gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ GENELGESİ

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden düzenlemiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelge hükümleri aşağıda yer almaktadır.

22 Ekim 2013 Salı 04:17
SGK MALULİYET TESPİT İŞLEMLERİ GENELGESİ

 
T.C 
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
 
Sayı : 56766929-113/1150 
Konu : Maluliyet tespiti işlemleri 8 EKİM 2013 
 
 
 
GENELGE (2013/34) 
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Kanunu’na dayalı olarak 
yürürlükte olan “Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği” 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, 01/09/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yeni 
yönetmelik ile birlikte; 2011/49 sayılı Genelge çerçevesinde iş kazası ve meslek hastalığına 
ilişkin hususlar devam etmekte olup, çalışma gücü kaybı tespitine ilişkin hususlar yeniden 
düzenlemiştir. Yeni yönetmeliğe bağlı olarak değiştirilen Genelge hükümleri aşağıda yer 
almaktadır. 
1- SİGORTALILARIN MALULİYET TESPİTİ 
1.1. Sevk İşlemleri 
 Sigortalıların malul oldukları iddiası ile müracaatları üzerine, sosyal sigortalar 
yönünden istenilen şartlara haiz olanlar, ikamet ettikleri illerde bulunan Sağlık Bakanlığı’na 
bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversite hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine 
bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden herhangi birine, bunların hiçbirinin bulunmaması 
halinde il merkezlerinde bulunan sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili Sağlık 
Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerine sevk edilir. 
 Ancak belgelenmek kaydıyla sigortalıların hastalıklarından dolayı takip ve tedavilerinin 
yapıldıkları yerler Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, devlet üniversite 
hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden biri ise 
öncelikle bu hastanelere sevki yapılır. 
 Yine belgelenmek kaydıyla; sigortalının herhangi bir devlet hastanesi veya Kurumca 
yetkilendirilmiş hastaneler dışında kalan yataklı sağlık hizmet sunucularının yoğun bakımında 
tedavisi devam etmekte ve başka bir hastaneye nakli hayati risk taşımakta ise; bu hastanelere 
sevk edilir ve söz konusu hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporları Kurum sağlık 
kurullarınca değerlendirmeye alınır. 
 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan 
kamu görevlileri hakkında herhangi bir nedenle doğrudan kendilerinin veya kurumlarının 
müracaat ve sevkleri üzerine düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının değerlendirmeye 
alınmasında, sigortalıların yetkili hastanelere Kurumca sevk edilmiş olma şartı aranmaz. 
Yine, personel kanunlarına tabi olanların hastalıklarının kanunlarında tayin edilen sürelerden 
fazla devam edip etmediğinin tespitine ilişkin olarak, Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti 
sunucuları tarafından düzenlenmiş raporların incelenmesinde de sevk şartı aranmaksızın kamu 
görevlilerinin maluliyet tespit işlemi Kurum sağlık kurulunca yapılır. 
 Kanunun Geçici 18 inci maddesinde sayılanlardan Primsiz Aylıklar kapsamında 
bulunanların, maluliyet tespit işlemlerinde esas alınmak üzere ve yukarıdaki esaslar dahilinde 
doğrudan kendilerinin veya er, erbaş ve yedek subay okulu öğrencilerinin Milli Savunma 
Bakanlığı veya askerlik şubelerince sevkleri üzerine askeri hastanelerce, diğerlerinin ise 
valiliklerce askeri veya sivil hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının 
değerlendirmeye alınmasında, yetkili hastanelere Kurumca sevk edilmiş olma şartı aranmaz. 
 Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışan müşterek sigortalıların 
maluliyet değerlendirmelerinde, akit ülkenin resmi sigorta kurumunun belirlediği sağlık 
hizmeti sunucusu tarafından düzenlenen raporlar maluliyet değerlendirmelerinde esas alınır. 
1.2. Sağlık Kurulu Raporları 
 Sigortalı ve hak sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçilmesi ve bürokrasinin 
azaltılması maksadı ile sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerince 
maluliyet tespiti işlemleri yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde belirtilen hususların eksiksiz 
olarak uygulanması sağlanır. Bu maddede yer alan hususlara ilişkin Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezleri/Bölge Sağlık Kurulları tarafından yetkilendirilmiş 
sağlık hizmeti sunucularına gerekli bilgilendirmeler yapılır. 
1.3. Maluliyet Tespitine İlişkin Dosyada Bulunması Gereken Belgeler 
Kurum sağlık kurullarına gönderilen dosyalarda bulunması gereken belgeler aşağıda 
belirtilmiştir: 
a) Maluliyet tespit talebine ilişkin dilekçe veya 4/1-(c) kapsamındaki sigortalılar için 
bu tespitin yapılmasını talep eden kurum yazısı, 
b) Maluliyet değerlendirmesinde esas alınacak ilk işe giriş tarihini gösterir onaylı 
belge, 
c) İlk işe giriş sağlık raporu (bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair 
sigortalı beyanı bulunacak veya dosyanın gönderilişine ait üst yazıya not düşülecektir), 
ç) Erkek sigortalıların sevk ve terhis tarihlerini gösterir askerlik terhis belgesi, 
askerlikten muaf tutulmuş ise bununla ilgili ayrıntılı muayene bulgularını içeren askerliğe 
elverişli olmadıklarına ilişkin rapor, 
d) Maluliyete sebep olduğu ileri sürülen hastalık ile ilgili daha önce başvurulan sağlık 
kuruluşlarından temin edilmiş rapor, tıbbi belge ve epikrizler, 
e) Sigortalının maluliyetine ilişkin, daha önce tespit edilmiş herhangi bir karar veya 
kararlar mevcut ise bu karar veya kararlar ile dayanağı sağlık kurulu raporu ve belgeler, 
f) Sevk sonucu usulüne uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun aslı ve 
dayanağı tıbbi belgeler. 
Yukarıda sayılan belgeleri içerir dosya, Ek- 1’de yer alan “Maluliyet Dosyasına Ait 
Kontrol Listesi’ne göre, yetkili personel tarafından kontrol edildikten sonra imzalanır, dizi 
pusulası ile birlikte ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile 
Geçici 18 inci maddesinde sayılanlardan primsiz aylıklar kapsamında bulunanların yapılacak 
maluliyet tespit işlemlerine esas olmak üzere ayrıca bir maluliyet dosyası oluşturulmaz. Bu 
kapsamdaki sigortalıların işlemlerinin yürütüldüğü tahsis dosyaları aynı zamanda ilgililerin 
maluliyet dosyası olarak esas alınır. 
1.4. Dosyaların Gönderildiği Üst Yazıda Bulunması Gereken Bilgiler 
 Dosyaların gönderilişine ilişkin üst yazıda bulunması gereken bilgiler aşağıda 
belirtilmiştir: 
Talep edilen tespite esas kanun maddesi (Örneğin 5510 sayılı Kanun’un 25 inci 
maddesi veya 28 inci maddesi gibi, 
a) Maluliyet değerlendirmesine esas ilk işe giriş tarihi, Adres : Ziya Bey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi: Uzm.Dr. Naim ATA Dai. Bşk. 
Tel : (0312) 207 81 38 Faks: (0312) 207 81 89 e-posta: gssmaluliyet@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: .www.sgk.gov.tr 3 
b) Dosyada bulunan Kurum sevkine istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının 
tarih ve sayıları, 
c) Kadın sigortalıların soyadı değişikliklerinin nedeni, 
ç) Sigortalının birden fazla sicil numarası olması halinde geçerli sicil numarası tespit 
edilir. Farklı sicil numaralarına göre düzenlenmiş rapor ve belgelerin bulunması durumunda 
bu belgelerin sigortalıya ait olduğu belirlenir. 
1.5. Hizmet Borçlanmalarında Maluliyete Esas İlk İşe Giriş Tarihinin Tespiti 
1.5.1. Kanunun 41 inci Maddesine Göre Hizmet Borçlanması Yapmış Sigortalılar 
 Kurumca yayımlanan 22/07/2011 tarihli ve 2011/58 sayılı Genelge gereği; Kanunun 
41 inci maddesine göre hizmet borçlanması yapmış sigortalının Kanunun 25 inci maddesine 
göre malullük durumu incelenirken, söz konusu borçlanmalar dikkate alınarak tespit edilen 
sigortalılık başlangıç tarihi yerine, sigortalı adına ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortaları primi bildirilen tarih esas alınır. Kurum sağlık kurullarına sigortalılık başlangıç 
tarihi olarak bu tarih bildirilir. 
 
1.5.2. Yurtdışı Borçlanması Yapmış Sigortalılar 
 Kurumca yayımlanan 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelge gereği; yurtdışı 
borçlanmasından sonra malullük aylığı bağlanması talebinde bulunan sigortalıların Kurum 
sağlık kurullarınca 5510 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihte malullük durumu incelenirken; 
a) Türkiye'de çalışması bulunmayanların sigortalılık süresinin başlangıç tarihi borcun 
en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenen, 
b) Türkiye'de çalışması bulunanlardan Türkiye'deki sigortalılığın başlangıç tarihinden 
önceki süreler borçlanılmış ise; sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar 
geriye götürülerek bulunan, 
tarih, ülkemizde ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir. Bu tarih maluliyete esas tıbbi belgelerin 
sağlık kurullarına gönderilmesi sırasında ilk işe giriş tarihi olarak bildirilir. 
2-SİGORTALILARIN VEYA GENEL SAĞLIK SİGORTALILARININ HAK 
SAHİBİ VEYA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÇOCUKLARININ MALULİYET 
TESPİTİ 
2.1. Sağlık Kurulu Raporları 
 Hak sahibi veya bakmakla yükümlü olunan çocuklar hakkında Kurumca 
yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporu 
değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
2.2. Maluliyet Tespitine İlişkin Dosyada Bulunması Gereken Belgeler 
 Kurum sağlık kurullarına gönderilen, sigortalı veya genel sağlık sigortalısının hak 
sahibi/bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının dosyalarında bulunması gereken belgeler 
aşağıda belirtilmiştir: 
a) Maluliyet tespit talebine ilişkin dilekçe, 
b) Vukuatlı nüfus kayıt örneği, 
c) Sevk sonucu usulüne uygun olarak düzenlenmiş sağlık kurulu raporu ve dayanağı 
tıbbi belgeler, 
ç) Maluliyete sebep olduğu ileri sürülen hastalık ile ilgili daha önce başvurulan sağlık 
kuruluşlarından temin edilmiş rapor, tıbbi belge ve epikrizler. 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalı veya 
hak sahipleri ile Geçici 18 inci maddesinde sayılanlardan primsiz aylıklar kapsamında 
bulunanların hak sahiplerinin yapılacak maluliyet tespit işlemlerine esas olmak üzere ayrıca 
bir maluliyet dosyası oluşturulmaz. Bu kapsamdaki sigortalı hak sahiplerinin işlemlerinin 
yürütüldüğü emeklilik dosyaları aynı zamanda ilgililerin maluliyet dosyası olarak esas alınır. 
2.3. Bakmakla Yükümlü Olunan Çocuklara İlişkin İşlemler 
 Malul olduğu iddiası ile sağlık sigortalarından yararlanma talebinde bulunan sigortalı 
veya genel sağlık sigortalısı çocuğunun, talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde Kurumca 
yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun mevcut 
olması halinde hastaneye sevk işlemi yapılmadan mevcut raporu değerlendirilmek üzere 
gerekli belgelerle birlikte Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
 Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu 
raporu tarihinin bir yılı geçmiş olması veya söz konusu hastanelerce düzenlenmiş sağlık 
kurulu raporunun bulunmaması durumlarında, sevk işlemi yapılarak yeni alınacak sağlık 
kurulu raporu ve gerekli belgeler değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
 Bilindiği üzere, Kurum sağlık kurullarınca yapılan maluliyet tespitlerinde; Kurumca 
yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporundaki 
bulgular esas alınmakta olup, kurul kararlarında rapor tarihine göre malul oldukları 
belirtilmektedir. Ancak, söz konusu çocukların rapor tarihinden önceki herhangi bir tarihte de 
(çocuğun 18 yaşını doldurduğu, vb.) malul olup olmadıklarının tespitinin istenmesi halinde; 
tespit istenen tarih ve gerekçesi, gönderilen dosyanın üst yazısında mutlaka belirtilir. 
2.4. Hak Sahibi Çocuklara İlişkin İşlemler 
2013/26 sayılı Genelge’ de belirtildiği üzere, gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse bu 
Kanunda geçen mülga kanunlarda, malul çocuklara ölüm aylığı veya geliri bağlanabilmesi 
için ilgili kanunlarda aranan diğer şartlar hariç olmak kaydıyla; 
- 2008/Ekim ayından sonra vefat eden sigortalıların hak sahibi malul çocuklarının, 
5510 sayılı Kanun hükümleri gereğince, Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma 
gücünü en az % 60 oranında kaybetmesi, 
-2008/Ekim ayından önce vefat eden sigortalıların hak sahibi malul çocuklarının ise 
çalışamayacak derecede malul olması, 
gerekmektedir. 
Mevcut uygulamada ölen sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü olduğu malul 
çocuğu hakkında Kurum sağlık kurulunca verilen malullük kararına esas rapor tarihi ile ölüm 
aylığı talep tarihi arasında; 
- 1 yıldan az sürenin geçmiş olması durumunda, hak sahibi çocuğun malullük 
durumunun tespiti için hastaneye sevk işlemi yapılmamakta ve mevcut raporu, 
- 1 yıldan fazla bir süre geçmiş ise, hak sahibi çocuğun sevk işlemi yapılarak, yeni 
alınacak sağlık kurulu raporu, 
değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilmekte idi. 
Söz konusu uygulama aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 
Sigortalının sağlığında bakmakla yükümlü olduğu malul çocuğu hakkında verilen 
Kurum sağlık kurulu kararında kontrol muayenesi istenmemiş ise, sigortalının ölümü ile 
malul çocuğun ölüm gelir/aylığı talebinde bulunması halinde, rapor tarihine bakılmaksızın 
mevcut sağlık kurulu raporu aylık bağlama işlemlerinde dikkate alınır ve malul çocuklardan 
yeni bir rapor istenmez. 
Malul çocukların Kurumca belirlenen kontrol muayene tarihi bulunup bulunmadığının 
tespiti 2013/26 sayılı Genelge’ de belirtildiği üzere, Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi 
“Süreli Kayıt Sorgulama” menüsünden yapılır. Kontrol muayene tarihinin bulunması halinde 
bu tarih sisteme işlenir ve o tarihte kontrol muayenesine gönderilir. Adres : Ziya Bey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA Ayrıntılı Bilgi: Uzm.Dr. Naim ATA Dai. Bşk. 
Tel : (0312) 207 81 38 Faks: (0312) 207 81 89 e-posta: gssmaluliyet@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: .www.sgk.gov.tr 5 
Diğer taraftan, ölüm aylığı talep tarihinde haklarında Kurum sağlık kurulunca alınmış 
malullük kararı bulunmayan çocuklardan, talep tarihinden önceki bir yıl içinde Kurumca 
yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporu olanların 
bu raporları, hastaneye sevk işlemi yapılmadan değerlendirilmek üzere gerekli belgelerle 
birlikte Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
 Kurumca yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu 
rapor tarihinin bir yılı geçmiş olması veya söz konusu hastanelerce düzenlenmiş sağlık kurulu 
raporunun bulunmaması durumlarında, sevk işlemi yapılarak yeni alınacak sağlık kurulu 
raporu ve gerekli belgeler değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. 
 Kurum sağlık kurullarınca yapılan maluliyet tespitlerinde Kurumca yetkilendirilmiş 
sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu rapor bulguları esas alınmakta 
olup, kurul kararlarında rapor tarihine göre malul oldukları belirtilmektedir. Ancak, söz 
konusu çocukların rapor tarihinden önceki herhangi bir tarihte de (sigortalının ölüm tarihi, 
çocuğun 18 yaşını doldurduğu, vb.) malul olup olmadıklarının tespitinin istenmesi halinde; 
tespit istenen tarih ve gerekçesi gönderilen dosyanın üst yazısında mutlaka belirtilir. 
 
2.5. Farklı Sigortalılıklardan Kaynaklanan Maluliyet Talebi 
Kanunun 25 inci maddesine göre yapılan değerlendirme sonucunda, ilk defa işe girdiği 
tarihte malul olduğunun anlaşılması nedeniyle, malullük aylığı bağlanamayan sigortalıların 
anne/babasından dolayı hak sahibi olarak yetim aylığı bağlanması talebinde bulunmaları 
halinde buna göre oluşturulacak dosya ile birlikte kendi sigortalılıklarından dolayı alınan 
kararlar, buna esas sağlık kurulu raporları ve diğer belgeleri içerir dosya Kurum sağlık 
kuruluna gönderilir. 
3- YAŞLILIK SİGORTASI KAPSAMINDA MALULİYET TESPİTİ 
İŞLEMLERİ 
3.1. Kanunun 28 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Uygulanması 
Kanunun 25 inci maddesi gereğince yapılan değerlendirme sonucunda, Kurum sağlık 
kurullarınca haklarında “çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiği/vazifesini yapamayacak 
derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği anlaşılmış ise de; sigortalı olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek düzeyde bir hastalığı bulunduğu tespit 
edildiğinden söz konusu maddenin ikinci fıkrasına göre malullük aylığından 
yararlanamayacağı” kararı verilen sigortalıların çalışma gücü kayıp oranları % 60 ve 
üzerindedir. 
Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sigorta şartlarını haiz olan 
sigortalıların, bu maddeye göre aylık bağlanması taleplerinde aynı maddeye göre ayrıca oran 
tespiti istenmez. 
3.1.1. 4/1 (a) Kapsamındaki Sigortalılar 
Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre; 4/1(a) kapsamında olup bu 
Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlar hakkında “ilk defa çalışmaya başladığı 
tarihte 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malul 
sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunduğuna ve bu nedenle malullük 
aylığından yararlanamayacağına” karar verilmesi halinde, Kanunun 28 inci maddesinin 
dördüncü fıkrası uygulanmaz. 
3.1.2. 4/1 (b) Kapsamındaki Sigortalılar 
Daha önce haklarında mülga kanun hükümlerine göre “sigortalı olarak ilk defa 
çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek derecede hastalık bulunduğu tespit 
edilen” 4/1(b) kapsamındaki sigortalıların Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
göre aylık bağlanması talebinde bulunmaları halinde, öncelikle Kanunun 25 inci maddesine 
göre maluliyet değerlendirmesi yapılır. 
Buna göre, “çalışma gücünün en az % 60’ını kaybettiği anlaşılan, ancak sigortalı 
olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihte maluliyetini gerektirecek derecede hastalık veya 
özrü bulunması nedeniyle malullük aylığından yararlanamayacağı” kararı verilen sigortalılar 
hakkında yaşlılık sigortası kapsamındaki işlemlerde, Kanunun 28 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasına göre oran tespiti istenilmez. 
 
3.1.3. 4/1- (c) Kapsamındaki Sigortalılar 
5434 sayılı Kanunun mülga 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, Emekli 
Sandığı’na (devredilen) tabi göreve atandıkları tarihten önce malul sayılmayı gerektiren 
hastalık veya engeli olduğu belirlenen kamu görevlilerinden, bu hastalık veya engelleri 
sebebiyle malullüğe ilişkin hükümlerden yararlanamayanların, Kanunun geçici 4 üncü 
maddesinin altıncı fıkrasından yararlandırılma talepleri halinde, raporları söz konusu hastalık 
veya engelin doğuştan olup olmadığı ile en az % 40 oranında bir engeli içerip içermediğinin 
tespiti amacıyla ayrıca Kurum Sağlık Kurulunca incelemeye tabi tutulur. 
3.2. Kanunun 28 inci Maddesinin Beşinci Fıkrasına Göre Tespit İşlemleri 
Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrasına göre talepte bulunan sigortalıların, aynı 
fıkrada belirtilen sigortalılık şartlarını haiz olmaları halinde yaşlılık aylığı bağlanmasına esas 
çalışma gücü kaybı oranı 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları 
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre tespit edilir. 
Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre; 4/1(a) kapsamında olup 
5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanlardan, bu Kanunun yürürlük 
tarihinden önce veya sonra sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış 
durumda olan sigortalılar hakkında Kanunun 28 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmaz. 
3.3. Kanunun 28 inci maddesinin Yedinci fıkrasına göre tespit işlemleri 
Kanunda yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen yaş şartı dışındaki diğer şartları 
taşıyan, 55 yaşını dolduran ve erken yaşlanma talebinde bulunan sigortalılar hakkında 
yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusu tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, 
değerlendirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. 
3.4. Kanunun 28 inci Maddesinin Sekizinci Fıkrasına Göre Tespit İşlemleri 
Kanunun 28 inci maddesine 17/04/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi 
ile eklenen sekizinci fıkraya göre, kadın sigortalıların, başka birinin sürekli bakımına muhtaç 
derecede malul çocukları hakkında yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucusu tarafından 
düzenlenmiş sağlık kurulu raporları, değerlendirilmek üzere Kurum sağlık kuruluna 
gönderilir. Kanunun yürürlük tarihi dikkate alınarak, çocuğun hangi tarih itibariyle başka 
birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğunun tespit edilmesinin istenmesi 
halinde; bu tarih üst yazıda (kadın sigortalının işe giriş tarihi ile çocuğun doğum tarihi) 
belirtilir. 
4- KURUM SAĞLIK KURULU KARARLARINA İTİRAZ 
4.1. İtiraz ve Süresi 
 Kanunun 58 inci maddesi gereği, çalışma gücünün maluliyeti gerektirecek derecede 
kaybı, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik derecesi ve vazife malullük 
derecesine ilişkin Kurumca verilen kararlardan itiraza konu olanları Sosyal Sigorta Yüksek 
Sağlık Kurulu inceleyerek karara bağlar. 
 Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz, kararın ilgililere tebliğ tarihinden itibaren 6 ay 
içerisinde yapılır. 
Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri vb. mücbir sebepler dışında 
belirtilen süreyi aşan itirazlar yeni başvuru olarak değerlendirilir. 
4.2. İtiraz İşlemleri 
Bilindiği üzere Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu, Kurum sağlık kurulunca verilen 
karara esas tüm dosyanın aslı üzerinden değerlendirme yapar. Bu nedenle itiraza ilişkin 
dilekçe ile birlikte tüm dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iletilmek üzere Genel 
Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına) 
gönderilir. 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosya içerisinde; Kurum sağlık 
kurulunca verilmiş tüm kararlar ve kararlara esas sağlık kurulu raporları ile dayanağı tıbbi 
belgeler ve üst yazının bulunması gerekmektedir. 
 Diğer taraftan, Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilen dosyalarda, Kurum 
sevki ile düzenlenmiş ve Kurum kararı bulunmayan sağlık kurulu raporu bulunmaz. Bu 
durumda söz konusu rapor değerlendirilmek üzere öncelikle Kurum sağlık kuruluna 
gönderilir, verilen karara itiraz olması halinde ise tüm dosya Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulu’na iletilir. 
4.3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda Hekim Dinlenilmesi 
 Kurum sağlık kurulu kararına itiraz edenler, her türlü masrafları kendilerine ait olmak 
üzere, Kurulda kendi belirledikleri bir uzman hekimin dinlenmesini talep edebilir. Bu 
durumda ilgilinin talebi yazılı olarak alınır ve dosyaya eklenerek üst yazıda belirtilir. 
 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nda dosyanın görüşüleceği tarih ve saat 
belirlenerek Kurul sekretaryası tarafından Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgiliye 
bildirilir. Dinlenmesi talep edilen uzman hekimin belirlenen tarih ve saatte hazır bulunmaması 
durumunda, Kurulca değerlendirme yapılır ve karara bağlanır. 
4.4. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda Muayene 
Kurul, gerek görmesi halinde değerlendirdiği dosya sahibini muayene için davet 
edebilir, buna ilişkin karar dosyanın gönderildiği birime iletilir. 
Kurulda muayene kararı ilgiliye bildirilir. Bildirim yazısında; 
a) Kurulun huzurda muayene tarihi ve kararı, 
b) Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun toplantı adresi, 
c) Kurulda muayeneyi kabul etmemesi (Bu durumu Tebligat Kanunu hükümlerine 
göre ilgiliye tebliğini izleyen 15 gün içerisinde yazılı olarak Kuruma bildirmesi gerektiği) 
veya belirtilen tarihte anılan Kurulda bulunmaması halinde Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunda değerlendirme yapılamayacağı, 
hususları belirtilir. 
 İlgili kişinin Kurulda muayeneyi kabul etmemesi durumunda buna ilişkin dilekçesi 
alınarak Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilir. 
Kurulda muayenesine karar verilmekle birlikte, tıbbi olarak gelemeyecek durumda 
olanlar hakkında, karar veren kurum sağlık kurulunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il 
müdürlüğünce görevlendirilen bir hekim tarafından yerinde muayene edilerek durum tespit 
tutanağı düzenlenir, imza altına alınır ve Kurula gönderilir. 
4.5. İtiraza ilişkin kararlar 
 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda yapılan değerlendirme sonucu alınan 
kararlarda; 
a) Değişiklik olmaması halinde sadece kararın bir örneği, 
b) Değişiklik olması halinde kararı ile karara esas sağlık kurulu raporunun birer 
örneği, 
ilgili birimce kararı veren Kurum sağlık kuruluna iletilir. 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları ve bu kararlara esas raporların birer 
örneği Kurum sağlık kurulu sekretaryasınca arşivlenir. 
Diğer taraftan Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararları hakkında ilgililere tebliğ 
edilecek yazılarda, anılan Kurul kararının tarih ve sayısı ile karar metni yer alacaktır. 
5-KONTROL MUAYENELERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER 
5.1. Kontrol Muayenesine İlişkin Sevkler 
Kurum sağlık kurulları kararı gereği kontrol muayenesine ilişkin yapılan sevklerde, 
maluliyet kararına esas teşkil eden sağlık kurulu raporunun bir örneği sevk yazısı ile birlikte 
ilgili sağlık hizmet sunucusuna gönderilir. 
5.2. Kontrol Muayenesi İle İlgili Değerlendirme 
Maluliyet kararı verilen tüm sigortalı, hak sahibi ve bakmakla yükümlü olunan 
çocuklar hakkında, Kurum sağlık kurulları tarafından yapılan değerlendirme sonucu gerekli 
görüldüğü hallerde Kanunun 94 üncü maddesi gereğince kontrol muayenesine karar 
verilebilir. Buna ilişkin değerlendirmeler, maluliyet tespitinde esas alınan mevzuat 
hükümlerine göre yapılır. 
Kurum sağlık kurulu kararlarına, kontrol muayenesine esas sağlık kurulu raporlarından 
önceki raporlar yazılmaz. 
Kontrol muayenesi sonrası maluliyetin kaldırıldığı durumlarda, değerlendirilen rapor 
birden fazla ise karara esas sağlık kurulu raporunun tarih ve sayısı kararda belirtilir. 
03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Maluliyet Tespiti 
İşlemleri Yönetmeliği yürürlük tarihi öncesi; haklarında kontrol muayenesi şartı bulunanların 
kontrol muayeneleri sonucu düzenlenen sağlık kurulu raporları önceki mevzuat çerçevesinde 
değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucu maluliyet kararı kaldırılanların, 01/09/2013 
tarihinden sonraki başvurularına ilişkin değerlendirmelerde “Maluliyet Tespiti İşlemleri 
Yönetmeliği” esas alınır. 
Diğer taraftan 01/09/2013 tarihinden önce böbrek hastalığı nedeniyle malul sayılmakla 
birlikte kontrol muayenesi gerektiği kararı verilenlerden; 
- Kontrol muayene tarihi 01/09/2013’den sonra olanlar hakkında tespit edilen 
kontrol muayene tarihine göre düzenlenecek sağlık kurulu raporları ile birlikte 
maluliyet tahsis dosyası ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir. İlk maluliyet 
kararının verildiği mevzuat hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucunda, 
maluliyetinin devam etmediğine karar verilenlerin tekrar talepte bulunmaları 
halinde, talep tarihi ile son tarihli raporu arasında 1 yıldan az süre bulunması 
durumunda, yeni rapor temin ettirilmeden dosya mevcut haliyle yürürlükte olan 
mevzuat çerçevesinde değerlendirilir. 
- 01/09/2013 tarihinden önce kontrol muayenesi sonucu maluliyetinin devam 
etmediğine karar verilenlerin söz konusu tarihten sonra talepte bulunmaları halinde 
durumları bu Genelgenin geçici hüküm başlıklı 9 uncu maddesi çerçevesinde 
değerlendirilir. 
5.3. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İlişkin Kontrol Muayeneleri 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunca Kurum dosyası üzerinden yapılan 
değerlendirme sonrası kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu kontrol 
muayenesine ilişkin değerlendirme ilgili Kurum sağlık kurulunca yapılır. 
Ancak, yargı süreci devam eden dava dosyalarının Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulunca değerlendirilmesi sonucu kontrol muayenesi gerektiği kararı verilmesi halinde, bu 
kontrol muayenesine ilişkin değerlendirme anılan Kurulca yapılır. 
6-MALULİYET DOSYALARININ DEĞERLENDİRİLECEĞİ KURUM 
SAĞLIK KURULLARI 
6.1. Sigortalılar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu/ Hak Sahibi Çocukları 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar ile bunların hak sahipleri ve sigortalılar ile genel sağlık sigortalılarının bakmakla 
yükümlü oldukları çocuklarının malul oldukları iddiası ile müracaatları sonucunda 
düzenlenen dosyalar bağlı bulundukları sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik 
merkezleri tarafından ilgili Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
Aynı fıkranın (c) bendi kapsamındaki; 
a) Kamu görevlileri ile hak sahibi çocuklarının dosyaları Emeklilik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce (Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı), 
b) Emekli aylığı almakta olan kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü oldukları 
çocuklarının maluliyet tespitine ilişkin dosyaları sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal 
güvenlik merkezlerince, 
c) Çalışmakta olan kamu görevlilerinin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının 
malul olup olmadıklarının tespit edilmesine ilişkin talepleri, görev yaptıkları kurumları 
vasıtası ile intikal ettirilen sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince, 
Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 
(Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilir. 
 Ayrıca erler, köy korucuları, 2330, 3713 ve 5233 sayılı Kanunlar kapsamında aylık 
talebinde bulunan siviller ile amatör sporcular ve bunların hak sahibi çocuklarının malul olup 
olmadıklarının tespit edilmesine ilişkin talepleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 
(Primsiz Aylıklar Daire Başkanlığı) Kurum sağlık kurulunda değerlendirilmek üzere Ankara 
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne (Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi) gönderilir. 
 Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki 
sigortalıların Kanunun 28 inci maddesine gereğince yaşlılık sigortasına ilişkin dosyaları ve 
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili daire başkanlıkları tarafından, 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığına 
gönderilen tüm dosyalar, Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne bağlı Kocatepe Sağlık 
Sosyal Güvenlik Merkezine gönderilir. 
7-MALULİYET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 
7.1. Karar Sonrası Yeni Talep 
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki 
sigortalılar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının 
hastalıklarında artma veya yeni bir hastalığın ilave olduğunu sağlık hizmet sunucularından 
(Aile Sağlığı Merkezleri de dâhil) aldıkları herhangi bir tıbbi belge ile Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezilerine başvurmaları halinde sağlık hizmeti 
sunucularına sevki yapılır. Bu uygulama 03/08/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazete’ de 
yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre başvuran ve karar 
verilenler için geçerlidir. 
7.2. Taleplerin İşlemden Kaldırılması 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum sağlık kurulunca yeniden muayene 
veya eksik belge istenildiğinde, söz konusu ara karar gereğinin en geç bir yıl içerisinde 
tamamlanarak dosyanın gönderilmesi gerekmektedir. 
Bu süre içinde ara karar gereğinin yerine getirilmemesi durumunda dosya işlemden 
kaldırılır ve bu husus ilgili sağlık kuruluna bildirilir. Bundan sonra yapılacak maluliyet 
taleplerine ilişkin değerlendirme yeni talebe istinaden düzenlenen sağlık kurulu raporları 
üzerinden yapılır. 
7.3. Dava Dosyalarına İlişkin Görüşler 
Maluliyete ilişkin verilen kararlara karşı açılan davalarla ilgili olarak gerek Kurumun 
ilgili birimlerinden istenen savunmaya esas görüş yazıları, gerekse mahkemelerden gönderilen 
ara kararlarına karşı görüş yazıları (Kurum kararına ilişkin Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık 
Kurulu kararı olanlar da dahil), ilgili Kurum sağlık kurulu ve bunların bağlı bulunduğu sosyal 
güvenlik il müdürlükleri tarafından hazırlanır. 
7.4. Mahkemelere Maluliyet Dosyası Temini 
Mahkemelerce maluliyet dosyası istenmesi durumunda, ilgili hakkında alınmış Kurum 
sağlık kurulu kararı ve kararın incelenen raporlar kısmında yazılı sağlık kurulu raporları ile 
tıbbi belgelerin, mahkeme yazısında aksi bir husus bulunmadığı sürece, aslı gibidir onaylı 
örnekleri evrak dizi pusulasına bağlanarak dosyaların bulunduğu birimler tarafından 
gönderilir. 
7.5. Kurum Sağlık Kurullarının Ara Kararlarına İlişkin Uygulamalar 
Maluliyet tespiti için Kurum sağlık kurullarınca verilen ara kararlara ilişkin 
uygulamalarda; 
a) Yeniden muayene istenilmesi halinde, sevk edilen sağlık hizmet sunucularında 
muayene istenilen kliniğin/kliniklerin mevcut olup olmadığı sorgulanır. 
b) Birden fazla klinikte muayene istenilmesi halinde, muayene istenilen tüm 
kliniklerce düzenlenen raporların ve mevzuat yönünden istenilen eksik bilgi ve belgelerin 
tamamlanması sağlanarak dosyanın tamamı, ilgili kurullara gönderilir. 
7.6. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kararına İlişkin Maddi Hata 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu kararlarında maddi hata tespit edildiğinde; 
dosyanın tamamı, düzeltilmesi istenen husus ve gerekçesini belirten yazı ekinde (maddi hata 
tıbbi mevzuat ile ilgili ise buna ilişkin Kurum sağlık kurulu kararı ile) anılan Kurula iletilmek 
üzere Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne (Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire 
Başkanlığına) gönderilir. 
7.7. Resmi Sağlık Hizmeti Sunucularının Bilgilendirilmesi 
Sosyal Güvenlik İl/Merkez müdürlükleri, işlemlerdeki hız ve verimliliğin arttırılması 
amacıyla illerinde bulunan yetkilendirilmiş sağlık hizmet sunucularına “Maluliyet Tespiti 
İşlemleri Yönetmeliği” ile ilgili bilgilendirme yapar. 
 
8- KURUM SAĞLIK KURULLARINCA DEĞERLENDİRMELERDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
8.1. Kurul Kararları 
Kurul kararlarında maluliyet değerlendirmesinde esas alınan; 
- Sigortalının ilk işe giriş tarihi, 
- Talep tarihi, 
bulunur. 
Ayrıca Kurul değerlendirmesinde verilen kararın metni esas alınan mevzuat ile 
uyumlu olmak zorundadır. 
8.2. Hak sahipleri 
2013/26 sayılı Genelge’ de belirtildiği üzere, 01/10/2008’den önce ölen sigortalının 
çocuklarının maluliyet tespitleri mülga Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. 
Bu tarihten sonra ölen sigortalının çocuklarının maluliyet tespitleri “Çalışma Gücü ve 
Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ ne göre yapılmakta olup 
ancak tespit taleplerinin 01/09/2013’den sonra olması halinde değerlendirme Maluliyet 
Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’ne göre yapılır. 
8.3. Kanser Hastalarında Kontrol Muayenesi 
Kanser hastalarında tanı tarihi, haklarında düzenlenmiş onaylı tıbbi belgelerde 
(patoloji raporu, rapor, epikriz vb.) yer alan tarihtir. Yönetmelikte yer alan kontrol muayene 
süreleri, talep tarihi itibariyle belirtilen süreyi aşması durumunda maluliyet değerlendirmeleri 
Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nin ilgili bölüm hükümleri doğrultusunda yapılır. 
Yine bu süre talep tarihi itibarı ile belirtilen süreler içinde yer alıyor ise; maluliyet 
değerlendirmeleri öncelikle yönetmeliğin ilgili bölüm hükümleri doğrultusunda yapılır. 
Ancak bu hükümler doğrultusunda maluliyet kararı verilmemesi durumunda tanı tarihi 
itibariyle Yönetmelikte bildirilen süreler içinde malul sayılır. Kontrol muayene sürelerinin 
bitiminde alınacak yeni tarihli sağlık kurulu raporları Yönetmeliğin ilgili hükümlerince 
değerlendirilir. 
8.4. Lösemi Hastaları için Kemik İliği veya Kök Hücre Naklinde Kontrol 
Muayenesi 
Lösemi hastalarına konulan kontrol muayene süresi içinde, kemik iliği veya kök hücre 
nakli olması durumunda, tekrar nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul kabul 
edilir. Ancak bu 12 aylık süre, 24 aylık kontrol muayene süresi içindeyse en az 24 ay (lösemi 
tanısı aldığı tarihten itibaren) süreyle malul kabul edilir. Bu hastalarda, kemik iliği veya kök 
hücre nakli tanıdan 24 ay geçtikten sonra yapılmışsa yine nakil tarihinden itibaren en az 12 ay 
süreyle malul kabul edilir. Kontrol muayene sürelerinin bitiminde alınacak yeni tarihli sağlık 
kurulu raporları Yönetmeliğin ilgili hükümlerince değerlendirilir. 
8.5. Lösemi Hastalığının Relapsı Durumunda Kontrol Muayenesi 
Lösemi hastalarının kontrol muayene süresi içinde relaps olması halinde tekrar relaps 
tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle malul kabul edilir. Lösemi hastalarına konulan kontrol 
muayene süresi dışında herhangi bir tarihte relaps olması halinde relaps tarihi itibariyle tekrar 
en az 24 ay süreyle malul kabul edilir. 
Kontrol muayene sürelerinin bitiminde alınacak yeni tarihli sağlık kurulu raporları 
Yönetmeliğin ilgili hükümlerince değerlendirilir. 
8.6. Çoklu ilaca dirençli tüberküloz hastalarında kontrol muayenesi 
Çoklu ilaca dirençli tüberküloz hastalarında kontrol muayene tarihi, haklarında 
maluliyet talebi için düzenlenen sağlık kurulu raporu tarihi itibariyle iki yıldır. 
8.7. Yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Solunum 
yetmezliği nedeniyle yardımcı solunum cihazlarının sürekli kullanılması” ifadesi, kronik 
solunum yetmezliği nedeniyle hayatın idamesi için sürekli invaziv/noninvaziv solunum 
cihazlarının kullanılması gereken durumları içermektedir. 
 
9- GEÇİŞ MADDESİ 
01/09/2013 tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre Kurum sağlık kurulu ve/veya 
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’nca maluliyetleri kabul edilmeyenler için anılan tarihten 
sonraki başvurularında, talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde Kurumca yetkilendirilmiş 
sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenmiş sağlık kurulu raporunun mevcut olması halinde 
sevk işlemi yapılmadan mevcut raporu değerlendirilmek üzere gerekli belgelerle birlikte 
Kurum sağlık kuruluna gönderilir. 
10- YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 
 
 10/06/2011 tarihli ve 2011/49 sayılı Genelge’nin giriş bölümünün 5. ve 6. fıkraları, 
çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının 
tespitine ilişkin; 1. ve 2. maddeler ile 4.1. maddedeki “çalışma gücü ve”, 4.6.1. maddesinin 
Kurum sağlık kurullarınca verilen ibaresinden sonra gelen “çalışma gücü ve”, 4.9. 
maddesinde; sigortalıların ibaresinden sonra gelen “çalışma gücü ve” ibareleri ve 4.9. 
maddesinin son paragrafı, 
06/11/2012 tarihli ve 2012/35 sayılı Genelge, 
12/07/2011 tarihli ve 14402725 sayılı Kurum Başkanlık Talimatı, 
 yürürlükten kaldırılmıştır. 
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. 
 
 

EKLER DİZİNİ 
 
Ek: 1- Maluliyet dosyasına ait kontrol listesi (Bir sayfa). 
Ek: 2- Sağlık kurulu raporu düzenleyen sağlık hizmet sunucularınca dikkat edilmesi gereken 
usul ve esaslar (İki sayfa). 
 
EK- 1 
 
MALULİYET DOSYASINA AİT KONTROL LİSTESİ 
 Belgeler 
Var/Yok 
(+ / -) 
Maluliyet talep dilekçesi 
İlk işe giriş bildirgesi 
Erkek sigortalılar için askerlik terhis belgesi 
Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş 
ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu) 
 
İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı 
Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı 
ve dayanağı tıbbi belgeler 
 
Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi 
belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği 
 
Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, 
bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler 
 
 
Yukarıda belirtilen belgelerin, sigortalının maluliyet dosyasında tam ve eksiksiz bulunduğu 
tarafımca kontrol edilmiştir. 
EK- 2 
 
SAĞLIK KURULU RAPORU DÜZENLEYEN SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINCA 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
 
1- Maluliyet Tespitine Esas Sağlık Kurulu Raporlarında; 
 
a) Hastane adının, 
b) Sigortalı veya hak sahibinin adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası, baba adı ve doğum tarihi 
bilgilerinin, 
c) Raporun tarih ve sayısının, 
ç) Hastaneye giriş ve çıkış tarihlerinin, 
d) Sigortalı ve 15 yaşından büyük çocukların son 6 aylık mühürlü fotoğrafının, 
e) Sağlık Kurulu raporunun düzenlenme nedeninin (maluliyet, iş kazası, meslek hastalığı 
…), 
f) Kimlik tespiti yapılarak sigortalı/hak sahibinin talebine esas teşkil eden hastalık ya da 
arızalarının, ilgili branşlarca muayenesi sonucu, muayene bulgularının her bölümün 
karşısına ayrıntılı olarak yazılmasına, 
g) İlgili branşlarca yapılan tetkik sonuçlarının sağlık kurulu raporuna yazılıp, tetkik 
raporlarının aslı ya da onaylı fotokopilerinin eklenmesine, 
ğ) Eklenen test ve tetkik belgelerinde sigortalı/hak sahibinin adı, soyadı ve tetkik tarihinin 
belirtilmesine, 
h) Devam eden tedavisi varsa tedavi protokolünün belirtilmesine, 
ı) Tıbbi terimlerin kısaltılmaksızın yazılmasına, 
i) Daha önce aynı hastanede tedavi görülmüş ise, buna ilişkin işlem tarihinin de yer aldığı 
epikrizler, ameliyat notları, patoloji raporları, tetkikleri ve benzeri belgelerin aslı veya 
resmî onaylı fotokopilerinin eklenmesine, 
j) Hekim muayeneleri, tetkikler vb. işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında 
yazılmış ve sağlık kurulunca onayları tamamlanmış, asıl nüshasının sevk veren sosyal 
güvenlik il müdürlüğüne gönderilmesine, hasta yakınlarına bir nüsha verilecek ise “aslı 
gibidir” onayı yapılarak verilmesine, 
k) Karar hanesinde çalışma gücü kayıp oranı belirtilmeksizin, "Sosyal Güvenlik Kurumunca 
belirlenecektir" ibaresinin yazılmasına, 
 
dikkat edilir. 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET