gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİ İŞE ALINMA VE DAĞILIMINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ile Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge'de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yayınlandı.

15 Mayıs 2015 Cuma 20:08
SÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİ İŞE ALINMA VE DAĞILIMINDA DEĞİŞİKLİK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ TEŞKİLATI GÖREV VE ÇALIŞMA USULVE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İLE KAMU HASTANE BİRLİKLERİNDE ÇALIŞTIRILACAKSÖZLEŞMELİ UZMAN VE BÜRO GÖREVLİLERİNİN İŞE ALINMA VE BİRLİKLERE DAĞILIMINAİLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

 

 

MADDE 1- 19/03/2012 tarihli ve (1) sayılı Bakan Onayı ileyürürlüğe konulan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Görev veÇalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönergenin 8 inci maddesinin birincifıkrasının (a) bendi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Sağlık TesisleriDaire Başkanlığı:

1)   Birliklerin kurulması, faaliyet bölgelerininbelirlenmesi işlemlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

2)   Birliklerin genel politika, hedef ve stratejilerdoğrultusunda yönetilmesini ve işletilmesini sağlamak.

3)    Hastanelerin açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması,nakledilmesi,
kapatılması, isim değişikliği ve benzeri işlemleri yürütmek.

4)  Hastanelerin hizmet rollerinin ve yatak sayılarınınbelirlenmesi ile ilgili işlemleri yürütmek.

5)  Birliklerin ve hastanelerin grubunu tayin etmek vegrup değişikliği işlemlerini yürütmek.

6)  Hastanelerin personel, tıbbi cihaz ve donanımihtiyaçlarının tespiti, temini ve tahsisi konusundaki çalışmalara destekvermek.

7)  Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesineyönelik düzenlemeler yapmak, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlamak.

8)  Ağız ve diş sağlığı hizmet birimleri için standartoluşturmak ve bu birimlerin standartlara uygun olarak kurulmasını veişletilmesini sağlamak.

9)  Ağız ve diş sağlığı hizmet birimlerinin açılması,birleştirilmesi, ayrılması, faaliyete geçme sürecinin takibi, nakli,kapatılması, isim değişikliği, kapasite artırımı /azaltılmasına yöneliktaleplerin ve projelerin değerlendirmesi ve benzeri işlemleri yürütmek, bubirimlerde çalışan personele yönelik düzenlemeler yapmak.

 

10)  Ağız diş sağlığı hizmeti ileilgili birimlerin çalışmalarını izlemek, incelemek, değerlendirmek, hizmetkalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

11)  Merkezi Hastane RandevuSistemi (MHRS) ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

12)  Özellikli planlama gerektirenhizmet birimleri dışındaki diğer birimleri kurmak, tescil iş ve işlemleriniyürütmek.

13)  Kurum başkan yardımcısıtarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 2- Aynı Yönergenin 8 incimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"c) Özellikli SağlıkHizmetleri ve Proje Daire Başkanlığı:

1)   Sağlık tesisleri bünyesindeki yoğun bakım, perinatalbakım, prematüre retinopati tanı ve tedavisi, replantasyon, onkoloji, yanık,kardiyovasküler cerrahi, organ, doku ve hücre nakli gibi özellikli planlamagerektiren hizmet birimlerini kurmak, tescil iş ve işlemlerini yürütmek veişletilmesini sağlamak.

2)   Sağlık tesisleri bünyesindeki özellikli hizmetbirimlerinin personel temini
konusundaki çalışmalara destek vermek.                                                               

3)   Özellikli hizmet birimlerinin iyileştirilmesineyönelik düzenlemeler ve eğitîrnler yapmak.


4)  Dünya Bankası, Avrupa Birliğive diğer dış kaynaklı projeleri Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğükoordinasyonunda yürütmek, ilgili birimlere destek ve danışmanlık hizmetinivermek.

5)  Uluslararası kuruluşlartarafından yürütülen projelere ve faaliyetlere katılımı sağlamak, iş birliğiyapmak ve projelerin yürütülmesiyle ilgili teknik destek vermek.

6)  Yeni projeler geliştirmekamacıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmak.

7)  Projelerin izlenmesi,değerlendirilmesi ve raporlarının hazırlanmasını takip etmek, gerekli desteğisağlamak.

8)  Projelerle ilgili ulusal veuluslararası toplantı, konferans ve eğitim programlan düzenlemek.

9)  Kurum başkan yardımcısıtarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 3- Aynı Yönergenin 8 incimaddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"ç) Sağlık TesisleriYatırım Planlama ve Takip Daire Başkanlığı:

1)  Sağlık yatırımlarının tıbbî cihaz hariç ihtiyaçprogramlarının hazırlanmasını ve açılışa kadar olan sürecini takîp etmek,değerlendirmek, eksiklikleri ilgili birimlere raporlamak.

2)  Yatırımların tıbbi cihaz hariç, donanım, ödenek vetedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini takîp etmek,

3)  Yatırımların hizmete açılış aşamasında gerekliorganizasyon ve koordinasyonu sağlamak.

4)  Kuruma tahsisli ve halen kullanımdaki arsa ve binalarınenvanterini tutmak.

5)  Kamu özel ortaklığı modeli ile finanse edilen sağlıkyatırımlarına ilişkin süreçleri takîp etmek, bu yatırımların hizmete açılmasıve sonrasındaki iş ve işlemleri yürütmek.

6)  Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzerigörevleri yapmak."

 

MADDE 4- Aynı Yönergenin 8 incimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"e) Tıbbî Cihaz ve TıbbîHizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığı:

1)  Sağlık yatırımlarının tıbbî cihaz ihtiyaçprogramlarının hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak.

2)  Sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbî cihaz ilebağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılmasısürecini izlemek.

3)  Tıbbî cihaz ve sarf malzemesi gibi ürünlerin alımı ilesağlık tesislerince yürütülen görüntüleme, laboratuvar, kit karşılığı cihaztemini, sterilizasyon hizmet alımı, fizik tedavi hizmet alımı, TPN hizmet alımıgibi tıbbî cihaz hizmet alımı ve tıbbî hizmet alımlarına ilişkin planlamalarıyapmak, gerekli izinleri vermek ve bu alımlar ile ilgili teknik ve hukukîdüzenlemeleri yapmak.

4)  Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzerigörevleri yapmak.

 

MADDE 5- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının(f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 6- Aynı Yönergenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının(g) bendinin başlığı
"Uluslararası İlişkiler ve Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı"olarak değiştirilmiş, bente
aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut (3) numaralı alt bent (4)numaralı alt bent
olarak teselsül ettirilmiştir.                                                                             

"3) Yurtdışı sağlık birimlerinin işletilmesidahil Bakanlık Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Kurum nezdinde
koordinasyonunu sağlamak."                                                              


MADDE 7- Aynı Yönergenin 9 uncu maddesinin birincifıkrasının (a) bendine aşağıdaki (10) numaralı alt bent eklenmiş, mevcut (10)numaralı alt bent (11) numaralı alt bent olarak teselsül ettirilmiştir.

"10)Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek."

 

MADDE 8- Aynı Yönergenin 9 uncumaddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin başlığı "Tedarik YöntemleriDüzenleme Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, (1) numaralı alt bendiaşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Tıbbîhizmet alımları hariç diğer hizmet alımlarına ilişkin düzenlemeleryapmak."

 

MADDE 9- Aynı Yönergenin 10 uncumaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

"d) Klinik Tanı veMaliyet Yönetimi Daire Başkanlığı:

1)   Teşhis ilişkili gruplama veri analizlerini yapmak,uygulama geliştirme ve güncelleme süreçlerini yürütmek.

2)   Kurumumuz bünyesinde Klinik kodlamacı ve TİG sahagözlemcisi eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve koordine edilmesiişlemlerini yürütmek.

3)  Klinik kodlama değerlendirmelerini, saha gözlemlerinive veri doğrulama çalışmalarını yürütmek,

4)  Teşhis ilişkili gruplar temelinde klinik maliyetçalışmalarını yürütmek ve bağıl değerleri güncellemek.

5)  Kurumumuza bağlı sağlık tesisleri için belirlenenglobal bütçenin TİG'e dayalı dağıtımını sağlamak.

6)  Sağlık Hizmetlerinin ulusal ve uluslararasıkarşılaştırılmasını sağlamak.

7)  Kurumun hizmet planlama, klinik istatistik veepidemiyolojik çalışmaları ile verimlilik değerlendirmelerine katkı sağlamak

8)  TİG ile ilgili eğitim, çalıştay, kongre ve benzerietkinlikleri düzenlemek ve koordine etmek.

9)  Teşhis ilişkili gruplama iş ve işlemlerinde SağlıkBakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile koordinasyonu sağlanmak.

10)  Kurum başkan yardımcısıtarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 10- Aynı Yönergenin 11 incimaddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başlığı "Sağlık Personeli AtamaDaire Başkanlığı" olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 11- Aynı Yönergenin 12 ncimaddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı:

1)   Kurumumuza bağlı birimlere yönelik, yürütüleceksertifikalı eğitimler ile hizmet içi eğitimlere ilişkin her türlü iş veişlemleri yürütmek ve ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak,

2)   Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekpersonel ile Kuruma yeni başlayan personelin uyum eğitimlerine ilişkin iş veişlemleri yürütmek,

3)   Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik ve normkadro planlamaları ile eğitim-idari görevlisi ve başasistanların görevlendirmeve atanmalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve işlemleri yürütmek, .^şs^-..

4)   Hizmet alanı ile ilgili konularda her türlü sınav vedeğerlendirme".işlemlerini • yürütmek,


5)  Sağlıkbirimleri bünyesinde sağlık alanında yürütülecek olan Ar-Ge faaliyetleri ile
tahsis edilen kaynak kullanımı takibini yapmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen
etkinliklere katılmak,

6)      Klinik araştırmalara ilişkin yürütülecek faaliyetleriidari ve mali yönden değerlendirmek ve takip etmek,

7)  Hizmet sunumu vegeliştirilmesine yönelik projeler ile ilgili işlemleri yürütmek

8)  Kurum başkan yardımcısıtarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

 

MADDE 12- 14/02/2013 tarihli ve (1279) sayılı Bakan Onayı ileyürürlüğe konulan Kamu Hastane Birliklerinde Çalıştırılacak Sözleşmeli Uzman veBüro Görevlilerinin İşe Alınma ve Birliklere Dağılımına İlişkin Usul ve EsaslarHakkında Yönergenin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"Yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlegörevlendirilecek sözleşmeli uzman ve büro görevlilerine ödenecek yol giderlerive gündelikler hakkında aylıksız izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge vedereceleri esas alınarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunuhükümleri uygulanır."

 

MADDE 13- Aynı Yönergenin 14 üncümaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"1) 217 sayılı KanunHükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde sayılan kurumlarda Sosyal GüvenlikKurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadarolanlara yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izinverilir. Yıllık izinler ait olduğu sözleşme yılı içerisinde ve iş şartlarınagöre kurumun belirleyeceği zamanda kullandırılır. Sözleşme yılı içerisindekullanılmayan izinler, ertesi yıla devredilemez.

2)  Hastalık izinleri ile ilgili olarak Devlet MemurlarınaVerilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul veEsaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

3)  İlgilinin isteği üzerine eşinin doğum yapması halindeon gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin,çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde her olay için yedi gün süreyle ücretlimazeret izni verilir.

4)  İlgilinin doğum yapması halinde doğumdan önce sekiz,doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretlidoğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izinsüresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz haftaöncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyenleristekleri halinde doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Budurumda doğum öncesi çalıştığı süreler doğum sonrası izin süresine eklenir.Doğum izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen geçici iş göremezliködeneği ilgilinin ücretinden düşülür. Doğum sonrası ilgilinin çocuğunuemzirmesi için analık süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde 3saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangisaatlerde ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda ilgilinin tercihi esastır.

5)  İlgiliye yukarıdaki belirtilen haller dışında bir sözleşmeyılı içinde toplam veya parça parça kullanılmak üzere 10 güne kadar ücretsizmazeret izni verilebilir."

 

MADDE 14- (1) Bu Yönerge Bakan Onayını müteakip, 12 ve 13 üncümaddeleri 01/01/2015 tarihinden geçerli olmak üzere 20/05/2015 tarihindeyürürlüğe girer.

 

MADDE 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET