gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ESASLARINDA DANIŞTAY VE BASIN ENFORMASYON İÇİN DEĞİŞİKLİK

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarˮın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 12/8/2011 tarihli ve 10524 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/9/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

05 Ekim 2011 Çarşamba 00:08
Sözleşmeli Personel Esaslarında Danıştay ve Basın Enformasyon İçin Değişiklik

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN
ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR ESASLAR
MADDE 1 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin 8 inci fıkrasında yer alan "maddesindeki" ibaresi "maddesindeki, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 Aynı Esaslara ekli (4) sayılı Cetvelin, "A-SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL"ine,
AVUKAT
Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir:
BASIN-ENFORMASYON
PERSONELİ
Tanıtma, basın, enformasyon, kamu diplomasisi ve tercüme alanlarında çalıştırılmak üzere en az lisans eğitimi almış olmak; en az (B) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak; KPDS denkliği bulunmayan ya da KPDS'de yer almayan diller için Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.
MADDE 3 Aynı Esasların ek 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman ve sayısı 30'u geçmemek üzere Basın-Enformasyon Personeli yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın Genel Müdürlükçe yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılabilir."
MADDE 4 Aynı Esasların geçici 10 uncu maddesinde yer alan "toplam sayısı 20'yi" ibaresi "toplam sayısı 60'ı" şeklinde değiştirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 5 Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET