinin 506 sayılı Kanun hükümleriçerçevesinde bedeli karşılanması mümkün ise bedelinin Kurumca karşılanmasıgerektiği,

b)  5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra,bu Kanun gereği, genel sağlıksigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuranolayın öğrenildiği tarihten (tıbbi malzeme faturasının düzenlendiği tarihten) itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımınauğrayacağı, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşeceğihüküm altına alınmıştır. Ancak 506 sayılı Kanunun 99 uncu maddesinde işkazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sağlanan hakların, hakkı doğuranolay tarihinden itibaren beş yıl içinde istenmezse düşeceği hüküm altınaalınmış olup, ayrıca bir zamanaşımı süresi düzenlenmemiştir. Bu nedenle 5510sayılı Kanunun geçiş hükümlerine göre eski kanun hükümleri çerçevesinde işlemyapılması gerektiği belirtildiğinden, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesindenönce meydana gelen iş kazası ve meslek hastalığı hallerinde, kazanılmış hakkınkorunması bakımından 5510 sayılı Kanundaki iki yıllık zamanaşımı süresiuygulanmayacak, beş yıllık hak düşürücü süre uygulanacaktır.

(2)     Birinci fıkrada belirtilen her iki durumda da Kurumumuztarafından karşılanan tıbbi malzeme bedellerinin, olayda kusuru bulunan veyakusursuz sorumluluğu olan işveren veya üçüncü kişilerden rücu edilmesi içinfaturaların ilgili hukuk servislerine intikali gerekmektedir.

(3)     5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce meydanagelen iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sağlık raporu ile ikinci veyadaha sonraki tıbbi malzeme temini halinde;

a)   Kurumumuzca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyesağlanan tıbbi malzeme bedellerinin her halükarda olayda kusuru bulunanveya kusursuz sorumlu olan işveren veya üçüncü kişilerden rücu edilmesigerektiğinden, faturaların tıpkı ilk malzeme temininde olduğu gibi hukukservislerine intikal ettirilmesi gerektiği, bu bağlamda ikinci veya dahasonraki teminler bir farklılık oluşturmamaktadır.

b)  Rücu işlemi yapılmasının faturanın Kurumca karşılanmasıusullerine herhangi bir etkisinin olamayacağı, yukarıda belirtilen şekildefaturaların bedellerinin Kurumca karşılanmak suretiyle rücuya tabi tutulması gerekir.

c)   Tıbbi malzemenin sağlık raporu ile temin edilerek genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiyeverilmesinden sonra, genel sağlık sigortalısı veyabakmakla yükümlü olduğu kişinin hiçbir zorunluluk ve tıbbi gereklilikolmaksızın keyfiyet dahilinde yeni bir malzeme temini halinde Kurumumuzcamalzeme bedelinin karşılanamayacağı, tıbbi gereklilik çerçevesinde sağlıkraporu ile genel sağlık sigortalısı veya bakmaklayükümlü olduğu kişi tarafından temin edilen ikinci veya daha sonrakimalzeme bedellerinin de Kurumumuzca karşılanması ve faturanın rücu edilmesiiçin hukuk servislerine intikali gerekecektir.

8.4. Tıbbi malzeme faturalarında zamanaşımı

(1) Tıbbi malzemelerden kaynaklananalacaklarda, Kurumumuz açısından hakkı doğuran olayın başlangıcı, hastalartarafından reçete karşılığı temin edilen ve bedeli Kurumumuzca karşılanansağlık hizmetlerine ilişkin tıbbi malzemelere ait faturaların düzenlendiği tarihtir.Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 97 inci maddesinin beşinci fıkrasındadüzenlenen “genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerinalacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içindeistenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beşyıl sonunda düşer.” hükmü çerçevesinde fatura tarihlerinin esas alınmasıgerekmektedir.

(2) Tıbbi malzemeye ilişkin alacakhakları, malzemeye ilişkin faturanın tanzim tarihinden itibaren beş yıl sonundadüşmektedir. Beş yıllık süre hak düşürücü bir süre olduğundan beş yıllıksürenin sonunda genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerintıbbi malzemeye ilişkin alacak hakları ortadan kalkmaktadır. Genel sağlıksigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ayaktan tedavilerde reçetekarşılığı temin ettikleri ve Kurumumuzca bedeli karşılanan tıbbi malzemeye aitfatura bedellerinin ödenebilmesi için, tıbbi malzemeye ait faturanın tanzimtarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan iki yıllık zamanaşımı süresiiçinde Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu süreden sonra faturanınibraz edilmesi halinde alacak zamanaşımına uğrayacağından Kurumumuz tarafından herhangibir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

8.5. Resmiyazışmalarda ödemeye esas kanıtlayıcı belge asıllarının kullanılmaması

(1)      Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğukişilerin iş veişlemlerinin yürütülmesi esnasında gerek diğer resmi kurumlar/kuruluşlar vegerekse Kurumumuz merkez birimleri ile yapılan yazışmalarda, ödemeye esasbelgelerin kaybolma veya tahrip olma durumları sebebiyle genel sağlık sigortalısının mağduriyetlerinin yaşanmaması için, bubelgelerin asıllarının il müdürlüklerimizde muhafaza edilerek bu belgelerin fotokopileriile yazışmaların yürütülmesi gerekmektedir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

YürürlüktenKaldırılan Mevzuat

 

“Tıbbi Malzeme İşlemleri”konulu 2011/61 ve “Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi

Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri” konulu 2012/31 sayılıGenelgeler ile bu Genelgede konu edilen hususlarlailgili genel yazılar, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyleyürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu genelgeler ve genel yazılar yürürlükdönemlerindeki iş ve işlemlerde kullanılabilecektir.

 

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

 

Mustafa KURUCA

KurumBaşkanı V.

 

 

 

EKLER:

1-Şahıs Ödemesi Talep Dilekçesi (2 sayfa)

2-Değerlendirme Belgesi ve İade Taahhütnamesi (2 sayfa)

3-Firma Taahhütnamesi (1 sayfa)

4-Piyasa Fiyat Araştırması Komisyon Tutanağı (3 sayfa)

5- Hasta Bilgilendirme Formu (1 sayfa)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:    

Gereği:                                                             Bilgi:

Merkez ve Taşra Teşkilatına                           Çalışma ve Sosyal GüvenlikBakanlığına

 

 


Açıklama: Açıklama: b_01                           ŞAHISÖDEMESİ TALEP DİLEKÇESİ / Sayfa -1              EK - 1

 

…………………… SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

…………………….SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNE

 

 

Dilekçe ekinde yer alan faturada belirtilen sağlık hizmetibedellerinin ödenmesini, yersiz ödeme yapıldığının anlaşılması durumundameydana gelecek mali, cezai ve hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi taahhüt eder,gereğini arz ederim. 

 

 

      Adı Soyadı

……………………

        İmza­/Tarih

……………………

 

 

 

 

GENEL SAĞLIKSİGORTALISININ :

*(Kişi VEFAT etmiş ise Adı ve Soyadı bölümüne VEFATyazmanız yeterlidir.)

Metin Kutusu: EVRAK TARİH-SAYI  


ADI SOYADI                       :………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C. KİMLİK NO     :

 

 HASTANIN:

 

ADI SOYADI                       :………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C. KİMLİK NO     :

 

YAKINLIĞI             :

 

ADRES                      :…………………………………………………………………………..

                                   …………………………………………………………………………...

                                   …………………………………………………………………………...

CEP TEL.: …………………………..  EV/İŞ TEL:......................................

 

E-POSTA:…………………………..@...........................................................

 

 

 

 


       Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verdiği hizmetlerin tarafıma bildirilmesi için SMS hizmetlerinden faydalanmak istiyorum.

 

 

Adı ve Soyadı/İmza

…………………….,….

..………………………

 

 

 

 

 

 

 

ŞAHIS ÖDEMESİ TALEP DİLEKÇESİ / Sayfa -2               EK – 1

          

ÖDEMEYEESAS KANITLAYICI BELGELER

 

          Geri ödemesi talep edilen tıbbi malzeme için aşağıdasıralanmış olan ve Kurum mevzuatında isteneceği belirtilen ilgili belgeleribraz edilmelidir.

 

(1)  Şahıs ödemesi talep dilekçesi (Ek-1),

(2)     Sağlık raporu aslı (Uzman hekim raporu/Sağlık kuruluraporu),

(3)     Reçete aslı,

(4)     Fatura aslı,

(5)     Barkod ve varsa etiket,

(6)     İş kazaları için iş kazası tespit tutanağı veya işkazası kısmı doldurulmuş vizite kağıdı,

(7)     Trafik kazalarına ait kanıtlayıcı belgeler,

(8)     Adli vakalar için adli vaka raporu,

(9)     Protez/ortez ve ısmarlama üretilen tıbbi malzemeleriçin, faturayı düzenleyen merkezin açılış izin belgesi ve sorumlu müdürbelgesinin “Aslı Gibidir” onaylı örneği,

(10)   Kurumca iade alınan cihazlar için iadetaahhütnamesi,

(11)   Kurumca iade alınan cihazlar, işitme cihazlarıve tekerlekli sandalyeler için “Aslı Gibidir” onaylı garanti belgesifotokopisi,

(12)   Firma taahhütnamesi,

(13)   Aktif işyaşamını sürdürme veya öğrenci olma şartı bulunantıbbi malzemeler için, kişilerin bu durumlarını gösterir belge,

(14)   Özürlü sağlık kuruluraporu varsa, raporun onaylı fotokopisi,

(15)   Yurtdışısigortalıları için “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”ninaslı veya onaylı fotokopisi,

(16)   Geri ödemesi talepedilen tıbbi malzeme için, Kurum mevzuatında istenileceği belirtilendiğer belgeler,

(17)   Yatarak tedavilerdeve ayakta ağız ve diş tedavilerinde temini zorunlu tıbbi malzemelerin sağlıkhizmet sunucusu (SHS) tarafından hastaya temin ettirilmesi durumunda gereklibelgeler; fatura aslı, reçete aslı veya ıslak imzalı epikriz notu veya tıbbimalzemenin kullanıldığına dair sağlık raporu aslı veya tıbbi malzemeningerekliliğine dair sağlık raporu aslı, varsa barkod ve/veya etiket aslı.


Açıklama: Açıklama: b_01                                                                                       T.C.                                                                              EK-2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

………...Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

……….Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

 

DEĞERLENDİRME BELGESİ ve İADETAAHHÜTNAMESİ / Sayfa -1

 

BÖLÜM-I Evrak Kayıt

Evrak Kayıt No:

 

Kaydeden:

 

Açıklama:

Tarih

Saat

 

 

 

Hasta Bilgileri:

BÖLÜM-II         Müstahaklık

Adı - Soyadı

 

TC Kimlik No

 

İkamet Adresi

 

 

Telefon No

 

 

 

Sos. Güvence

 

Sigortalının Kendisi mi? (Yakınlığı)

 

Sigortalı TC No

 

MÜSTAHAK MI?

 

Kontrol Eden:

 

Açıklama:

Tarih

Saat

 

 

 

Rapor – Reçete Bilgileri:

BÖLÜM-III             Belge Ön Kontrol

Raporu Düzenleyen SHS

 

Rapor Tarihi

 

Gerekli belge ve bilgilerin mevcudiyeti ve mevzuata uygunluğunu kontrol eden:

 

Rapor No

 

Reçeteyi Düzenleyen SHS

 

Reçete Tarihi

 

Reçete Protokol No

 

Tarih

Saat

Reçete Dr. Dip. Tesc. No

 

 

 

Reçete Dr. Uzm. Tesc.No

 

 

 

BÖLÜM-IV Tıbbi Değerlendirme

Kurum tıbbi mevzuatına uygun mu?

 

Kontrol eden:

 

Açıklama:

 

 

 

Tarih

Saat

 

 

 

 

BÖLÜM-V

Depo-Stok

Cihaz Türü

 

Marka

 

Model

 

Depo stoğu var mı?

( VAR / YOK )

 

Kontrol eden:

 

Cihaz Kurum depo stoklarından veriliyorsa:

Seri No:

 

Tarih

Saat

Demirbaş No:

 

 

 

 

 

…………………………………..Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü

ADRES………………………………           Tel: ……………………….                       

 

Açıklama: Açıklama: b_01                                                                                       T.C.                                                                                 EK-2

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

………...Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

……….Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi

 

DEĞERLENDİRME BELGESİ ve İADETAAHHÜTNAMESİ / Sayfa -2

 

BÖLÜM-VI

Satın Alınan Cihaz İçin

Cihaz Türü

 

 

Marka

 

Model

 

Seri No

 

Firma TİTUBB Kayıt No

 

Garanti Süresi

 

Barkod/Karekod No

 

 

Garanti Başlama Tarihi

 

CPAP-BPAP için>>

Otomatik mi?

 

Isıtıcı-Nemlendirici var mı?

 

Fatura Tarihi

 

Satıcı/Firma

(Kaşe-İmza)

Kaydedilen bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Aksi takdirde gerekli yasal işlemlerin yapılmasını kabul ederim.

Fatura No

 

Çalışma Saati (NIVM için 0-60 Saat)

 

 

BÖLÜM-VII

Cihaz – Belge Kontrol

                        Cihazın temin yeri (Depodan/Firmadan)

 

İlgili Personel

 

Firmadan ise

BÖLÜM VI’ da belirtilen bilgiler, hasta bilgileri ile uyumlumu?

 

Garanti belgesi uygun mu?

 

Kontrol edilen cihaz ile BÖLÜM VI’ da belirtilen bilgiler tutarlı mı?

 

Teknik Personel

 

Cihazın parça ve aksesuarları tamam mı?

 

Cihaz sorunsuz çalışıyor mu?

 

 

TAAHHÜTNAME :

 

BÖLÜM -VIII

TAAHHÜTNAME

Adı-Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Sigortalı TC. No:

 

Cihazı Teslim Alan Kişi Bilgileri:

Adı-Soyadı

 

TC Kimlik No

 

Yakınlık

 

İkamet Adresi

 

Telefon No

 

 

Yukarıda belirtilen cihazı, belirtilmiş olan bilgiler doğrultusunda sağlam ve eksiksiz olarak teslim aldım.         

 İhtiyacın sona ermesi veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde, cihazı …………………………………………  teslim etmeyi; vefat vukuunda kanuni mirasçıların hiçbir hak iddia edemeyeceklerini ve cihazı 30 iş günü içinde iade ile yükümlü olacaklarını; iadenin gerçekleşmemesi halinde cihazın bedelinin bahse konu tarihte geçerli KDV veya satış fiyatına dahil edilecek diğer kanuni giderler dahil rayiç bedeli üzerinden şahsım veya varislerim tarafından Kuruma defaten ödeneceğini; ödenmemesi halinde genel hükümler çerçevesinde tahsil edilmesini kabul ve  taahhüt ederim.

ÖNEMLİ NOT:

1. Sağlık Uygulama Tebliği gereği, uzun süreli oksijen tedavisi gören hastaların, yıllık olarak “tedaviye devamın gerekli olduğuna dair” değerlendirmeye tabi tutulması ve bu durumun Sağlık Kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Aksi taktirde cihaz geri alınacaktır.

2. NİMV cihaz verilerinin kaydı için her yıl ………………….müracaat edilecektir

3. Her üç ayda bir belirtilen telefona hastanın durumu hakkında bilgi verilecek; adres, tel. değişiklikleri hemen bildirilecektir.

 

 

Teslim Alan(Ad-Soyad/ İmza)

 

Teslim Tarihi

 

 

…………………………………..Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü

ADRES…………………………………………………….       Tel: …………………………..                                     

 


                                                                                                                                             EK-3

 

FİRMA TAAHHÜTNAMESİ

 

 

 

            ………………………………………………………………………. adlımalzemenin;

 

            Hastaya intikalinde, ilgili hastanınKorunması Yasası ve yönetmeliklerinin öngördüğü şartları yerine getireceğimizi,

 

            Cihazlara ait Garanti belgesi,Kullanma klavuzu v.b. her türlü belgeyi hastaya vereceğimizi,

 

            Firmamızdan istenen her türlü bilgive belgeleri eksiksiz ve doğru olarak istenen süre içerisinde Sosyal Güvenlikİl Müdürlüğüne intikal ettireceğimizi,

 

            Satış sonrası bakım, onarımhizmetlerini ve yedek parça teminini …… yıl müddetle eksiksiz olarak yerinegetireceğimizi,

           

            Bakım, onarım ve servisistasyonlarımızda yeterli teknisyen kadrosu, lüzumlu makine, teçhizat, alet veavadanlık ile yedek parça stoku bulunduracağımızı,

 

            Merkez Servis istasyonlarınındışında veya hastaya en yakın yerdeki servis istasyonuna satış sonrası hizmetverilmesinin mümkün olmaması durumunda, ilgili malzemenin Bayii kanalıyla daolsa, merkez servise ulaştırılması ve geri gönderilmesi ile ilgili olaraknakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım giderinin hastadan talepedilmeyeceğini,

 

            Aksi halde, ithalat rejimi Kararlarıve Yönetmeliği ile Hasta Kanununda öngörülen müeyyidelerin firmamızauygulanmasını ve hakkımızda diğer lüzumlu tedbirlerin alınmasını kabul vetaahhüt ederiz.  (TARİH)…./…./……..

 

 

 

Firmanın Adı:

Adresi:

Telefonnumarası:

 

 

 

                                                                                                               FİRMA KAŞE

                                                                                                     MESUL MÜDÜR İMZASI

                                                                               

 

 

 

 


                                                                                                                                               EK-4

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

…………SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

…………….……SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

                                                                                 

 

 

 

 

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI KOMİSYONTUTANAĞI

Aşağıdakibelirtilen listede (A) Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıları/hak sahipleri  tarafından temin edilen ve yine aşağıdakilistede (B) bilgileri yer alan tıbbi malzemenin SUT ve eki listelerinde fiyatıtespit edilememiş olması dolayısıyla Kurum mevzuatı doğrultusunda piyasaaraştırması yapılmak suretiyle belirlenen ve ödemeye esas bedelini gösterirtutanaktır.

A- SİGORTALI/HAK SAHİBİ İLE İLGİLİBİLGİLER

Sıra No

Sigortalı/Hak sahibi Ad-Soyad

T.C. Kimlik No

1

 

 

 

B-TIBBİMALZEME İLE İLGİLİ BİLGİLER

Tür

 

SUT Adı -SUT Kodu (Varsa)

 

Marka

 

Model

 

TİTUBB Barkod/ Karekod No

 

Firma TİTUBB Kayıt No

 

 

C-FATURA İLEİLGİLİ BİLGİLER

Fatura Tarihi

Fatura No

Malzeme Adı

Fiyatı

(KDV Hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4  

D-PİYASA FİYATARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER / Sayfa -2

NO

YÖNTEM

Evet

Hayır

Ek No

Fiyatı

(KDV Hariç)

1

Diğer il müdürlüklerince yapılmış olan piyasa araştırması sonuçları 

 

 

 

 

2

Firmalar tarafından sunulan fiyat teklifleri

 

 

 

 

3

Gümrük giriş beyannamesi ekinde yer alan ithalat faturalarındaki fiyatlar

 

 

 

 

4

Satın almalar için oluşturulan idari veri tabanlarında belirtilen fiyatlar

 

 

 

 

5

İnternet ortamında kurumların web sayfalarında tespit edilen fiyatlar

 

 

 

 

6

Ticaret Odalarından ve diğer meslek kuruluşlarından alınan fiyat listeleri

 

 

 

 

7

Üreticiler veya dağıtıcılar tarafından yayımlanan katalog veya broşürlerde yer alan fiyatlar

 

 

 

 

8

Firmalar Tarafından Hasta Adına Kesilmiş Proforma Faturalar

 

 

 

 

9

Diğer

 

 

 

 

 

Yukarıda belirtilen fiyatlar ilgili yöntemkullanılmak suretiyle tespit edilen fiyatların en düşüğüdür. 

Piyasa FiyatAraştırması Komisyonunca;

……………………………… noluYöntem/Yöntemler belirlenmiş ve gerekli incelemeler yapılmış olup yukarıdabilgileri belirtilen tıbbi malzemenin SUT ve eki listelerinde fiyatı tespitedilememiş olması dolayısıyla Kurum mevzuatı doğrultusunda piyasa araştırmasıyapılmak suretiyle belirlenen ve geri ödemeye esas teşkil edecek en ucuzbedelin(KDV Hariç) rakamla……………………….., yazıyla………………………….. TL olduğu kararabağlanmıştır.

 

TARİH .../.../20…

 

 

İMZA

İMZA

İMZA

AD-SOYAD

AD-SOYAD

AD-SOYAD

ÜNVAN

ÜNVAN

ÜNVAN

ÜYE

ÜYE

KOMİSYON BAŞKANI

 

 

EK BELGELER LİSTESİ:

SIRA NO

İÇERİK

TARİH/SAYI

1

 

 

2

 

 

 

EK-4

E- FİRMALARDANFİYAT TEKLİFİ İSTEME YAZISI ÖRNEĞİ / Sayfa -3

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

………… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

………………. Sosyal Güvenlik Merkezi

 

 

Sayı     :…………                                                                                                                   …/…/20…

Konu   :......................................................... Hk.

 

…………………..(FİRMA ADI)

     ………………………………………….(ADRESİ)

 

            Kurumumuzhak sahiplerinin tedavileri sırasında öngörülen, Müdürlüğümüzce yapılmakta olanpiyasa araştırmasına istinaden, firmanızın üretimini yada ithalatını yapmışolduğunuz "…………………………….." isimli tıbbi malzemeye ait firmayetkilinizce onaylı, antetli kağıdınıza aşağıdaki formata uygun olarakhazırlanacak teklif listesi, gümrük giriş beyanname ve eki ithalat faturalarıve kataloglarının Müdürlüğümüze (MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ ADRESİ) gönderilmesini ricaederim.

 

 

ADI SOYADI

Merkez Müdürü

 

 

Tıbbi Malzeme TİTUBB Barkod/ Karekod No

 

Tıbbi Malzeme SUT Kodu (Varsa)

Tıbbi Malzeme Adı

Tıbbi Malzeme Marka-Model

Teklif Fiyatı (Döviz/TL)

(KDV Hariç)

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                 EK-5

 

 

HASTA BİLGİLENDİRME FORMU

 

 

            ………………………… adlı tıbbimalzemenin/cihazın Sosyal Güvenlik Kurumunca bedelinin ödenmediği bu form ileşahsıma bildirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

…..../……/…….

Tebliğ Eden

( SHS yetkilisi)

İmza / Kaşe

……/……/……..

Hasta / Hasta Yakını

Adı-Soyadı

TC Kimlik No

İmza

 

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET