gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SİYASİ PARTİLER ADAYLARINI BÖYLE BELİRLEYECEKLER

Yüksek Seçim Kurulu Siyasi partilerin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde, aday tespit işlemleri usul ve esaslarını hazırladı.

04 Şubat 2015 Çarşamba 03:55
SİYASİ PARTİLER ADAYLARINI BÖYLE BELİRLEYECEKLER

SİYASİ PARTİLER ADAYLARINI BÖYLE BELİRLEYECEKLER

Yüksek Seçim Kurulu Siyasi partilerin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Milletvekili Genel Seçiminde,  aday tespit işlemleri usul ve esaslarını hazırladı.


125 SAYILI GENELGE SİYASİ PARTİLERİN ÖNSEÇİM VEYA ADAYYOKLAMASI YÖNTEMLERİYLE ADAY TESPİTİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge, siyasi partilerin 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 25.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, önseçim veya aday yoklaması yöntemiyleseçim kurullarının yönetimi ve denetimi altında yapılacak aday tespitişlemlerinde uygulanacak kanun hükümlerini açıklığa kavuşturmak, görevlilerinkarşılaşacakları tereddütleri gidermek ve uygulamada birliği sağlamak amacıylahazırlanmıştır.

Önseçim çevresi

MADDE 2- Önseçim ve aday yoklamasındaher il bir seçim çevresidir. Birden çok seçim çevresine ayrılan illerde ise herbir çevre, ayrı bir seçim çevresidir (2839/4, 5).

Genel seçimler için kabuledilen seçim çevresi aday tespiti için de esas alınır (2820/37-son).

Önseçim günü

MADDE 3- Seçime katılacak bütün siyasi partilerin önseçim veaday yoklaması yöntemiyle yapacakları aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulutarafından hazırlanan Seçim Takvimine göre ilân edilen 29 Mart 2015 Pazar günü yapılır (2820/37-5).

Aday tespitine ilişkin bildirim

MADDE 4- Seçimlere katılacak siyasi partiler, hangi seçim çevrelerinde,hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını 15 Mart 2015 Pazar günü saat17.00'ye kadarYüksek Seçim Kuruluna bildirirler. Bu bildirim, il seçim kurulları aracılığıile ilçe seçim kurullarına

iletilir(2820/37).

Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşumu

MADDE 5- 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak 25. DönemMilletvekili Genel Seçimi için bir önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulur.

Önseçimde görev yapacak olanönseçim ilçe seçim kurulu; ilçe seçim kurulu başkanı ile dört üyeden oluşur. Buüyelerden ikisi o ilçede görev yapan Devlet memurları arasından seçilir. Bunlarkurulun devamlı üyeleridir. Diğer iki üyesi ise önseçimi yapılacak olan siyasipartinin aday adayı olmayan parti üyeleri arasından belirlenir. Bunlar üyesibulundukları parti adına o parti adayları için yapılacak önseçim işlemleri ileilgili olarak kurula katılırlar.

Aynı usulle ikişer yedek üye de seçilir (2820/41-a).

Milletvekili önseçim ilçe seçim kurulu görevi, birinciilçe seçim kurulu başkanı tarafından yerine getirilir.

Üyelerin belirlenmesi yöntemleri

MADDE 6- a) Önseçim ilçe seçim kurullarının siyasi partilerdenseçilecek üyelerinin belirlenmesi:

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanı, önseçim ilçe seçimkurulunun kurulması için öngörülen sürenin başında, önseçim yapacak olan siyasipartilerin ilçe başkanlıklarına ikişer asıl ve ikişer yedek üye adını iki güniçinde bildirmelerini tebliğ eder. Siyasi partilerin bildirecekleri partiüyeleri, o siyasi partilerin önseçim ilçe seçim kurulu asıl ve yedek üyeleriolurlar (298/19-2).

Önseçim ilçe seçim kurulunun bu bentte gösterilen üyeliklerinden eksikkalanlar aşağıdaki (b) bendi hükümleri gereğince tamamlanır (298/19-1).

b) Önseçimilçe seçim kurullarının Devlet memurları arasından seçilecek olan üyelerininbelirlenmesi:

Bu üyeler, ilçe merkezindegörev yapan, yasama meclisi veya mahalli idareler seçimlerinden herhangi birinesiyasi parti adayı veya aday adayı olarak katılmamış ve evvelce hiçbir siyasipartiye kaydolmamış Devlet memurlarını gösteren o ilçedeki görev süreleri esasalınarak düzenlenecek listenin ilk sekiz sırasında yer alanlar arasından adçekme ile belli edilir. Bu ad çekme (a) bendi hükümleri gereğince tespit edilenasıl üyeler huzurunda önseçim ilçe seçim kurulu başkanı tarafından yapılır. Adçekme sırasında adları önce çıkanlar asıl, sonrakiler sıra ile yedek üye olur.Bu yoldan her asıl üyenin yedeği de belirlenir. Ancak, aynı bakanlığa mensupmemurlardan birden fazla asıl üye olamaz, zorunlu durumlar saklıdır.

Görev süresi içinde asılüyeliklerde meydana gelecek boşalmalar, eksilen asıl üyenin yerine kendi yedeğigetirilmek suretiyle doldurulur. Yedek üyeliklerdeki eksilmeler eksilen üyeninniteliğine göre, seçilmesinde uygulanan hükümler gereğince tamamlanır.

Boşalan göreve getirilenler,yerine getirildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlar (298/19).

Yetki

MADDE 7- Birden fazla ilçe seçim kurulubulunan ilçelerde, ilçe seçim kurulu başkanına veya ilçe seçim kurulunaverilmiş olan görevler, birinci ilçe seçim kurulu başkanı veya kurulutarafından yerine getirilir (2820/41-a).

Büyükşehir statüsündekiillerin ilçelerinde oluşturulan önseçim ilçe seçim kurullarının çalışmasında,bu Genelge'nin 9, 10, 11 ve 12. maddelerinde yer alan siyasi parti seçmenlistelerinin alınması, aday yoklaması, seçmen listelerinin askıya çıkarılması,seçmen listelerine itiraz ve listelerin kesinleştirilmesi ve bir kimseninbirden fazla seçmen listesine yazılması halinde yapılacak işlemler birinciönseçim ilçe seçim kurulu tarafından sonuçlandırılarak kesinleştirilir.

Büyükşehir statüsündekiillerde de bu listeler kullanılarak, oy verme, sayım, döküm işleri önseçimsandık kurulları, sonuçların birleştirilmesi işlemleri ise önseçim ilçe seçimkurulu tarafından yapılır.

Önseçim ilçe seçim kurullarının and içmesi

MADDE 8- Önseçim ilçe seçim kurullarının başkan ve üyeleri,görevlerine başlamadan önce Kurul önünde 298 sayılı Kanun'un 27. maddesiuyarınca: ""Hiçbirtesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam vedoğru olarak belirmesi için görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum,vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine and içerim." şeklinde and içerler (2820/39;298/27).

Parti seçmen listeleri

MADDE 9- a) Önseçim Parti Seçmen Listeleri:

Siyasi partilerin ilçelerdekibütün üyelerinin katılımıyla yapacakları önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde(Form ve sürekli formların kullanılmaya başlamadan her bir sayfasına numaraverilip, son sayfasında kaç sayfadan ibaret olduğu şerhi konularak ilçe seçimkurulu başkanı tarafından mühürlenmesiyle defter vasfını kazanacağındanelektronik ortamda tutulan kayıtların bu deftere aktarılması suretiyle tanzimolunan kayıtların da üye kayıt defteri olarak kabul edilmesi gerektiğine) partiüyesi olarak kayıtlı olup, 31 Aralık 2014 tarihine kadar Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığına bildirilen ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca önseçim ilçeseçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilirler (2820/42­4).

Yukarıda sözü edilen partiliseçmenlere ait listeler, Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi üzerine YargıtayCumhuriyet Başsavcılığınca ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına gönderilir.


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilenlisteler alındığında, lüzum görülmesi halinde ilgili siyasi partinin üye kayıtdefterleri getirtilerek bu defterlerdeki kayıtlar ile Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığından alınan listeler, ilgili parti yöneticilerinin ve gerektiğindeonların sağlayacağı personelin katılımıyla, önseçim ilçe seçim kurulubaşkanının yönetimi ve gözetimi altında incelenir. Yargıtay CumhuriyetBaşsavcılığınca gönderilen listelerde, ilçe esas alınarak ilgili parti üyelerigösterilmekle birlikte üyelerin yerleşim yerini içeren bilgilerin yer almamasıhalinde, üye kayıt defterlerindeki yerleşim yeri adreslerinden de yararlanılmaksuretiyle siyasi partinin önseçim yapacağı seçim çevreleri için ayrı ayrıseçmen listeleri hazırlanır. Bu listeler dörder nüsha olarak düzenlenir.

Milletvekili önseçimi ilgili siyasi partinin ilçeteşkilatına kayıtlı üyeler esasına göre yapılacağından, bu önseçimler içinadres karşılaştırılmasına ve adrese göre ayırıma gerek yoktur.

Listelerin düzenlenmesinde,Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesi esas alınır; üye kayıt defterinde yeralan bir isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı listesinde yer almıyorsayukarıda sözü edilen listelerin hiçbirisine yazılmaz.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, büyükşehirbelediyeleri sınırları içinde yeni kurulmuş ilçelerin eski merkez ilçe adıylagönderilen çizelgelerinden yararlanılarak, yeni duruma göre yukarıdaki hükümleresas alınmak suretiyle seçmen listeleri düzenlenir.

Adli teşkilat kurulmamış olan ilçelerin siyasi partiüye çizelgeleri, bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca ve bu ilçeleradıyla askıya çıkarılır.

Yukarıda sözü edilen seçmenlereait listeler, ilgili parti yönetiminin sağlayacağı olanaklarla yeteri sayıdaçoğaltılır.

b) Aday Yoklaması Seçmen Listeleri:

Aday yoklaması yapacak siyasiparti, bir seçim çevresinde kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulleaday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak seçmen listelerini, seçmenlero seçim çevresinin dâhil olduğu ilçe parti teşkilatına kayıtlı ise, üye kayıtdefterleri ile birlikte aday yoklaması yapacağı seçim çevresi için ve yalnız oseçim çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere 19 Mart 2015 Perşembe günü önseçim ilçe seçim kurulubaşkanlığına vermek zorundadır. Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca bulisteler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın onaylanarak Seçim Takvimindebelirlenen 20Mart 2015 Cuma günü askıya çıkarılır (Saat 08.00) (2820/42).

Seçmen listelerinin askıya çıkarılması

MADDE 10- Önceki madde hükümleri uyarınca önseçim ilçe seçimkurulu başkanlığınca hazırlanan önseçim seçmen listeleriyle, bu Genelge'nin 9.maddesinin "b"bendigereğince önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına siyasi partilerce verilen,aday yoklaması seçmeni parti üyelerini içeren listelerin birer nüshası, aitoldukları önseçim ve çevresi belirtilmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulunca,Seçim Takviminde belirlenen tarihler arasında ilgili siyasi parti ilçe yönetimkurulu ile ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır (2820/42-7).

Seçmen listelerine itiraz ve listelerin kesinleştirilmesi

MADDE 11- Siyasi parti seçmen listesinde adları bulunsun veyabulunmasın siyasi parti üyeleri, kendi parti seçmen listelerine askı süresiiçinde yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, önseçim ilçe seçim kurulutarafından ilgili siyasi parti tüzük ve yönetmeliği hükümlerine göre incelenirve Seçim Takviminde belirlenen süre içinde kesin olarak karara bağlanır.İtirazın yerinde görülmesi halinde parti seçmen listesi düzeltilir(2820/42-son; 298/112).

Siyasi parti üyelerinintamamının katılımı ile yapılacak önseçimlerde, yalnız o seçim çevresinde  oturan ve  üye  kayıt defterinde  adı  yazılı olup  Yargıtay Cumhuriyet


Başsavcılığınca gönderilen listelerde de adları bulunanlar oykullanabileceklerinden hazırlanıp askıya çıkarılan listelere karşı, listedeadı geçen kişinin;

a)    Parti üyesi olmadığı,

b)    Önseçim yapılacak seçim çevresinde oturmadığı,

c)     31 Aralık 2014 tarihine kadar üye kaydedilerekYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmediği

iddialarıyla yapılacakitirazlar, üyekayıt defteri incelenerek sonuca bağlanır.

Bu listeler kesinleştiktensonra, önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca, bu Genelge'nin 17. maddesininikinci fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde sandık seçmen listelerioluşturulur. Listeler üçer nüsha olarak düzenlenir.

Ayrıca, seçmen listelerikesinleştikten sonra, bu listelere göre Seçim Bilişim Sisteminden (SEÇSİS) boşolarak alınan Örnek: 141 no.lu "Parti Seçmen Kartı", belli süre içinde düzenlenerekilçe seçim kurulu başkanlığınca üyelere dağıtılır. Kesinleşen listeler üzerindeaşağıdaki maddenin uygulanması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.

Bir kimsenin birden fazlasiyasi parti seçmen listesine yazılması

MADDE 12- Bir kimsenin, aynı zamandabirden fazla siyasi partinin üyesi olamayacağı ve olduğu takdirde üyelik sıfatıbu siyasi partilerin hepsinde sona ermiş sayılacağından, birden fazla siyasiparti için ayrı ayrı düzenlenmiş ve kesinleşmiş olan siyasi parti seçmenlistelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin farklı kişilere ilişkinbulunmaması halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerindensilinir ve bu kişilerin bu partilerin hepsinde birden üyelik sıfatları sonaerer.

Ayrıca, bu kişilere verilmişolan siyasi parti seçmen kartları iptal edilerek durum önseçim ilçe seçimkurullarınca, ilgili siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarına ve ilgilisandık kurulları başkanlıklarına derhal bildirilir (2820/6).

Siyasi partilerin aday adayılistelerini vermeleri

MADDE 13- Milletvekili seçimi içinsiyasi partilerin genel başkanlıklarınca, partilerinin önseçim yapılacak tümçevrelerine ait aday adayları listelerini 24/3/2015 Salı günü saat17.00'ye kadarYüksek Seçim Kuruluna, ilgili seçim çevrelerine ait listelerin de aynı tarihteo çevrelerin siyasi parti ilçe başkanlıklarınca, il ve ilçe seçim kurullarınaverilmesi gerekir.

Siyasi partiler, tüzüklerindehüküm bulunmayan hallerde, aday adayı listelerini soyadına göre alfabetiksırayla düzenlerler (2820/40).

Basılı oy pusulası vezarfların verilmesi

MADDE 14- Siyasi partiler, önseçim veyaaday yoklaması yapacakları seçim çevreleri ile aday adaylarını içeren veyukarıdaki madde uyarınca verilen listelere uygun olarak, önseçim seçmensayısını dikkate almak suretiyle yeteri kadar basılı oy pusulası ilezarflarını, Yüksek Seçim Kurulunca ilân edilen Seçim Takviminde belirlenentarihte ilçe seçim kurulu başkanlığına verirler.

Oy pusulasının baş tarafına siyasi partinin adıylabirlikte hangi seçim çevresine ait olduğu da yazılır.

Eksik aday bildirilmesi veaday adaylığından çekilme

MADDE 15- Siyasi partiler yapacaklarıönseçimlerde o çevrede seçilecek milletvekili sayısı kadar aday göstermekzorunda olduklarından, aday adayı listelerindeki sayı bu sayıdan az olamaz.

Ancak 2820 sayılı Kanun'un 37. maddesinin ikincifıkrası gereğince o seçim çevresi için bildirilecek merkez aday sayısı, toplamaday sayısından düşülür.

Aday adaylarının ilçe seçim kuruluna bildirilmesindensonra, önseçim sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz.Ancak bu gibiler önseçimde aday


seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerine, oy sıralamasında daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır (2820/40-son).

Önseçim sandık kurullarının oluşturulması

MADDE 16- Önseçimlerde görev alacak sandık kurulu, bir başkanile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Sandık kurulu başkanı ile iki asıl,iki yedek üye Devlet memurları arasından; iki asıl, iki yedek üye de önseçimyapacak siyasi partiler tarafından bu Genelge'nin 6. maddesindeki esaslara görebelirlenir.

Sandık kurulları, Yüksek SeçimKurulunca ilân edilen Seçim Takviminde belirlenen 23 - 26 Mart 2015 tarihleri arasında oluşturulur(2820/41-6).

Oy sandıkları ve sandık kurulları

MADDE 17- Önseçimle aday belirleyecekher siyasi parti ve her seçim çevresi için ayrı ayrı sandık kurulu oluşturulur.Ayrıca sandık kurulu sayısı, yeteri kadar seçmen için bir sandık hesabıylaartırılır.

2820 sayılı Siyasi PartilerKanunu'nun 41. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü bendi uyarınca, önseçim ve adayyoklamalarında siyasi partili seçmen listelerinin tespiti ile seçmen sayısınagöre sandık sayısını belirleme görev ve yetkisi önseçim ilçe seçim kurulubaşkanına aittir.

Her sandık kurulu için en az bir kapalı oy verme yerihazırlanır. Sandıkların yerleri tespit edilerek alışılmış araçlarla ilânolunmakla birlikte ilgili siyasi partilere de duyurulur (2820/41-son).

Her siyasi parti ve önseçimiçin ayrı ayrı olmak üzere kapalı oy verme yerleri, 298 sayılı Kanun'un 74, 75ve 76. maddelerindeki esaslar dikkate alınarak hazırlanır. Kapalı oy vermeyerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur.

Sandıklar, yukarıdaki fıkradabelirtilen esaslara göre belirlenecek yerlere konulur. Her sandığın üzerindeparti adı ile birlikte seçim çevresinin yazılı olduğu bir levha bulundurulur.

Müşahitler

MADDE 18- Önseçim sırasında siyasipartilerin birer müşahidi kendi partilerine ait sandık başı işlemlerini takipetmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandıkbaşında bulunamazlar (2820/45).

Önseçim gününe hazırlık

MADDE 19- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanı, aşağıdaki yazılıseçim araç ve gereçlerini sandık kurulları başkanlarına, sandık alanındabulundurmak üzere temin ve teslim eder.

a)   Bu Genelge'nin 17. maddesi uyarınca belirleneceksayıda oy sandığını,

b)  Önseçim ilçe seçim kurulunca numarası öncedenbelirlenen sandık kurulu mührünü,

c)   Önseçim yapacak siyasi partiye ait kesinleşen önseçimseçmen listelerinden gerekiyorsa sandık listelerine ayrılmış onaylı ikişernüsha listesini (biri sandık alanına asılır, diğeri oyunu veren seçmenin imzasıalınmak üzere sandık kurulu önünde bulunur),

d)  Önseçim yapacak siyasi parti tarafından bastırılarakgönderilen ve önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş yeteri kadarsayıda zarf ve oy pusulasını,

e)   Istampa ve mürekkebini,

f)   Onaylı tutanak defterini,

g)   Sayım ve döküm cetveli ile diğer basılı kâğıtları,

h)  Sandık sayısınca boş torbayı,


i) İlgili siyasi partininönseçime katılacak aday adaylarının listesini (sandık alanına asılacak).

Oy vermeye ait esaslar

MADDE 20- Siyasi parti önseçim sandıkseçmen listesine kayıtlı her seçmen, önseçimde oy verme hakkına sahiptir.Sandık seçmen listesinde kaydı olmayanlar oy kullanamazlar.

Önseçimde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır. Bubelgeyi gösteremeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda tereddüt edilenlerdenparti hüviyet cüzdanı, o da yoksa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasınıkapsayan; nüfus hüviyet cüzdanı veya kimliğini tereddütsüz ortaya koyanresimli, resmî nitelikteki belgeler istenir (2820/47,

298/87).

Sandık başına gelen partiliseçmene, sandık kurulu başkanı veya görevlendireceği kurul üyesi, oy pusulasınısandık kurulu başkanlığı mührü ile mühürledikten sonra verir (2820/46-2).

Partili seçmen, sandıkkurulunca kendisine verilen oy pusulası ile ilçe seçim kurulu mührünü taşıyanoy zarfını alarak, kapalı oy verme yerine geçer.

Oy verme

MADDE 21- Seçmen, sandığa atılacak oypusulasını ve zarfını aldıktan sonra kapalı oy verme yerine girer ve oyunuaşağıdaki şekillerde kullanır:

a)   Partili seçmen oyunu kullanırken siyasi partilerin oypusulasında adları yazılı bulunan aday adaylarının karşısına işaret koymaksuretiyle tercihini belli eder. İşaret sayısı; o seçim çevresinin çıkaracağımilletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az olamaz

(2820/46-son).

ÖRNEK 1: İki milletvekili çıkaracak birseçim çevresinde en fazla iki, en az bir aday için işaretleme yapılır.

ÖRNEK 2: Üç milletvekili çıkaracak birseçim çevresinde en fazla üç, en az iki aday için işaretleme yapılır. Bu haldebir aday için işaret yapıldığında oy pusulası geçersiz sayılır.

b)   2820 sayılı Kanun'un 37. maddesi uyarınca siyasi partigenel başkanlıklarınca 26/3/2015 Perşembe günü Yüksek Seçim Kurulunaili, seçim çevresi ve aday listesi sıra numarası bildirilen önseçim merkezadayı isimleri o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısındandüşüldükten sonra işaretleme, kalan milletvekili sayısından çok ve bu sayınınyarısından az olamaz.

ÖRNEK: Ondört milletvekili çıkaracak bir seçim çevresindeönseçim merkez adayı olarak üç isim bildirilmişse, en fazla onbir, en az altıaday için işaretleme yapılır.

İşaretlemede, bu miktarlara veoranlara uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını gerektirir.

Oy verme süresi, oyların dökümü ve sayımı

MADDE 22- Oy verme süresi, oyların dökümve sayımı oy kullanma usulü, geçersiz oylar ve sandık başı işlemleri iletutanakların birleştirilmesinde, 298 sayılı Kanun hükümleri ile bu Genelgehükümlerine aykırı olmayan sandık ve ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerihakkında 135 ve 139 sayılı Genelge hükümleri uygulanır.

Oyların dökümü ve sayımı ile tutanak düzenlemesindeilgisine göre, SEÇSİS'ten boş olarak alınan (Örnek: 146 No.lu Önseçim SayımDöküm Cetveli), (Örnek: 146/1 No.lu Önseçim Sandık Kurulu Tutanağı), (Örnek:146/2 No.lu Önseçim İlçe Birleştirme Tutanağı) formlar her sandık kurulundahazır bulundurulur ve usulüne göre düzenlenir.

İtiraz hakkı

MADDE 23- Seçim ve sandık kurullarıyla kurul başkanlarının kesinolmayan kararlarına karşı ilgili siyasi parti, o siyasi partiden önseçimde adayadayı olanlar veya o  siyasi partinin teşkilatkademelerinin başkanları veya vekilleri ile parti müşahitleri itiraz edebilirler(2820/50).

Önseçim tutanaklarının düzenlenmesi ve tutanağın iptali

MADDE 24- Önseçim sandık kurulları, 146 no.lu cetvelde oylarındöküm ve sayımını yaparak 146/1 no.lu tutanağı düzenlerler ve bunları aynı günönseçim ilçe seçim kuruluna iletirler.

Önseçim ilçe seçim kurullarıher siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek 146/2 no.lu birleştirmetutanaklarında, o partiden aday adayı olanların her birinin aldıkları oylarıntoplamını rakam ve yazı ile belirtirler. Bu tutanaklar önseçim ilçe seçim kurulubaşkanı ve üyelerince imzalanarak başkan ve en az bir üye tarafından il seçimkuruluna iletilir.

İl seçim kurulları, kendilerine önseçim ilçe seçimkurullarından gelen tutanakları her bir seçim çevresi itibariyle birleştirerek,146/3 no.lu birleştirme tutanağını düzenleyip, önseçimi kazanan partiadaylarına 146/5 no.lu tutanak örneğini düzenleyerek verirler. Sonuçları 146/4no.lu tutanak ile en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.

Aynı miktarda oy almış olanlararasındaki sırayı, ilgili siyasi partinin merkez karar ve yönetim kurulu tespiteder.

Adaylık tutanağına yapılanitiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan dökümve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yenidenyapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara Yüksek SeçimKurulu tarafından Örnek 146/5 no.lu tutanak verilir.

Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemlerisebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçimçevresi için bütün adaylar ilgili siyasi partinin yetkili kurulları tarafındantespit edilir.

Adayların yalnız birinin veyabirkaçının tutanağının iptaline karar verildiği hallerde, tutanakları iptalolunan adayların yerine, önseçimde alınan oy sırasına göre tutanak verilir. Sıradaolanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin doldurulması için bu maddeninyukarıdaki fıkrası uygulanır.

Parti adaylarının Yüksek SeçimKuruluna bildirilmesinden sonra önseçim ve adaylarla ilgili itiraz veşikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetlerüzerine başlamış olan işlemler durdurulur (2820/51).

Önseçim evrakının saklanması

MADDE 25- Hesaba katılan, katılmayan veitiraza uğramış olan oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, adaylığa seçilmetutanaklarıyla diğer her türlü evrak, seçimlerin kesin sonuçlarının ilânıtarihinden itibaren üç ay süreyle ilçelerde ilçe seçim kurulu başkanı veillerde il seçim kurulu başkanı tarafından saklanır.

Bu evrak, Yüksek SeçimKurulunun izni olmaksızın hiçbir yere gönderilemez

(2820/49).

Bu Genelge'de hüküm bulunmayan haller için yapılacak işlemler

MADDE 26- İl seçim kurulları ile önseçim ilçe seçim kurulları veönseçim sandık kurulları, bu Genelge'de yer almayan diğer seçim işlerini 298sayılı Kanun'da yazılı yetki ve görevler dâhilinde ve 298 sayılı Kanun'unaykırı olmayan hükümleri ile ilçe seçim ve sandık kurullarının görev veyetkilerini gösterir 135 ve 139 sayılı Genelge hükümleri dairesinde yürütürler.

SEÇSİS'ten alınacak evrak

MADDE 27- Bu Genelge kapsamındabelirtilen basılı evrak SEÇSİS'in;

>      Raporlar menüsünden,

>      Diğer Basılı Evrak (İçi Boş) seçeneğinden,

>      Önseçim (Milletvekili Evrakı),

işlem menüsünden alınarak kullanılır. Genelge'nin kabul ve yürürlüğe konulması

MADDE 28- Türkiye CumhuriyetiAnayasası'nın 79. maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve SeçmenKütükleri Hakkında Kanun'un 14. maddesinin 10. bendinin verdiği yetkiyedayanılarak hazırlanan bu Genelge, Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2015 tarih ve 112sayılı kararı uyarınca kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur.


kamudanhaberler.com, 04.02.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET