gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete'de yapıldı.

01 Kasım 2014 Cumartesi 01:30
SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

1 Kasım 2014  tarihli Resmî Gazete'de SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK yapıldı. Değişiklik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 1 – 12/12/2013 tarihli ve 28849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile üç ayı geçen hastalık veya refakat izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlediği tez danışmanını ve Kurumun görev alanı ile ilgili hazırladığı bir tez önerisini birim amirlerinin uygun görüşüyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirirler. Tez konuları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere görev yaptığı birimlere gönderilir. Tez konusunun süresi içinde bildirilmemesi halinde onay mercii tarafından re’sen tez konusu belirlenir.”

“(4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve konusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay içerisinde, tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Uzmanlık tezi, Kurumdan aylıksız izinli ayrılmalar ile doğum izni, üç ayı geçen hastalık veya refakat izni hariç olmak üzere, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesindeki  “katılır”  ibaresi “katılabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “kurumlarında”  ibaresi “Kurumda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut uzman ve uzman yardımcıları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun geçici 39 uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 2/11/2011 tarihinde, Kurumda görev yapmakta olan uzman yardımcılarının tezleri, yeterlik sınavları ve uzmanlığa atanmaları, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET