gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK BELEDİYELERDEN FAZLA TAŞINMAZI HACZEDMEYECEK

SGK belediyelerin fazlaya ilişkin hacizlerin kaldırılması talepleri üzerine 25.03.2015 tarihli bir Genel Yazı ile konuya açıklık getirdi.

30 Mart 2015 Pazartesi 11:01
SGK BELEDİYELERDEN FAZLA TAŞINMAZI HACZEDMEYECEK

SGK Genel Yazıda;

Borçlu olan belediyeler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan taşınmaz hacizlerinde hacze konu olabilecek taşınmaz değerinin önceden tespit edilmesi mümkün bulunmadığından, borçtan fazla taşınmaz haczedilebilmektedir. Bu durumun belediyelerce yürütülen diğer kamu hizmetlerinin aksamasına sebebiyet verdiği Genel Müdürlüğümüze intikal eden bilgilerden anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 62 nci maddesine göre borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile taşınmazlarından alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczedilmesi gerekmektedir.

Belediyelerin taşınmazlarına konulan haczin amacı, Kurumumuz alacağının teminat altına alınması ve tahsilinin sağlanması olduğundan, yapılacak haciz işlemlerinde belediyelerin borcuna yetecek miktarda malına haciz uygulanması ile yetinilmesi hususuna azami özen gösterilmesi gerekmektedir.

İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların Kurumumuza olan borçlarından dolayı daha fazla tutarda gayrimenkul 1 eri üzerine haciz konulduğu durumlarda ünitedeki toplam borcu kadar taşınmaz haczinin baki tutularak, bu tutarlar üzerindeki fazlaya ilişkin taşınmaz hacizlerinin ünitelerimizin taşınmaz satış komisyonları tarafından değerlendirilerek kaldırılması gerekmektedir.
Öte yandan, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre, belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerinin haczedilmesi mümkün olmadığından bu kapsamdaki malların haczedilmemesi gerekmektedir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi gereği, anlaşma sonucu belediye mülkiyetine geçen taşınmazların da haczedilmemesi gerektiği 2014/31 sayılı Genelge ile belirtilmiştir.

Buna göre;
a)5393 sayılı Kanun ile diğer Kanunlara göre haczi caiz olmayan mallara haciz işlemlerinin yapılmaması,
b)Kurumumuza borcu bulunan belediyeler hakkında Kurum alacağını karşılayacak miktardan fazla taşınmaza (belediyelerce mal bildiriminde beyan edilen menkul veya taşınmaz malların da dikkate alınarak) haciz konulmaması,

c)Fazlaya ilişkin taşınmaz haczi uygulanmış ise belediyelerce borç miktarından fazla taşınmaz hacizlerin kaldırılmasının talep edilmesi halinde bu taleplerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak, sonucundan borçlu belediyeye bilgi verilmesi, gerektiği bildirildi.

Kamudan Haberler, 30.03.2015


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET