gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI TORBA 6552 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA GENELGESİ AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarının Torba Kanun gereği Geçici 60 ıncı madde uyarınca 2014 -26 sayılı Genelge ile yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

30 Eylül 2014 Salı 06:48
SOSYAL GÜVENLİK PRİM BORÇLARI TORBA 6552 SAYILI KANUN YAPILANDIRMA GENELGESİ AÇIKLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacakları, Torba Kanun, Geçici 60 ıncı madde, 2014 -26 sayılı Genelge, yapılandırılma 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu prim alacaklarının Torba Kanun gereği Geçici 60 ıncı madde uyarınca 2014 -26 sayılı Genelge ile yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. 

Genelgede; 

1- Genel Açıklamalar

Bilindiğiüzere, 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların YenidenYapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

AnılanKanunun 81 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununa geçici 60 ıncı madde eklenmiş olup, 11/9/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu geçici maddenin;

-Birincive ikinci fıkraları ile Kurumumuzun bazı alacaklarının yeniden yapılandırılarakpeşin veya taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmış,

-Beşinci fıkrası ile kendi adına vehesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adınave hesabına bağımsız çalışanlardan sigortalılık süreleri diğer kanunlara göredurdurulmuş olanların durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin primleriniödeme hakkı verilmiştir.

Bubağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca gerek kapsama girenalacakların yeniden yapılandırılması, gerekse durdurulan sigortalılıksürelerine ilişkin primlerin ödenmesi sırasında borçlularca ve sosyal güvenlikil müdürlüklerimizce/sosyal güvenlik merkezlerimizce yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

2-YapılandırmaKapsamınaGiren Alacaklar 2.1- Kapsama giren alacaklarıntürü ve dönemi

Kapsama giren Kurumumuz alacaklarınıntürü ve dönemi anılan maddenin birinci ve ikinci fıkralarında düzenlenmiştir.Anılan fıkralar uyarınca;

2.1.1-  2014yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10/9/2014ve öncesinde tahakkuk
ettiği halde ödenmemiş olan;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındakisigortalılık statülerinden kaynaklanan, sigorta primi,işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılıkprimi ve sosyal güvenlik destek primi alacakları,

-Yapılandırma başvurusundabulunulan tarih itibariyle ödenmesi imkanı kalkmamış olan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

- Damga vergisi, özel işlem vergisive eğitime katkı payı alacakları,

-Özelnitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarıüzerinden hesaplanan sigorta primi alacakları,

-  5510sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genelsağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primialacakları,

2.1.2-    Sosyal güvenlik kanunlarına göreemeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken
5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına girenkurum ve kuruluşlara
ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere,11/9/2014 tarihi takip
eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin alacaklar,

2.1.3-     5510sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle
30/4/2014 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezasıalacakları

ile bunlara bağlı gecikme cezası,gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, anılan Kanun kapsamında yenidenyapılandırma kapsamına giren Kurumumuz alacaklarını oluşturmaktadır.

2.2 -Başvuru süresi, yeri ve şekli

Anılan geçici maddenin üçüncüfıkrasında;

"Bu maddehükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;

a) Bu maddenin yayımlandığı tarihiizleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendinde belirtilenborçlular yedi ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilen borçlular ise üç ayiçerisinde Kuruma başvuruda bulunmaları,

 

Gerekir."

hükmü yer almaktadır.

Bubağlamda geçici 60 ıncı maddede öngörülen yapılandırma hükümlerindenyararlanabilmek için;

-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerikapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklananalacaklar ile sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığıalmakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamınagiren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkinalacaklar için en geç 31/12/2014 tarihine kadar,

-5510sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındakisigortalılık statüsünden kaynaklanan genel sağlıkprimi alacakları yönünden en geç 30/4/2015 tarihine kadar,

başvuruda bulunulmasıgerekmektedir.

Geçici60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurularının 1/10/2014 tarihindenitibaren yapılması gerekmekle birlikte Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden 30/9/2014 tarihine kadar yapılan başvurular dakabul edilecektir.

Başvurular;

2.2.1-  5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardankaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlikdestek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitimekatkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1'deyer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.2- 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındakisigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları veilgili kanunları gereği durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasına ilişkinprim borçları için örneği Ek: 2'deyer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla,

 

a)  Primborçları yönünden herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b)    Durdurulan sigortalılık sürelerininihyasına ilişkin prim borçları yönünden ise sigortalı dosyalarının bulunduğusosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

2.2.3-  5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılansigortalılardan kaynaklanan,

a) Emekli keseneği ve kurum karşılığıile sigorta primi için örneği Ek: 3'deyer alan
başvuru formu doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve HizmetDaire
Başkanlığına,

b)           Fiilihizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi zammına ilişkin prim borçları için
örneği Ek: 4'deyer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigortakanalıyla veya elden ya da posta yoluyla SigortaPrimleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim ve Hizmet Daire Başkanlığına,

c)  İdari para cezası borçları için örneği Ek: 5'deyer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden yada posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

d)  Ek karşılık prim borçları içinörneği Ek: 6'dayer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya eldenyada posta yoluyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe DaireBaşkanlığına,

 

2.2.4-  Sosyal güvenlik destek primiborçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddeninaşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 7'de,(d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek:8'deyer alan başvuru formu doldurulacaktır. Bu nitelikteki borçlar için yapılacakbaşvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığısigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasınagöre farklılık arz etmektedir.

Buna göre;

a)  Yaşlılık, emeklilik veya malullükaylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların,1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primborçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik ilmüdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

b)  5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktansonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaçalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destekprimi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğusosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

 

c)   5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullükaylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destekprimi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğusosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,

d)   5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilikveya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla "Mithatpaşa Caddesi No:7Sıhhiye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü,Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a) ve (b) bendi kapsamında olanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmaküzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formuoluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formudüzenlenecektir.

Ayrıca, yaşlılık veya malullükaylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik ilmüdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemlerisonuçlandırıldıktan sonra, başvuru formları ve ödemeplanlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgiliünitelere gönderilecektir.

2.2.5-  2925 sayılı Kanuna tabisigortalılar, 5510 sayılı Kanunun Ek-5 inci ve Ek-6 ncı maddeleri kapsamındakisigortalılar, isteğe bağlı sigortalılar ile (506 SK mülga 85. md, 5510 SKmd. 5/g, 5510 SK md. 51/3) topluluk sigortasına tabi sigortalılardan (506 SKmülga 86. md) kaynaklanan prim alacakları için örneği Ek: 9'dayer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluylasigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlikmerkezine,

2.2.6-  5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki genelsağlık sigortası prim alacakları için örneği Ek:10 'dayer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluylaikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlikmerkezine,

2.2.7-  Emeklilik veya yaşlılık aylığıalmakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamınagiren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıklarıyersiz olarak ödendiği tespit edilenlerden;

a) 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

- (a) bendi kapsamındakisigortalıların, ikametgahının bulunduğu,

-  (b)bendi kapsamındaki sigortalıların, sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyalgüvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,

-  (c) bendi kapsamındaki sigortalıların ise "Mithatpaşa Caddesi No:7Sıhhiye/Ankara" adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel MüdürlüğüKamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,

ÖrneğiEk: 11'deyer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıranişverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halindeher bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte,başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğuhalde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda,süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içindebaşvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır.

5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya(3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçlarıiçin ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvurudabulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabuledilecektir.

Bubaşvurular sırasında başvuru formunda beyan edilen taksitsüresi esas alınacak olmakla birlikte borçlularca talep edilmesi halinde,başvuru formunda beyan edilen taksit sürelerine bağlı kalınmaksızın, diğerişyeri için peşin veya farklı süreli taksit de tercih edilebilecektir.

Halböyle olmakla birlikte, bu nitelikteki başvurular sırasında ilktaksit ödeme süresi geçirildikten sonra (3/2/2015 veya sonrasında) peşin ödemeseçeneği tercih edilemeyeceği gibi başvuruların bir takvim yılı içinde ikidenfazla taksit ihlalinin meydana geldiği tarihten sonra (2/6/2015 veya sonrasında) yapılması halinde başvurular işleme alınsa dahi bu defa2015 yılı içinde ikiden fazla taksit ihlalinin meydana gelmiş olması nedeniyle,borçların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme hakkı yitirilmiş olacaktır.Dolayısıyla bu nitelikteki başvuruların 2/6/2015 veyasonrasında yapılmış olması halinde bu başvurular işleme konulmayacaktır.

e-Sigorta kanalıyla yapılacak olanyeniden yapılandırma başvuruları www.sgk.gov.tradresinden e-Sigorta kullanıcı koduve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmeksuretiyle yapılacaktır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunkapsamından çıkartılmış ya da 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmamışolmasına rağmen daha önce alınmış e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi şifrelerini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuruyapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırmabaşvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyalgüvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılmasıgerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamuidarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenekbilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklikeseneği-kurum karşılığı ve prim borçları ile fiili hizmet süresi zammı veitibari hizmet süresine ilişkin kesenek ve kurum karşılığı ile prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil Prim veHizmet Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerininbağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine eldenveya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

e-Sigorta kanalıyla yapılacakbaşvurularda, başvuru girişinin yapılmasının ardından, başvuru formununbarkotlu çıktısı mutlaka alınacaktır.

5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaçalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar içine-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, on-lıne olarak işyerinin bağlıbulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine aktarılacak,ilgili personel tarafından başvuru formlarının bir örneği sistemden alınarak işyeri dosyasına konulacaktır.

Başvurularınposta yolu ile yapılması halinde, taahhütlü, iadeli taahhütlü, PTT Kargo(kapıdan kapıya teslim) ya da APS yolunun tercih edilmesi halinde başvuruformunun postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecek, buna karşın adi posta yolunun tercih edilmişolması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kurumaverildiği tarih olarak kabul edilecektir.

2.3-Uzlaşma kapsamınagiren alacaklar

10/7/2004tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununungeçici 3 üncü maddesi, mülga 7/12/2004 tarihli ve 5272 sayılı BelediyeKanununun geçici 7 nci maddesi ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı BelediyeKanununun geçici 5 inci maddeleri uyarınca büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasıbelediyelere ait olan şirketlerin, 31/12/2004 tarihi itibariyle Kurumumuza olanve Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete'de yayımlanan borçları,ilgisine göre İller Bankasından veya Maliye Bakanlığından ayrılanpaylarından tahsil edilmektedir.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamınagiren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete'deyayımlanmış olan belediyeler, bağlı kuruluşlar ve bunlara ait şirketleringeçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmalarıhalinde, uzlaşmaya varılmış olan borçlar dışındaki kapsama giren diğer borçlarıyapılandırılacaktır.

Ayrıca,1/7/2005 tarihli ve 16-346 Ek sayılı Genelgede uzlaşma kapsamına, vade tarihi31/12/2004 ve öncesine ait borçların girdiği, bu nedenlesigorta primi, işsizlik sigortası primi gibi bildirge muhteviyatı borçlarda enson 15/10/2004-14/11/2004 dönemine ait aylık prim ve hizmet belgesindenkaynaklanan borçların, prim belgelerinin özel sektör işverenleri gibi takvim ayına göre düzenlenip veriliyor olması halinde ise en son 2004/Kasımayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan borçlarındahil edilebileceği ve uzlaşma kapsamına alınan borçların, her bir işyeri veher bir borç türü için SSK Tablo 2a'ya ayrı ayrı kaydedileceğiaçıklanmıştır.

Bu bağlamda, uzlaşma kapsamınagiren borçları Uzlaşma Komisyonunca karara bağlanarak Resmi Gazete'deyayımlanmış olan belediyelerin, bağlı kuruluşların ve bunlara ait şirketlerinyeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, sosyalgüvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince SSK Tablo 2a'nınkontrol edilerek gerek uzlaşma kapsamındaki dönemlere ilişkin olduğu halde31/12/2004 tarihinden sonra tahakkuk etmiş olması nedeniyle uzlaşma kapsamına alınmamış olan borçlar, gerekse uzlaşma kapsamı dışındaki geçici60 ıncı madde kapsamına giren borçlar, yapılandırma kapsamına dahiledilecektir.

2.4- 6552 sayılı Kanunungeçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındakiborçlar

6360 sayılı Kanun gereğince tüzelkişiliği sona eren belediyelere ait işyerlerinin borçlarının bir kısmı hemgeçici 60 ıncı madde kapsamına hem de 6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddeninbirinci fıkrası kapsamına girmektedir. Ancak, 6552sayılı Kanunun geçici 2 ınci maddenin birinci fıkrası   kapsamındaki borçlar, borcu devir alanbelediyeye/il özel idareye genel bütçe paylarından aktarılacak olan tutardan kesintiyapılmak suretiyle ödenecek, ayrıca bu kapsamdaki borçlar için vadefarkı alınmayacaktır. Dolayısıyla bu kapsamdaki borçlar geçici 60 ıncı maddekapsamında yapılandırılmayacaktır 3-KapsamaGiren AlacaklarınYeniden Yapılandırılması 3.1-Yeniden yapılandırmakapsamındaödenecek tutarınhesaplanması Geçici60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların,ödeyecekleri tutarlar, idari para cezası alacakları için farklı, diğeralacaklar için farklı şekilde hesaplanacaktır.

a) Sigorta primi, genel sağlıksigortası primi,işsizlik sigortası primi,damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarınınhesaplanması

Geçici 60 ıncı maddenin;

-  Birincifıkrasında, kapsama giren alacak asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerininbittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süreiçin Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bumaddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanangecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,

-Onyedincifıkrasında, bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu maddeninyayımlandığı tarihten önce ödenmiş olması şartıyla, bu maddenin yayımlandığıtarih itibarıyla aslı ödenmiş fer'i alacağın % 40'ının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan % 60'ının tahsilinden vazgeçileceği,aslı ödenmiş fer'i alacağın % 40'ının taksitle ödenmek istenmesi halinde bumaddenin dördüncü fıkrasının (c) bendine göre taksitlendirileceği,

-  Onsekizincifıkrasında ise bu maddede geçen Yİ-ÜFE aylık değişimoranları tabirinin, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay belirlediği 31/12/2004tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını,1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyatendeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade ettiği

öngörülmüştür.

Bubağlamda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b)bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan sigorta primi,işsizlik sigortası primi, genel sağlık sigortası primi, sosyal güvenlik destekprimi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarınınhesaplanması sırasında 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme cezası vegecikme zammı yerine, anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde hesaplanacak tutarilave edilmek suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacaktutar hesaplanacaktır.

Buna göre kapsama giren alacak asıllarına;

-  1965/Ocakila 2004/Aralık ayları arasında toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylıkdeğişim oranları,

-  2005/Ocakila 2013/Aralık ayları arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişimoranları,

-2014/Ocak ila 2014/Ağustos aylarıarasında Yİ-ÜFE aylık değişim oranları

basit usulde uygulanmak suretiylegecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil

edilecektutar hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, geçici 60 ıncımaddenin onsekizinci fıkrasında, bu madde hükümlerine

göreödenecek alacaklara bu maddenin yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu maddeninyayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenenYİ-ÜFE aylık değişim oranının esas alınacağı öngörülmüştür.

Dolayısıylayeniden yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın hesaplanması sırasında,kapsama giren alacak asıllarına ödeme vadesinin sona erdiği tarihten,2014/Ağustos ve öncesi aylar için ilgili aya ilişkin belirlenmişTEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği2014/Eylül ayı için ise 2014/Ağustos ayına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranıgünlük (10 gün) olarak uygulanacaktır.

Alacakasıllarına TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının aylıkolarak tatbik edilmesi sırasında, aylık değişim oranlarının eksi (-) değeraldığı aylar için; eksi değer almış olan oranlar da dikkate alınacak, ancakpeşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, hiçbir şekilde alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.

Sonuçolarak, gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarınhesaplanmasının ardından bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yenidenyapılandırılacak tutar hesaplanmış olacaktır.

Örnek 1- (D)Anonim Şirketinin 2013/Kasım ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık primve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi alacak aslının 1.800,00 TLolduğu varsayıldığında, söz konusu alacağın ödeme vadesi 31/12/2013 tarihindesona erdiğinden,

bahsekonu alacağa 1/1/2014 tarihinden 10/9/2014 tarihinekadar (10/9/2014 tarihi dahil)

TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişimoranları basit usulde uygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerinedikkate alınacak tutar hesaplanacaktır.

 

Bu durumda,

 

2014/Ocak için

3.32

2014/Şubat için

1,38

2014/Mart için

0,74

2014/Nisan için

0,09

2014/Mayıs için

-0,52

2014/Haziran için

0,06

2014/Temmuz için

0,73

2014/Ağustos için

: 0,42

2014/Eylülayı için ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 10günlüğü esas alınacağından,

0,42/ 30 X 10 = 0,14 olmak üzere,

1.800,00 TL tutarındaki asılalacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı; 3,32 + 1,38 + 0,74 + 0,09+ (-0,52) + 0,06 +0,73 + 0,42 + 0,14 = 6,36 olacaktır. Bu durumda, gecikme cezası ve gecikmezammı yerine dikkate alınacak tutar; 1.800.00 TL X 6,36 / 100 = 114,48 TL,

Yenidenyapılandırılacak toplam alacak tutarı ise 1.800,00 + 114,48 = 1.914,48 TLolacaktır.

Örnek 2- (A)Kamu idaresinin 15/11/2013 ila 14/12/2013 dönemine ilişkin düzenlemiş olduğuaylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının1.800,00 TL olduğu varsayıldığında, söz konusu borcun ödeme vadesi 14/1/2014tarihinde sona erdiğinden, bahse konu borca 15/1/2014 ila 10/9/2014 tarihleriarasında TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usuldeuygulanarak, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarhesaplanacaktır.

Bu durumda,

15/1/2014 ila 14/2/2014 dönemiiçin; 2014/Ocak ayının Yİ-ÜFE'si 3,32 15/2/2014 ila 14/3/2014 dönemi için;2014/Şubat ayının Yİ-ÜFE'si 1,38 15/3/2014 ila 14/4/2014dönemi için; 2014/Mart ayının Yİ-ÜFE'si 0,74 15/4/2014 ila 14/5/2014 dönemiiçin; 2014/Nisan ayının Yİ-ÜFE'si 0,09, 15/5/2014 ila 15/6/2014 dönemi için;2014/Mayıs ayının Yİ-ÜFE'si (-0,52), 15/6/2014 ila 14/7/2014 dönemi için; 2014/Haziran ayının Yİ-ÜFE'si 0,06,


15/7/2014 ila 14/8/2014 dönemi için2014/Temmuz ayının Yİ-ÜFE'si 0,73, 15/8/2014 ila 10/9/2014 dönemi için ise2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 27günlüğü esas alınacağından, 0,42 / 30 X 27 = 0,378 olmak üzere,

1.800,00 TL tutarındaki asılalacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı; 3,32 + 1,38 + 0,74 + 0,09+ (-0,52) + 0,06 +0,73 + 0,378 = 6,178 olacaktır. Bu durumda, gecikme cezasıve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar; 1.800,00 TL X 6,178 / 100 =111,20 TL,

Yapılandırılacak alacak tutarı ise1.800,00 + 111,20 = 1.911,20 TL olacaktır.

Geçici60 ıncı maddenin birinci fıkrası uyarınca, yeniden yapılandırma kapsamına 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 10/9/2014 veya öncesinde tahakkuketmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, damga vergisi, eğitime katkıpayı ve özel işlem vergisi borçları girmektedir.

Dolayısıyla,2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11/9/2014veya sonrasında tahakkuk etmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve damgavergisi borçları yapılandırma kapsamına alınmayacaktır. Bu bağlamda, 2014/Nisanve önceki aylara ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkukişleminin 11/9/2014 veya sonrasında yapılacağıdurumlarda bu belgelerden dolayı tahakkuk eden borçların yapılandırma kapsamınadahil edilmemesi amacıyla, öncelikle yapılandırma işlemleri tamamlanacaktır. Bunedenle bahse konu belgelerin tahakkuk işlemleri, yapılandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecektir.

Halböyle olmakla birlikte, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olup 11/9/2014 ila31/12/2014 tarihleri arasında işverenlerce Kurumumuza verilen veya Kurumumuzcare'sen düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri

-  Mahkeme ilamına istinadendüzenlenmiş ve mahkemenin ilam tarihinin 10/9/2014 veya öncesi bir tariholması,

-  Kurumun denetim ve kontrollegörevli memurlarınca düzenlenmiş ve rapor tarihinin 10/9/2014 veya öncesi birtarih olması,

-  Resmi kurum ve kuruluşlardan alınanyazılara istinaden düzenlenmiş ve bahse konu yazıların 10/9/2014 veya öncesindeKuruma intikal ettirilmiş olması,

-  Ek-10 sigortalıların eksik günbildirim formlarının verilmemesi veya verilmesine rağmen Kurumca geçerli sayılmaması nedeniyle düzenlenmiş ve söz konusu belgelerinişverenlerden 10/9/2014 veya öncesinde istenilmiş olması

halinde, söz konusu primbelgelerinin 10/9/2014 ve öncesinde Kuruma verildikleri kabul edilerek,tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası prim borçlarıda yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Diğertaraftan, 2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin açılan hizmet tespit davalarınaistinaden 10/9/2014 ve öncesinde ilk derece mahkemelerince verilen kararlariçin işverenlerce temyiz yoluna başvurulmuş olmasınarağmen, Yargıtay tarafından nihai karar verilmeden yapılandırma başvurusundabulunulması halinde, ilgililerce ilk derece mahkemesinin kararına istinadendüzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilmesi kaydıyla, davadan feragat edildiğine dair dilekçe alınmaksızın bahse konuprim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak söz konusu borçlar dayapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Yargıtay tarafından nihai kararverilmeden önce ilk derece mahkemelerinin kararlarınaistinaden düzenlenerek Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerininyalnızca tahakkuk işlemleri yapılacak, söz konusu belgelerin hizmet kısmı(sigortalıların yer aldığı bölüm) ise Yargıtay'ca onama kararı verilmesihalinde işleme alınacaktır. Yargıtay tarafından, ilk derecemahkemesince alınan kararının bozulması halinde, yapılan ödemeler varsa diğerborçlara mahsup edilecek, yoksa 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göreilgililere iade edilecektir.

b) Emekli keseneği ve kurum karşılıkları alacaklarınınhesaplanması

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardankaynaklanan emekli keseneği ve kurum karşılıkları ilefiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi emekli keseneği ve kurumkarşılıklarına ilişkin alacaklar için geçici 60 ıncı maddeye göre başvurudabulunulması halinde; yeniden yapılandırılacak olan tutar 2008/Eylül ve öncesidönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı, 2008/Ekimve sonraki dönemlerden kaynaklanan alacaklar için ayrı hesaplanacaktır. Buşekilde hesaplanan alacak tutarı toplanarak, yeniden yapılandırmaya esas tutarbelirlenmiş olacaktır.

b.1)2008/Eylülve önceki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

Mülga 5434 sayılı TürkiyeCumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 17 nci maddesinin;

- Onbirinci fıkrasında, "(ç) fıkrasındayazılı süreler içerisinde yatırılmayan Sandık gelirleri ise, kurumlarından % 30faizi ile birlikte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanuna göre tahsil olunur'"

-Onikinci fıkrasında, "Kurumlarınbütçelerindeki ödeneğin yetmemesi veya ödenek mevcut olduğu halde mahallineödeme emri gönderilmemesi dolayısıyla Sandık gelirlerinin zamanında gönderilmemesi halinde bu paralar % 20 gecikme zammıyla birlikte ilgilikurumdan alınır.'"

5510sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin onikinci fıkrasında ise "BuKanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere ait 5434 sayılı Kanundankaynaklanan alacakların takip ve tahsil işlemleri 5434sayılı Kanunun bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili hükümlerine göreKurumca sonuçlandırılır. Ancak bunlardan bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce Maliye Bakanlığının ilgili birimleri tarafından takip ve tahsil işlemleri başlatılmış olanların işlemleri bunlar tarafındansonuçlandırılır."

hükümleri yer almaktadır.

Bunagöre, 2008/Eylül ve önceki aylara ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıklarıile fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılıkları yönünden, geçici 60 ncımaddenin yürürlüğe girdiği tarihten bir önceki gün olan 10/9/2014 tarihinekadar hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı ile mülga 5434 sayılı Kanunun 17 ncimaddesine göre hesaplanan gecikme zammı karşılaştırılarak, borçlununlehine olan tutar alacak aslına ilave edilerek yeniden yapılandırmaya esasalacak tutarı belirlenecektir.

Örnek3 - (A) Belediyesinde çalışan sigortalılarınher ayın 15'i ila takip eden ayın 14'üne ilişkin maaşlarını peşin aldığı, 2005/Mart ayına ilişkin emekli keseneği ve kurum karşılığı borçaslının 25.000,00 TL olduğu ve bu borcun geçici 60 ncı maddeye göre ödenmekistenildiği varsayıldığında, söz konusu alacak için mülga 5434 sayılı Kanunun17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı (% 20) ile geçici 60ıncı maddeye göre hesaplanan Yİ-ÜFE oranı (% 46,60) karşılaştırıldığında, mülga5434 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre hesaplanan gecikme zammı daha düşükolduğundan, yapılandırma kapsamında ödenecek tutarı; 25.000,00 X 20 / 100 = 5.000,00 TL gecikme zammı olmak

üzere,25.000,00 + 5.000,00 = 30.000,00 TL olacaktır.

b.2)2008/Ekimve sonraki aylara ilişkin alacaklar yönünden hesaplama

2008/Ekim ve sonraki aylara ilişkinemekli keseneği ve kurum karşılıkları ile fiili hizmetsüresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek ve kurum karşılık borçlarıyönünden yapılandırma kapsamında ödenecek borç tutarı "a)Sigorta primi, genel sağlıksigortası primi,işsizlik sigortası primi,damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarınınhesaplanması" başlıklıbölümde açıklanan şekilde hesaplanacaktır.

c) İdari para cezası alacaklarınınhesaplanması

Geçici60 ıncı maddenin ikinci fıkrasında, "30/4/2014tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezasıasıllarının % 50'si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bumaddenin yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişimoranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu maddede belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan % 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarınıntamamının tahsilinden vazgeçilir." hükmü yer almaktadır.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, 30/4/2014 ve öncekisürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, başvuru tarihinin sonuna kadar 31/12/2014 tarihine kadar) tebliğ edildiği halde ödenmemişveya eksik ödenmiş olanları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla, idari para cezalarınıngeçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırılmasında,cezaya konu fiilin 30/4/2014 veya öncesinde işlenmiş olması ve 31/12/2014 veyaöncesinde tebliğ edilmiş olması esas olduğundan, 30/4/2014 tarihinden önceişlenmiş ancak başvuru tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş idari para cezaları31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmesikaydıyla yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Örnek4- (A) Limited Şirketince ilk defa 28/4/2014tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlanıldığı halde işyeri bildirgesininKurumumuza 29/4/2014 tarihinde verildiği varsayıldığında, cezaya konu fiilbildirgenin yasal verilme süresinin son günü olan 28/4/2014 tarihinde işlenmişolduğundan bahse konu ceza 31/12/2014 tarihinden önce işverene tebliğ edildiğitakdirde yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Bunakarşın, 1/5/2014 ve sonrasında işlenen fiiller dolayısıyla uygulanan cezalar31/12/2014 tarihinden önce tebliğ edilmiş olsa da yapılandırma kapsamına dahiledilmeyecektir.

Örnek 5- 26/4/2014tarihinde işten ayrılmış (A) sigortalısına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 18/6/2014 tarihinde Kurumumuza verildiğivarsayıldığında, cezaya konu fiil bildirgenin yasal verilme süresinin son günüolan 6/5/2014 tarihinde işlenmiş olduğundan bahse konu ceza 31/12/2014tarihinden önce işverene tebliğ edilmiş olsa dahiyapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Yenidenyapılandırma başvurularının sisteme girilmesi sırasında, 30/4/2014 ve öncekitarihlerde işlenmiş olan fiiller dolayısıyla uygulanmış, ancak tebliğedilememiş veya tebliğe çıkartılmamış idari para cezalarınınbulunduğunun anlaşılması halinde, öncelikle söz konusu cezalar ilgilileretebliğ edilecek, ardından yeniden yapılandırma başvurularısonuçlandırılacaktır.

Yine,30/4/2014 tarihi ve önceki sürelerde işlenmiş olan fiiller dolayısıylauygulanmış olan idari para cezalarının tebliğtarihlerinin sisteme girilmemesi durumunda bu cezalar yeniden yapılandırmakapsamı dışında kalacağından, başvuru giriş işlemleri sırasında tebliğ edildiğihalde tebliğ tarihi girilmemiş idari para cezasının olup olmadığı araştırılacaktır.

İdaripara cezası borçlarının yapılandırılması sırasında, idaripara cezası alacak asıllarının % 50'si ilebu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10/9/2014 tarihine kadar geçensüre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları uygulanmak suretiyle, geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacak tutarhesaplanacaktır.

Örnek6- 17/1/2014 tarihinde işe başlayan birsigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Kurumumuza 20/1/2014 tarihindeverildiği ve bahse konu fiile ilişkin 1.071,00 TL tutarındakiidari para cezasının işverene 6/3/2014 tarihinde tebliğ edildiği haldeödenmediği varsayıldığında, sözkonusu cezanın yasal ödeme süresi 21/3/2014tarihinde sona erdiği dikkate alınarak;

Yeniden yapılandırılacak olan alacak aslı1.071,00 X 50 / 100 = 535,50 TL olacaktır. Bahse konualacak için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarıise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

22/3/2014 ila 21/4/2014 dönemiiçin; 2014/Mart ayının Yİ-ÜFE'si 0,74 22/4/2014 ila 21/5/2014 dönemi için; 2014/Nisan ayının Yİ-ÜFE'si 0,09, 22/5/2014 ila 21/6/2014 dönemi için;2014/Mayıs ayının Yİ-ÜFE'si (-0,52),

22/6/2014 ila 21/7/2014 dönemi için;2014/Haziran ayının Yİ-ÜFE'si 0,06, 22/7/2014 ila 21/8/2014dönemi için 2014/Temmuz ayının Yİ-ÜFE'si 0,73, 22/8/2014 ila 10/9/2014 dönemiiçin ise 2014/Ağustos ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 20günlüğü esas alınacağından, 0,42 / 30 X 20 = 0,28 olmak üzere,

535,50 TLtutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;

0,74 + 0,09+ (-0,52) + 0,06 + 0,73+ 0,28 = 1,38 olacaktır.

Bu durumda, gecikme cezası vegecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;

535,50 TL X 1,38 / 100 = 7,39 TL,

Yapılandırılacak alacak tutarı ise 535,50 + 7,39 = 542,89 TL olacaktır.

5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındakisigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yenidenyapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyalgüvenlik merkezleri tarafından MOSİP programları vasıtasıyla yapılacaktır.İdari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, İdari ParaCezası Programı veri tabanında mevcut İPC kaydına ait dönem ve idari paracezasının işverene tebliğ tarihi bilgilerine göreprogram tarafından otomatik olarak hesaplanacağından, başvuruların onaylanaraködeme planı oluşturulmasından önce tebliğ edilememiş idari para cezalarınınilgili kamu idarelerine tebliğ edilmesi ve tebliğ edildiği halde tebliğ tarihi girilmemiş olanların tebliğ tarihlerinin sisteme girilmesisonrasında yeniden yapılandırma başvuruları sonuçlandırılacaktır.

d) Aslı ödenmişfer'i alacaklarınhesaplanması

Kapsamagiren alacak asıllarının geçici 60 ıncı maddenin yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer'ilerinin ödenmemiş olduğudurumlarda, fer'i alacaklara 10/9/2014 tarihine kadar sosyal güvenlikmevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40'ı yenidenyapılandırmaya esas alacak tutarı olacaktır.

e) Eksik İşçilikten kaynaklanan primalacaklarınınhesaplanması

Özelnitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçiliktenkaynaklanan prim alacaklarının yeniden yapılandırma kapsamına dahiledilebilmesi için ihale konusu işin veya özel bina inşaatının 30/4/2014tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olması ve re'sen tahakkuk ettirilenprim borçlarının en geç 10/9/2014 tarihine kadar işverenlere tebliğ edilmişolması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 30/4/2014 tarihine kadarbitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak,10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularakteminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesi talep edilmiş olmasınarağmen ilgili sosyal güvenlik merkezince fark işçilik borcunun işverenetebliğ edilememiş olması halinde, işverenlere atfedilebilecek bir kusurunbulunmadığı da dikkate alınarak gerekli araştırma/tespit işlemi derhalsonuçlandırılacak ve varsa bu işlere ilişkin fark işçilikten kaynaklanan prim alacakları da yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Dolayısıyla 30/4/2014 tarihine kadarbitirilmiş ihale konusu işler ve özel bina inşaatlarıyla ilgili olarak,10/9/2014 tarihine kadar işin bitirildiğine dair dilekçe ile başvurularakteminat iade yazısının/ilişiksizlik belgesinin verilmesitalep edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta primborçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.

Öte yandan, ihale konusu işyerlerineilişkin idare nezdindeki banka teminat mektuplarınınsüreli olması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat'i olacak şekildedeğiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödemebaşvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadaruzatılması gerekmektedir.

Teminatmektuplarının süresiz ve kat'i olması veya süreli olmasına rağmen, süresinin enaz peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre son ödeme tarihini izleyen üçüncüayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki bankateminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan işyeri işverenlerince, geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanacak tutarın tamamının31/12/2014 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarınınsüresinin uzatılmasına veya süresiz ve kat'i olarak değiştirilmesine gerekbulunmamaktadır.

3.2- Genel sağlıksigortalılarınıngelir testi işlemleri

6552 sayılı Kanunun 57 nci maddesiile 5510 sayılı Kanununa geçici 53 üncü madde eklenmiş olup söz konusu maddede,

"60ıncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiçbaşvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren altı ayiçerisinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleriyapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıçtarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.

60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamında re'sen genel sağlık sigortası tescili yapılmış olanlardan bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce gelir testi yaptırmış olmakla birliktegelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşükolarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortasıprimi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlaresas alınarak birinci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar ödemiş oldukları genel sağlıksigortası primi ile gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları geri iadeedilmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.

Birinci fıkrada belirtilen altıaylık süreyi altı ay daha uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir" hükmüyer almaktadır.

Bu bağlamda, geçici 53 üncü maddeuyarınca gelir testi yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3.2.1. İlk defa gelir testine başvuracakolan genel sağlıksigortalıları ileilgili yapılacakişlemler

5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlıksigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin,geçici 53 üncü maddenin Resmi Gazete'de yayımlandığı (11/09/2014) tarihi takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde(31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar ) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşmave dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları durumunda genelsağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıçtarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleritahakkuk ettirilecektir.

Örnek 7- 10/5/2012tarihinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındazorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve "GelirTestine Müracaat Bildirim Tebligatı" formu tebliğedilmediği anlaşılan kişinin, 10/10/2014tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve dayanışmavakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirinasgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında (60/G-1 gelir seviyesinde)tespit edildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıçtarihi olan 10/5/2012 tarihinden itibaren (60/G-1) gelir seviyesinegöre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bu gelir seviyesiüzerinden tahakkuk ettirilecektir. Bu kişinin 10/9/2014 tarihine kadar ödenmişgenel sağlık sigortası primleri varsa iade edilmeyecektir.

Örnek 8- 21/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlık sigortası kapsamına alınarak,12/4/2013 tarihinde "Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı" tebliğedilen kişinin gelir testine hiç başvurmamasınedeniyle aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek primleri 21/3/2013tarihinden itibaren (60/G-3) gelir seviyesi esas alınarak tahakkukettirilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde daha önce hiç ödeme yapmadığıtespit edilen bu kişinin geçici 53 üncü maddeye istinaden18/10/2014 tarihinde gelir testi yaptırmak için müracaat ettiği ve yapılangelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelirmiktarının asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasındatespit edildiği varsayıldığında, bu kişinin primleri tescil başlangıç tarihiolan 21/3/2013 tarihinden itibaren  (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

3.2.2. 10/09/2014 ve öncesindegelir seviyesi tespit edilmiş genel sağlıksigortalıları ileilgili yapılacakişlemler

5510sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındazorunlu genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde, gelir testi yaptırmakiçin 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlananGenel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecineİlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte öngörülen sürenin (60/C-1 için 6ay, 60/G için 1 ay) dışında sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunan kişilerin, tescil başlangıç tarihinden gelirtestinin sonuçlandığı tarihe kadar aile içerisindeki kişi başına düşengelirleri asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilmekte ve primleri(60/G-3) seviyesi esas alınarak tahakkuk ettirilmektedir. Gelir testininsonuçlandığı tarihten sonra ise tespit edilen gelir testi sonucuna göre (C-1),(G-1) (G-2) veya (G-3) gelir seviyesi üzerinden prim tahakkuku yapılmaktadır.

5510sayılı Kanunun geçici 53 üncü maddesinde, gelir testi sonucuna göre belirlenen gelir seviyesinin tescil başlangıç tarihindenitibaren esas alınacağı öngörüldüğünden, bu nitelikteki kişilerin genel sağlıksigortası primleri, tespit edilen gelir seviyesi esas alınarak tescil başlangıçtarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir.

Ayrıca yine anılan geçici 53 üncümadde uyarınca gelir testi sonucunun primi ödenmemiş süreler için uygulanacağıöngörüldüğünden, bu kişilerin tescil işlemleri gelir testi sonucuna göregüncellenecek ancak, 10/9/2014 tarihinden önce ödenen genelsağlık sigortası primlerin iadesi yapılmayacaktır.

Örnek9- 1/5/2012 tarihinde zorunlu genel sağlıksigortası kapsamına alınarak, 11/5/2012 tarihinde "Gelir Testine MüracaatBildirim Tebligatı" tebliğ edilen kişinin, 18/2/2013 tarihinde gelirtestine başvuruda bulunduğu, gelir testinin21/2/2013 tarihinde sonuçlandığı ve aile içinde kişi başına düşen gelirmiktarının aylık asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edildiğivarsayıldığında, bu kişinin genel sağlık sigortası primleri;

-  Gelir testine6 aylık süreden sonra başvurması nedeniyle aile içindeki kişi başına düşengelir miktarı asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek 1/5/2012tarihinden gelir testinin sonuçlandığı 20/2/2013 tarihine kadar (60/G-3) gelirseviyesi esas alınarak,

-  21/2/2013 tarihinden itibaren isegelir testi sonucuna göre belirlenen (60/C-1) gelir seviyesi esas alınarak

tahakkuk ettirilmiştir.

Ancak; sigortalının tescilişlemleri Geçici 53 üncü madde hükümlerine istinaden yeniden değerlendirildiğinde, 1/5/2012 tarihinden 20/2/2013 tarihine kadar bu kişi adınatahakkuk eden genel sağlık sigortası primleri için herhangi bir ödemeninolmadığı da dikkate alındığında, gelir testi sonucunda tespit edilen (60/C-1)gelir düzeyi; 21/2/2013 tarihinden itibaren değil, tescil başlangıç tarihiolan 1/5/2012 tarihinden itibaren dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bu kişiningenel sağlık sigortalılığından kaynaklanan primlerinin tamamı ilgili kurumlarcaödeneceğinden, bu kişinin yapılandırmaya esas herhangi bir borcu olmayacaktır.

Örnek10- 11/3/2013 tarihinde zorunlu genel sağlıksigortası kapsamına alınarak, 17/4/2013 tarihinde "Gelir Testine MüracaatBildirim Tebligatı" tebliğ edilen kişinin, 21/11/2013 tarihinde gelirtestine başvuruda bulunduğu, gelir testinin 29/11/2013tarihinde (60/G-1) gelir seviyesinde sonuçlandığı varsayıldığında, kişiningenel sağlık sigortasına ilişkin tescil kayıtlarının incelenmesi sonucunda;

-     Mevzuatımızda öngörülen sürenindışında gelir testine başvuruda bulunması nedeniyle, aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarı asgari ücretin iki katındanfazla olduğu kabul edilerek 11/3/2013 - 28/11/2013 tarihleri arasında (60/G-3)gelir seviyesinin esas alındığı,

-  Yapılangelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının asgariücretin üçte biri ile asgari ücret arasında olmasından dolayı 29/11/2013tarihinden itibaren ise (60/G-1) gelir seviyesi üzerinden devam ettiği,

anlaşılmıştır.

Ayrıca, genel sağlık sigortasıprimlerine ilişkin kayıtlarının kontrol edilmesi neticesinde;

-  2013/Mart,Nisan,Haziran aylarınailişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresiiçerisinde ödendiği,

-  2013/Mayıs ayına ilişkin (60/G-3) gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primlerin süresi dışındagecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödendiği,

-  2013/Temmuz ayına ilişkin (60/G-3)gelir seviyesi üzerinden tahakkuk eden primin ise 10 günlük süreye isabet edenkısmının ödendiği,

tespit edilmiştir.

Bu durumda, geçici 53 üncü maddeuyarınca sigortalının tescil kaydı, tescil başlangıç tarihinden itibaren(11/3/2013) tespit edilen gelir seviyesi (60/G-1) üzerinden güncellenecektir.Güncelleme sonucunda daha önceden ödenen dönemler içinprim tahakkuku yapılmayacak olup ödenmeyen dönemler için tespit edilen gelirseviyesine göre prim tahakkuku yapılacaktır. Ayrıca daha önceden ödenenprimlerden artan tutarın bulunması halinde ise bu primler iade edilmeyecektir.Dolayısıyla; gelir testi sonuçları primi ödenmemiş sürelereuygulanacaktır.

3.3-5335 sayılı Kanunun30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaçalışmayabaşlayanlara yapılanyersiz ödemelerin yapılandırılması

Sosyal güvenlik kanunlarına göreemeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335 sayılı Kanunun30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara aitişyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilenlere bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihi takip eden ödeme dönemine kadar yersiz ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçlar yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Bubağlamda, sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığıalmakta iken 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamınagiren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyleaylıkları kesilenlere bu maddenin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 tarihini takipeden ödeme dönemine kadar yersiz ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borçasıllarına, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ilave edilmek suretiyle yapılandırılarak, Kanunun geçici 60ıncı maddesinde belirtilen süre ve şekilde ödenecektir

4- Yeniden YapılandırılanAlacaklarınPeşin veya Taksitler Halinde Ödenmesi

Geçici 60 ncı maddenin;

Üçüncü fıkrasında, "Bumadde hükümlerinden yararlanmak isteyenborçluların;

a) ....

b) İlk taksiti bu maddeninyayımlandığı tarihi izleyen ay başından itibaren; birinci fıkranın (d) bendindebelirtilen borçlular sekiz ay içerisinde, diğer bentlerde belirtilenler isedört ay içerisinde, diğer taksitlerini ise ikişer aylıkdönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri gerekir.

Dördüncü fıkrasında, a)Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındakisigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu hariç diğer borçların bu madde hükümlerine göre hesaplanan tutarının ilk taksitödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu maddeninyayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faizuygulanmaz. Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendikapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının ilk taksitödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde ödeme tarihine kadar sosyalgüvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez."

 

b)  Bumadde hükümlerine göre hesaplanan tutarın taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgilimaddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla, borçluların başvuru sırasındaaltı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresindendaha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.

c)  Taksitle yapılacak ödemelerindeilgili maddelere göre belirlenen tutar;

 

1) Altı eşit taksit için (1,05),

2) Dokuz eşit taksit için (1,07),

3) Oniki eşit taksit için (1,10),

4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısıile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylıkdönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bumadde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercihettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilensüreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir."

On altıncı fıkrasında ise, "Bumadde kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri, belediyeler vebunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarcaikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşittaksitte, bu madde ile bu maddeyi ihdas eden Kanunun 75 inci maddesi kapsamındaödenmesi gereken tutarlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye FutbolFederasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'desportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişeraylık dönemler halinde azami kırkiki eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bubent hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,20), otuzeşit taksit için (1,25), otuzaltı eşit taksit için (1,30) ve kırkiki eşit taksit için (1,35) olarak uygulanır."

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, kapsama girenborçlarını geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvurudabulunan borçluların, borçlarını ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeyeceklerini, taksitle ödeme yolunun tercih etmeleri halinde her bir borç türüiçin talep ettikleri taksit sayısını başvuru formlarında belirtmelerigerekmektedir.

Başvuruformunda borcun ne şekilde ödeneceği belirtilmemiş ise azami taksit süresiseçilmiş olduğu kabul edilecektir.

4.1-Yenidenyapılandırılanalacaklar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar veödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde uyarıncakapsama giren borçlar için peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecektutar ve ödeme süresi;

-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerikapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyalgüvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken 5335sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasıkapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyleaylıkları kesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkinalacaklar yönünden farklı,

- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesininbirinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsündenkaynaklanan alacaklar yönünden farklı şekilde belirlenmektedir.

4.1.1-5510 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındakisigortalılıkstatülerinden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecek tutar ve ödemesüresi

5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerikapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacak aslı (idari paracezası alacakları için alacak aslının % 50'si) ile bualacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten 10/9/2014 tarihine kadarTEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanantutarın tamamının 31/1/2015 tarihinin Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle en geç02/02/2015 tarihine kadar ödenmesihalinde anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığıtarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Örnek 11 - (B) Anonim Şirketinin 16/10/2014 tarihinde kapsama giren borçları içingeçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve peşinödemeye esas tutarın;

Alacak aslının 14.354,00 TL

Gecikmecezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFEtutarının 6.748,55 TL olduğu varsayıldığında,

14.354,00+ 6.748,55 = 21.102,55 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02/02/2015tarihine kadar ödenmesi halinde, 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihekadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Diğertaraftan, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcuntaksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen borcun tamamının ilktaksit ödeme süresi içinde (02/02/2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde, peşinödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerekborçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

4.1.2-     5510 sayılı Kanunun60 ıncı maddesininbirinci fıkrasının (g)bendi kapsamındakisigortalılıkstatüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden peşin ödenecektutar ve ödeme süresi

5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsündenkaynaklanan alacak aslının tamamının 31/5/2015 tarihinin Pazar gününerastlaması nedeniyle en geç1/6/2015 tarihine kadar ödenmesihalinde bu alacaklar için herhangi bir faiz alınmayacaktır.

Dolayısıyla,5510 sayılı Kanunun 60 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındakisigortalıların kapsama giren alacak asıllarının tamamını 1/6/2015 tarihine kadar ödemeleri halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarıncahesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden, hem de geçici 60ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarları esas alınarak hesaplanan tutarınıntahsilinden vazgeçilecektir.

Örnek 12- 5510sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındakisigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu bulunan (C) sigortalısınıngeçici 60 ıncı madde uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 30/4/2014tarihine kadar birikmiş prim borcu aslının 4.758,00 TLtutarında olduğu varsayıldığında, bu alacağın tamamının en geç 1/6/2015tarihine kadar ödenmesi halinde, hem 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanangecikme cezası ve gecikme zammının, hem de geçici 60 ıncı maddeye göre TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutarın tahsilindenvazgeçilecektir.

4.1.3-     5335 sayılı Kanunun30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaçalışanlarayapılanyersiz ödemeler yönünden peşin ödenecek tutar ve ödeme süresi

Sosyalgüvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum vekuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilerek yersizolarak ödendiği tespit edilen alacaklara ilişkin borç asılları ile bualacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu maddenin yayımlandığıtarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarakhesaplanacak tutarın tamamının engeç 02/02/2015 tarihine kadar ödenmesi halinde,anılan Kanunun yayımlandığı 11/9/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihekadar geçen süre için hesaplanan faiz alacaklarının tahsilindenvazgeçilecektir.

4.2-Yenidenyapılandırılanalacaklar için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi

4.2.1- Taksitler halinde ödenecektutarınhesaplanması

a)Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarınhesaplanması vetaksitlerin ödenme süresi

Kapsamagiren borçlar için taksitle ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde geçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreleritibariyle altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formunda bahse konu taksit sürelerinden birinin tercih edilmesi gerekmektedir.

Başvuruformunda borcun ne şekilde ödeneceğinin veya taksitle ödeme yolunun seçilmesinerağmen borcun kaç taksitte ödeneceğinin beyan edilmemesi halinde, borcun azamitaksit süresi içinde ödeneceğinin kabul edildiğivarsayılarak onsekiz eşit taksit üzerinden ödeme planı hazırlanacaktır.

Yine,borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuruformunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine farklı bir taksit sayısı seçmeleri halinde, taksitsayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, onsekiz taksitten daha fazlasüreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise onsekiz taksitsüresini tercih ettikleri kabul edilecektir.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynıödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü içinpeşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü içinfarklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıdataksit de seçilebilecektir.

Taksitlerhalinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama girenalacaklara ilişkin alacak aslı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE oranları esas alınarakgecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksitsayısına göre;

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır.

Dahasonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı (alacak aslı + TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutan ) ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutartoplanarak talep edilen taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemleritibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.

Örnek 13- (B)Gerçek Kişisinin geçici 60 ıncı madde kapsamına giren

* Sigorta primi alacak aslı                    : 17.516,45
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı          : 6.874,16

Toplam                                            : 24.390,61 TL

 

*                                                            İşsizliksigortası primi alacak aslı  : 2.925,84
TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı                     : 197,56
Toplam                                  : 3.123,40 TL olduğu,

başvuruformunda sigorta primi borçları için on sekiz eşit taksit, işsizlik sigortasıprimi borçları için ise on iki eşit taksit talebinde bulunduğu varsayıldığında,

-  Sigorta primi yönünden on sekiz eşit taksitte ödenecek toplam tutar;24.390,61 X 1,15 = 28.049,20 TL,

-  İşsizliksigortası primi yönünden on iki eşit taksitte ödenecek toplam tutar ise;3.123,40 X 1,10 = 3.435,74 TL olacaktır.

İkişer aylık taksitlerhalinde ödenecek tutar ise yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borcun talepedilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Örnek14- 13 nolu örnekteki işyerinin aylık taksittutarları;

* Sigortaprimi yönünden, 28.049,20 / 18 = 1.558,29 TL,

* İşsizliksigortası primi yönünden ise, 3.435,74 / 12 = 286,31TL olacaktır.

b) İlözel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakilbütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca talep edilebilecek taksitsayısı

Geçici 60 ıncı maddenin on altıncıfıkrasına istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakilbütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarıotuzaltı eşit taksitte ödenebilecektir.

Budurumda, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarınıntalep edilen taksit sayısına göre,

-Altı eşit taksit için (1,05),

-Dokuz eşit taksit için (1,07),

-Oniki eşit taksit için (1,10),

-Onsekiz eşit taksit için (1,15),

-Yirmidört eşit taksit için (1,20),

-Otuz eşit taksit için (1,25),

-Otuzaltı eşit taksit için (1,30),

katsayısı ile çarpılmak suretiylehesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiylebelirlenecektir.

Öteyandan, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçelive kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, otuz ila otuz altı ayarasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili SosyalGüvenlik İl Müdürlüğünce/Sosyal Güvenlik Merkezince işyeri tescilkütüklerinde yer alan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının"ÖZEL İDARELER", "BELEDİYE", "BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ", "BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ" veya"BELED.AİTİŞLET./ŞİRK.(KAMU)" olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

c) Türkiye'de sportif alandafaaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TürkiyeFutbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsamagiren borçları kırkiki eşit taksitte ödenebilecektir.

Hal böyle olmakla birlikte, kapsamagiren borçlar için otuz ila kırkiki taksit arasında bir tercih yapılabilmesiiçin, talepte bulunan spor kulüplerinden, Gençlik veSpor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınatescil edilmiş olduklarını, ilgili kuruluşlardan alacakları belge ilekanıtlamaları istenilecektir.

Dolayısıyla, Gençlik ve SporBakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk sporfederasyonlarına tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatörveya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarınınyeniden yapılandırılması amacıyla kırkiki taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.

Bu durumda, anılan borçlularınaylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talepedilen taksit sayısına göre,

1)  Altıeşit taksit için (1,05),

2)  Dokuzeşit taksit için (1,07),

3)  Onikieşit taksit için (1,10),

4)  Onsekizeşit taksit için (1,15),

5)  Yirmidörteşit taksit için (1,20),

6)  Otuzeşit taksit için (1,25),

7)  Otuzaltıeşit taksit için (1,30),

8)  Kırkikieşit taksit için (1,35),

katsayısıile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarıntalep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.

Diğertaraftan spor kulüplerinin borçlarının, otuz ila kırkiki ay arasında tercihedilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik ilmüdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yeralan "Faaliyette Bulunulan Sektör" alanının "SPOR KL."olarak seçilmiş olması gerekmektedir.

 

d) İl özel idareleri, belediyelerve bunlara bağlı müstakilbütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye'de sportifalanda faaliyette bulunan spor kulüplerinin kapsama giren borçlarının yapılandırılması ileilgili ortak hükümler

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunile 2010/Kasım ayına kadar olan birikmiş prim ve diğer borçlar için ilözel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzelkişiliğini haiz kuruluşlara otuzaltı aya kadar, Türkiye'de sportif alandafaaliyette bulunan spor kulüplerine ise kırk iki aya kadar taksitle ödeme imkanı sağlanmıştır.

6111 sayılı Kanun ile getirilenödeme kolaylığı çerçevesinde bahse konu kurum, kuruluş ve kulüplerce taksitleödeme başvurusunda bulunulmuş olmakla birlikte otuzaltı veya kırkiki ay taksittalebinde bulunanlar yönünden, geçici 60 ıncı maddekapsamına giren borçlar için de yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde,bu borçluların 6111 sayılı Kanun kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerinegetiriyor olmaları halinde, bu borçluların 6111 sayılı kanun kapsamına girenborçları dışında kalan ve geçici 60 kapsamına girenborçları yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

4.2.2- Taksitlerin ödeme süresi

Geçici 60 ıncı madde doğrultusundahesaplanan aylık taksitler için ilk taksit ödeme yükümlülüğü;

-5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerikapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan alacaklar ile sosyalgüvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıklarıkesilerek yersiz olarak ödendiği tespit edilen alacaklar yönünden 02/02/2015tarihinde,

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendikapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklaryönünden 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle 1/6/2015tarihinde

sona ermektedir.

Dolayısıyla,ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek olan taksitlerin ödeme vadesi ikinciayın son günü itibariyle sona erecek olmakla birlikte, taksitlerinödeme vadesinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, resmi tatiliizleyen ilk iş günü sona erecektir.

Diğertaraftan geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, hesaplananborcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesinerağmen, borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içindeödenecek olması halinde, öncelikle taksitlendirme farkı ilgili taksit sayısınailişkin katsayıya göre yeniden hesap edilecek, ardından kalan taksit tutarları ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkıüzerinden tahsil edilecektir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullükaylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların,1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primborçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yenidenyapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların,1/10/2008 tarihinden sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primborçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmelerihalinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler içinbanka ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesmeyoluyla tahsil edilecektir.

Ayrıca,sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikincifıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışmalarınedeniyle aylıklarının yersiz ödendiği tespit edilenlerin yapılandırma taleplerinde taksitli ödemeseçeneğini tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları bankaya da aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.

Örnek 15- 13nolu örnekteki borçlunun 18 taksit talebinde bulunduğusigorta prim borçları için onuncu taksit ödeme süresi geçtikten sonra on ikitaksit süresi içinde, kalan taksitlerinin tamamını ödemek istediğivarsayıldığında, daha önce on sekiz taksite göre hesaplanan taksitlendirmefarkı, bu defa on iki taksit süresi üzerinden yenidenhesaplanacaktır.

Budurumda, 24.390,61 TL sigorta prim borcuna isabet eden taksitlendirme farkı,1,10 katsayı üzerinden yeniden hesaplanacak ve ödenecek toplam tutar,

24.390,61 X 1,10 = 26.829,67 TLolacak olup, söz konusu tutarın;

26.829,67- 24.390,61 = 2.439,06 TL tutarındaki kısmı taksitlendirme farkı olacaktır.

Ancakbu durumda yeni oran üzerinden hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı negatifedüşmüş ise kalan taksitler için taksitlendirme farkı alınmayacak, ancaktaksitlendirme farkının iadesi de yapılmayacaktır.

Öte yandan, kapsama giren borçları için,peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, yeniden yapılandırılmışborcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödeyememeleri halinde, birtakvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydana gelmeden önce taleptebulunmaları vecari ay primleri yönünden çok zor durum hali olmaksızınikiden fazla ödeme yükümlülüğünün ihlal edilmemiş olması kaydıyla, peşinödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına görealtı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksite; il özel idareleri, büyükşehirbelediyeleri ve belediyeler için altı, dokuz, oniki, onsekiz veya otuzaltı eşittaksite; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk sporfederasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'desportif alanda faaliyette bulunan spor kulüpleri için altı, dokuz, oniki,onsekiz, otuzaltı veya kırkiki taksite çevrilecektir.

Dolayısıylageçici 60 ıncı madde kapsamına giren borçlar için peşin ödeme başvurusundabulunan borçlulardan;

-5510/60-g kapsamındaki borçlularınen geç 30/09/2015 tarihine kadar,

-Diğerborçluların ise (durdurulan sigortalılık süreleri için ihya talebinde bulunanborçlular hariç) 31/5/2015 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle engeç 01/06/2015 tarihine kadar

başvurudabulundukları birime müracaat etmeleri halinde peşin ödeme başvuruları taksitleödeme başvurusuna çevrilecektir.

Örnek 16- 5510/60-gkapsamındaki (A) sigortalısının ve (D) Anonim Şirketinin geçici 60 ıncı maddekapsamına giren borçları için yapmış oldukları başvurusırasında peşin ödeme seçeneğini tercih ettikleri varsayıldıklarında;

(A) sigortalısının 30/09/2015tarihine kadar

(D) Anonim Şirketinin ise01/06/2015 tarihine kadar

peşin ödeme talebinin, taksitsüresi de belirtilerek taksitle ödemeye çevrilmesihususunda dilekçe ile ilgili sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmalarıhalinde, peşin ödeme şeklinde hazırlanan ödeme planları tercih edilen taksitsüresine göre hazırlanan ödeme planına dönüştürülecektir.

4.3- İsteğe bağlı sigorta,topluluk sigortası, 5510sayılı Kanununek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerikapsamındakisigortalılarile 2925 sayılı Kanunatabi sigortalılıkstatüsünden kaynaklanan alacaklarınyeniden yapılandırılması sırasındadikkat edilecek hususlar 4.3.1- Yapılandırmakapsamınagiren sigortalılıksüreleri a) 506 sayılı Kanununmülga 85 inci maddesine tabi sigortalılaryönünden 506 sayılı  Kanunun  mülga 85  inci  maddesi  1/10/2008  tarihinde yürürlüktenkaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleriarasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama,istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin primborçları geçici 60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

b)   5510 sayılı Kanunun5 inci maddesinin (g) bendi kapsamınatabi sigortalılar
yönünden

5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesininüçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5inci maddenin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesiolmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerindeçalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya primödeyenlerin,

-2014 yılı Eylül ayındabaşvurmaları halinde 2013 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Martve Nisan ayı,

-2014yılı Ekim ayında başvurmaları halinde 2013 yılı Kasım, Aralık, 2014 yılı Ocak,Ş ubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Kasım ayında başvurmalarıhalinde 2013 yılı Aralık, 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı,

-2014 yılı Aralık ayındabaşvurmaları halinde ise 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan

ayı,

isteğe bağlı sigorta primlerinigeçici 60 ıncı madde kapsamında yapılandırabilecekledir.

c)  Kısmisüreli çalışanlardanay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak
ödeyen sigortalılaryönünden

5510sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ayiçindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlüknormal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalansüreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigortaya prim ödemelerihalinde, bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındasigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların aitolduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkanı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri geçici 60 ıncımaddeye göre yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya giren isteğe bağlısigortalılık süreleri bu Genelgenin "b)5510sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden " başlıklı bölümünde belirtildiğişekilde oluşturulacaktır.

Diğertaraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındakiişsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortasıpriminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadarödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadankalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahiledilmeyecektir.

d)    506 sayılı Kanununmülga 86 ncı maddesinetabi olan avukat ve noterler
yönünden

506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesinegöre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığındanbu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihindenönceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ileiş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklananprim borçları ile baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında geçici 60 ıncı maddeye göreyapılandırılacaktır.

Busigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı, 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamda geçici60 ıncı maddeye göre yapılandırılacaktır.

 e)   2925 sayılı Kanunatabi sigortalılaryönünden

2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikmezammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadarödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sonaermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgegereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devamettirilenlerin;

1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadarprim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ilebirlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde busüreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen(ard arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dahiledilecektir.

1/10/2008-2014 yılı Nisan ayıarasında prim borcu olması ve;

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 75,18 TL'nin,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 26,34 TL'nin

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 30,72 TL'nin

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL'nin

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 52,62 TL'nin

2013 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 41,82 TL'nin

altında olması halinde bu sürelereait borçlar ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarıyapılandırmaya dahil edilecektir.

2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredekiprim borcunun 75,18 TL'nin üstünde olması

2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarınaait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim

borcuile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2009 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 26,34 TL'nin üstünde olması

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarına aitprimlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu
ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2010 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 30,72 TL'nin üstünde olması

2011, 2012 ve 2013 yıllarına aitprimlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile
2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları,

2011 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 39,48 TL'nin üstünde olması

2012 ve 2013 yıllarına ait primleriniödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart veNisan ayları,

 

2012 yılı ilk ve ikinci altı aylıksüredeki prim borcunun 52,62 TL'nin üstünde olması

2013 ve 2014 yılına ait primleriniödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Mart veNisan ayları,

 

2013  yılıilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL'nin üstünde olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2014 yılı Ocak, Şubat, Martve Nisan ayları,

2014 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisanayları

Geçici 60 ıncı madde kapsamındayapılandırılacaktır.

f)  5510 sayılı Kanununek 5 inci maddesine tabi sigortalılaryönünden

5510sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmetakdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığısona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkintahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60ıncı madde göre yapılandırılacaktır.

Ayrıca,5510 sayılı Kanunun geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesihükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarmaişlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.

g)   5510 sayılı Kanununek 6 ncı maddesinetabi sigortalılar yönünden

5510sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi,dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ileKültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmisüreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafındançalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışmagün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmışolup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığısona erenlerin 1/3/2011 tarihinden 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkintahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri geçici 60 ıncı maddeye göreyapılandırılacaktır.

Diğertaraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındakiişsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortasıpriminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o ayaait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyetiortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahiledilmeyecektir.

4.3.2-Yapılandırmakapsamındaborcun hesaplanması

İsteğe bağlı sigorta, topluluksigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddelerikapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsündenkaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasınailişkin hususlar bu Genelgenin "3.1" numaralı bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlarise bu Genelgenin "4" numaralı bölümünde belirtildiği şekildehesaplanacaktır.

Örnek17- 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılığıbulunan (A) Sigortalısı 17/10/2014 tarihinde geçici 60 ıncı madde kapsamındaborçlarını peşin ödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur. Başvurusunaistinaden sigortalının 2013 yılı Ekim ayından itibaren olan borçlarıyapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcuaşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Dönem/Ay

Borç Aslı

Gecikme

Zammı+Gecikme

Cezası

Toplam

Yİ-ÜFE

Toplam

2013/Ekim

204,30 TL

28,40 TL

232,70 TL

15,26 TL

219,56 TL

2013/Kasım

204,30 TL

26,76 TL

231,06 TL

12,99 TL

217,29 TL

2013/Aralık

204,30 TL

25,13 TL

229,43 TL

6,21 TL

210,51 TL

2014/Ocak

214,20 TL

24,42 TL

238,62 TL

3,56 TL

217,76 TL

2014/Şubat

214,20 TL

22,31 TL

236,51 TL

1,97 TL

216,17 TL

2014/Mart

214,20 TL

20,20 TL

234,40 TL

1,78 TL

215,98 TL

2014/Nisan

214,20 TL

18,37 TL

232,57 TL

2,89 TL

217,09 TL

TOPLAM

1.469,70 TL

165,59 TL

1.635,29 TL

44,66 TL

1.514,36 TL

 

Alacak aslı : 1.469,70 TL

Gecikmecezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı = 44,66 TLolduğu varsayıldığında,

1.469,70+ 44,66 = 1.514,36 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02.02.2015 tarihinekadar ödenmesi halinde, 11/09/2014 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadargeçen süre için herhangi bir faiz yada taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

Örnek18- 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı ek 5inci maddesi kapsamında tarım sigortalığı bulunan (B) Sigortalısı 15/9/2014tarihinde geçici 60 ıncı madde kapsamında borçlarını 6 taksit olacak şekildeödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur.

 Başvurusuna istinaden sigortalının2013 yılı Mayıs ayından itibaren olan borçları yapılandırma kapsamına dahiledilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

 

Dönem/Ay

Borç Aslı

Gecikme

Zammı+Gecikme

Cezası

Toplam

Yİ-ÜFE

Toplam

2013/Mayıs

225,08 TL

40,26 TL

265,34 TL

24,06 TL

249,14 TL

2013/Haziran

225,08 TL

38,81 TL

263,89 TL

21,83 TL

246,91 TL

2013/Temmuz

234,95 TL

38,65 TL

273,60 TL

22,70 TL

257,65 TL

2013/Ağustos

234,95 TL

36,48 TL

271,43 TL

20,63 TL

255,58 TL

2013/Eylül

234,95 TL

34,32 TL

269,27 TL

19,01 TL

253,96 TL

2013/Ekim

234,95 TL

32,66 TL

267,61 TL

17,55 TL

252,50 TL

2013/Kasım

234,95 TL

30,78 TL

265,73 TL

14,94 TL

249,89 TL

2013/Aralık

234,95 TL

28,90 TL

263,85 TL

7,14 TL

242,09 TL

2014/Ocak

258,65 TL

29,49 TL

288,14 TL

4,29 TL

262,94 TL

2014/Şubat

258,65 TL

26,94 TL

285,59 TL

2,38 TL

261,03 TL

2014/Mart

258,65 TL

24,40 TL

283,05 TL

2,15 TL

260,80 TL

2014/Nisan

258,65 TL

22,18 TL

280,83 TL

3,49 TL

262,14 TL

TOPLAM

2.894,46 TL

383,87 TL

3.278,33 TL

160,17 TL

3.054,63 TL

 

Alacak aslı                                 : 2.894,46 TL

TEFE/ÜFE/YÍ-ÜFE tutarı      :   160,17 TL

Toplam                                      : 3.054,63 TL

6 taksit için taksit farkı :   152,73 TL (3.054,63 TL x % 1,05)

Ödeme planına esas borç toplamı: 3.054,63 TL+152,73 TL=3.207,36 TL

Taksit tutarı: 3.207,36 TL / 6=534,56 TL olarak ödenecektir.

Diğertaraftan, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcuntaksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde (02.02.2015 tarihine kadar) ödenmesi halinde,yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla budurumda da borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.

4.4-6183 sayılı Kanunun48 inci maddesi gereği tecil ve taksitlendirilmiş olanborçlarınyeniden yapılandırmakapsamına alınması

Anılangeçici maddenin onbirinci fıkrasında, "13/2/2011tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması île SosyalSigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve KanunHükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bumaddenin yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklarhariç olmak üzere, bu madde kapsamına giren alacakların, bu maddenin yayımlandığı tarihten önce bu madde kapsamına giren borçları 6183sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereğince tecil ve taksitlendirilmiş olup, tecilve taksitlendirme işlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devameden borçlularca, tecil ve taksitlendirme süresi içinde ödenmiştutarların Kurumun ilgili mevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olaraktalep edilmesi halinde, daha önce ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlikmevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin veyataksitler halinde ödenir/' hükmüyer almaktadır.

 

Buna göre, yapılandırmabaşvurusunda bulunanların bu madde kapsama giren borçlarınınönceden 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil vetaksitlendirilmiş olması, ayrıca tecil ve taksitlendirme işleminin geçici 60ıncı maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam ediyor (bozma koşulunagirmemiş) olması halinde, ödenmiş taksitler cari usulleregöre mahsup edildikten sonra kapsama giren kalan borçlar geçici 60 ıncı maddehükümlerine göre yapılandırılabilecektir.

4.5-6385 sayılı Kanunagöre yapılandırması devameden sosyal güvenlik prim borçları

Anılan geçici maddenin onikinci fıkrasında, "6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve GenelSağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunagöre sosyal güvenlik destek primi borçlarını yapılandıran ve yapılandırmaişlemi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam edenborçlularca, yapılandırma süresi içinde ödenmiş tutarların Kurumun ilgilimevzuatı uyarınca mahsup edilmesinin yazılı olarak talep edilmesi halinde, dahaönce ödenen tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra kalan borçları bu maddeye göre peşin veyataksitler halinde ödenir." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre, 6385 sayılı Kanunhükümlerine göre sosyal güvenlik destek prim borçları yapılandırılarak taksitödemeleri devam edenlerden, bu Kanuna göre yeniden yazılı yapılandırmatalebinde bulunanların bu talepleri kabul edilerek, ödenen taksit tutarlarıkadar 6385 sayılı kanun hükümlerinden yararlandırıldıktan sonra sonra geriyekalan borç tutarları bu Kanun hükümlerine göre yeniden yapılandırılacaktır.

5- Ödeme Yükümlülüklerinin YerineGetirilmemesi veya Eksik Yerine Getirilmesi

Geçici 60 ncı maddenin;

-Altıncıfıkrasında, "Bu maddeye göre ödenmesigereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenentaksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay vekesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammıoranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesişartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde ödenmeyen veya eksiködenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılındaikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklarıtahsil daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrıuygulanır.. "

-Yedinci fıkrasında, "Taksittutarının % 10'unu aşmamak şartıyla 5 liraya (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz."

-Sekizinci fıkrasında, "Ödemehakkının kaybedilmiş olması halinde, borçlular ödedikleri tutar kadar bu maddehükmünden yararlandırılırlar."

hükümlerine yer verilmiştir.

Kanundayer alan bu hükümlere istinaden ödemeyükümlülüklerinin süresi içinde yerine getirilmemesi veya eksik yerinegetirilmesi halinde, geç ödeme zammının ne şekilde hesaplanacağına, yenidenyapılandırma hakkının hangi durumlarda kaybedileceğine, taksit tutarının % 10'uaşılmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödemelerle ilgili ne yönde işlemyapılacağı, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilmesi halindebakiye alacaklarla ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır

5.1-Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışındayerine getirilmesi halinde geç ödeme zammınınhesaplanması

Kapsamagiren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların aylıktaksitlerini süresi geçtikten sonra ödeyecek olmaları halinde, bu taksitleriödeme vadesinin sona erdiği tarihi takip eden aydanödemenin yapılacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine görebelirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödeyeceklerdir.Ancak geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak hesap edilecektir.

Örnek19- Geçici 60 ncı madde kapsamına girenborçları için 6 taksit talebinde bulunan (C) Limited Şirketine çıkartılan ödemeplanının,

Taksit No TaksitTutarı (TL)     Son Ödeme tarihi

1                                               6.450,00                         02/02/2015

2                                               6.450,00                         31/03/2015

3                                               6.450,00                         01/06/2015

4                                               6.450,00                         31/07/2015

5                                               6.450,00                         30/09/2015

6                                               6.450,00                         30/11/2015

şeklindeolduğu ve bahse konu işverenin birinci ve ikinci taksitleri 17/06/2015tarihinde ödeyeceği varsayıldığında, 6183 sayılı Kanunun51 inci maddesine istinaden yürürlükte bulunan gecikme zammı oranının % 1,40olduğu hususu da dikkate alınarak;

Birincitaksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 ay geçtiği içindikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 5 ay = 7 olacağından

Geç ödeme zammı      : 6.450,00 X 7 / 100 = 451,50 TL,

Ödenecek toplam tutar ise :6.450,00 + 451,50 = 6.901,50 TL olacaktır.

Íkinci taksit için, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 3 aygeçtiği için dikkate alınacak faiz oranı: 1,40 X 3ay = 4,20 olacağından

Geç ödeme zammı      : 6.450,00 X 4,20 / 100 = 270,90 TL,

Ödenecek toplam tutar ise :6.450,00 + 270,90 = 6.720,90 TL olacaktır.

5.2-      Yeniden YapılandırmaHakkınınKaybedilmesi

5.2.1-         Peşin ödeme yolunu tercih edenborçlular yönünden

Geçici 60 ıncı madde kapsamındayapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçluların peşin ödeme yolunu tercihetmiş olmaları halinde, yeniden yapılandırılmış borçların tamamını en geç, "4.1-Yeniden yapılandırılan alacaklar için peşin ödemeyolunun tercih edilmesi halinde ödenecek tutar ve ödeme süresi "başlıklı bölümde açıklanan sürede ödememeleri ve bir takvim yılı içinde ikitaksit ihlali meydana gelmeden peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine de dönüştürmemeleri halinde kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncımadde doğrultusunda ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

5.2.2-         Taksitle ödeme yolunu tercih edenborçlular yönünden

Geçici 60 ıncı maddede kapsamına girenborçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunanborçluların hem yapılandırılmış taksitlere ilişkin, hem de işyeri faal ise cariaylara ilişkin anılan maddede öngörülen ödeme yükümlülükleri yerine getirmelerigerekmekte olup, bahse konu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmişolacaktır.

a)Taksitödeme yükümlülükleri açısındanödeme hakkınınkaybedilmesi ve taksitlerin mahsup şekli

Taksitle ödeme yolu tercih edilmişolmasına rağmen, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemişveya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılındaikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geçson taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden geçici 60 ıncı maddede öngörülen hükümlerdenyararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Dolayısıylaödenmeyen veya eksik ödenen ya da yasal süresi dışında ödenen her bir taksitiçin, bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını süresiiçinde ve eksiksiz olarak ödemeye dikkat etmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı maddedekapsamına giren borçlarını taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunanborçlularca yapılacak ödemeler sırasıyla; - Ödemenin yapıldığı dönemde ödemevadesi sona erecek olan taksite,

- Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesisona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksitemahsup edilecektir.

Örnek20- 60 ncı madde kapsamına giren borçlarıiçin 9 taksit talebinde bulunan (C) Limited Şirketinin 17/07/2015 tarihinde ödeme yapmak istediği ve ödemenin yapıldığı tarih itibariyletaksitlerinin,

Taksit No     Taksit Tutarı (TL)                  SonÖdeme tarihi

1                                            1.325,35                         02/02/2015

2                                            1.325,25           Süresi içinde ödendi

3                                            1.325,25                         01/06/2015

4                                            1.325,25                         31/07/2015

5                                            1.325,25                         30/09/2015

6                                            1.325,25                         30/11/2015

7                                            1.325,25                         01/02/2016

8                                            1.325,25                         31/03/2016

9                                            1.325,25                         31/05/2016

şeklinde olduğu varsayıldığında,yapılacak ödeme;

-Öncelikle4. taksitin ödeme vadesinin 02/06/2015 tarihinde başlayıp 31/07/2015 tarihindesona erdiği dikkate alınarak cari ay taksiti olması nedeniyle 4. taksite

-4. taksitin tahsil edilmesininardından yapılacak ödeme, en eski taksit olan 1. taksite -1. taksitin tahsiledilmesinin ardından yapılacak ödeme 3. taksite, -3. taksitin tahsiledilmesinin ardından yapılacak ödeme 5. taksite, -5. taksitin tahsil edilmesinin ardından yapılacak ödeme 6. taksite mahsup edilecektir.

b)Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından

Geçici60 ıncı maddenin ondördüncü fıkrasında, "Bumadde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçluların taksitödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın birtakvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemelerihalinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkinkalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler'."hükmü yer almaktadır.

Buna göre, borçlarını geçici 60ıncı maddeye göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilktaksit ödeme süresinin sona erdiği ayda ödenmesi gereken primlerdenbaşlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigortaprimlerinin, genel sağlık sigortası primlerinin ve/veya işsizlik sigortasıprimlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışındaödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Örnek 21- Kapsamagiren borçlarını geçici 60 ıncı madde doğrultusunda ödemek amacıyla başvurudabulunmuş olan;

-  (A) Limited Şirketinin ilk taksitödeme yükümlülüğü 02/02/2015 tarihinde sona erdiğinden,cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü 2014/Aralık ayınailişkin,

-  5510/60-g kapsamındaki (A)sigortalısının ilk taksit ödeme yükümlülüğü 01/06/2015 tarihinde sonaerdiğinden cari aylara ilişkin genel sağlık sigortası primlerini ödeme yükümlülüğü 2015/Nisan ayına ilişkin

prim borçlarından itibarenbaşlatılacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönündenemekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;

-Aylıklarıayın 15'inde peşin ödenenlerin, 2015/Ocak ayına ait prim borçlarının ödemesüresi 2015/Ocak ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödemeyükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği 2015/Ocak ayına ilişkin primborçlarından,

 - Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2014/Aralık ayına ait prim borçlarının ödeme süresi2015/Ocak ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerinegetirilip getirilmediği 2014/Aralık ayına ilişkin prim borçlarından

başlanılarak kontrol edilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılarınücretlerini her ayın 15'i ila 14'ü arasında hak ediyor olmaları halinde,primlerin ödeme süresi takip eden ayın 14'ünde sona erdiğinden, her ayın 15'iila 14'ü arasında ücret alan sigortalılardan kaynaklanan prim borçları içingeçici 60 ıncı madde uyarınca taksitle ödeme başvurusunda bulunulması halinde bu nitelikteki işyerleri için cari ay primleri ile ilgiliyükümlülükler 15/11/2014-14/12/2014 dönem aralığından itibaren başlatılacaktır.

Yeniden yapılandırılmış taksitlerleilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum haliolmaksızın süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesihalinde, geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari ayailişkin primlerin yasal ödeme süresinin sona erdiği ayı takipeden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.

Diğertaraftan, özel sektör işverenlerince Aralık ayına ilişkin primlerin ödemevadesinin takip eden yılın Ocak ayı sonunda sona ermesi nedeniyle Aralık ayınaait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortasıprimlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takipeden yılda işlenmiş sayılacaktır. Yine resmi sektör işverenlerince 15/11 -14/12 ve 15/12/-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin primlerinödeme vadesi takip eden takvim yılında sona erdiğinden 15/11 - 14/12 ve 15/12-14/01 dönemlerine ait cari aya ilişkin sigorta primi ve işsizlik sigortasıprimlerinin ödenmemiş veya süresi dışında ödenmiş olması halinde, ihlal takipeden yılda işlenmiş sayılacaktır.

Dolayısıyla,

-Özel sektör işverenlerince2014/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halindeihlal 2015 yılında; 2015/Aralık ilişkin cari aya ait primlerin süresi içindeödenmemesi halinde ihlal 2016 yılında,

-Resmi sektörişverenlerince 15/11/2014 - 14/12/2014 ve 15/12/2014 -14/01/2015 dönemlerineilişkin cari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halinde ihlal 2015yılında, 15/11/2015 - 14/12/2015 ve 15/12/2015 -14/01/2016 dönemlerine ilişkincari aya ait primlerin süresi içinde ödenmemesi halindeihlal 2016 yılında

gerçekleşmiş sayılacaktır.

Örnek22- (A) Limited Şirketince, çok zor durumhali olmaksızın; 2015/Ocak ve Nisan aylarına ait sigorta primlerinin yasalsüresi dışında ödendiği, 2015/Temmuz ayına ilişkinsigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, taksitödeme yükümlükleri açısından ödeme hakkı kaybedilmemiş olsa da 2015 takvim yılıiçinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğününçok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olmasınedeniyle, ödeme vadesi 1/9/2015 tarihinden sonra (üçüncü ihlalin meydanageldiği 2015/Temmuz ayına ait primlerin ödeme vadesinin sona erdiği tarihtensonraki) taksitler yönünden (5.taksitten itibaren), geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.

Öte yandan özel sektör işverenlerinceKasım ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklananprimlerin ödeme vadesinin Aralık ayının son gününün resmi tatile rastlamasıhalinde, süre her ne kadar resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde sonaerecek olsa da ihlal Aralık ayının son günü işlenmiş sayılacaktır.

Yineayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında ücret alan sigortalılar yönünden15/11 -14/12 dönemi ile 15/12-14/1 dönemine ilişkin aylık prim ve hizmetbelgelerinden kaynaklanan primlerin ödeme süresi takip eden yılda sonaerdiğinden, bahse konu primlerin ödenmemesi halinde ihlal, ödeme vadesinin sonaerdiği takvim yılında gerçekleşmiş sayılacaktır.

__________________________________________________________________________________ 28/44

Adres      : Mithatpaşa Cad. No : 7 Sıhhiye/ANKARA       Ayrıntılı Bilgi    : A.ARAS Dai. Bşk.
Telefon    : 0312 458 71 10                                                               Faks                        : 0312 432 12 37

E-Posta    : isverenlerPrimDB@sgk.gov.tr                                       Web                        : www.sgk.gov.tr


Bu bağlamda, taksit ödemeyükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin prim ödemeyükümlülüklerini yerine getirmeyen borçluların, öncelikle çok zor durum halindeolup olmadıkları incelenecek, çok zor durumdabulunmadıklarının anlaşılması halinde, yapılandırma işlemleri bir takvimyılında üçüncü ihlalin gerçekleştiği tarih itibariyle bozulacaktır.

Cariay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. AnılanGenelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilenbilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabuledilecektir.

Halböyle olmakla birlikte, primini kendisi ödeyen sigortalılar ve genel sağlıksigortalılarının çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmalarıyeterli olacaktır.

Dolayısıyla,cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyleödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini geçici 60 ıncı maddehükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir.

Bunakarşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusundarasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde,taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalantaksitler için geçici 60 ıncı madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmişolacaktır.

Borçlularınçok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılıGenelgede belirtilen 100.000,00 TL'nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içindesüresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL'yiaşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.

Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cariay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrıdüzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin altında olmasınarağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2'nin üzerinde olanborçluların, rasyo oranının 2'nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalantaksitlerini geçici 60 ncı madde hükümlerine göre ödemeleri mümkünbulunmamaktadır.

Bubağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvimyılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıklarıbelirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır.

5.2.3-Taksit tutarının %10'u aşılmamakşartıyla 5Liraya kadar yapılmışeksik ödemeler

Geçici60 ıncı maddenin yedinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının % 10'u aşılmamakkaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler ihlalsayılmayacaktır.

Ancak,bahse konu tutarlar her ne kadar ihlal olarak kabul edilmese de6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerindenhesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.

Bu tutarlar son taksiti takip eden aysonuna kadar ödenmediği taktirde, borçlular yapılandırmahükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usulve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.

5.3-Yenidenyapılandırmahakkınınkaybedilmesi halinde bakiye alacaklarıntahsili

Kapsamagiren borçları geçici 60 ıncı madde uyarıncayeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerinegetirmemeleri nedeniyle anılan madde hükümlerinden yararlanma hakkınıkaybetmeleri halinde, ödedikleri tutar kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanmış sayılacaklar, bakiye alacaklar ise cari usul ve esaslarçerçevesinde tahsil edilecektir.

Örnek23- Geçici 60 ncı madde uyarınca 18 eşittaksit talebinde bulunmuş olan (A) sigortalısının17 taksitini ödediği 1 taksitini ise son taksiti izleyen ayın sonuna kadarödemediği varsayıldığında, ödenen 17 taksit, geçici 60 ncı maddeye göre borçaslı ve TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE değişim oranları esas alınarak hesaplanan gecikmefaizine mahsup edildikten sonra kalan borç aslı cari usul veesaslara göre hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsiledilecektir.

6-SigortalılıkSüresi Durdurulanlara İlişkin Yapılacakİşlemler

Geçici60 ıncı maddenin beşinci fıkrasında, "Kendiadına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendiadına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnafve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunumülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununagöre tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgilikanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu maddeninyayımlandığı tarih itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileriveya hak sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başındanitibaren üç ay içerisinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılıksüreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek bu madde kapsamında hükümlerine görehesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödemesüresi içinde ödenmesi halinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarakdeğerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödemesüresi içinde ödenmemesi halinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu maddekapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin bu madde kapsamı haricinde başkacaprim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir"' hükmüyer almaktadır.

Bubağlamda sigortalılık süresi durdurulanlarla ilgili olarak başvuru, primborçlarının hesaplanması ve ödemeye ilişkin hususlar aşağıda açıklanmıştır.

Bilindiğiüzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden hazırlanan ve14/1/2009 tarihli ve 27110 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5510 sayılıKanun Gereğince Kendi Adına ve Bağımsız Çalışanlardan 5 yılı Aşan Süreyeİlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ uyarınca,1479 ve 2926 sayılı Kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde 30/4/2008tarihi itibarıyla beş yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunansigortalılarla bunların hak sahiplerinin, bu sürelere ilişkin prim borçlarınıen geç 3/8/2009 tarihine kadar ödememeleri halinde, bu sürelerin sigortalılık süresinden sayılmayacağı öngörülmüştür. Sigortalılık süresidurdurulmuş olanların bu sürelere ilişkin prim borçları için 2.2.2 başlıklıbölümde belirtilen açıklamalar çerçevesinde başvuruda bulunmaları vedurdurulmuş sürelere ilişkin geçici 60 ıncı maddeyegöre hesaplanan tutarları engeç 02/02/2015 tarihinekadar ödemeleri halinde, bu süreler sigortalılık süresi olarakdeğerlendirilecektir.

Örnek 24- 15/3/2000tarihinde tescilini yaptırdığı halde hiç prim ödemesi bulunmayan sigortalı (A)nın, 15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleri arasında 5510sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuş sigortalılıksürelerini ihya etmek ve 2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarına ilişkin primborçlarını da dokuz eşit taksitte yapılandırmak için sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunduğuvarsayıldığında, sözkonusu sigortalının;

-  15/3/2000 ila 30/4/2008 tarihleriarasında 5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi hükmü gereğince durdurulmuşsigortalılık sürelerine ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre hesaplanantutarın tamamını en geç 02/02/2015 tarihinekadar,

-  2008/Mayıs ila 2014/Nisan aylarınailişkin prim borçlarını ise, ilk taksit ödemesi 02/02/2015 tarihindebaşlayacak şekilde ikişer aylık dönemler halinde ve dokuz eşit taksitte ödemesi gerekmektedir.

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte,prim borçları nedeniyle sigortalılık süreleri durdurulmuş, ancak geçici 60 ıncımaddeye istinaden yapılan başvuru nedeniyle durdurulan sigortalılıksüresi ihya edilmiş borçluların durdurulansigortalılık süresine ilişkin geçici 60 ıncı maddeye göre ödenmesi gerekentutarın tamamını anılan Kanunda öngörülen süre içinde ödememelerihalinde, ihya işlemi geçerli sayılmayacaktır.

Budurumda, durdurulan sigortalılık süreleri için yapılmış olan ödemeler, varsa busüreler dışındaki prim borçlarına mahsup edilecek, yoksa ayrıca bir faizhesaplanmaksızın ilgililere iade edilecektir.

7- Diğer Hususlar

7.1- Ödeme planlarınınilgililere tebliği

Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılacakbaşvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, başvuruformunda beyan edilen adrese gönderilmeksuretiyle imza karşılığı elden verilecek ya da 7201 sayılı TebligatKanununa göre ilgililere tebliğ edilecektir.

Halböyle olmakla birlikte ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlarbanka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememişborçluların her ne kadar ödeme planları taraflarınaulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.

Diğertaraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c)bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, ödeme planları da e-Sigortakanalıyla ilgililere gönderilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödemeplanları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.

7.2- Yapılandırmaişlemleri sırasındadikkat edilecek hususlar

7.2.1-Yersiz yararlanılmışprim teşvikleri düzeltildikten sonra yapılandırmaişlemlerine başlanılması

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesininbirinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardankaynaklanan alacakların yapılandırılmasından önce, başvurudabulunan işverenlerin çeşitli kanunlarda öngörülen teşviklerden yersizyararlanmış olmaları nedeniyle hata listelerinde yer almaları halinde,öncelikle hatalı kanun numarası seçilerek Kuruma verilmiş olan aylık prim vehizmet belgeleri için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/eknitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi işverenlerden istenilecek,yapılandırma işlemleri bahse konu işlemler tamamlandıktan sonra yerinegetirilecektir.

Dolayısıyla,2014/Nisan ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, çeşitli kanunlarda öngörülensigorta prim teşviklerinden yersiz yararlanmış olduğu tespit edilenişverenlerce, 1/12/2014 tarihine kadar, kanun numarası seçilmek suretiyle iptalnitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl veya ek nitelikte aylıkprim ve hizmet belgesi düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, tahakkukişlemleri yapılarak ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahiledilecektir.

Bahsekonu işlemlerin aylık taksitlerin/peşin ödemeye esas tutarınödeme süresi geçirilmeksizin yapılması amacıyla gerekirse işverenlerle e-mailve telefon gibi iletişim araçları ile de temasa geçilecektir.

Diğertaraftan, hata listesinde yer alan kayıtların, gerçekte 5510 sayılı Kanunun 4üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındasigortalı olması gerektiği halde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendi kapsamında bildirilen sigortalıktan kaynaklanması halinde,bu nitelikteki kayıtlar için hata listelerinde yer alıyor olsa dahi her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

Örnek 25- Diyarbakırilinde faaliyet gösteren (C) Limited Şirketinin 10 sigortalı çalıştırmasınedeniyle 5084 sayılı Kanunun 5615 sayılı Kanunla değişik dördüncü maddesindeöngörülen teşvikten yararlandığı, ancak bahse konu işverenin birsigortalısının gerçekte 5510/4.1-b sigortalısı olması nedeniyle, çakışan hizmetsüresi içinde 5510/4.1-a kapsamındaki sigortalılığının iptal edildiğivarsayıldığında, bahse konu işverenin 5510/4.1-a

kapsamında bildirdiği sigortalı sayısıher ne kadar 9'a düşse de toplam çalışan sayısının 10 olması nedeniyle bahsekonu teşvikten usulüne uygun yararlanılmış kabul edilecektir.

7.2.2- Daha önceki kanunlar uyarıncayapılandırıldığı haldeödenmemiş borçlara ilişkin ödeme planları bozulduktansonra yapılandırmaişlemlerine başlanılması

Yeniden yapılandırma başvurusundabulunan borçluların geçici 60 ıncı madde kapsamında ödeme planlarınınoluşturulmasından önce, 16/244 veya 16/259 Ek sayılı Genelgeleruyarınca veya 4958, 5458 ya da 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici25 inci maddelerine istinaden ya da 6111 sayılı Kanun uyarınca yenidenyapılandırılmış ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde,geçici 60 ıncı maddeye göre ödenecek tutar, daha önce oluşturulmuş ödemeplanlarının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.

Evvelceoluşturulmuş ödeme planlarının/yapılandırma işlemlerininbozulması sırasında, ödeme planına işlenmesi gerektiği halde emanet hesaplaraveya müfredat kartlarında başka dönemlere giden paraların olup olmadığıaraştırılarak varsa bu paralar ödeme planlarına aktarıldıktan sonra bozmaişlemleri gerçekleştirilecektir.

7.3-  5510 sayılı Kanunun4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)bendi, Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeleriile 60 ıncı maddesininbirinci fıkrasının (g)bendi kapsamındakisigortalılarile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlıksigortasındanyararlanma şartları

5510 sayılı Kanunun 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, 60 ıncımaddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalıları,Ek-5 ve Ek-6 ncı maddeler kapsamında sigortalı olanlar, geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde,yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkinborçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarıbulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmişveya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları vebu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri halinde,genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödemesüresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum haliolmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksiködemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılanborçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedeceklerinden sağlıkhizmetlerinden yararlanma haklarını da kaybedeceklerdir.

Yapılandırılan borçlarına ilişkinkalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedenlere taksitlendirmesüresi içerisinde Kurumca karşılanan sağlık giderleri yersiz ödeme olarakdeğerlendirilmeyecektir.

7.4-ÖdemeSüresi Tabii Afetler Nedeniyle Ertelenmiş Olan Borçlar

5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesininbirinci fıkrasına istinaden, işyerleri yangın, su baskını, yer kayması,deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayızarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendikapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri ve olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları halinde, primödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması kaydıyla,afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetinmeydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık primborçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumcaertelenebilmektedir.

Bu bağlamda, yeniden yapılandırmabaşvurusunda bulunan borçluların, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren ve ödemesüresi tabii afet nedeniyle ertelenmiş olan borçlarının da bulunmasıhalinde, erteleme süresine ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammıalınmayacaktır.

Diğer taraftan, prim borçları ertelenmiş işveren ve sigortalılarımızın, erteleme süresinin bitiş tarihinin ilk taksit ödeme süresinden sonraki bir tarihe isabet ediyor olması halinde, erteleme süresinin sona erdiği tarihten önceki ödemelerinin son ödeme süresi ertelemenin bitiş tarihine çekilecektir.

Örnek26- 18/05/2014 tarihinde meydana gelen selfelaketi nedeniyle mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihtenitibaren üç ay içinde tahakkuk eden prim borçları 18/05/2015 tarihine kadarertelenmiş olan (A) Gerçek Kişisinin geçici 60ıncı madde kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğuvarsayıldığında,

-Başvuru sırasında peşin ödemeseçeneğini tercih etmiş olması halinde, peşin ödemeye esas tutarı en geç18/05/2015,

-Başvuru sırasında taksitle ödeme seçeneğini tercih etmişolması halinde, ödeme vadesi 18/05/2015 tarihinden önce sona eren 1 inci ve 2nci taksitleri en geç 18/05/2015

tarihine kadar ödemesigerekecektir.

Tabiiafet nedeniyle prim borçları ertelenen borçluların, erteleme süresi içindekiaylık taksitlerini erteleme süresinin sonuna kadarödememeleri halinde, bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit ihlali meydanagelmesi durumunda, erteleme süresi sonrasında kalan taksitlerini geçici 60 ıncımaddeye göre ödeme hakkını kaybedeceklerdir.

7.5- Adi Ortaklıkİşyerlerine İlişkin BorçlarınYeniden Yapılandırılması
6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 incimaddesinde

" Yönetim,sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça,bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.

Ortaklık, ortakların tümü veyabirkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerlerikatılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan herortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

Ortaklığagenel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerininyürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesindesakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biriyetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Bunagöre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamındansorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olanborçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemekamacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, BorçlarKanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturanortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama girenborcunun tamamı geçici 60 ıncı maddeye göre yeniden yapılandırılacaktır.

7.6-        İşyerinin devri veya intikalihalinde yapılacakişlemler ile üst düzey
yöneticilerin ve limited şirket ortaklarınınsorumlu oldukları borçlarve kat maliklerince
ayrı ayrı başvurudabulunulması halindedikkat edilecek hususlar

7.6.1-İşyerinindevri veya intikali halinde dikkat edilecek hususlar

5510sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalınınçalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse,eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğerferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken vemüteselsilen sorumlu tutulmaktadır.

Bunagöre, işyerinin devri veya intikali halinde, yeni işveren, eski işvereninborçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerinidevreden işverenin ise devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğudevam etmektedir.

Bu bağlamda,

-İşyerinidevir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, geçici 60 ıncı maddeyegöre başvuruda bulunmaları halinde, hem devir veya intikal tarihinden sonrakiborçlar, hem de devir veya intikal tarihinden önceki borçlar,

-İşyerinidevreden işverenlerin, geçici 60 ıncı maddeye görebaşvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki borçlar,

Yapılandırma kapsamına dahiledilecektir.

7.6.2- Üst düzey yöneticilerve şirket ortakları tarafındanyapılacakbaşvurular sırasındadikkat edilecek hususlar

Üst düzey yöneticiler ile şirketortakları;

-  5510sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigortaprimleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılanKanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediyeile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirketyönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ilebirlikte müştereken ve müteselsilen,

-  6183sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirkettentahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,

sorumlu tutulmuşlardır.

Bunedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin,tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahilolmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanunitemsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklıksıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için geçici 60 ıncımaddeye istinaden başvuruda bulunmaları halinde, ödeme planı yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar için çıkartılacaktır.

7.6.3- Kat maliklerince ayrı ayrı başvurudabulunulması halindeyapılacakişlemler

Apartman, site ve iş hanıyöneticiliklerinden kaynaklanan borçlar için kat malikleri kurulunca yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, ödeme planı katmalikleri kurulu adına çıkartılacaktır.

Dolayısıyla,kat maliklerinin bir veya birkaçının yalnızca kendi hisselerine isabet edenborçlarını geçici 60 ıncı maddeye yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, ayrı ayrı ödeme planı verilmeyip, katmalikleri kuruluna adına bir tane ödeme planı verilecektir.

7.6.4- Ortak hususlar

Gerek işyerini devir eden işverenlerin,gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevlikamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetimkurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ilekanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu olduklarıdönemlere ilişkin borçları için geçici 60 ıncı maddeyeistinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel ortamdayapılacaktır.

7.7-Altişverenlerin borçları

5510sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olanborçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren desorumlu tutulmuştur.

Dolayısıyla,alt işvereni bulunan işverenlerin, geçici 60 ıncı madde kapsamına girenborçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanısıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırmakapsamına dahil edilecektir.

Diğertaraftan, asıl işveren tarafından geçici 60 ıncı maddeye istinaden yapılacakbaşvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırmakapsamına dahil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dairalt işverenlerinden alınmış bir örneği Ek:12'de yer alan taahhütnamenin getirilmesiistenilecektir.

Buna karşın, asıl işverenin başvurusundanönce alt işverenin kendi borcu için geçici 60ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan altişverenin kapsama giren borcu geçici 60 ıncı maddeye istinaden peşin veyataksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asılişverenden alınmış bir örneği Ek:13'de yer alan taahhütnameningetirilmesi alt işverenden istenilecektir.

Halböyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenleringeçici 60 ıncı maddeye istinaden başvuruda bulunmaları ve asılişverenlerin, alt işverenlerden Ek:12' deyer alan taahhütnameyi; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden Ek:13'de yeralan taahhütnameyi alamamaları halinde,

- Asıl işverenlerin borçları, altişverenlerin borçları da dahil edilerek elektronikortamda,

-  Altişverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuelortamda yapılandırılacaktır.

Ancakbu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama girenborçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrertahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar alt işvereninkapsama girmeyen borcunun bulunması halinde alt işverenin borcuna, altişverenin kapsama girmeyen borcunun bulunmaması halinde asıl işverenin veya diğer alt işverenlerin kapsama girmeyen borçlarına, asılişverenin ve diğer alt işverenlerin kapsama girmeyen başkaca borcunun olmamasıhalinde ise alt işverene 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre iadeedilecektir.

7.8-Yasalsüresi dışındaverilmiş olması nedeniyleincelemeye sevk edilmiş aylıkprim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkukeden alacaklar

Bilindiğigibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin KurumaVerilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, "Yasalsüresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncümaddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevkedilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk edenprimlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikteödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmetbelgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak,hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır"' şeklindeaçıklama yapılmıştır.

Bu bağlamda, 2014/Nisan ve öncekiaylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen vedoğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin 10/9/2014 veya önceki bir tarihte Kurumaverilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusundabulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleriyapılarak, oluşan idari para cezaları 31/12/2014 tarihinden öncetebliğ edilmek kaydıyla, prim ve idari para cezası borçları yenidenyapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmetkısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.

Bunakarşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylıksüre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinindoğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, sözkonusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasındamuhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.

7.9-Primindirim ve teşvikleri ile devlet yardımı, teşvikve desteklerden yararlanılması

Bilindiği üzere, halen uygulamadaolan prim teşviklerinden ( 4857 sayılı Kanunun 30 uncumaddesinde öngörülen teşvik ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile geçici 7nci maddesinde öngörülen teşvik hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödemesüresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların6183 sayılı Kanun uyarınca veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmişveya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin debozma koşuluna uğramamış olması gerekmektedir.

Bu bağlamda, geçici 60 ıncı maddeuyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvurudabulunulan tarihten itibaren, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkacaborçların bulunmaması ve ilgili Kanunlarda öngörülendiğer şartları da sağlanmış olması kaydıyla, beş puanlık prim indirimi ile diğer teşvik ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır.

Örnek 27- (B)Anonim Şirketinin geçici 60 ıncı madde uyarınca 13/10/2014 tarihindeyeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 2014/Mayıs, Haziran, Temmuz veAğustos aylarına ilişkin prim ve idari para cezası borcunun da bulunmadığıvarsayıldığında, anılan işveren 2014/Eylül ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 05510 sayılı Kanun numarasını seçmek suretiylegönderebilecektir.

Diğer taraftan, bahse konu işveren, takipeden aylarda, kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari paracezası borcunun bulunmadığı, geçici 60 ıncı madde hükümlerindenyararlanma hakkını kaybetmediği ve çalıştırdığı kişileri sigortalı olarakbildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığına yönelik tespitinbulunmadığı sürece aylık prim ve hizmet belgelerini 05510 sayılı Kanunnumarasını seçmek suretiyle düzenleyebilecektir.

7.10-Devlet yardımı, teşvikve destekler kapsamındakiişveren hissesi sigorta prim teşvikinden yararlanmaması gerektiğihalde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacakişlemler

İşverenlere Verilen Devlet Yardımı,Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik KurumundanAlınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara DairTebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerdenyararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kurumaverilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendiadına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili vealt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasalödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezasıve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olmasıhalinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammıborçlarının toplamı, 16 yaşından büyükler için belirlenmiş aylık asgari ücretinbrüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084,85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322,46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerekKuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ilemuaccel olan borçlarının tamamının,yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içindeödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, 05084, 85084, 05615, 85615,55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılıkanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyleyasal ödeme süresi geçmiş borçlarının toplamı 16 yaşından büyükler içinbelirlenmiş brüt asgari ücretin üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçlarınbir aylık süre içinde ödenmesi hususunda bir tebligat yapılmışolmasına rağmen, söz konusu borçların tamamı tebliğ tarihinden itibaren biraylık süre içinde ödenmemiş ise, daha önce 05084, 85084, 05615, 85615, 55225,25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiş olan aylık prim vehizmet belgelerinin iptal edilerek, iptal edilen belgeler yerine Kanun numarasıseçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesiişverenlerden istenilecek, sözkonusu belgelerin işverenlercebir aylık süre içinde verilmemesi halinde bahse konu belgeler re'sendüzenlenmek suretiyle işleme alınacaktır.

Bubağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlere, daha önceyukarıda belirtilen nitelikte bir tebligat yapılmış olmasına rağmen,söz konusu işverenlerce muaccel borçlar bir aylık süre içinde ödenmemiş ise,yeniden yapılandırma işlemlerinden önce 05084, 85084, 05615, 85615, 55225,25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 sayılı kanun numaraları seçilmek suretiyle Kuruma gönderilmiş olan aylıkprim ve hizmet belgeleri iptal edilerek, kanun numarası seçilmeksizindüzenlenecek asıl veya

ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri yenidengirilecek ve oluşan yeni durum üzerinden kapsama giren borçlar yeniden yapılandırılacaktır.

7.11- İhalelere katılabilmek,devlet yardımı, teşvikve desteklerden yararlanabilmek, hak ediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıylayapılanbaşvurulara istinaden düzenlenecek yazılar

7.11.1-     İhalelere katılabilmekamacıyladüzenlenecek yazılar

Geçici60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik primborcu olup olmadığının sorgulanması sırasında;

-  Peşinödeme yolu tercih edilmiş ise ihale tarihi 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleriarasında olmak kaydıyla, geçici 60 ıncı madde kapsamınagirmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının Kamu İhale GenelTebliğinde belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,

-  Taksitleödeme yolu tercih edilmiş ise geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccelborçları ile yapılandırma kapsamına giren borçlarından ihaletarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiştaksitlerinin geç ödeme zammı ile birlikte toplamının Kamu İhale GenelTebliğinde belirtilen limitlerin altında olması ve yapılandırma hükümlerindenyararlanma hakkının devam ediyor olması kaydıyla,

kesinleşmiş sosyal güvenlik primborcunun bulunmadığı kabul edilecektir.

7.11.2-     Hak ediş ödemelerine ilişkindüzenlenecek yazılar

Bilindiğiüzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim veprime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.

Bubağlamda, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olanişverenlerin hak ediş ödemesine esas borçlarınınolup olmadığının sorgulanması sırasında;

-  Peşinödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasındageçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idaripara cezası borçlarının bulunmaması kaydıyla,

-  Taksitleödeme yolu tercih edilmiş ise vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiştaksit ile kapsama girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasıborçlarının bulunmaması kaydıyla,

hakediş ödemesine esas borcununbulunmadığı kabul edilecektir.

7.11.3-     Devlet yardımı, teşvikve desteklerden yararlanabilmek amacıyladüzenlenecek yazılar

5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesininaltıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmekiçin, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesindenönce, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasıborçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya dayapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenilmesi zorunludur.

Anılan Kanunhükmüne göre, devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce,işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üstdüzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğüişyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendisigortalılığından kaynaklanan (5510/4-1/b kapsamındaki) yasal ödeme süresigeçmiş prim borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.

İşverenlerin, Devlet yardımları ileteşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelindeyazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veyaborçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olmasıgerekmektedir.

Diğer taraftan, İşverenlere VerilenDevlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik KurumundanAlınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara DairTebliğde, işverenlere verilecek devlet yardımı, teşvik ve desteklerde, Türkiyegenelinde, yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 16 yaşından büyük işçileriçin belirlenen

aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının dikkate alınacağıöngörülmüştür.

Bunagöre, geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırma başvurusunda bulunmuş olanişverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmek amacıylayasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;

-  Peşinödeme yolu tercih edilmiş ise 01/10/2014 ila 02/02/2015 tarihleri arasındaolmak kaydıyla geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen yasal ödeme süresigeçmiş prim ve idari para cezası borçlarının toplamının 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarınınaltında olması kaydıyla,

-  Taksitleödeme yolu tercih edilmiş ise yapılandırma işleminin bozma koşuluna girmemişolması ve geçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen muaccel borçlar ile geçici 60 ıncı madde kapsamındaki borçlardan vadesi geçtiği haldeödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitleri (geç ödeme zammı dahil) toplamının 16yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarınınaltında olması kaydıyla,

yasalödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabuledilecektir.

Diğertaraftan, kapsama giren borçlarının geçici 60 ıncı maddeye göre yenidenyapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerdenyararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerinegetirmemeleri nedeniyle bu madde hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmelerihalinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikincifıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanunagöre tebliğ edilecektir.

Borçlarınbir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerdenusulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

7.11.4- Yapı kullanmaizin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıylayapılanbaşvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar

Geçici 60 ıncı madde kapsamına girenborçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olanihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaatişyeri işverenlerine, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyendiğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminatiadesi yazısı verilecektir.

Halböyle olmakla birlikte, geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihalekonusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek geçici60 ıncı madde kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacakmiktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanmasenetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarakverilmesi halinde, yeniden yapılandırılmış olan borçların ödenmesibeklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iadeyazısı verilebilecektir.

Geçici60 ıncı madde kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunan ve borçlarınakarşılık olarak yukarıda belirtilen belgeleri teminat olarak vererekilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerden, ödemeyükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle geçici 60 ıncı maddehükümlerinden yararlanma hakkının kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talepedilen taksit süresine göre ilave teminat alınacaktır. Bu durumda, teminatmektuplarının süresiz ve kesin olması gerekmektedir.

Bu şekilde yapılacak olan başvurularsırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve girmeyen borçasıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;

(Taksit süresi) X (Taksitlendirmebaşvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için

gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlaveteminat oranı)

(İlave teminat tutarı) = (Toplamborç tutarı) X (İlave teminat oranı) / (100)

(Alınacak toplam teminat) = (Toplamborç tutarı) + (İlave teminat tutarı) formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

7.12-      Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır vetaşınmazmallara konulan
hacizler ile alınanteminatlar

Geçici 60 ıncı maddenin onuncu fıkrasında " Bumaddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizler yapılanödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iadeedilir." hükmü yer almaktadır.

Bunagöre, geçici 60 ıncı madde kapsamına giren alacaklarla ilgiliyapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, kapsama giren alacaklarla ilgilitatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusuödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Bubağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemekamacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacakhacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiğişekilde işlem yapılacaktır.

7.13-Hakve alacak hacizlerinin kaldırılması

Kurumumuza olan borçlarından dolayıüçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık veya gelir, kira, mevduat,istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre hacizkonulmuş olan borçluların, söz konusu borçları içinyapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, üçüncü kişiler nezdindeki hak vealacaklar üzerine konulan hacizler;

-Peşin ödeme yolunun tercihedilmesi halinde, borcun tamamının ödenmesinin, -Taksitle ödeme yolunun tercihedilmesi halinde ise, ilk taksitin ödenmesinin, ardından kaldırılacaktır.

Halböyle olmakla birlikte, hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerinkaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılanparalar,

-10/9/2014 tarihine kadar yatırılmış ise, yapılandırma işlemlerinden önce cari usul veesaslara göre,

-11/9/2014      tarihi  ve   sonrasında   yatırılmış  ise,   yapılandırma işlemlerinintamamlanmasının ardından peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsupedilecektir.

Kanunun yürürlük tarihinden öncehaczedilip, bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın,yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise, söz konusu paralarvarsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, yoksa ilgililere iade edilecektir

7.14-Taşınır vetaşınmazmallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması

Geçici 60 ıncı madde kapsamına girenalacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbikedilmiş ise, hacze konu malın birden fazla olması veher birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrıtescile konu olması şartıyla, haczin devam edeceği malın değerinin en azyapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafındanyazılı talep edilmesi kaydıyla, daha önce konulmuş hacizleryapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılanödemeler nispetinde iade edilecektir.

Buna göre, taşınır ve taşınmazmallar üzerindeki hacizler;

-Yapılandırma başvuru sırasında peşinödeme yolunun tercih edilmesi halinde,yapılandırılan borcun tamamının ödenmesi ve hacze konu olup yapılandırmakapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması kaydıyla, tümüyle,

-Başvurusırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka birborcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla, yapılandırmaöncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikmezammı) hacizler baki kalmak kaydıyla, diğer taşınır ve taşınmazmallar üzerindeki hacizler kısım kısım,

Budurumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasınadikkat edilecektir.

Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkintaksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesihalinde, kalan borç miktarı tespit edilirken, kalan alacak aslı ile 5510 sayılıKanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammınıntoplamı dikkate alınacaktır.

Diğertaraftan, gerek yapılandırma kapsamına giren alacaklar için gerekse kapsamagirmeyen alacaklar için aynı mallar üzerine haciz tatbik edilmiş veya aynıteminatlar alınmış ise, yapılandırma kapsamına giren alacaklar için uygulanmışhacizlerin, yapılan ödemeler nispetinde kısım kısımkaldırılabilmesi için, yapılandırma kapsamına girmeyen borçların ödenmesi veya6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesigerekmektedir.

Yapılandırma talebinde bulunanborçluların, kapsamına giren borçları yapılandırıldığında,yapılandırılan bu borçlar için haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.

Yapılandırma talebine istinadenhaciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;

-Yapılandırma öncesi trafik tescilkayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten menedilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalamaşerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olunması,

-Yapılandırma öncesi haczedilmiş vetrafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindekiyakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş veyediemin ücretinin ödenmiş olunması

gerekmektedir.

Öte yandan, yapılandırma talebindebulunmayan borçlular ile yapılandırma talebinde bulunulmuş olmakla beraber yapılandırma kapsamı dışındaki borçlu bulunanlar hakkında 6183sayılı Kanunun sağladığı tüm cebri icra işlemleri uygulanacaktır.

Dahaönce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ve söz konusu borçyapılandırılmış ise hacizli mallar teminat yerinegeçeceğinden, borçlunun talebi halinde, değişiklik tarihine kadar olanyapılandırma taksitleri ile cari ay primlerinin ödenmiş ve yapılandırılmış borçharicinde başkaca borcun bulunmaması şartıyla, üzerinde haczin kaldırılmasıistenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve kalan borçmiktarını karşılayacak tutarda (asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı)veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkünbulunmaktadır. Teminat değişikliğinde, cari ay veya başkaca bir borcunun bulunması halinde bu borcun 6183 sayılı Kanunun 48 incimaddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi gerekmektedir.

Borçlununteminat değişikliğine ilişkin taleplerinin, alacaklı ünitece değerlendirilmesigerekmektedir.

7.15- 6183 sayılı Kanungereğince takip edilen alacaklara ilişkin takip masrafları

Yapılandırma kapsamına giren dönemleriçin ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun uyarınca takibe geçilmiş olmasıhalinde, bu alacaklar için 6183 sayılı Kanun gereğince yapılan takip masraflarıpeşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde iseyapılacak ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.

Ödemeplanı oluşturulduktan sonra masraf girişi yapılamayacağından yapılandırmaişlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarısisteme girilecektir.

7.16-  İlözel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların vebunlara ait tüzel kişilerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacakkesintiler

Bilindiği üzere, 5779 sayılı İl Özelİdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden PayVerilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre, il özelidareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlara aittüzel kişilerin Kurumumuza olan borçları, ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya İller Bankasına bildirilmek suretiyle, anılan Bakanlık veya İller bankası tarafından her ay genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı

toplamıüzerinden ayrılan tutardan kesilmek suretiyle Kurumumuzagönderilmektedir.

Bubağlamda, il özel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşlarınve bunlara ait tüzel kişilerin borçlarının yapılandırılması amacıyla başvurudabulunmaları halinde,

-   5216 sayılı Büyükşehir BelediyesiKanununun geçici 3 üncü, 5393 sayılı BelediyeKanununun geçici 5 inci maddeleri kapsamında uzlaşma sağlanmış alacaklar ilegeçici 60 ıncı madde kapsamına girmeyen alacaklar, genel bütçe vergigelirlerinden ayrılan tutardan kesilmek suretiyle,

-   Yapılandırılanalacaklara ilişkin peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlar ise kendileritarafından,

ödenecektir.

İlözel idareleri ve belediyeler ile bu idarelere bağlı kuruluşların ve bunlaraait tüzel kişilerin, kapsama giren borçlarını yapılandırılması amacıyla başvuruda bulunmaları halinde;

1) Yalnızca yeniden yapılandırmakapsamına giren borçlarının bulunması halinde, ilk
taksitin ödenmiş olması kaydıyla, ilgisine göre Maliye BakanlığıMuhasebat Genel
Müdürlüğünden veya İller Bankası Genel Müdürlüğünden her hangi bir kesinti yapılmaması,

2)    Yapılandırma kapsamına girmeyenborçlarının da bulunması halinde, ilk taksitin
ödenmiş olması kaydıyla, yapılandırma kapsamına giren alacaklardandolayı kesinti
yapılmaması, ancak yapılandırma kapsamına girmeyen alacaklara ilişkin kesintilerin
yapılması amacıyla borçlarının ilgili Kurumlara bildirilmesi,

3)  Kapsama giren borçlarınyapılandırılmasının ardından, cari aylara ilişkin primlerin
ödenmemesi halinde, bu dönemlere ilişkin alacakların genel bütçe vergigelirlerinden
kesilmesi amacıyla iki ayda bir ilgili Kurumlara bildirilmesi,

4)    Yapılandırma kapsamına girmeyenborçlar dolayısıyla yapılan kesintilerin,
yapılandırma kapsamına girmeyen aylara ilişkin borçlarına mahsupedilmesi,

gerekmektedir.

7.17- Kapsama giren alacaklar dolayısıyladava açılmaması, ılmış iseferagat edilmesi

Geçici60 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında, "Bumadde hükümlerinden yararlanmak isteyenborçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları,açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarınabaşvurmamaları şarttır"' hükmüyer almaktadır.

Bunagöre kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış borçluların yenidenyapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitlerhalinde ödeyebilmeleri için davalardan feragat ettiklerine dairmahkemeye hitaben yazılarak ilgili mahkemeye verilen havaleli dilekçeyi birörneği Ek: 14'deyer alan matbu form ile başvuruda bulundukları birime vermeleri gerekmektedir.

Yeniden yapılandırma başvurusundabulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, davakonusu hangi alacak türü ile ilgili ise, o alacak türü ile ilgili borçlaryeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca davakonusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.

Ancak, yapılandırma başvurusunda bulunmuşolan borçluların, aynı alacak türünden dava konusu edilmiş borçlarının yanısıra dava konusu edilmemiş borçlarının da bulunması ve ilgililerce davadanferagat edilmemesi halinde, yapılandırma kapsamına, aynı alacak türündekidava konusu olan borçlar dışındaki kapsama giren ve dava konusu edilmemiş olandiğer borçlar dahil edilecektir.

Yine,yeniden yapılandırma başvurularını gerek e-Sigorta kanalıyla gerekse kağıtortamında yapan borçluların davadan vazgeçtiklerine dairtaahhütnameleri Kuruma kağıt ortamında vermeleri gerektiğinden, söz konusutaahhütnamelerin Kuruma verilmemesi halinde, davadan vazgeçilmediği kabuledilecektir.

Diğer taraftan, mahkeme kararlarında, yargılama giderleri ile vekalet ücretine de hükmedilmekte ve bu alacaklarımız da mahkemenin karar tarihinden itibaren yasal faizi ile birliktetahsil edilmektedir. Ancak mahkeme masrafları ile vekaletücretleri Kanunun geçici 60 ıncı maddesi kapsamında yer almadığından, bahsekonu masraf ve vekalet ücreti yeniden yapılandırma kapsamına dahiledilmeyecektir. Bu nedenle mahkeme kararının Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtenönce veya sonra verilmiş olmasına bakılmaksızın kararlaraistinaden mahkemelerce hükmedilen yargılama giderleri ile vekalet ücretlerigenel usul ve esaslara göre ayrıca tahsil edilecektir.

Öte yandan, kapsama giren borçlarlailgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen, gerekyeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde, gerekse yenidenyapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren borçlardolayısıyla dava açılması halinde, yeniden yapılandırmahükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır. Bu bakımdan, yenidenyapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlardolayısıyla dava açılması halinde, bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler6183 sayılı Kanunun 47 inci maddesi gereğince mahsupedilerek daha önce hazırlanmış olan ödeme planı iptal edilecektir.

Yenidenyapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhineaçılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kurumaverilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlaryeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir.

Kapsamagiren borçların yapılandırılması amacıyla başvurudabulunmuş olan borçlularca, Kuruma yapılmış olan bir itirazın bulunması halindeise, yeniden yapılandırma işlemleri, itirazların Komisyoncadeğerlendirilmesinin ardından yapılacaktır.

7.18-Redve iadesi yapılmayacakalacaklar

Geçici60 ıncı maddenin on beşinci fıkrasında, " Bumadde kapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yayımlandığı tarihtenönce tahsil edilmiş olan tutarların bu madde hükümlerine dayanılarak red veiadesi yapılmaz'' hükmü yer almaktadır.

Buna göre, kapsama giren alacaklar için, geçici 60 ıncı maddenin yayımlandığı tarihten öncetahsil edilmiş tutarların bu madde hükümlerine göre ilgililere iade edilmesimümkün bulunmamaktadır.

7.19-Terkinedilecek idari para cezaları

6552 sayılı Kanunun 61 inci maddesiile 5510 sayılı Kanuna geçici 57 inci madde ilave edilmiş olup, sözkonusugeçici madde uyarınca yasal verilme süresi;

a)  11/12/2014 tarihinden önce sonaermiş/erecek olan;

-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındakisigortalılara ilişkin sigortalı işe giriş veişten ayrılış bildirgelerinin,

- Ticaret sicil memurluklarıncaverilmesi gereken işyeri bildirgelerinin,

-  Kamuve özel hukuk tüzel kişilerince verilen yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veyaruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi vebelgelerin

11/12/2014 tarihine kadar,

b)  11/3/2015 tarihinden önce sonaermiş/erecek olan Türkiye İş Kurumunca düzenlenen meslek edindirme, geliştirmeve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlere ilişkin sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgeleri ile aylık prim ve hizmet belgelerinin

11/3/2015 tarihine kadar,

Kuruma verilmesi halinde bahse konubildirimler süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Öteyandan anılan geçici maddede bahse konu yükümlülükler için daha önce uygulanan idari para cezalarının kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızınterkin edileceği, ancak tahsil edilmiş tutarların red, iadeveya mahsubunun da yapılmayacağı öngörülmüştür.

Dolayısıylayukarıda belirtilen fiiller nedeniyle bu kanunun yayımlandığı tarih ve öncesinde uygulanan cezalardan tahsil edilmiş olanları hariç,kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın, ayrıca komisyon kararıalınmasına da gerek olmaksızın bu kanunun tarih ve sayısısisteme girilmek suretiyle sözkonusu cezalar terkin edilecektir.

7.20-Borçlarınkredi kartı/bankakartı ileödenmesi

Geçici60 ncı maddeye göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıylaödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi demümkün bulunmaktadır.

Buamaçla, sgk.gov tr adresinden, "E-SGK""Kart ile ödeme" seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıylaödeme yapılabilecektir.

Öteyandan, banka kartı ile yapılan ödemelerde herhangi birkomisyon alınmamasına rağmen, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ilgili bankatarafından komisyon alınması sözkonusu olabilmektedir.

7.21-Başvuruve ilk taksit ödeme süresinin uzatılması

Geçici60 ıncı maddenin on yedinci fıkrası ile Bakanlar Kuruluna, bumaddede öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini;

-5510 sayılı Kanunun 60 ıncımaddesinin (g) bendi kapsamındaki borçlular yönünden altı aya kadar,

-Diğer borçlular yönünden bir ayakadar

uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Bubağlamda, Bakanlar Kurulunca başvuru süresinin ve ilk taksit ödeme süresininuzatılması halinde, borçlular ve sosyal güvenlik il müdürlüklerimizce/sosyalgüvenlik merkezlerimizce dikkat edilecek hususlar ayrıca açıklanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini ricaederim.

Ekler:

Ek 1-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 2-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındakisigortalıların prim borçlarının yapılandırılması ile 5510 sayılı Kanunun geçici 17. maddesi kapsamında durdurulan sigortalılık sürelerinin ihyasınadair başvuru formu

Ek 3-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamındasigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile primborçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 4-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c ) bendi kapsamındasigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmetsüresi kesenek-karşılık ve prim borçlarının yapılandırılmasınadair başvuru formu

Ek 5-5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındasigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 6- 5510sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendikapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 7-5510 sayılı Kanunun 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık alanların 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinegöre sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuruformu

Ek 8-5510 sayılı Kanunun 4/1-c kapsamındaaylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinegöre yapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek 9-5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncımaddesi kapsamında borçların yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 10- 5510sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamındaki sigortalıların genel sağlık sigortası prim borçlarınınyapılandırılmasına dair başvuru formu

Ek11- 5335 sayılı kanun kapsamında aylıklarıyersiz ödenenlerin 5510 sayılı Kanunun geçici 60 ıncı maddesine göre borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu

Ek 12- Asılişverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvurudabulunulmayacağına dair alt işverenden alınacak taahhütname

Ek13- Alt işverence yapılan başvuruya istinadenasıl işveren olarak başvuruda bulunulmayacağınadair asıl işverenden alınacak taahhütname

Ek 14- Davadanvazgeçildiğine dair dilekçe

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET