gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLİLERİ VE SINIRLARI

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve 2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre Yapılacak Tecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecek işlemler 2013/25 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

24 Haziran 2013 Pazartesi 16:50
SGK TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİLİLERİ VE SINIRLARI

Sayı     :71266071.206.05.12/ 115-733                                                                  20/6/2013  

Konu   : Tecil ve taksitlendirme yetkileri

          

          

 

GENELGE 2013/25

 

 

 

Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeöngörülen hükümler doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 5/12/2008 tarihli ve2008/481 sayılı kararı ile “ Sosyal Güvenlik Kurumu 6183 Sayılı AmmeAlacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 İnci Maddesine Göre YapılacakTecil Ve Taksitlendirmelerin Usul ve Esasları” belirlenmiş olup, yürütülecekişlemler 2011/53 sayılı Genelgemizde açıklanmıştır.

Kurumumuza borçlu olanların tecil vetaksitlendirme taleplerinin yerinde çözüme kavuşturulması ile tecil vetaksitlendirme işlemlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amacıyla YönetimKurulumuzun13/6/2013 tarihli, 2013/214 sayılı kararıyla 6183 sayılı Kanunun 48inci maddesine göre yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde kullanılacakyetki tutarları yeniden belirlenmiştir.

Buna göre; 2011/53 sayılı Genelgenin “2.1.Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları” bölümü aşağıdaki şekilde yenidendüzenlenmiştir.

 

            “2.1. Tecil ve taksitlendirme yetki tutarları

 

            a) Sosyal güvenlik merkezlerince takipedilen ve 1.500.000 TL’ye kadar olan Kurum alacaklarının tecil vetaksitlendirilmesinde sosyal güvenlik merkezlerinin müdürü,

            b) 1.500.001- 3.000.000 TL arası Kurumalacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde sosyal güvenlik il müdürü,

            c) Büyükşehir belediyesi bulunanillerdeki sosyal güvenlik il müdürleri 1.500.001 – 4.000.000 TL arası, Kurumalacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde,

             yetkilidir.

            Ayrıca, bünyesinde icra takip, hacizve satış işlemlerinin yürütüldüğü sosyal güvenlik merkezi kurulmayan sosyalgüvenlik il müdürlüklerinde; büyükşehir belediyesi olan iller için 4.000.000TL’ye kadar, diğer illerde ise 3.000.000 TL’ye kadar olan borçların tecil vetaksitlendirme yetkisini il müdürleri kullanmaya devam edecektir.

            Büyükşehir belediyesi olan illeriçin 4.000.000 TL’yi, diğer iller için ise 3.000.000 TL’yi aşan tutarlarıntecil ve taksitlendirme talepleri İhtilaflı Primler Daire Başkanlığına gönderilmekle beraber söz konusuborç tutarları ,

            3.000.001- 4.500.000 TL arasındaise  İhtilaflı Primler Daire Başkanı,

            4.500.001- 6.000.000 TL arasındaise  Sigorta Primleri Genel Müdürü,

            6.000.001- 7.500.000 TL arasındaise  Kurum Başkanı,

            7.500.001 TL  ve üzerinde ise  Yönetim Kurulu,

            tarafından değerlendirilecektir.

            Öte yandan, söz konusu yetkilerinkullanılmasında borçlunun tahsilatla görevli o ünitede (sosyal güvenlik ilmüdürlüğü ya da sosyal güvenlik merkezi bazında) işlem gören tüm işyerlerindenkaynaklanan borçlarının, borç türü (sigorta primi, işsizlik sigortası primi,idari para cezası vb.) bazında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

            Örnek: İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı sosyal güvenlikmerkezlerinde işlem gören işyerlerinden dolayı BH Ltd. Şti’nce,

            Beşiktaş Sosyal GüvenlikMerkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme cezası ve zammı dahil 1.600.000 TLsigorta primi, 500.000 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere toplam 2.100.000TL ve Fatih Sosyal Güvenlik Merkezindeki işyerlerinden dolayı gecikme cezası vezammı dahil 4.150.000 TL sigorta primi, 450.000 TL işsizlik sigortası primiolmak üzere toplam 4.600.000 TL tutarındaki borcunun tecil vetaksitlendirilmesi için anılan sosyal güvenlik merkezlerine yazılı taleptebulunulması halinde, söz konusu bu talepler borç türü bazındadeğerlendirilerek;

            Beşiktaş Sosyal Güvenlik Merkezineolan 1.600.000 TL tutarındaki prim borcu için İstanbul Sosyal Güvenlik İlMüdürlüğünce, 500.000 TL işsizlik sigortası prim borcu için ise Beşiktaş SosyalGüvenlik Merkezince,

            Fatih Sosyal Güvenlik Merkezindekiişyerlerinden dolayı olan 4.150.000 TL sigorta prim borcu için Sigorta PrimleriGenel Müdürlüğü İhtilaflı Primler Daire Başkanlığınca, 450.000 TL işsizliksigortası prim borcu için ise  FatihSosyal Güvenlik Merkezince,

            karar alınarak tecil vetaksitlendirme işlemi sonuçlandırılacaktır.

            Tecil ve taksitlendirme işlemi borçtürü bazında yapılacak olmakla birlikte, borçlunun sosyal güvenlik ilmüdürlüğünde/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören icraya intikal etmiş ya da etmemiş,tecil ve taksitlendirme talebinde bulunduğu tarihe kadar muaccel olmuşborçların tamamının dikkate alınması gerekmektedir.”

             Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göreyapılmasını rica ederim.

                                                                                                

 

                                                                                                            

                                                                                          

                                                                           

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET