gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SGK YAPILANDIRMA SÜRE UZATILMASI İÇİN GENELGESİNİ YENİLEDİ

SGK 6552 sayılı Kanunla sigorta prim yapılandırmasının Bakanlar Kurulunca başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması üzerine 05/01/2015 tarihli ve 2015 –1 sayılı Genelge ile 2014/26 sayılı Genelgede değişiklikler yapıldı.

20 Ocak 2015 Salı 06:59
SGK YAPILANDIRMA SÜRE UZATILMASI İÇİN GENELGESİNİ YENİLEDİ

SGK 6552 sayılı Kanunla sigorta prim yapılandırmasınınBakanlar Kurulunca başvuru ve ilk taksit ödeme süresinin uzatılmasıüzerine 05/01/2015 tarihli ve  2015 –1 sayılı Genelge ile 2014/26 sayılıGenelgede değişiklikler yapıldı.

 

       GENELGE  2015–1

 

Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla5510 sayılı Kanuna ilaveedilen geçici 60 ncı maddede öngörülen prim ve diğer alacakların yenidenyapılandırılarak peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin, borçlularcave sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizceyapılacak işlemler 25/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Genelgede açıklanmıştır.

Hal böyle olmakla birlikte, geçici 60ncı maddeninondokuzuncu fıkrasına istinaden Bakanlar Kurulunca alınan ve30/11/2014 tarihli,29191 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Kararın 1 incimaddesinin birinci fıkrası ile geçici 60 ıncı maddede yer alan başvuru süresive ilk taksit ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (g) bendi kapsamındaki genel sağlık sigortalıları hariç olmak üzerebir ay süreyle uzatıldığından konuyla ilgili açıklama yapılmasına gereksinimduyulmuştur.

Uygulamada karşılaşılan sorunlar neticesinde,

-Özel bina ve ihale konusu işlere ilişkin farkişçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına,

- 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra yapılanödemelerin mahsubuna,

- Genel sağlık sigortalılarının tescil işlemlerine,

- İhalelere katılabilmek ve hakediş ödemelerine esasyazıların düzenlenmesine

ilişkin işlemlerde bazı değişiklikler yapılmasına ihtiyaçduyulduğundan, 2014/26 sayılı Genelgede aşağıda belirtilen değişiklikleryapılmıştır.

1-“2.2 - Başvuru süresi, yeri ve şekli   “başlıklı bölümün birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde; onbirincifıkrasında geçen “3/2/2015 veya sonrasında” ibaresi “3/3/2015 veya sonrasında”şeklinde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı maddenin üçüncü fıkrasında; “Bu madde hükümlerindenyararlanmak isteyen borçluların;

a)Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen ay başındanitibaren; birinci fıkranın(d) bendinde belirtilen borçlular yedi ay içerisinde,diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ay içerisinde Kuruma başvurudabulunmaları,

Gerekir.”

2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesininbirinci fıkrasında ise       ”10/9/2014tarihli ve6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510sayılı SosyalSigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen geçici 60ıncı maddede yeralan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birincifıkrasının (d) bendi hükümlerine ilişkin süreler hariç olmak üzere,aynı maddedebelirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırmahükümlerinden yararlanabilmek için;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklananalacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığıalmakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenkurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerekyersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar için 31 Ocak2015 tarihinin Cumartesine rastlaması nedeniyle en geç 2/2/2015tarihinekadar,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının(g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlık primialacakları yönünden engeç 30/4/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulması gerekmektedir.”

2-“3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarınhesaplanması” başlıklı bölümün “a) Sigorta primi,genel sağlık sigortası primi,işsizlik sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkıpayı alacaklarının hesaplanması” başlıklı alt bendinin onuncu fıkrasında geçen“11/9/2014ila 31/12/2014 tarihleri arasında” ibaresi “11/9/2014 ila 2/2/2015tarihleri arasında” şeklinde değiştirilmiştir.

3- “3.1-Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecektutarın hesaplanması” başlıklı bölümün “c) İdari para cezası alacaklarınınhesaplanması” başlıklı alt bendinin;

- İkinci fıkrasında geçen, “başvuru tarihinin sonuna kadar(31/12/2014tarihine kadar)” ibaresi “başvuru tarihinin sonuna kadar (02/02/2015tarihine kadar)”

-Üçüncü fıkrasında geçen “31/12/2014 veya öncesinde tebliğ edilmişolması esas olduğundan” ibaresi “02/02/2015veya öncesinde tebliğ edilmişolması esas olduğundan” şeklinde; “31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesikaydıyla” ibaresi “02/02/2015tarihinden önce tebliğ edilmesi kaydıyla”

-Dördüncü fıkrasında geçen “31/12/2014 tarihinden öncetebliğ edilmiş” ibaresi “02/02/2015  tarihinden önce tebliğ edilmiş”şeklinde,

- Örnek-4 ve Örnek-5’de yer alan“31/12/2014 tarihinden önce”ibareleri “02/02/2015 tarihinden önce” şeklinde,

değiştirilmiştir.

4-“3.1- Yeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarınhesaplanması” başlıklı bölümünün “e) Eksik işçilikten kaynaklanan primalacaklarının hesaplanması” başlıklı alt bendi aşağıda belirtildiği şekildedeğiştirilmiştir.

“Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkineksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamınadahil edilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re’sen tahakkuk ettirilenprim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmişolması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihalekonusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak,10/9/2014 tarihine kadarişin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iadeyazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasına rağmenilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverene tebliğedilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurun bulunmadığıda dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhal sonuçlandırılacak vevarsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırmakapsamına dahil edilecektir.

Buna göre, 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş özel binainşaatları ile ihale konusu işlerle ilgili olarak10/9/2014 tarihine kadar işinbitirildiğine dair müracaat edilmiş olması halinde, re’sen tahakkuk ettirilenprim borçlarının en geç 1/6/2015 tarihine kadar (1/6/2015 tarihi de dahil)tebliğ edilerek, taksitlerden en az birinin yasal süresi içinde ve 1/6/2015tarihinden önce ödenmesi kaydıyla yapılandırma hükümlerinden istifadeedilebilecektir.

Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadar bitirilmiş ihale konusuişler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak,10/9/2014 tarihine kadar işinbitirildiğine dair dilekçe ile başvurularak teminat iade yazısının/ilişiksizlikbelgesinin verilmesi talep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsadiğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

Örneğin, özel bina inşaatını17/3/2013 tarihinde bitirmiş,işin bitirildiğine dair dilekçesini 10/7/2014tarihinde Kuruma vermiş ve21/11/2014 tarihinde yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan bir işvereneilişkin olarak ruhsatı veren Kurumla yazışma yapılarak özel bina inşaatı ileilgili asgari işçilik araştırma işlemlerinin yapılmasına esas bilgiler teminedildikten sonra fark işçilik borcunun24/4/2015 tarihinde tebliğ edildiğivarsayıldığında, bahse konu işverenin fark işçilik borçları diğer borçları ilebirlikte taksitler halinde ödenebilecektir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 ve öncesinde bitirildiği haldeişin bitirildiğine dair herhangi bir beyanda bulunulmayan,ancak işinanılan tarihten önce bitirildiğinin 02/02/2015 tarihine kadar kanıtlanması vebildirilmesi halinde ya da işin bitirildiği hususunda işverenlerceherhangi bir beyanda bulunulmamasına rağmen denetim ve kontrolle görevlimemurlarca 30/4/2014 tarih veya öncesinde işin bitirildiği hususunun tespitedilmiş olması ve bu konuda düzenlenen rapor tarihinin 2/2/2015 veyaöncesine ilişkin olması halinde bahse konu borçlar da yapılandırmakapsamına dahil edilecektir.

Öte yandan, ihale konusu işyerlerine ilişkin idarenezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, bu teminatmektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminatmektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak sonödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.

Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreliolmasına rağmen, süresinin en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre sonödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde,teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerekbulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminatmektupları süreli olan, ancak süresi yapılandırma başvurusunun sona ereceği2/2/2015 veya öncesinde sona erecek olan işyeri işverenlerince peşin veyataksitler halinde yapılandırma başvurusunda bulunulduğu takdirde, teminatmektuplarının süresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarakdeğiştirilmesine gerek olmaksızın, talep edilen taksit süresine göre borçlarpeşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.

Ayrıca, peşin ödeme başvurusunda bulunmuş işverenlerceilgili idarelere verilmiş banka teminat mektuplarının süresinin 3/2/2015 ila01/06/2015 tarihleri arasında sona eriyor olması halinde, teminat mektuplarınınsüresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat’i olarak değiştirilmesine gerekbulunmamaktadır.”

5- “3.2- Genel sağlık sigortalılarının gelir testiişlemleri” başlıklı bölümüne ”3.2.3- Diğer hususlar” başlıklı bölüme aşağıdayer alan alt bent ilave edilmiştir.

“6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlık sigortası prim borçlarınınyapılandırılması talebinde bulunanlardan daha önce gelir testine müracaatetmeyenlerin mutlaka gelir testine başvuruda bulunması ve tespit edilecek gelirseviyesine göre tahakkuk ettirilecek genel sağlık sigortası prim borcununyapılandırılması, gelir testi yaptırmak istemeyenlerin ise gelir testinebaşvurmak istemediğine dair yazılı beyanda bulunmaları gerekmektedir.

Gelir testi yaptırmak istemeyenlerin yapılandırmaya esasgenel sağlık sigortası prim borç tutarları, tescil başlangıç tarihi itibarıylaKanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç altsınırının otuz günlük tutarının iki katı(60/G-3)üzerinden tahakkuk ettirilenprim tutarları olacaktır. Tescil başlangıç tarihinden itibaren (60/G-3)statüsünden tahakkuk ettirilen genel sağlık sigortası primleri bu statüüzerinden yapılandırılacaktır.

Örnek: 1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamında (60/g-2)statüsünde tescili bulunan ve 6552 sayılı Kanun kapsamında genel sağlıksigortası prim borçlarının yapılandırılması talebinde bulunan A kişisininherhangi bir gelir testi sonucu bulunmamaktadır. 60/g bendi kapsamındaki genelsağlık sigortası prim borçlarını yapılandırmak üzere Sosyal Güvenlik İlMüdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine müracaat eden A kişisi gelir testiyaptırmak istemediğini bildirmiştir.

 

 

  1/4/2013 tarihi ile 1/3/2014 tarihleri arasında Kanunun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (60/g-2) bendi kapsamında tescilibulunan ve gelir testi yaptırmak istemediğini beyan eden A kişisinin (60/g-2) üzerindentahakkuk eden primleri tescil başlangıç tarihinden itibaren prime esas günlükkazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katı (60/g-3) üzerinden tahakkukettirilecektir.

Diğer taraftan, Kanunun 92nci maddesinin üçüncüfıkrasında “sigortalılığın Kanunda sayılan sigortalı sayılma şartlarının kaybedilmesiveya ölüm halinde sona ereceği”, 80 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise “60ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamında genel sağlık sigortalısısayılanlar için gelir testleri Kurumca sonuçlandırılıncaya kadar 82 nci maddeyegöre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarınınprime esas asgari kazanç tutarı olarak esas alınacağı” düzenlenmiştir. Anılandüzenlemeler gereği,gelir testi başvurusu bulunmayanlardan, genel sağlıksigortası prim borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi olan30/4/2015 tarihine kadar vefat edenlerin yapılandırmaya esas prim borçtutarları, Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazançalt sınırının otuz günlük tutarı(60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır.

Örnek : 6/8/2013tarihinde (60/G-2) kapsamında genelsağlık sigortalısı olarak tescil edilen ve gelir testi başvurusu bulunmayan Bkişisinin, genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırmasındanyararlanmak için gelir testine başvuruda bulunmadan 4/3/2015 tarihinde vefatetmesi halinde sigortalının yapılandırmaya esas prim borç tutarı, Kanunun 82nci maddesine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının otuzgünlük tutarı (60/G-2) üzerinden tahakkuk ettirilecek prim tutarıdır. Bu primtutarı üzerinden kişinin borçları yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

 6- “4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar içinpeşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklıbölümün “4.1.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklananalacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklı alt bendindegeçen“31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “28/2/2015 tarihinin Cumartesi gününerastlaması nedeniyle en geç02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde,

Örnek-11’de yer alan “en geç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesihalinde” ibaresi “en geç 02/03/2015tarihine kadar ödenmesi halinde” şeklinde,“ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar)” ibaresi “ilktaksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihine kadar)”şeklindedeğiştirilmiştir.

7-“4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödemeyolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi” başlıklıbölümün “4.1.3- 5335 sayılı Kanunun 30uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaçalışanlara yapılan yersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve ödemesüresi” başlıklı alt bendinde geçen “en geç 02/02/2015 tarihine kadar”ibaresi “en geç 02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

8-“4.2.1- Taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması”başlıklı bölümün “c)  Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunanspor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı” başlıklı alt bendininbirinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veyaözerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alandafaaliyette bulunan spor kulüplerinin iştigal konularına bakılmaksızın kapsamagiren borçları kırk iki eşit taksitte ödenebilecektir.

9- “4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi” başlıklı bölümünbirinci fıkrasında geçen, “02/02/2015 tarihinde” ibaresi“02/03/2015 tarihinde” şeklindedeğiştirilmiştir.

10- “4.3.2- Yapılandırma kapsamında borcunhesaplanması“başlıklı bölümün;

-Birinci fıkrasında yer alan Örnek-17’de geçen “02/02/2015tarihine kadar” ibaresi “02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde,

-İkinci fıkrasında geçen “ilk taksit ödeme süresi içinde (02/02/2015tarihinekadar)” ibaresi “ ilk taksit ödeme süresi içinde (02/03/2015 tarihinekadar)” şeklinde,

değiştirilmiştir.

11-“5.1- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerinegetirilmesi halinde geç ödeme zammının hesaplanması” başlıklı bölümde yer alanÖrnek-19 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Örnek19- Geçici 60 ncı madde kapsamına giren borçlarıiçin 6 taksit talebinde bulunan (C)  Limited Şirketine çıkartılan ödemeplanının,

Taksit No          TaksitTutarı (TL)       Son Ödeme tarihi

1                                   6.450,00                       02/03/2015

2                                   6.450,00                       31/03/2015

3                                   6.450,00                       01/06/2015

4                                   6.450,00                       31/07/2015

5                                   6.450,00                       30/09/2015

6                                   6.450,00                       30/11/2015

şeklinde olduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikincitaksitleri 17/06/2015 tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihtenitibaren 4 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı:1,40 X 4 ay = 5,6olacağından

Geç ödeme zammı        :6.450,00 X 5,6 / 100 = 361,20 TL,

Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 +361,20 = 6.811,20 TLolacaktır.

İkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihtenitibaren 3 ay geçtiği için dikkate alınacak faiz oranı:1,40 X 3 ay = 4,20olacağından

Geç ödeme zammı        :6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL,

Ödenecek toplam tutar ise: 6.450,00 +270,90 = 6.720,90 TLolacaktır.

12- “5.2.2-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlularyönünden” başlıklı bölümün “a)Taksit ödeme yükümlülükleri açısından ödemehakkının kaybedilmesi ve taksitlerin mahsup şekli” başlıklı alt bendinde yeralan Örnek-20’de geçen “02/02/2015” ibaresi “02/03/2015”  şeklindedeğiştirilmiştir.

 13- “5.2.2-      Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden” başlıklı bölümün “b)Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından” başlıklı altbendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında, “Bu madde hükümlerindenyararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkukeden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikidenfazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen maddehükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödemehaklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre taksitleödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin sonaerdiği ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içindeikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin, genel sağlık sigortasıprimlerinin ve/veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızınödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde,kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkıkaybedilmiş olacaktır

Örnek 21- Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı maddedoğrultusunda ödemek amacıyla başvuruda bulunmuş olan;

- (A) Limited Şirketinin ilk taksit ödeme yükümlülüğü02/03/2015 tarihinde sona erdiğinden, cari aylara ilişkin sigorta primleriniödeme yükümlülüğü 2015/Ocak ayına ilişkin,

- 5510/60-g kapsamındaki (A) sigortalısının ilk taksit ödemeyükümlülüğü 01/06/2015 tarihinde sona erdiğinden cari aylara ilişkin genelsağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan ayına ilişkin

prim borçlarından itibaren başlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c)bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği vakurum karşılıklarıile prim borçları olanlardan;

-Aylıkları ayın 15’inde peşin ödenenlerin, 2015/Şubat ayına ait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sonaerdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilipgetirilmediği 2015/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından,

- Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin,2015/Ocak ayınaait prim borçlarının ödeme süresi 2015/Şubat ayı içinde sona erdiğinden, bukapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği2015/Ocak ayına ilişkin prim borçlarından

 başlanılarak kontrol edilecektir.

 Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların ücretlerini her ayın15’i ila 14’ü arasında hak ediyor olmaları halinde, primlerin ödeme süresitakip eden ayın 14’ünde sona erdiğinden, her ayın 15’i ila 14’ü arasında ücretalan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları için geçici 60 ıncı maddeuyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde bu niteliktekiişyerleri için cari ay primleri ile ilgili yükümlülükler 15/12/2014-14/01/2015dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödemeyükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazlacari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmaksızın süresi içindeödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, geçici 60 ıncımadde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasalödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmişsayılacaktır.

Diğer taraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayınailişkin primlerin ödeme vadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesinedeniyle Aralık ayına ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortasıprimlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde,ihlal takipeden yılda işlenmiş sayılacaktır. Yine resmi sektör işverenlerince15/11 – 14/12ve 15/12/-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin primlerin ödeme vadesi takipeden takvim yılında sona erdiğinden 15/11 – 14/12 ve 15/12 -14/01dönemlerineait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerinin ödenmemişveya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takip eden yılda işlenmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla,

-Özel sektör işverenlerince 2015/Aralık ilişkin cari aya aitprimlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında; 2016/Aralıkilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal2017yılında,

-Resmi sektör işverenlerince  15/12/2014 -14/01/2015dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halindeihlal 2015 yılında,15/11/2015 – 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016dönemlerine ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halindeihlal 2016 yılında

gerçekleşmiş sayılacaktır.

Örnek 22- (A) Limited Şirketince, çok zor durum haliolmaksızın; 2015/Ocak ve Nisan  aylarına ait sigorta primlerinin yasalsüresi dışında ödendiği, 2015/Temmuz ayına ilişkin sigorta priminin iseödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, taksit ödeme yükümlükleri açısındanödeme hakkı kaybedilmemiş olsa da 2015 takvim yılı içinde ikiden fazla cari ayailişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızınyerine getirilmemiş olması nedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015tarihinden sonra(üçüncü ihlalin meydana geldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesininsona erdiği tarihten sonraki) taksitler yönünden(5.taksitten itibaren), geçici60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Öte yandan özel sektör işverenlerince Kasım ayına ilişkindüzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan primlerin ödemevadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre hernekadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde sona erecek olsa da ihlalAralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.

Buna karşın, ayın 15’i ila takip eden ayın 14’üarasındaücret alan sigortalılar yönünden 15/11-14/12 dönemi ile 15/12-14/1dönemineilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresitakip eden yılda sona erdiğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halindeihlal, ödeme vadesinin sona erdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerinegetirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödeme yükümlülüklerini yerinegetirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halinde olup olmadıklarıincelenecek, çok zor durumda bulunmadıklarının anlaşılması halinde,yapılandırmaişlemleri bir takvim yılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariylebozulacaktır.

Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çokzor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusundaincelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum BildirimFormunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığınailişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumdaolduğu kabul edilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyensigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının çok zor durum bildirimi içinyazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.

Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmalarınedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncımadde hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilenbilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılmasıhalinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsadahi, kalan taksitler için geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkıkaybedilmiş olacaktır.

Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespitisırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’ninbelirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylarailişkin alacak toplamının 100.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarakyapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin MaliDurum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediğiher bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkinrasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğuyıllara ilişkinkalan taksitlerini geçici 60 ncı madde hükümlerine göreödemeleri mümkünbulunmamaktadır.

Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerinerağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvimyılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıklarıbelirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

Öte yandan, 4/I-(b) kapsamındaki prim borcunu yapılandıransigortalıların cari ay prim borcunu aksatmaları halinde mali durum bildirim belgesiistenmeyecek beyan ve taahhüt belgesi vermesi istenecektir”

14-“6-Sigortalılık Süresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacakİşlemler” başlıklı bölümün üçüncü fıkrasında yer alan “en geç 02/02/2015tarihine kadar” ibaresi “en geç 02/03/2015 tarihine kadar” şeklinde; Örnek24’de yer alan “02/02/2015 tarihine kadar” ibaresi “02/03/2015tarihine kadar”, “ilk taksit ödemesi 02/02/2015 tarihinde başlayacak” ibaresi “ilk taksitödemesi 02/03/2015 tarihinde başlayacak” şeklinde değiştirilmiştir.

15- “7.2.1- Yersiz yararlanılmış prim teşvikleridüzeltildikten sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması” başlıklı alt bendinikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dolayısıyla,2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmaküzere, çeşitli kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yersizyararlanmış olduğu tespit edilen işverenlerce, başvuru süresinin sonuna kadar(02/02/2015 tarihine kadar) kanun numarası seçilmek suretiyle iptal nitelikte,kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesidüzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkuk işlemleri yapılarak ortayaçıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.”

16- “7.7-Alt işverenlerin borçları” başlıklı bölümünsonuna aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir.

“Öte yandan,asıl işverenlerin yapılandırma başvurularısırasında yalnızca kendi asıl işverenliklerinden kaynaklanan borçlarınınyapılandırılmasının talep edilmesi halinde,  talep edilen taksit süresidikkate alınarak, öncelikle alt işverenlerin ardından asıl işverenin ödemeplanı çıkartılarak, gerek alt işverenlere ilişkin gerekse asıl işverene ilişkinödeme planları asıl işverene tebliğ edilecektir. Bu durumda asıl işveren ödediğitutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek, ancak alt işverenlerinKuruma olan borçlarından dolayı alt işverenlerle birlikte sorumlu tutulacaktır.

 17- “7.8-Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyleincelemeye sevk edilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkukeden alacaklar” başlıklı bölümün ikinci fıkrasında yer alan “31/12/2014tarihinden  önce”ibaresi “02/02/2015 tarihinden önce” şeklinde değiştirilmiştir.

18- “7.11.1- İhalelere katılabilmek amacıyladüzenlenecek yazılar” başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusundabulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyalgüvenlik prim borcu olup olmadığının sorgulanması sırasında ihale tarihi 11/9/2014veya sonrasında olmak ve yapılandırma işlemi bozma koşuluna girmemiş olmakkaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı maddekapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhaleGenel Tebliğinde belirtilen limitlerin altında olması halinde,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncımadde kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırma kapsamına girenborçlarından ihale tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksiködenmiş taksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale GenelTebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerindenyararlanma hakkının devam ediyor olması halinde,

kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı kabuledilecektir. Dolayısıyla, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olupolmadığının tespiti sırasında ihale tarihinin11/9/2014 veya sonrasında olmasıve yapılandırma işleminin bozma koşuluna uğramamış olması kaydıyla,yapılandırmaya ihale tarihinden önce veya sonra başvurulduğu üzerindedurulmayacaktır.

Buna karşın ihale tarihinin 10/9/2014veya önceki bir tariholması halinde, düzenlenecek olan yazılarda yapılandırma öncesi cari usul veesaslar çerçevesinde hesaplanan borcun Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilensınırların altında olup olmadığına bakılacaktır.”

19-“7.11.2-Hak ediş ödemelerine ilişkin düzenlenecekyazılar” başlıklı bölüm aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun90 ıncı maddesininikinci fıkrasına göre işverenlerin hak edişleri, Kuruma idari para cezası, primve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırmabaşvurusunda bulunmuş olan işverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarınınolup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısının düzenlenmetarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işleminin bozmakoşuluna girmemiş olması kaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı maddekapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasıborçlarının bulunmaması halinde,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiğihalde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksit ile kapsama girmeyen yasal ödemesüresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması halinde,

hak ediş ödemesine esas borcunun bulunmadığı kabuledilecektir.

Diğer taraftan, 11/9/2014 ve sonrasında Kurum hesaplarınaintikal eden paraların yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olması nedeniylecari usul ve esaslara göre aktarılmasından sonra işverenlerce yapılandırma başvurusundabulunulması ve 11/9/2014 tarihinden sonra tahsil edilen paralarınyapılandırılan borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde bahse konuparalar da  yapılandırma kapsamına giren borçlara mahsup edilecektir.Ancak işverenlerce 11/9/2014 ve sonrasında yatırılan paraların yapılandırmakapsamına girmeyen borçlara mahsup edilmesinin talep edilmesi halinde, sözkonusu paralar bu defa yapılandırma kapsamına girmeyen borçlara mahsupedilecektir.”

20- “7.11.3-Devlet yardımı,teşvik ve desteklerdenyararlanabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar” başlıklı bölümün beşinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Buna göre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusundabulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerdenyararlanabilmek amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasıborçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında borcu yoktur yazısınındüzenlenme tarihinin 11/9/2014 veya sonrasında olması ve yapılandırma işlemininbozma koşuluna girmemiş olması kaydıyla;

- Peşin ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamınagirmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarınıntoplamının aylık asgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

- Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncımadde kapsamına girmeyen muaccel borçlar ile geçici60 ıncı madde kapsamındakiborçlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geçödeme zammı dahil) toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylıkasgari ücretin brüt tutarının altında olması kaydıyla,

yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarınınbulunmadığı kabul edilecektir.”

21- Bakanlar Kurulunca alınan karar doğrultusunda2014/26 sayılı Genelgenin 1 ila 11 nolu ekleri yeniden düzenlenmiş olup, bundansonraki başvuru işlemlerinde ekte yer alan başvuru formları kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

          CevdetCEYLAN

       Kurum Başkanı V.

 

 

Ekler:

Ek 1-5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 2-5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının(b) bendi kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılması ile5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılıksürelerinin ihyasına dair başvuru formu

Ek 3-5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının( c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği vekurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 4-5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının(c ) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresizammı ve itibari hizmet süresi kesenek-karşılık ve prim borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 5-5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının(c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezasıborçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 6- 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birincifıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılıkprim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 7- 5510 sayılı Kanunun4/1-a ve 4/1-b kapsamındaaylık alanların 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre sosyalgüvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 8- 5510 sayılı Kanunun  4/1-c kapsamındaaylık alanların1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primiborçlarının  5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göreyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 9- 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesikapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 10- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesininbirinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortasıprim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 11- 5335 sayılı Kanun kapsamında aylıklarıyersiz ödenenlerin 5510sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre borçlarınınyapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

 

Kamudan Haberler

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET