gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK PRİM YAPILANMA İLK TAKSİT BORCUNA 6 AY UZATMA

Bakanlar Kurulu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan Bazı Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin 2015/7470 sayılı Kararı

31 Mart 2015 Salı 01:10

Genel Sağlık Sigortası kapsamında borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırması için verilen süre 6 ay uzatıldı. Daha önce yapılandırma için son gün 31 Mart 2015 olarak açıklanmıştı ve bu süre uzadı.

5.5 milyon kişiyi ilgilendiren GSS prim borcu affı için geri sayım başladı. Bu ayın sonuna kadar başvuru yapanların 2012'den bugüne kadar olan GSS borçları affedilecek.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında borçlu vatandaşların borçlarını yapılandırması için verilen süre uzatıldı. 18 yaşını dolduran ve aktif olarak sigortalı olmayan her Türk vatandaşının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları(SYDV) aracılığı ile yaptırmaları gereken gelir testi için son gün 31 Mart Salı olarak belirlenmişti. Bu süre 6 ay uzatıldı. Yapılacak gelir testi sonucunda borçlar azalacak veya silinecek. Bu süre zarfında gelir testi yaptırmayanların borçları ise en yüksek prim borcu üzerinden hesaplanacak.


23/3/2015 TARİHLİ VE 2015/7470 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri
MADDE 1 – (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.
(2) Aynı Kanunun geçici 60 ıncı maddesinde yer alan başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süresi, anılan maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen borçlular yönünden maddede belirtilen sürelerin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür


Torba Kanun olarak bilinen (6552 sayılı) Kanunla yapılandüzenlemeler ile 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g)bendi kapsamında zorunlu Genel Sağlık Sigortalısı olarak tescil edildiği haldegelir testine hiç başvurmayan vatandaşlarımızın, 31 Mart 2015 tarihine kadargelir testine başvurmaları durumunda Genel Sağlık Sigortası borçlarınınyapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibarengüncelleneceği hüküm altına alınmıştır.Yine aynı Kanunla, zorunlu Genel Sağlık Sigortası prim borcu olanvatandaşlarımıza 30 Nisan 2015 tarihine kadar Kurumumuza başvurmalarıdurumunda borçlarını peşin ya da 18 eşit taksite kadar yapılandırma imkanıverilmiş, ayrıca borç asıllarının yapılandırılarak 01 Haziran 2015 tarihine kadarpeşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ialacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği hükmü getirilmiştir.Diğer taraftan söz konusu Kanunla, Bakanlar Kuruluna bu süreleri 6 ayakadar uzatma yetkisi verilmiş olup, 31 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazetedeyayımlanan 2015/7470 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Kanundabelirtilen süreler 6 ay uzatılmıştır.Buna göre; 

1- Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiği halde gelir testine hiçbaşvurmayan vatandaşlarımız için gelir testine son başvuru süresi 30Eylül 2015’e kadar, 

2- Genel sağlık sigortası prim borcu olan vatandaşlarımızın prim borcunuyapılandırmaları için Kurumumuza son başvuru süresi 02 Kasım 2015’ekadar, 

3- Borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın ilk taksit ve peşin ödemesüresi 30 Kasım 2015’e kadar, uzatılmıştır.Ayrıca vatandaşlarımız zorunlu Genel Genel Sağlık Sigortasına ilişkintescil ve borç durumlarını https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ vehttps://www.turkiye.gov.tr/ adreslerinden görüntüleyebileceklerdir. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET