gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SON DEĞİŞİKLİKLERLE EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

17 Mayıs 2012 Perşembe 17:09

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ
 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi Dayandığı Kanunun Tarihi Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi Yayımlandığı Düsturun Tertibi
 
: 6/8/1992, : 4/6/1937, : 11/9/1992,
: 5   Cildi : 32
No: 92/3393
No: 3201
No: 21342
 
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)
Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel haricinde emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini, hizmetin gereklerine uygun, dengeli ve objektif kurallara bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.)
Bu Yönetmelik, çarşı ve mahalle bekçisi unvanlı personel hariç, emniyet hizmetleri sınıfında görevli her derecede ve rütbedeki personelin atama ve yer değiştirmelerinde gözetilecek temel ilkeleri, hizmet bölgelerini ve personelin bu bölgelerdeki hizmet sürelerini, bölgeler arasında ve bölge içinde yer değiştirme esas ve usullerini ve bu konulara ilişkin diğer hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;
a)Bakanlık,İçişleri Bakanlığını,
b)Genel Müdürlük,Emniyet Genel Müdürlüğünü,
c)(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Hizmet Bölgesi, ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen iki ana bölgeyi, (1)
d)(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Alt Bölge, hizmet bölgeleri içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu, (2)
e)(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Bölge, ikinci hizmet bölgesini,
f)(Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Zorunlu Hizmet Süresi, iki ana bölgeden her bölge için belirtilen hizmet sürelerini,
g)(Mülga: 30/7/2012 - 2012/3540 K.)
h)Birim,Teftiş Kurulu, Özel Güvenlik Denetleme ve Polis Akademisi başkanlıklarını, Hukuk Müşavirliğini, daire başkanlıklarım, Trafik Araştırma Merkezini taşrada Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı kuruluşları, il emniyet müdürlüklerini, yurtdışındaki Emniyet Teşkilatı kuruluşlarını, (3)
ifade eder.
(1)19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "(Ek-1) haritada " ibaresi "ekli (1) sayılı cetvelde " şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2)7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "(Ek-2)'de" ibaresi "ekli (1) sayılı cetvelde" şeklinde değiştirilmiştir.
(3)19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan "Teftiş Kurulu " ibaresinden sonra gelmek üzere ", Özel Güvenlik Denetleme " ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan "Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve T.B.M.M. koruma müdürlüklerini" ibaresi "Trafik Araştırma Merkezini" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler
Bölge Tespitine Ait Esaslar
Madde 4- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller yurdumuzun emniyet ve asayiş, ekonomik, sosyal, kültürel, ulaşım imkanı ve şartları yönünden birbirine benzerlik ve yakınlıkları itibarıyla iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu bölgelerin kapsamına giren il merkezleri ile polis kuruluşu bulunan ilçe ve yerleşim yerleri, personelin bu yerlerdeki zorunlu hizmet süreleri gözönüne alınarak alt bölgeler şeklinde gruplandırılmıştır.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde ana bölgeler, alt bölgeler ve hizmet süreleri gösterilmiştir.
Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu
Madde 5 - Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur. Standart Kadronun Aşılmaması(11
Madde 6 - Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve bağlı kurum ve kuruluşlar ile il ve ilçe kuruluşlarının kadrolarına yapılacak atamalarda,bu birimler için hizmet bölümleri ve rütbeleri itibariyle (...) (1) tespit olunan standart kadro sayısı herhangi bir sebep veya suretle aşılmaz. Ancak, emniyet ve asayiş hizmetlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlık onayı ile geçici süre için yapılan kadro takviyesi ve iller arası kuvvet kaydırma işlemleri bu sınırlamaya tabi değildir.
Personelin Atanamıyacağı Yerler (2 Madde 7 - (Değişik : 30/7/2012 - 2012/3540 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a)Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.
b)(Değişik: 7/4/2014-2014/6094 K.) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.
c)Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.
d)Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.

1)12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. (2)
2)Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. (2)
3)14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.

(1)30/7/2012 tarihli ve 2012/3540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan
"(TMK)'ya göre " ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2)7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "eş veya çocukları" ibaresi "eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri" şeklinde değiştirilmiş ve aynı bendin (2) numaralı alt bendine "polisler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve eşleri" ibaresi eklenmiştir.
 
Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu ile Eğitim Kurumlarına Atama Madde 8 - (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)
Personelin Hizmet ve Özel Durumlarının Gözetilmesi
Madde 9 - Personelin bir hizmet bölgesindeki hizmet süresini bitirmeden atama durumuna düşmemesi ve asgari derecede yer değiştirmesi için,atamalar bir kaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır. (Mülga ikinci fıkra: 1/10/2008-2008/14232 K.) Personelin Rütbe ve Kıdeminin Dikkate Alınması Madde 10 - (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Aday Memurların Yer Değiştirmeleri Madde 11 - (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Emniyet Teşkilatına girmiş olan her derecede ve rütbedeki memurlar hakkında, adaylık süreleri içinde yer değiştirme işlemi yapılmaz. Ancak, Devlet memurları ile evli emniyet mensuplarının adaylık durumuna bakılmaksızın ataması yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerine İlişkin Esas ve Usuller
Öncelik Sırası
Madde 12 - Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için,bu Yönetmelikte belirtilen bölgelere yapılacak atama ve yer değiştirmelerde aşağıdaki esaslara sıra ile uyulur.
a)Hizmet bölümlerine ve ihtiyacına uygun kadro ve rütbeler,
b)İdari veya asayişle ilgili zorunlu sebepler,
c)Personelin, eşinin veya çocuklarının hayati önemi haiz sağlık durumları,
d)(Değişik: 1/10/2008-2008/14232 K.) Personelin Atama İstek Formunda belirttiği yerler. İlk Atama
Madde 13- (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların ilk atamaları öncelikle birinci bölgeye
yapılır.
Polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olan polis memurlarının atamaları, asayiş gerekleri ve hizmet branşındaki ihtiyaç, personelin teknik bilgisi ve mesleki uzmanlığından yararlanma mecburiyeti olmadıkça, öncelikle polis merkezleri, çevik kuvvet veya koruma hizmet birimlerine yapılır.
Teknik ve mesleki uzmanlıktan yararlanma mecburiyeti ile 7 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, polis amiri ve polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarından mezun olanların, eğitim kurumlarının mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak, kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır. Devlet memurlarıyla evli olanların ilk atamaları, talepleri halinde Genel Müdürlükçe eşlerinin görev yaptığı yere yapılabilir. Tercih listesinden eşinin görev yaptığı yeri seçme imkânı var iken seçmeyenlerin yerleri değiştirilmez ve atamalar yapıldıktan sonra eşinin görevi nedeniyle atama talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 
Mesleğe Yeniden Alınmada Süre ve Atama Şartı
Madde 14 - İstifa eden veya isteği ile emekli olan personelin yeniden mesleğe alınmalarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92, 93 ve 94 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Ancak, bu isteklerin kabulü Bakanlığın takdirine bağlıdır.
Yukarıdaki fıkra uyarınca mesleğe alınanlar, istifa veya emeklilik suretiyle yeniden ayrılırlarsa, tekrar mesleğe kabul edilmezler.
Birinci fıkraya göre mesleğe alınmış olanlar, istifa ettikleri veya emekliye ayrıldıkları tarihte atanmış oldukları veya görevli bulundukları bölgeye, bunlardan birinci bölgeye atanma durumunda olanlar sicil numarasına göre emsalleri ikinci bölge hizmetini yapmış veya yapmakta ise ikinci bölgeye atanırlar ve bu bölge için tespit olunan hizmet süresi sonuna kadar kalırlar. Ancak ikinci bölgedeki hizmet süresinin 2/3 ünü tamamlamış olanlar için bu hüküm uygulanmaz.
Bölgelerarası Yer Değiştirme
Madde 15 - (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yetkili Makamlar
Madde 16 - 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun uyarınca, Emniyet Teşkilatına mensup personelden;
a)Bu Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde unvanları sayılan personelin atama ve yer değiştirmeleri müşterek kararla,
b)Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan ve emniyet müdürü meslek derecelerine mahsus unvanları taşıyan kadrolara yapılacak atamalar ve bu personelin yer değiştirmeleri Genel Müdürün önerisi üzerine Bakan onayı ile,
c)(a) ve (b) bentleri dışında kalan personelin atamaları ile yer değiştirme suretiyle atamaları Genel Müdürün onayı ile, yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvurma Usulü ve Atama Zamanı Atama İstek Formlarının Gönderilmesi Madde 17 - (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak atamaya tabi olan personelin atama istek formları, bağlı bulunduğu birim tarafından usulüne uygun şekilde hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük atama istek formundaki taleple bağlı değildir.
Zaman dışı atamaya esas belgeler ise, bir ay içerisinde Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderilir. Bu kapsamdaki personelin durumu Genel Müdürlükçe öncelikle değerlendirilir.
 
Atama İşlemlerinin Zamanı ve Bildirme Madde 18 - (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Atamalar, emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler dışında her yıl Mayıs ve Haziran aylarında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.
İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı, ikinci bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak tespit edilir.
Zamandışı Atama (1)
Madde 19 - Aşağıdaki yazılı hallerde 18 inci maddedeki genel atama ve yer değiştirme zamanına bağlı kalınmaksızın (.) (1) her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a)Emniyet ve asayişin zorunlu kıldığı sebepler,
b)Birimlerin kuruluşu, değişikliği ve kaldırılması,
c)Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi,
d)(Mülga: 14/6/2010-2010/591 K.)
e)Gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu,
f)Eşinin veya çocuğunun ölmesi,
g)Yönetmeliğin 38 inci maddesinde yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddesinde yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması,
h)Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki şartların ortaya çıkması,
ı) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle, hizmet yaptığı bölgede evi yıkılan personelin kendi isteği üzerine,
k) Mevzuat değişikliği.
l) (Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkanını kaybetmesi, m) (Ek : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi halinde.
Atama ve Yer Değiştirme Emrinin Tebliği
Madde 20 - Atama ve yer değiştirme emirleri atanan personelin ilk amirine geldikten sonra en geç 10 gün içinde ilgiliye tebliğ edilir ve yolluğu verilerek ilişiği kesilir. Daha üst makamlar atama emrini geciktirmeksizin aşağı kademelere ulaştırmakla sorumludurlar. Atanan personel hakkında mehil müddeti bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 62 nci maddesi hükmü uygulanır. Ancak sayman, mutemet ve mal sorumlusu görevlerini ifa edenlere üzerindeki hesap ve malları devir ve teslim için bir aya kadar süre verilebilir.
(1) 14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan "ve atama istek formu istenmeksizin" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Hizmet Bölgeleri ve Süreleri
Hizmet Bölgeleri
Madde 21- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki hizmet bölgesine ayrılmıştır. (Mülga ikinci cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) (...)
Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il/ilçe merkezinin hizmet süresi kadardır. (1)
Mesleğe Giriş ve İlk Atama
Madde 22 - (Mülga : 213/2001 - 2001/2146 K.)
Bölgeler ve Hizmet Süreleri
Madde 23 - (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;
a)Birinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler 10 yıl, B- Alt bölgesine girenler 8 yıl, C- Alt bölgesine girenler 7 yıl, D- Alt bölgesine girenler 6 yıl, E- Alt bölgesine girenler 5 yıl, F- Alt bölgesine girenler 4 yıl, G- Alt bölgesine girenler      3 yıl,
b)(Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.) İkinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler6 yıl,
B- Alt bölgesine girenler5 yıl,
C- Alt bölgesine girenler4 yıl,
D- Alt bölgesine girenler3 yıl,
E- Alt bölgesine girenler2 yıldır.
Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.
Personelin, Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. (Ek cümle: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresinin en az iki katı kadar kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.
(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "(Ek-2)'deki cetvelde" ibaresi "ekli (1) sayılı cetvelde" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
 
Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Zorunlu ikinci bölge hizmeti için ataması yapılıp göreve başlayan ve 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu kapsamında fiilen uçuş hizmeti yapan personelin ikinci bölgedeki hizmet süresi hesaplanırken, uçuş hizmetlerinin yüzde ellisinden fazlasının gerçekleştirildiği alt bölgenin hizmet süresi esas alınır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 30/7/2012 - 2012/3540 K.) Talep etmeleri hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.
a)3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri. (1)
b)Vazife malûlü idari polisler ve eşleri. (1)
c)Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre eşi veya çocuklarından;

1)Özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlardan günlük yaşam aktivitelerini başkalarının yardımı olmaksızın yerine getiremeyeceğine karar verilenler,
2)Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar.
İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması Madde 24- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre tespit edilir.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye ikinci kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.
Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır. (Ek cümle: 14/6/2010-2010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.
İkinci bölge hizmetine ikinci kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu gözönünde bulundurulmak suretiyle ve daha önce çalıştığı ile atanmamak kaydıyla atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır. (2)
Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri
Madde 25 - Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.
Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması(3
Madde 26- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.
(1)7/4/2014 tarihli ve 2014/6094 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle, bu fıkranın (a) bendinde yer alan "eş veya çocukları" ibaresi "eşi, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri" şeklinde değiştirilmiş ve (b) bendine "polisler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve eşleri" ibaresi eklenmiştir.
(2)14/6/2010 tarihli ve 2010/591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yen alan "isteyen polis memurlarının" ibaresi "isteyenlerin" ve "beş yıl" ibaresi "üç yıl" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(3)Bu madde başlığı "İkinci ve Üçüncü Bölgede Yeniden Görevlendirme" iken, 15/2/2002 tarihli ve 2002/3814 sayılı Kararname ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar
Madde 27- (Değişik : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15 Ekim'den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren, o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.
1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.
Yer Değişikliği Nedeniyle Hizmet Sürelerinin Farklı Yerlerde Geçirilmesi
Madde 28 - (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik bölgelerde geçen personelin hizmet süresi, yer değişiminden önceki bölgede kaldığı süre, kalınması gereken sürenin üçte ikisi veya daha fazlası ise önceki bölge, daha az ise yeni bölge hizmet süresine göre hesaplanır.
Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir. Ancak, aynı bölge veya il içinde son atanılan yerin hizmet süresi daha az olmak şartıyla; son atanılan yerin hizmet süresi iki yıl ise en az onsekiz ay, üç yıl veya daha fazla ise en az oniki ay çalışılması kaydıyla son atanılan yerin hizmet süresine tâbi olunur.
ALTINCI BÖLÜM Ertelemeler
Hizmet İhtiyacı Sebebiyle Erteleme
Madde 29 - (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Atama sırası geldiği veya hizmet süresini doldurduğu için diğer bir bölgeye atanacak personelden, merkez teşkilatında Genel Müdür veya daire başkanları, illerde valiler, Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı birimlerde birim amirleri tarafından, hizmetleri sebebiyle yerlerinde kalmaları gerekçeli olarak bildirilenlerin durumları Genel Müdürlükçe incelenerek karara bağlanır.
(Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölge görev sırası gelen personelden, yerinde kalması veya atanmasında yarar görülenler için aynı usulle Şubat ayı sonuna kadar talepte bulunulabilir. Birimlerce haklarında erteleme talebinde bulunulacak personelin sayısı, her yıl Genel Müdürlükçe birimler ve rütbeler için ayrı ayrı tespit edilen sayıdan fazla olamaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) Yukarıdaki fıkra uyarınca yerlerinde bırakılmış olanlar, ertesi yıl haklarında zaruri bir gerekçeye dayanan yeni bir erteleme talebi olmadığı takdirde, hizmetle yükümlü oldukları bölgelere atanırlar. Birinci bölgeden ikinci bölgeye gidecekler için dördüncü defa erteleme teklifinde bulunulamaz.
Sağlık Sebepleriyle Erteleme
Madde 30 - (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.)
Personel, kendisinin, eş ve çocuklarının sağlık durumları itibariyle tayin edilmemesi için Şubat ayı sonuna kadar erteleme talebinde bulunabilir. Bu isteğe dayanak olan raporların tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden alınması şarttır. Başka sağlık kurumlarından alınan raporlar geçerli sayılmaz.
 
Yukarıdaki fıkrada sözü edilen sağlık kurulu raporları Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca incelenir. Sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalık veya sakatlık personelin atanacağı bölgede mevcut sağlık kurumlarında tedavi edilebilir nitelikte ise, Sağlık İşleri Daire Başkanlığınca bu tip tedavi kurumlarının bulunduğu iller belirtilmek suretiyle bu personelin görev yapabileceği yerler tespit olunarak atama işlemi buna göre yapılır. Tedavisi mümkün olacak yer bulunmayan personelin ataması ertelenir.
Tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporları en çok 2 yıl için geçerlidir.
Aldıkları sağlık kurulu raporunun geçerlilik süresi dolmuş olan personel, sağlık özürlerinin devam etmesi halinde, Genel Müdürlüğe müracaatları üzerine başka bir Devlet hastanesine sevk edilirler ve bu hastaneden alacakları sağlık kurulu raporunun sonuçlarına göre haklarında işlem yapılır. Personelin eşi ve çocukları için aldıkları sağlık kurulu raporlarına dayanılarak yapılacak ertelemenin süresi hiç bir şekilde toplam 6 yılı aşamaz. Ancak, personelin eş veya çocuklarından ömür boyu müşahade altında bulundurmayı gerektiren ve sürekli tedavi ile yaşamını sürdürebileceğini tam teşekküllü Devlet hastanesi sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlerin atamalarının ertelenmesinde süre şartı aranmaz.
Çocuklarının sağlık özürü nedeniyle özel eğitim veren bir okula devam etme zorunluluğu bulunduğu hallerde atanacağı bölgede aynı tip eğitimi veren bir okul bulunmadığı takdirde idarece o bölgedeki görev süresi uzatılabilir.
Önceki Yılda Yapılan Yer Değiştirme Nedeniyle Erteleme
Madde 31 - Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca, bölgedeki hizmet süresini tamamlamadan aynı bölgenin diğer bir alt bölgesindeki yere atanan personelden ertesi yıl başka bölgede hizmet sırası gelenlerin atamaları bir yıl için ertelenir.
İstek Üzerine Erteleme
Madde 32 - (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
İşleme Konulmayacak Erteleme Teklifleri
Madde 33 - Atama ve yer değiştirme işlemi onaylanıp kesinleştikten sonra yapılan erteleme teklifleri ile personelin bu yoldaki başvuruları işleme konulmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yer Değiştirmeler Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme Madde 34 - (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.
Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.
 
Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri
Madde 35 - (Değişik fıkra: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.
Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re'sen değiştirilebilir.
Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri(1
Madde 36 - (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.
Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme
Madde 37 - (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu hizmet bölgesinde kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler.
Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.
Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Daire Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda "acil" kaydı olanların en kısa sürede, "acil" kaydı olmayanlarında genel atama zamanında yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı hizmet bölgesinde rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer hizmet bölgesine atanır.
Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme
Madde 38- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.
Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.
Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.
Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma
Madde 39 - Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;
a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,
(1) Bu madde başlığı  "Sicil Raporları Olumsuz Olanların Yer Değiştirmeleri" iken, 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
b) (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan'ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.
Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve İl Emniyet Müdürlerinin Atama Yer Değiştirmeleri Madde 41 - (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler
Madde 42 - Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır. İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler (1) Madde 43- (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
(Değişik birinci cümle: 5/5/2008-2008/13654 K.) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz.
a)Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,
b)Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,
c)(Değişik: 5/5/2008-2008/13654 K.) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,
d)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.
e)Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan
süreler,
(1) 5/5/2008 tarihli ve 2008/13654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; bu madde başlığı" Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler" iken metne işlenlendiği şekilde değiştirilmiştir.
 
Yaş Haddine Yaklaşma Sebebiyle Erteleme veya Yer Değiştirme
Madde 44 - (Değişik: 15/2/2002 - 2002/3814 K.) Halen bulunduğu bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personelden kanuni yaş haddine iki yıl kalmış olanlar, kadro müsait olduğu takdirde ve istemeleri halinde yerinde bırakılabilirler.
Personelin isteği üzerine yerinde bırakılabilmesi için;
a)Görev yerinin değiştirilmesi için 34 ve 35 inci maddeler çerçevesinde teklif yapılmamış olması,
b)Hakkında herhangi bir soruşturma yapılıyor olmaması,
c)Görev yerinin değiştirilmesi için müfettiş raporu bulunmaması, şartı aranır.
Bu madde kapsamına giren personelin istediği illerden kadrosuna veya durumuna uygun bir ile atanabilmesi için;
a)Personelin bulunduğu yerde en az bir yıl çalışmış olması,
b)7 nci maddede belirtilen engel hallerin bulunmaması,
c)Atanmak istediği yerden daha önce teklif üzerine alınmamış olması,
d)İkinci bölge hizmetini tamamlamış olması, şarttır.
Yurt Dışında Görevlendirilme
Madde 45 - (Mülga : 15/2/2002 - 2002/3814 K.)
Geçerli Olmayan Belgelere Dayalı İşlemler
Madde 46 - Atama ve yer değiştirme işlemlerinin dayanağı olan ve ilgili personel tarafından Genel Müdürlüğe verilen formlardaki bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama ve yer değiştirme işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında adli ve idari soruşturma yapılır.
Diğer Hizmet Sınıflarında Görevli Personelin Atamaları
Madde 47 - Emniyet Teşkilatında görevli emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personelin atama ve yer değiştirmelerinde de, gerektiğinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanabilir. Komiser Yardımcılığı Kursu Mezunlarının Atanmaları
Ek Madde 1 - (Ek: 5/5/2008-2008/13654 K.; Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Komiser yardımcılığı kursundan başarı ile mezun olanların; eğitim kurumu mevzuatına göre oluşturulacak sıralamaları esas alınarak kadro ve hizmet ihtiyacına göre Genel Müdürlükçe tespit olunacak yerlerden seçecekleri birimlere atamaları yapılır.
(Değişik ikinci fıkra: 7/4/2014-2014/6094 K.) Kursu başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemez.
Devlet memurlarıyla evli olanlardan, seçtikleri yere eşlerinin kanuni gerekçelerle atanması mümkün olmayanlar ile Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde seçtiği yerde kendisinin, eş veya çocuğunun tedavi imkânı bulunmayanların yerleri Genel Müdürlükçe değiştirilebilir. Bu mazeretlere bağlı olarak, atanacağı yerin değiştirilmesi talebinde bulunan kursiyerlerin, eş durumu veya sağlık sebebi ile tercih listesinden mazeretine uygun yer seçme imkânı var iken seçmemiş olması halinde yerleri değiştirilmez. Atamalar yapıldıktan sonra belirtilen mazeretler nedeniyle atanma talepleri değerlendirmeye alınmaz.
 
Mezunların atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimler olarak ayrı ayrı belirlenir.
İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.
İkinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre, birinci bölgeye dönüş yılları ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.
Kadrosuzluk sebebiyle atama
Ek Madde 2 - (Ek: 14/6/2010- 2010/591 K.) (1)
Emniyet Teşkilatı merkez ve taşra birimleri için rütbelere göre belirlenmiş standart kadro sayısının aşılması hâlinde, öncelikle zorunlu ikinci bölge hizmet sırası gelenler, bulunduğu il veya birimdeki hizmet süresi fazla olanlar, hizmet sürelerinin eşitliği hâlinde son üç yıl performans değerlendirme puanı ortalaması düşük olanlardan başlanarak bulundukları yerin hizmet süresini doldurma şartı aranmaksızın öngörülen kadro aşımı sayısı kadar personelin genel atama döneminde başka bir il veya birime atamaları yapılır.
Bu maddenin uygulamasında değerlendirmeye alınacak hizmet süresinin hesabında, yıl bazı esas alınır. Yıl hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır. Kadrosuzluk sebebiyle yapılacak atamalarda personelin hizmet süresi hesaplanırken, farklı zamanlarda aynı ildeki farklı birimlerde geçirilen sürelerin toplamı değerlendirmeye alınır.
Hizmet Süresi Değişikliği
Ek Madde 3 - (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Herhangi bir nedenle il içerisinde veya ikinci bölge içinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanması, bölgede ilk göreve başladığı tarihte geçerli olan hizmet süreleri dikkate alınarak yapılır.
Hizmet Bölgesi Değişikliği
Ek Madde 4 - (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce hizmet bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar.
Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alınan il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır.
(1) 19/3/2012 tarihli ve 2012/2962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan "sicil notu" ibaresi "performans değerlendirme puanı" şeklinde değiştirilmiş metne işlenmiştir.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Geçici Madde 1 - (Mülga : 2/3/2001 - 2001/2146 K.)
Geçici Madde 2 - (Değişik : 2/3/2001 -2001/2146 K.) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan il veya ilçeler, ayrıldıkları il veya ilçe hizmet grubuna dahil edilmiş sayılırlar. Bu il veya ilçede geçen hizmet süreleri ayrıldıkları il veya ilçenin hizmet süresine tabi tutulur.
Geçici Madde 3 - (Ek: 14/6/2010-2010/591 K)
23 üncü maddede belirtilen hizmet sürelerine ilişkin değişiklikler, belirtilen yerlerde bu maddenin yayımı tarihinden sonra göreve başlayanlar hakkında uygulanır.
Geçici Madde 4 - (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanmasında son üç yıllık performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için var olan performans değerlendirme puanlarının ortalaması, performans değerlendirme puanı bulunmayanlar için ise sicil numarası küçük olan personel esas alınır.
Geçici Madde 5 - (Ek: 30/7/2012-2012/3540 K.)
Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren personelden, ikinci bölge illere ataması yapılmış olanların veya halen bu illerde görev yapanların talep etmesi halinde kadro durumu dikkate alınarak birinci bölge illere ataması yapılır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 48 - 17/5/1989 tarih ve 89/14144 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/8/1989 tarihli ve 20266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 49 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer Yürütme
Madde 50 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

6/8/1992 TARİHLİ VE 92/3393 SAYILI ANA YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN
HÜKÜMLER
1- 10/3/2000 tarihli ve 2000/3393 sayılı Yönetmeliğin geçici maddesi:

Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin 2 ve 3 üncü maddeleri, bu maddelerin yürürlüğe girdiği tarihte İkinci Bölge illerde görev yapan tüm personele uygulanır.
2- 2/3/2001 tarih ve 2001/2146 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra, bu Yönetmelikte ikinci bölge il kapsamında bulunan ve halen bu illerde görev yapan personel, öngörülen hizmet süresini tamamlamış olsalar dahi, 29 uncu maddenin birinci fıkrası gereğince kendi talebi ve teşkilatın bölgedeki personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak en fazla hizmet süresi olan personelden başlamak üzere birinci bölge illere atanabilirler.
Geçici Madde 2 - Bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde daha önce görev yapmış olan personelin çalıştıkları süreler, bu Yönetmelikte belirlenen hizmet bölgelerinde çalışmış sayılırlar.Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Rize, Sivas, Yozgat illerinden birisinde görev yapan personel, bu illerdeki hizmet sürelerini tamamladıkları takdirde üçüncü bölge hizmetlerini tamamlamış sayılırlar ve Yönetmeliğin 12 nci maddesi (b) bendi de gözönünde bulundurularak görev yapmadıkları bölgeye atanırlar.
3- 15/2/2002 tarih ve 2002/3814 sayılı Yöntemeliğin geçici maddeleri:

Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Rize, Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde görevli personelden İkinci Bölge hizmetini yapmamış olanlar, bu Yönetmelikte belirtilen hizmet sürelerini tamamlamaları halinde İkinci Bölge hizmetini yapmış sayılırlar. Bu illerde görev yapmakta olan personelden, daha önce İkinci Bölge hizmetini yapmış olan polis memurları Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki genel atama döneminde diğer bir bölgeye atanma talebinde bulunabilirler.
Daha önceden İkinci Bölge hizmet süresini tamamlamış olan ve halen yukarıda sayılan illerde görev yapmakta olan amir rütbesindeki personel için, bu iller için tespit edilen hizmet süresini tamamlamak zorunludur ve bu illerde geçirilen süreler, ikinci defa İkinci Bölge hizmetinden sayılır, ancak iki defa İkinci Bölge hizmet süresini de tamamlamış olanlar için yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
 
Ek -1 sayılı harita (Mülga : 19/3/2012-2012/2962 K.)
Ek-2
(Mülga : 19/3/2012-2012/2962 K.)
 
Ek-1 sayılı cetvel (Ek: 19/3/2012-2012/2962 K.; Değişik: 7/4/2014-2014/6094 K.)

SIRABÖLGEİL / İLÇEALT BÖLGEHİZMET SÜRESİ
1ADANAA10 YIL
2ADANA-ÇUKUROVAA10 YIL
3ADANA-SARIÇAMA10 YIL
4ADANA-SEYHANA10 YIL
5ADANA-YÜREGIRA10 YIL
6ADANA-IMAMOGLUB8 YIL
7ADANA-KOZANB8 YIL
8ADANA-CEYHANC7 YIL
9ADANA-YUMURTALIKD6 YIL
10ADANA-KARAISALIE5 YIL
11ADANA-KARATAŞE5 YIL
12ADANA-P OZANTIE5 YIL
13ADANA-ALADAGG3 YIL
14ADANA-FEKEG3 YIL
15ADANA-SAIMBEYLIG3 YIL
16ADANA-T UFANBEYLIG3 YIL
17AFYO NKARAHİS ARD6 YIL
18AFYONKARAHISAR-BOLVADINE5 YIL
19AFYONKARAHI SAR-DINARE5 YIL
20AFYONKARAHISAR-EMIRDAGE5 YIL
21AFYONKARAHI SAR- SANDIKLIE5 YIL
22AFYONKARAHISAR-BAŞMAKÇIF4 YIL
23AFYONKARAHISAR-ÇAYF4 YIL
24AFYONKARAHI SAR-DAZKIRIF4 YIL
25AFYONKARAHISAR-IHSANIYEF4 YIL
26AFYONKARAHI SAR-ISCEHI SARF4 YIL
27AFYONKARAHI SAR- SINANPAŞAF4 YIL
28AFYONKARAHI SAR- SULTANDAGIF4 YIL
29AFYONKARAHI SAR- ŞUHUTF4 YIL
30AFYONKARAHI SAR-BAYATG3 YIL
31AFYONKARAHISAR-ÇOBANLARG3 YIL
32AFYONKARAHISAR-EVCILERG3 YIL
33AFYONKARAHI SAR-HOCALARG3 YIL
34AFYONKARAHI SAR-KIZIL ÖRENG3 YIL
 
SIRABÖLGEİL / İLÇEALT BÖLGEHİZMET SÜRESİ
35AKSARAYD6 YIL
36AKSARAY-ORTAKOYE5 YIL
37AKSARAY-ESKILF4 YIL
38AK SARAY-AGAÇORENG3 YIL
39AKSARAY-GULAGAÇG3 YIL
40AK SARAY- GÜZEL YURTG3 YIL
41AK SARAY- SARI YAHŞIG3 YIL
42AMASYAD6 YIL
43AMASYA-MERZIFONE5 YIL
44AMASYA-SULUOVAE5 YIL
45AMASYA-GUMUŞHACIKOYF4 YIL
46AMASYA-TAŞOVAF4 YIL
47AMASYA- GOYNUCEKG3 YIL
48AMASYA-HAMAMOZUG3 YIL
49ANKARAA10 YIL
50ANKARA-AL TINDAGA10 YIL
51ANKARA- ÇANKAYAA10 YIL
52ANKARA-ETIMESGUTA10 YIL
53ANKARA-GOLBAŞIA10 YIL
54ANKARA-KEÇIORENA10 YIL
55ANKARA-MAMAKA10 YIL
56ANKARA-P URSAKLARA10 YIL
57ANKARA-SINCANA10 YIL
58ANKARA-YENIMAHALLEA10 YIL
59ANKARA- ÇUBUKB8 YIL
60ANKARA-ELMADAGB8 YIL
61ANKARA-KAZANB8 YIL
62ANKARA-POLATLIB8 YIL
63ANKARA-AKYURTC7 YIL
64ANKARA-BEYPAZARIC7 YIL
65ANKARA-KIZIL CAHAMAMC7 YIL
66ANKARA-AYAŞD6 YIL
67ANKARA-KALECIKE5 YIL
68ANKARA- ŞEREFLIKOÇHI SARE5 YIL
69ANKARA-BALAF4 YIL
70ANKARA- GUDULF4 YIL
71ANKARA-HAYMANAF4 YIL
72ANKARA-NALLIHANF4 YIL
73ANKARA- ÇAMLIDEREG3 YIL
74ANKARA-EVRENG3 YIL
 
SIRABÖLGEİL / İLÇEALT BÖLGEHİZMET SÜRESİ
75ANTALYAA10 YIL
76ANTALYA-AKSUA10 YIL
77ANT ALYA-DOŞEMEALTIA10 YIL
78ANTALYA-KEPEZA10 YIL
79ANT ALYA-KONYAALTIA10 YIL
80ANT ALYA-MURAT PAŞAA10 YIL
81ANTALYA-ALANYAB8 YIL
82ANT ALYA-FINIKEC7 YIL
83ANTALYA-KAŞC7 YIL
84ANTALYA-KEMERC7 YIL
85ANT ALYA-KUMLUCAC7 YIL
86ANT ALYA-MANAVGATC7 YIL
87ANTALYA-DEMRED6 YIL
88ANTALYA-GAZIPAŞAD6 YIL
89ANTALYA-SERIKD6 YIL
90ANT ALYA-KORKUT ELIE5 YIL
91ANT ALYA-AKSEKIF4 YIL
92ANT ALYA-ELMALIF4 YIL
93ANT ALYA-GUNDOGMUŞG3 YIL
94ANT ALYA-IBRADIG3 YIL
95AYDINB8 YIL
96AYDIN-EFELERB8 YIL
97AYDIN-INCIRLIOVAB8 YIL
98AYDIN-KUŞADASIB8 YIL
99AYDIN-NAZILLIB8 YIL
100AYDIN-SÖKEB8 YIL
101AYDIN-DIDIMC7 YIL
102AYDIN-BUHARKENTD6 YIL
103AYDIN-ÇINED6 YIL
104AYDIN-GERMENCIKD6 YIL
105AYDIN-KOŞKD6 YIL
106AYDIN-KUYUCAKD6 YIL
107AYDIN-SULTANHISARD6 YIL
108AYDIN-BOZDOGANE5 YIL
109AYDIN-KARACASUE5 YIL
110AYDIN-KOÇARLIE5 YIL
111AYDIN-YENIPAZARE5 YIL
112AYDIN-KARPUZLUF4 YIL
 
113BALIKESİRB8 YIL
114BALIKESIR-ALTIEYLÜLB8 YIL
115BALIKESIR-AYVALIKB8 YIL
116BALIKESIR-BANDIRMAB8 YIL
117BALIKESİR-BURHANİYEB8 YIL
118BALIKESIR-EDREMITB8 YIL
119BALIKESIR-ERDEKB8 YIL
120BALIKESIR-KARESIB8 YIL
121BALIKESIR-GÖNENC7 YIL
122BALIKESIR-HAVRANC7 YIL
123BALIKESIR-BIGADIÇD6 YIL
124BALIKESIR-DURSUNBEYD6 YIL
125BALIKESIR-GÖMEÇD6 YIL
126BALIKESIR-IVRINDID6 YIL
127BALIKESIR-KEPSUTD6 YIL
128BALIKESIR-MANYASD6 YIL
129BALIKESIR- SAVAŞT EP ED6 YIL
130BALIKESIR-SINDIRGID6 YIL
131BALIKESIR-SUSURLUKD6 YIL
132BALIKESIR-BALYAG3 YIL
133BALIKESIR-MARMARAG3 YIL
134BARTIND6 YIL
135BARTIN-AMASRAE5 YIL
136BARTIN-KURUCAŞILEF4 YIL
137BARTIN-ULUSF4 YIL
138BİLECİKD6 YIL
139BILEdK-BOZÜYÜKE5 YIL
140BILECIK-GÖLPAZARIF4 YIL
141BILEdK-OSMANELIF4 YIL
142BILECIK-PAZARYERIF4 YIL
143BILECIK- SÖGÜTF4 YIL
144BILEdK-INHISARG3 YIL
145BILEdK-YENIPAZARG3 YIL
146BOLUD6 YIL
147BOLU-GEREDEE5 YIL
148BOLU-MENGENF4 YIL
149BOLU-MUDURNUF4 YIL
150BOLU-YENIÇAGAF4 YIL
151BOLU-DÖRTDIVANG3 YIL
152BOLU-GÖYNÜKG3 YIL
153BOLU-KIBRISCIKG3 YIL
154BOLU-SEBENG3 YIL
 
155BURDURD6 YIL
156BURDUR- BUCAKD6 YIL
157BURDUR-GÖLHISARE5 YIL
158BURDUR-KARAMANLIF4 YIL
159BURDUR-TEFENNIF4 YIL
160BURDUR-AGLASUNG3 YIL
161BURDUR-ALTINYAYLAG3 YIL
162BURDUR- ÇAVDI RG3 YIL
163BURDUR-ÇELTIKÇIG3 YIL
164BURDUR-KEMERG3 YIL
165BURDUR- YEŞILOVAG3 YIL
166BURSAA10 YIL
167BURSA-GEMLIKA10 YIL
168BURSA-GÜRSUA10 YIL
169BURSA-INEGÖLA10 YIL
170BURSA-KESTELA10 YIL
171BURSA-MUDANYAA10 YIL
172BURSA-NILÜFERA10 YIL
173BURSA-OSMANGAZIA10 YIL
174BURSA-YILDIRIMA10 YIL
175BURSA-KARACABEYB8 YIL
176BURSA-MUSTAFAKEMALPAŞAB8 YIL
177BURSA-ORHANGAZIB8 YIL
178BURSA-IZNIKC7 YIL
179BURSA-YENIŞEHIRC7 YIL
180BURSA-ORHANELIF4 YIL
181BURSA-BÜYÜKORHANG3 YIL
182BURSA-HARMANCIKG3 YIL
183BURSA-KELESG3 YIL
184ÇANAKKALEB8 YIL
185ÇANAKKALE-BIGAC7 YIL
186ÇANAKKALE-GELIBOLUC7 YIL
187ÇANAKKALE-ÇAND6 YIL
188ÇANAKKALE-EZINED6 YIL
189ÇANAKKALE-LAP SEKID6 YIL
190ÇANAKKALE-AYVACIKE5 YIL
191ÇANAKKALE-ECEABATE5 YIL
192ÇANAKKALE-BAYRAMIÇF4 YIL
193ÇANAKKALE-YENICEF4 YIL
194ÇANAKKALE-BOZCAADAG3 YIL
195ÇANAKKALE-GÖKÇEADAG3 YIL
 
196ÇANKIRID6 YIL
197ÇANKIRI-ÇERKEŞF4 YIL
198ÇANKIRI-ELDIVANF4 YIL
199ÇANKIRI-ILGAZF4 YIL
200ÇANKIRI-KURŞUNLUF4 YIL
201ÇANKIRI-ŞABANÖZÜF4 YIL
202ÇANKIRI-AT KARACALARG3 YIL
203ÇANKIRI-BAYRAMÖRENG3 YIL
204ÇANKIRI-KIZILIRMAKG3 YIL
205ÇANKIRI-KORGUNG3 YIL
206ÇANKIRI-ORT AG3 YIL
207ÇANKIRI-YAPRAKLIG3 YIL
208ÇORUMD6 YIL
209ÇORUM-ALACAF4 YIL
210ÇORUM-ISKILIPF4 YIL
211ÇORUM-KARGIF4 YIL
212ÇORUM-OSMANCIKF4 YIL
213ÇORUM-SUNGURLUF4 YIL
214ÇORUM-BAYATG3 YIL
215ÇORUM-BOGAZKALEG3 YIL
216ÇORUM-DODURGAG3 YIL
217ÇORUM-LAÇING3 YIL
218ÇORUM-MECITÖZÜG3 YIL
219ÇORUM-OGUZLARG3 YIL
220ÇORUM-ORTAKÖYG3 YIL
221ÇORUM-UGURLUDAGG3 YIL
222DENİZLİA10 YIL
223DENIZLI-MERKEZEFENDIA10 YIL
224DENIZLI-PAMUKKALEA10 YIL
225DENIZLI-ACIPAYAME5 YIL
226DENIZLI-BULDANE5 YIL
227DENIZLI-ÇIVRILE5 YIL
228DENIZLI-HONAZE5 YIL
229DENIZLI-SARAYKÖYE5 YIL
230DENIZLI-SERINHISARE5 YIL
231DENIZLI-TAVASE5 YIL
232DENIZLI-BOZKURTF4 YIL
233DENIZLI-KALEF4 YIL
234DENIZLI-BABADAGG3 YIL
235DENIZLI-BAKLANG3 YIL
236DENIZLI-BEKILLIG3 YIL
237DENIZLI-BEYAGAÇG3 YIL
238DENIZLI-ÇALG3 YIL
239DENIZLI-ÇAMELIG3 YIL
240DENIZLI-ÇARDAKG3 YIL
241DENIZLI-GÜNEYG3 YIL
 
242DÜZCEB8 YIL
243DÜZCE-AKÇAKOCAD6 YIL
244DÜZCE-KAYNAŞLID6 YIL
245DÜZCE-GÜMÜŞOVAE5 YIL
246DÜZCE-CUMAYERIF4 YIL
247DÜZCE-ÇILIMLIF4 YIL
248DÜZCE-GÖLYAKAF4 YIL
249DÜZCE-YIGILCAG3 YIL
250EDİRNEB8 YIL
251EDIRNE-HAVSAD6 YIL
252EDIRNE-KEŞAND6 YIL
253EDIRNE-UZUNKÖP RÜD6 YIL
254EDIRNE-ENEZF4 YIL
255EDIRNE-IPSALAF4 YIL
256EDIRNE-LALAPAŞAF4 YIL
257EDIRNE-MERIÇF4 YIL
258EDIRNE- SÜLOGLUF4 YIL
259ESKİŞEHİRB8 YIL
260ESKIŞEHIR-ODUNPAZARIB8 YIL
261ESKIŞEHIR-TEPEBAŞIB8 YIL
262ESKIŞEHIR-ÇIFTELERE5 YIL
263ESKIŞEHIR-SIVRIHISARE5 YIL
264ESKIŞEHIR-ALPUF4 YIL
265ESKIŞEHIR-INÖNÜF4 YIL
266ESKIŞEHIR-BEYLIKOVAG3 YIL
267ESKIŞEHIR-GÜNYÜZÜG3 YIL
268ESKIŞEHIR-HANG3 YIL
269ESKIŞEHIR-MAHMUDIYEG3 YIL
270ESKIŞEHIR-MIHALGAZIG3 YIL
271ESKIŞEHIR-MIHALIÇÇIKG3 YIL
272ESKIŞEHIR-SARICAKAYAG3 YIL
273ESKIŞEHIR-SEYITGAZIG3 YIL
274GAZİANTEPB8 YIL
275GAZIANTEP-ŞAHINBEYB8 YIL
276GAZIANTEP-ŞEHITKAMILB8 YIL
277GAZIANTEP-NIZIPC7 YIL
278GAZIANTEP-OGUZELIC7 YIL
279GAZIANTEP-ISLAHIYED6 YIL
280GAZIANTEP-NURDAGIE5 YIL
281GAZIANTEP-ARABANF4 YIL
282GAZIANTEP-KARKAMIŞG3 YIL
283GAZIANTEP-YAVUZELIG3 YIL
 
284GİRESUND6 YIL
285GIRESUN-BULANCAKE5 YIL
286GIRESUN-ESPIYEE5 YIL
287GIRESUN-TIREBOLUE5 YIL
288GIRESUN-EYNESILF4 YIL
289GIRESUN-GÖRELEF4 YIL
290GIRESUN-KEŞAPF4 YIL
291GIRESUN-PIRAZIZF4 YIL
292GIRESUN-ALUCRAG3 YIL
293GIRESUN-ÇAMOLUKG3 YIL
294GIRESUN-ÇANAKÇIG3 YIL
295GIRESUN-DERELIG3 YIL
296GIRESUN-DOGANKENTG3 YIL
297GIRESUN-GÜCEG3 YIL
298GIRESUN-ŞEBINKARAHISARG3 YIL
299GIRESUN-YAGLIDEREG3 YIL
300HATAYB8 YIL
301HAT AY- ANT AKYAB8 YIL
302HAT AY- ARSUZB8 YIL
303HATAY-BELENB8 YIL
304HATAY-DEFNEB8 YIL
305HATAY-DÖRTYOLB8 YIL
306HATAY-ERZINB8 YIL
307HAT AY-ISKENDERUNB8 YIL
308HATAY-PAYASB8 YIL
309HAT AY-KIRIKHAND6 YIL
310HATAY-ALTINÖZÜE5 YIL
311HATAY-REYHANLIE5 YIL
312HAT AY- SAMANDAGE5 YIL
313HATAY-HASSAF4 YIL
314HAT AY-YAYLADAGIF4 YIL
315HATAY-KUMLUG3 YIL
316ISPARTAB8 YIL
317ISPARTA-EGIRDIRD6 YIL
318ISPARTA-YALVAÇD6 YIL
319ISPARTA-ŞARKIKARAAGAÇE5 YIL
320ISPARTA-ATABEYF4 YIL
321ISPART A-GELENDOSTF4 YIL
322ISPARTA-GÖNENF4 YIL
323ISPARTA-KEÇIBORLUF4 YIL
324ISPARTA-SENIRKENTF4 YIL
325ISPART A-ULUBORLUF4 YIL
326ISPARTA-AKSUG3 YIL
327ISPARTA-SÜTÇÜLERG3 YIL
328ISPARTA-YENIŞARBADEMLIG3 YIL
 
329İSTANBULA10 YIL
330ISTANBUL-ADALARA10 YIL
331ISTANBUL-ARNAVUTKÖYA10 YIL
332ISTANBUL-ATAŞEHIRA10 YIL
333ISTANBUL-AVCILARA10 YIL
334ISTANBUL-BAGCILARA10 YIL
335ISTANBUL-BAHÇELIEVLERA10 YIL
336ISTANBUL-BAKIRKÖYA10 YIL
337ISTANBUL-BAŞAKŞEHIRA10 YIL
338ISTANBUL-BAYRAMPAŞAA10 YIL
339ISTANBUL-BEŞIKTAŞA10 YIL
340ISTANBUL-BEYKOZA10 YIL
341ISTANBUL-BEYLIKDÜZÜA10 YIL
342ISTANBUL-BEYOGLUA10 YIL
343ISTANBUL-BÜYÜKÇEKMECEA10 YIL
344ISTANBUL-ÇATALCAA10 YIL
345ISTANBUL-ÇEKMEKÖYA10 YIL
346ISTANBUL-ESENLERA10 YIL
347ISTANBUL-ESENYURTA10 YIL
348ISTANBUL-EYÜPA10 YIL
349ISTANBUL-FATIHA10 YIL
350ISTANBUL-GAZIOSMANPAŞAA10 YIL
351ISTANBUL-GÜNGÖRENA10 YIL
352ISTANBUL-KADIKÖYA10 YIL
353ISTANBUL-KAGITHANEA10 YIL
354ISTANBUL-KARTALA10 YIL
355ISTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECEA10 YIL
356ISTANBUL-MALTEPEA10 YIL
357ISTANBUL-PENDIKA10 YIL
358ISTANBUL-SANCAKTEPEA10 YIL
359ISTANBUL-SARIYERA10 YIL
360ISTANBUL-SILIVRIA10 YIL
361ISTANBUL-SULTANBEYLIA10 YIL
362ISTANBUL-SULTANGAZIA10 YIL
363ISTANBUL-ŞILEA10 YIL
364ISTANBUL-ŞIŞLIA10 YIL
365ISTANBUL-TUZLAA10 YIL
366ISTANBUL-ÜMRANIYEA10 YIL
367ISTANBUL-ÜSKÜDARA10 YIL
368ISTANBUL-ZEYTINBURNUA10 YIL
 
369İZMİRA10 YIL
370IZMIR-BALÇOVAA10 YIL
371IZMIR-BAYRAKLIA10 YIL
372IZMIR-BORNOVAA10 YIL
373IZMIR-BUCAA10 YIL
374IZMIR-ÇIGLIA10 YIL
375IZMIR-GAZIEMIRA10 YIL
376IZMIR-GÜZELBAHÇEA10 YIL
377IZMIR-KARABAGLARA10 YIL
378IZMIR-KARŞIYAKAA10 YIL
379IZMIR-KONAKA10 YIL
380IZMIR-NARLIDEREA10 YIL
381IZMIR-ALIAGAB8 YIL
382IZMIR-BERGAMAB8 YIL
383IZMIR-MENDERESB8 YIL
384IZMIR-ÖDEMIŞB8 YIL
385IZMIR-SEFERIHISARB8 YIL
386IZMIR-SELÇUKB8 YIL
387IZMIR-TIREB8 YIL
388IZMIR-TORBALIB8 YIL
389IZMIR-URLAB8 YIL
390IZMIR-KEMALPAŞAC7 YIL
391IZMIR-MENEMENC7 YIL
392IZMIR-BAYINDIRD6 YIL
393IZMIR-FOÇAD6 YIL
394IZMIR-ÇEŞMEE5 YIL
395IZMIR-DIKILIE5 YIL
396IZMIR-BEYDAGF4 YIL
397IZMIR-KARABURUNF4 YIL
398IZMIR-KINIKF4 YIL
399IZMIR-KIRAZG3 YIL
400KAHRAMANMARAŞD6 YIL
401KAHRAMANMARAŞ-DULKADIROGLUD6 YIL
402KAHRAMANMARAŞ-ONIKIŞUBATD6 YIL
403KAHRAMANMARAŞ-ELBISTANE5 YIL
404KAHRAMANMARAŞ-TÜRKOGLUE5 YIL
405KAHRAMANMARAŞ-AFŞINF4 YIL
406KAHRAMANMARAŞ-GÖKSUNF4 YIL
407KAHRAMANMARAŞ-PAZARCIKF4 YIL
408KAHRAMANMARAŞ-ANDIRING3 YIL
409KAHRAMANMARAŞ-ÇAGLAYANCERİTG3 YIL
410KAHRAMANMARAŞ-EKINÖZÜG3 YIL
411KAHRAMANMARAŞ-NURHAKG3 YIL
 
412KARABÜKD6 YIL
413KARABÜK- SAFRANBOLUD6 YIL
414KARABÜK-ESKIPAZARF4 YIL
415KARABÜK-YENICEF4 YIL
416KARABÜK-EFLANIG3 YIL
417KARABÜK-OVACIKG3 YIL
418KARAMAND6 YIL
419KARAMAN-AYRANCIF4 YIL
420KARAMAN-KAZIMKARABEKIlF4 YIL
421KARAMAN-BAŞYAYLAG3 YIL
422KARAMAN-ERMENEKG3 YIL
423KARAMAN-SARIVELILERG3 YIL
424KASTAMONUD6 YIL
425KAST AMONU-ABANAF4 YIL
426KAST AMONU-ARAÇF4 YIL
427KAST AMONU-BOZKURTF4 YIL
428KASTAMONU-CIDEF4 YIL
429KAST AMONU-DADAYF4 YIL
430KAST AMONU-DEVREKANIF4 YIL
431KAST AMONU-INEBOLUF4 YIL
432KAST AMONU-TAŞKÖP RÜF4 YIL
433KASTAMONU-TOSYAF4 YIL
434KAST AMONU-AGLIG3 YIL
435KAST AMONU-AZDAVAYG3 YIL
436KAST AMONU-ÇAT ALZEYTING3 YIL
437KAST AMONU-DOGANYURTG3 YIL
438KAST AMONU-HANÖNÜG3 YIL
439KAST AMONU-IHSANGAZIG3 YIL
440KAST AMONU-KÜREG3 YIL
441KASTAMONU-PINARBAŞIG3 YIL
442KASTAMONU-SEYDILERG3 YIL
443KAST AMONU- ŞENP AZARG3 YIL
 
444KAYSERİB8 YIL
445KAYSERI-KOCASINANB8 YIL
446KAYSERI-MELIKGAZIB8 YIL
447KAYSERI-TALASB8 YIL
448KAYSERI-HACILARC7 YIL
449KAYSERI-INCESUD6 YIL
450KAYSERI-BÜNYANE5 YIL
451KAYSERI-DEVELIE5 YIL
452KAYSERI-PINARBAŞIF4 YIL
453KAYSERI-TOMARZAF4 YIL
454KAYSERI-YAHYALIF4 YIL
455KAYSERI-YEŞILHISARF4 YIL
456KAYSERI-AKKIŞLAG3 YIL
457KAYSERI-FELAHIYEG3 YIL
458KAYSERI-ÖZVATANG3 YIL
459KAYSERI-SARIOGLANG3 YIL
460KAYSERI-SARIZG3 YIL
461KIRIKKALEB8 YIL
462KIRIKKALE-YAHŞIHANC7 YIL
463KIRIKKALE-BAHŞILID6 YIL
464KIRIKKALE-KESKIND6 YIL
465KIRIKKALE-BALIŞEYHE5 YIL
466KIRIKKALE-ÇELEBIG3 YIL
467KIRIKKALE-DELICEG3 YIL
468KIRIKKALE-KARAKEÇILIG3 YIL
469KIRIKKALE-SULAKYURTG3 YIL
470KIRKLARELİB8 YIL
471KIRKLARELI-BABAESKIC7 YIL
472KIRKLARELI-LÜLEBURGAZC7 YIL
473KIRKLARELI-PINARHISARE5 YIL
474KIRKLARELI-VIZEE5 YIL
475KIRKLARELI-DEMIRKÖYG3 YIL
476KIRKLARELI-KOFÇAZG3 YIL
477KIRKLARELI-PEHLIVANKÖYG3 YIL
478KIRŞEHİRD6 YIL
479KIRŞEHIR-ÇIÇEKDAGIF4 YIL
480KIRŞEHIR-KAMANF4 YIL
481KIRŞEHIR-MUCURF4 YIL
482KIRŞEHIR-AKÇAKENTG3 YIL
483KIRŞEHIR-AKPINARG3 YIL
484KIRŞEHIR-BOZTEPEG3 YIL
485KİLİSD6 YIL
486KILIS-ELBEYLIG3 YIL
487KILIS-MUSABEYLIG3 YIL
488KILIS-POLAT ELIG3 YIL
 
489KOCAELİB8 YIL
490KOCAELI-BAŞISKELEB8 YIL
491KOCAELI-DARICAB8 YIL
492KOCAELI-DERINCEB8 YIL
493KOCAELI-GÖLCÜKB8 YIL
494KOCAELI-IZMITB8 YIL
495KOCAELI-KARAMÜRSELB8 YIL
496KOCAELI-KARTEPEB8 YIL
497KOCAELI-KÖRFEZB8 YIL
498KOCAELI-ÇAYIROVAC7 YIL
499KOCAELI-GEBZEC7 YIL
500KOCAELI-DILOVASIE5 YIL
501KOCAELI-KANDIRAE5 YIL
502KONYAB8 YIL
503KONYA-KARATAYB8 YIL
504KONYA-MERAMB8 YIL
505KONYA-SELÇUKLUB8 YIL
506KONYA-AKŞEHIRC7 YIL
507KONYA-BEYŞEHIRC7 YIL
508KONYA-ÇUMRAC7 YIL
509KONYA-EREGLIC7 YIL
510KONYA-SEYDIŞEHIRC7 YIL
511KONYA-ILGIND6 YIL
512KONYA-KADINHANID6 YIL
513KONYA-CIHANBEYLIE5 YIL
514KONYA-KARAPINARE5 YIL
515KONYA-KULUE5 YIL
516KONYA- SARAYÖNÜE5 YIL
517KONYA-AKÖRENF4 YIL
518KONYA-ALTINEKINF4 YIL
519KONYA-BOZKIRF4 YIL
520KONYA-DOGANHI SARF4 YIL
521KONYA-GÜNEYSINIRF4 YIL
522KONYA-HALKAP INARF4 YIL
523KONYA-TUZLUKÇUF4 YIL
524KONYA-AHIRLIG3 YIL
525KONYA-ÇELTIKG3 YIL
526KONYA-DERBENTG3 YIL
527KONYA-DEREBUCAKG3 YIL
528KONYA-EMIRGAZIG3 YIL
529KONYA-HADIMG3 YIL
530KONYA-HÜYÜKG3 YIL
531KONYA-TAŞKENTG3 YIL
532KONYA-YALIHÜYÜKG3 YIL
533KONYA-YUNAKG3 YIL
 
534KÜTAHYAD6 YIL
535KÜTAHYA-GEDIZE5 YIL
536KÜTAHYA-SIMAVE5 YIL
537KÜT AHYA-TAVŞANLIE5 YIL
538KÜTAHYA-EMETF4 YIL
539KÜT AHYA-ALTINT AŞG3 YIL
540KÜTAHYA-ASLANAPAG3 YIL
541KÜT AHYA- ÇAVDARHI SARG3 YIL
542KÜTAHYA-DOMANIÇG3 YIL
543KÜT AHYA-DUMLUPINARG3 YIL
544KÜT AHYA-HISARCIKG3 YIL
545KÜTAHYA-PAZARLARG3 YIL
546KÜTAHYA-ŞAPHANEG3 YIL
547MALATYAB8 YIL
548MALAT YA-BAT T ALGAZIB8 YIL
549MALAT YA-YEŞILYURTB8 YIL
550MALAT YA-AKÇADAGE5 YIL
551MALAT YA-DARENDEF4 YIL
552MALAT YA-DOGANŞEHIRF4 YIL
553MALAT YA-HEKIMHANF4 YIL
554MALATYA-KALEF4 YIL
555MALAT YA-YAZIHANF4 YIL
556MALAT YA-ARAP GIRG3 YIL
557MALAT YA-ARGUVANG3 YIL
558MALAT YA-DOGANYOLG3 YIL
559MALAT YA-KULUNCAKG3 YIL
560MALATYA-PÜTÜRGEG3 YIL
561MANİSAB8 YIL
562MANISA-ŞEHZADELERB8 YIL
563MANISA-YUNUSEMREB8 YIL
564MANISA-AKHISARC7 YIL
565MANISA-ALAŞEHIRC7 YIL
566MANISA-SALIHLIC7 YIL
567MANISA-SOMAC7 YIL
568MANISA-TURGUTLUC7 YIL
569MANISA-KIRKAGAÇD6 YIL
570MANISA-SARUHANLID6 YIL
571MANISA-AHMETLIE5 YIL
572MANISA-KULAE5 YIL
573MANISA-DEMIRCIF4 YIL
574MANISA-GÖLMARMARAF4 YIL
575MANISA-GÖRDESF4 YIL
576MANISA-SARIGÖLF4 YIL
577MANISA-KÖPRÜBAŞIG3 YIL
578MANISA-SELENDIG3 YIL
 
579MERSİNA10 YIL
580MERSIN-AKDENIZA10 YIL
581MERSIN-MEZITLIA10 YIL
582MERSIN-TOROSLARA10 YIL
583MERSIN-YENIŞEHIRA10 YIL
584MERSIN-TARSUSB8 YIL
585MERSIN-ANAMURC7 YIL
586MERSIN-BOZYAZIC7 YIL
587MERSIN-ERDEMLIC7 YIL
588MERSIN-SILIFKEC7 YIL
589MERSIN-MUTE5 YIL
590MERSIN-AYDINCIKF4 YIL
591MERSIN-GÜLNARF4 YIL
592MERSIN-ÇAMLIYAYLAG3 YIL
593MUĞLAB8 YIL
594MUGLA-MENTEŞEB8 YIL
595MUGLA-BODRUMC7 YIL
596MUGLA-DALAMANC7 YIL
597MUGLA-DATÇAC7 YIL
598MUGLA-FET HIYEC7 YIL
599MUGLA-KÖYCEGIZC7 YIL
600MUGLA-MARMARISC7 YIL
601MUGLA-MILASC7 YIL
602MUGLA-YAT AGANC7 YIL
603MUGLA-ORT ACAD6 YIL
604MUGLA-ULAD6 YIL
605MUGLA-KAVAKLIDEREE5 YIL
606MUGLA-SEYDIKEMERE5 YIL
607NEVŞEHİRC7 YIL
608NEVŞEHIR-AVANOSD6 YIL
609NEVŞEHIR-ÜRGÜPD6 YIL
610NEVŞEHIR-ACIGÖLF4 YIL
611NEVŞEHIR-DERINKUYUF4 YIL
612NEVŞEHIR-GÜLŞEHIRF4 YIL
613NEVŞEHIR-HACIBEKTAŞF4 YIL
614NEVŞEHIR-KOZAKLIF4 YIL
615NİĞDED6 YIL
616NIGDE-BORE5 YIL
617NIGDE-ALTUNHISARG3 YIL
618NIGDE-ÇAMARDIG3 YIL
619NIGDE-ÇIFTLIKG3 YIL
620NIGDE-ULUKIŞLAG3 YIL
 
621ORDUD6 YIL
622ORDU-ALTINORDUD6 YIL
623ORDU-FATSAE5 YIL
624ORDU-PERŞEMBEE5 YIL
625ORDU-ÜNYEE5 YIL
626ORDU-GÜLYALIF4 YIL
627ORDU-ULUBEYF4 YIL
628ORDU-AKKUŞG3 YIL
629ORDU-AYBASTIG3 YIL
630ORDU-ÇAMAŞG3 YIL
631ORDU-ÇAT ALP INARG3 YIL
632ORDU-ÇAYBAŞIG3 YIL
633ORDU-GÖLKÖYG3 YIL
634ORDU-GÜRGENT EPEG3 YIL
635ORDU-IKIZCEG3 YIL
636ORDU-KABADÜZG3 YIL
637ORDU-KABATAŞG3 YIL
638ORDU-KORGANG3 YIL
639ORDU-KUMRUG3 YIL
640ORDU-MESUDIYEG3 YIL
641OSMANİYEB8 YIL
642OSMANIYE-KADIRLIC7 YIL
643OSMANIYE-BAHÇED6 YIL
644OSMANIYE-DÜZIÇID6 YIL
645OSMANIYE-HASANBEYLIG3 YIL
646OSMANIYE-SUMBASG3 YIL
647OSMANIYE-TOPRAKKALEG3 YIL
648RİZED6 YIL
649RIZE-ARDEŞENE5 YIL
650RIZE-ÇAYELIE5 YIL
651RIZE-DEREPAZARIE5 YIL
652RIZE-FINDIKLIE5 YIL
653RIZE-PAZARE5 YIL
654RIZE-GÜNEYSUF4 YIL
655RIZE-IYIDEREF4 YIL
656RIZE-ÇAMLIHEMŞING3 YIL
657RIZE-HEMŞING3 YIL
658RIZE-IKIZDEREG3 YIL
659RIZE-KALKANDEREG3 YIL
 
660SAKARYAB8 YIL
661SAKARYA-ADAPAZARIB8 YIL
662SAKARYA-ARIFIYEB8 YIL
663SAKARYA-ERENLERB8 YIL
664SAKARYA-SERDIVANB8 YIL
665SAKARYA-AKYAZIC7 YIL
666SAKARYA-HENDEKC7 YIL
667SAKARYA-KARASUC7 YIL
668SAKARYA-SAPANCAC7 YIL
669SAKARYA-FERIZLID6 YIL
670SAKARYA-GEYVED6 YIL
671SAKARYA-KAYNARCAD6 YIL
672SAKARYA-P AMUKOVAD6 YIL
673SAKARYA- SÖGÜT LÜD6 YIL
674SAKARYA-KARAPÜRÇEKE5 YIL
675SAKARYA-KOCAALIE5 YIL
676SAKARYA-T ARAKLIF4 YIL
677SAMSUNB8 YIL
678SAMSUN-ATAKUMB8 YIL
679SAMSUN-CANIKB8 YIL
680SAMSUN-ILKADIMB8 YIL
681SAMSUN-ONDOKUZMAYISB8 YIL
682SAMSUN-T EKKEKÖYB8 YIL
683SAMSUN-BAFRAC7 YIL
684SAMSUN-ÇARŞAMBAC7 YIL
685SAMSUN-HAVZAC7 YIL
686SAMSUN-TERMEC7 YIL
687SAMSUN-KAVAKD6 YIL
688SAMSUN-ALAÇAME5 YIL
689SAMSUN-VEZIRKÖPRÜE5 YIL
690SAMSUN-AYVACIKF4 YIL
691SAMSUN-LADIKF4 YIL
692SAMSUN-SALIPAZARIF4 YIL
693SAMSUN-YAKAKENTF4 YIL
694SAMSUN-ASARCIKG3 YIL
695SİNOPD6 YIL
696SINOP-BOYABATE5 YIL
697SINOP-AYANCIKF4 YIL
698SINOP-GERZEF4 YIL
699SINOP-DIKMENG3 YIL
700SINOP-DURAGANG3 YIL
701SINOP-ERFELEKG3 YIL
702SINOP-SARAYDÜZÜG3 YIL
703SINOP-TÜRKELIG3 YIL
 
704TEKİRDAĞB8 YIL
705T EKIRDAG- SÜLEYMANP AŞAB8 YIL
706T EKIRDAG-ÇERKEZKÖYC7 YIL
707T EKIRDAG-ÇORLUC7 YIL
708TEKIRDAG-MALKARAC7 YIL
709T EKIRDAG-ERGENED6 YIL
710T EKIRDAG-HAYRABOLUD6 YIL
711TEKIRDAG-KAPAKLID6 YIL
712TEKIRDAG-MARMARAEREGLISID6 YIL
713TEKIRDAG-MURATLID6 YIL
714T EKIRDAG- SARAYD6 YIL
715T EKIRDAG- ŞARKÖYD6 YIL
716TOKATD6 YIL
717TOKAT-ERBAAE5 YIL
718TOKAT-TURHALE5 YIL
719TOKAT-NIKSARF4 YIL
720TOKAT-PAZARF4 YIL
721TOKAT-ZILEF4 YIL
722TOKAT-ALMUSG3 YIL
723TOKAT-ARTOVAG3 YIL
724TOKAT-BAŞÇIFTLIKG3 YIL
725TOKAT-REŞADIYEG3 YIL
726T OKAT-SULUSARAYG3 YIL
727T OKAT -YEŞILYURTG3 YIL
728TRABZONB8 YIL
729T RABZON-AKÇAABATB8 YIL
730T RABZON-ORT AHISARB8 YIL
731TRABZON-ARAKLIC7 YIL
732TRABZON-OFC7 YIL
733TRABZON-SÜRMENEC7 YIL
734T RABZON-VAKFIKEBIRC7 YIL
735TRABZON-ARSIND6 YIL
736TRABZON-BEŞIKDÜZÜD6 YIL
737TRABZON-ÇARŞIBAŞID6 YIL
738TRABZON-MAÇKAD6 YIL
739TRABZON-YOMRAD6 YIL
740TRABZON-TONYAF4 YIL
741T RABZON-ÇAYKARAG3 YIL
742TRABZON-DERNEKPAZARIG3 YIL
743TRABZON-DÜZKÖYG3 YIL
744TRABZON-HAYRATG3 YIL
745TRABZON-KÖPRÜBAŞIG3 YIL
746TRABZON-ŞALPAZARIG3 YIL
 
747UŞAKD6 YIL
748UŞAK-BANAZE5 YIL
749UŞAK-EŞMEF4 YIL
750UŞAK-SIVASLIF4 YIL
751UŞAK-ULUBEYF4 YIL
752UŞAK-KARAHALLIG3 YIL
753YALOVAB8 YIL
754YALOVA-ALTINOVAC7 YIL
755YALOVA-ARMUT LUC7 YIL
756YALOVA-ÇINARCIKC7 YIL
757YALOVA-ÇIFTLIKKÖYC7 YIL
758YALOVA-TERMALC7 YIL
759YOZGATD6 YIL
760YOZGAT-SORGUNE5 YIL
761YOZGAT-YERKÖYE5 YIL
762YOZGAT -AKDAGMADENIF4 YIL
763YOZGAT -BOGAZLIYANF4 YIL
764YOZGAT-AYDINCIKG3 YIL
765YOZGAT-ÇANDIRG3 YIL
766YOZGAT -ÇAYIRALANG3 YIL
767YOZGAT-ÇEKEREKG3 YIL
768YOZGAT-KADIŞEHRIG3 YIL
769YOZGAT-SARAYKENTG3 YIL
770YOZGAT-SARIKAYAG3 YIL
771YOZGAT-ŞEFAATLIG3 YIL
772YOZGAT-YENIFAKILIG3 YIL
773ZONGULDAKD6 YIL
774ZONGULDAK-KILIMLID6 YIL
775ZONGULDAK-KOZLUD6 YIL
776ZONGULDAK-EREGLIE5 YIL
777ZONGULDAK-ALAPLIF4 YIL
778ZONGULDAK-ÇAYCUMAF4 YIL
779ZONGULDAK-DEVREKF4 YIL
780ZONGULDAK-GÖKÇEBEYF4 YIL
 
781T2ADIYAMANTBT5 YIL
7822ADIYAMAN-BESNİC4 YIL
7832ADIYAMAN-GOLBAŞIC4 YIL
7842ADIYAMAN-KAHTAC4 YIL
7852ADIYAMAN-ÇELİKHAND3 YIL
7862ADIYAMAN-SAMSATD3 YIL
7872ADIYAMAN-TUTD3 YIL
7882ADIYAMAN-GERGERE2 YIL
7892ADIYAMAN-SİNCİKE2 YIL
790T2AĞRITDT3 YIL
7912AGRI-DOGUBEYAZITD3 YIL
7922AGRI-ELEŞKİRTD3 YIL
7932AGRI-HAMURD3 YIL
7942AGRI-PATNOSD3 YIL
7952AGRI-TAŞLIÇAYD3 YIL
7962AGRI-TUTAKD3 YIL
7972AGRI-DİYADİNE2 YIL
798T2ARDAHANTDT3 YIL
7992ARDAHAN-ÇILDIRE2 YIL
8002ARDAHAN-DAMALE2 YIL
8012ARDAHAN-GOLEE2 YIL
8022ARDAHAN-HANAKE2 YIL
8032ARDAHAN-POSOFE2 YIL
804T2ARTVİNTDT3 YIL
8052ARTVİN-ARHAVİC4 YIL
8062ARTVİN-HOPAC4 YIL
8072ARTVİN-BORÇKAD3 YIL
8082ARTVİN-ARDANUÇE2 YIL
8092ARTVİN-MURGULE2 YIL
8102ARTVİN-ŞAVŞATE2 YIL
8112ARTVİN-YUSUFELİE2 YIL
812T2BATMANTCT4 YIL
8132BATMAN-BEŞİRİD3 YIL
8142BATMAN-KOZLUKD3 YIL
8152BATMAN-GERCUŞE2 YIL
8162BATMAN-HASANKEYFE2 YIL
8172BATMAN-SASONE2 YIL
818T2BAYBURTTDT3 YIL
8192BAYBURT-AYDINTEPEE2 YIL
8202BAYBURT-DEMİROZUE2 YIL
821T2BİNGÖLTDT3 YIL
8222BİNGOL-GENÇD3 YIL
8232BİNGOL-SOLHAND3 YIL
8242BİNGOL-ADAKLIE2 YIL
8252BİNGOL-KARLIOVAE2 YIL
8262BİNGOL-KİGIE2 YIL
8272BİNGOL-YAYLADEREE2 YIL
8282BİNGOL-YEDİSUE2 YIL
 
829T2BİTLİSTDT3 YIL
8302BITLIS-ADILCEVAZD3 YIL
8312BITLIS-AHLATD3 YIL
8322BITLIS-GÜROYMAKD3 YIL
8332BITLIS-TATVAND3 YIL
8342BITLIS-HIZANE2 YIL
8352BITLIS-MUTKIE2 YIL
8362DİYARBAKIRC4 YIL
8372DIYARBAKIR-BAGLARC4 YIL
8382DIYARBAKIR-KAYAPINARC4 YIL
8392DIYARBAKIR-SURC4 YIL
8402DIYARBAKIR-YENIŞEHIRC4 YIL
8412DIYARBAKIR-BISMILD3 YIL
8422DIYARBAKIR-ÇERMIKD3 YIL
8432DIYARBAKIR-ÇINARD3 YIL
8442DIYARBAKIR-ERGANID3 YIL
8452DIYARBAKIR-SILVAND3 YIL
8462DIYARBAKIR-ÇÜNGÜŞE2 YIL
8472DIYARBAKIR-DICLEE2 YIL
8482DIYARBAKIR-EGILE2 YIL
8492DIYARBAKIR-HANIE2 YIL
8502DIYARBAKIR-HAZROE2 YIL
8512DIYARBAKIR-KOCAKÖYE2 YIL
8522DIYARBAKIR-KULPE2 YIL
8532DIYARBAKIR-LICEE2 YIL
8542ELAZIĞA6 YIL
8552ELAZIG-SIVRICEC4 YIL
8562ELAZIG-BASKILD3 YIL
8572ELAZIG-KARAKOÇAND3 YIL
8582ELAZIG-KEBAND3 YIL
8592ELAZIG-KOVANCILARD3 YIL
8602ELAZIG-PALUD3 YIL
8612ELAZIG-AGINE2 YIL
8622ELAZIG-ALACAKAYAE2 YIL
8632ELAZIG-ARICAKE2 YIL
8642ELAZIG-MADENE2 YIL
8652ERZİNCANC4 YIL
8662ERZINCAN-ÇAYIRLID3 YIL
8672ERZINCAN-REFAHIYED3 YIL
8682ERZINCAN-TERCAND3 YIL
8692ERZINCAN-ÜZÜMLÜD3 YIL
8702ERZINCAN-ILIÇE2 YIL
8712ERZINCAN-KEMAHE2 YIL
8722ERZINCAN-KEMALIYEE2 YIL
8732ERZINCAN-OTLUKBELIE2 YIL
 
8742ERZURUMB5 YIL
8752ERZURUM-AZIZIYEB5 YIL
8762ERZURUM-P ALANDÖKENB5 YIL
8772ERZURUM-YAKUTIYEB5 YIL
8782ERZURUM-AŞKALED3 YIL
8792ERZURUM-HORASAND3 YIL
8802ERZURUM-ISPIRD3 YIL
8812ERZURUM-KÖPRÜKÖYD3 YIL
8822ERZURUM-NARMAND3 YIL
8832ERZURUM-OLTUD3 YIL
8842ERZURUM-PASINLERD3 YIL
8852ERZURUM-TORTUMD3 YIL
8862ERZURUM-UZUNDERED3 YIL
8872ERZURUM-ÇATE2 YIL
8882ERZURUM-HINISE2 YIL
8892ERZURUM-KARAÇOBANE2 YIL
8902ERZURUM-KARAYAZIE2 YIL
8912ERZURUM-OLURE2 YIL
8922ERZURUM-PAZARYOLUE2 YIL
8932ERZURUM-ŞENKAYAE2 YIL
8942ERZURUM-T EKMANE2 YIL
8952GÜMÜŞHANED3 YIL
8962GÜMÜŞHANE-KELKITD3 YIL
8972GÜMÜŞHANE-T ORULD3 YIL
8982GÜMÜŞHANE-KÖSEE2 YIL
8992GÜMÜŞHANE-KÜRT ÜNE2 YIL
9002GÜMÜŞHANE-ŞIRANE2 YIL
9012HAKKARİE2 YIL
9022HAKKARI-ÇUKURCAE2 YIL
9032HAKKARI-ŞEMDINLIE2 YIL
9042HAKKARI-YÜKSEKOVAE2 YIL
9052IĞDIRD3 YIL
9062IGDIR-KARAKOYUNLUD3 YIL
9072IGDIR-ARALIKE2 YIL
9082IGDIR-TUZLUCAE2 YIL
9092KARSD3 YIL
9102KARS-SARIKAMIŞD3 YIL
9112KARS-AKYAKAE2 YIL
9122KARS-ARPAÇAYE2 YIL
9132KARS-DIGORE2 YIL
9142KARS-KAGIZMANE2 YIL
9152KARS-SELIME2 YIL
9162KARS-SUSUZE2 YIL
 
9172MARDİNC4 YIL
9182MARDIN-ARTUKLUC4 YIL
9192MARDIN-MIDYATC4 YIL
9202MARDIN-KIZILTEPED3 YIL
9212MARDIN-NUSAYBIND3 YIL
9222MARDIN-ÖMERLID3 YIL
9232MARDIN-YEŞILLID3 YIL
9242MARDIN-DARGEÇITE2 YIL
9252MARDIN-DERIKE2 YIL
9262MARDIN-MAZIDAGIE2 YIL
9272MARDIN-SAVURE2 YIL
9282MUŞD3 YIL
9292MUŞ-HASKÖYD3 YIL
9302MUŞ-BULANIKE2 YIL
9312MUŞ-KORKUTE2 YIL
9322MUŞ-MALAZGIRTE2 YIL
9332MUŞ-VARTOE2 YIL
9342SİİRTD3 YIL
9352SIIRT-KURTALAND3 YIL
9362SIIRT-TILLOD3 YIL
9372SÜRT-BAYKANE2 YIL
9382SIIRT-ERUHE2 YIL
9392SÜRT-PERVARIE2 YIL
9402SIIRT-ŞIRVANE2 YIL
9412SİVASB5 YIL
9422SIVAS-GEMEREKC4 YIL
9432SIVAS-ŞARKIŞLAC4 YIL
9442SIVAS-ALTINYAYLAD3 YIL
9452SIVAS-DIVRIGID3 YIL
9462SIVAS-GÜRÜND3 YIL
9472SIVAS-HAFIKD3 YIL
9482SIVAS-KANGALD3 YIL
9492SIVAS-SUŞEHRID3 YIL
9502SIVAS-ULAŞD3 YIL
9512SIVAS-YILDIZELID3 YIL
9522SIVAS-ZARAD3 YIL
9532SIVAS-AKINCILARE2 YIL
9542SIVAS-DOGANŞARE2 YIL
9552SIVAS-GÖLOVAE2 YIL
9562SIVAS-IMRANLIE2 YIL
9572SIVAS-KOYULHISARE2 YIL


958T2ŞANLIURFATBT5 YIL
9592ŞANLIURFA-EYYÜBIYEB5 YIL
9602ŞANLIURFA-HALILIYEB5 YIL
9612ŞANLIURFA-KARAKÖPRÜB5 YIL
9622ŞANLIURFA-BIRECIKC4 YIL
9632ŞANLIURFA-BOZOVAD3 YIL
9642ŞANLIURFA-HALFETID3 YIL
9652ŞANLIURFA-HARRAND3 YIL
9662ŞANLIURFA-HILVAND3 YIL
9672ŞANLIURFA-SIVEREKD3 YIL
9682ŞANLIURFA-SURUÇD3 YIL
9692ŞANLIURFA-VIRANŞEHIRD3 YIL
9702ŞANLIURFA-AKÇAKALEE2 YIL
9712ŞANLIURFA-CEYLANPINARE2 YIL
9722ŞIRNAKE2 YIL
9732ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAPE2 YIL
9742ŞIRNAK-CIZREE2 YIL
9752ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAKE2 YIL
9762ŞIRNAK-IDILE2 YIL
9772ŞIRNAK-SILOPIE2 YIL
9782ŞIRNAK-ULUDEREE2 YIL
9792TUNCELİD3 YIL
9802TUNCELI-PERTEKD3 YIL
9812TUNCELI-ÇEMIŞGEZEKE2 YIL
9822TUNCELI-HOZATE2 YIL
9832TUNCELI-MAZGIRTE2 YIL
9842TUNCELI-NAZIMIYEE2 YIL
9852TUNCELI-OVACIKE2 YIL
9862TUNCELI-PÜLÜMÜRE2 YIL
9872VAND3 YIL
9882VAN-EDREMITD3 YIL
9892VAN-ERCIŞD3 YIL
9902VAN-GEVAŞD3 YIL
9912VAN-GÜRPINARD3 YIL
9922VAN-IPEKYOLUD3 YIL
9932VAN-MURADIYED3 YIL
9942VAN-TUŞBAD3 YIL
9952VAN-BAHÇESARAYE2 YIL
9962VAN-BAŞKALEE2 YIL
9972VAN-ÇALDIRANE2 YIL
9982VAN-ÇATAKE2 YIL
9992VAN-ÖZALPE2 YIL
10002VAN-SARAYE2 YIL
 


6/8/1992 TARİH VE 92/3393 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE

Tarihi

Numarası

Değişen Maddeler

Yürürlüğe Giriş Tarihi

28/4/1993

93/4375

 

13/5/1993

19/8/1997

97/9832

-

27/8/1997

14/12/1997

97/10423

-

2/1/1998

10/3/2000

2000/393

2,3 ve Geçici Madde

1/1/2001

 

 

Diğerleri

4/5/2001

18/5/2000

2000/688

-

1/1/2001

2/3/2001

2001/2161

-

8/4/2001

15/2/2002

2002/3814

-

26/3/2002

31/7/2003

2003/6102

 

24/9/2003

22/1/2004

2004/6795

7

26/2/2004

5/5/2008

2008/13654

43

30/5/2008

 

 

Ek Madde 1

15/7/2008

 

 

EK-2 sayılı Cetvel

1/1/2009

1/10/2008

2008/14232

1, 2, 9 ve 12

4/11/2008

14/6/2010

2010/591

7, 19, 23, 24, 28, 34,

 

 

 

Ek Madde 1, 2, Geçici

 

 

 

Madde 3, Ek (2) sayılı

 

 

 

Cetvel

29/6/2010

19/3/2012

2012/2962

3, 4, 13, 18, 21, 23, 29,

 

 

 

36, Ek Madde 1, 2, 3,

 

 

 

4,Geçici Madde 4, Ek

 

 

 

-1 sayılı harita, Ek-2

 

 

 

sayılı cetvel, Ek (1)

 

 

 

sayılı cetvel

27/3/2012

30/7/2012

2012/3540

3, 6, 7, 23, Geçici

9/9/2012

 

 

Madde 5

 

7/4/2014

2014/6094

3, 7, 23, Ek Madde 1,

 

 

 

Ek (1) sayılı cetvel

12/4/2014

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET