gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUBAY VE ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

17 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete ile Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde değişilik yapıldı.

17 Ekim 2014 Cuma 04:37
SUBAY VE ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI


17 Ekim 2014 tarihli Resmî Gazete ile Subay ve Astsubay Sicil Yönetmeliklerinde değişilik yapıldı. Değişikliklere ilişkin ayrıntılar aşağıdadır.SUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK


YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay Sicil Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE
Nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin kademe ilerlemeleri 
Madde 74- Çeşitli sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin yeni nasıp tarihlerine göre, Kanunun EK-VI Sayılı Cetvelindeki kademe intibakları, ilerleyebileceği bir kademe bulunmak şartıyla nasıp düzeltilmesi ile ilgili kararname metninde yazılı tarihten; kararname metninde tarih yoksa, onay tarihinden geçerli olarak yapılır. İlgili komutanlıklar veya kurum amirlikleri, nasıp düzeltme emirlerinin suretini maaş bordrosuna eklerler.
Bu şekilde kademe ilerlemesi yapanlar, şartları taşıyorlarsa, müteakip 30 Ağustos tarihinde yeniden kademe ilerlemesi yapabilirler.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “teklifi üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mensubu oldukları kuvvet komutanlıklarında, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında ve” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE

Astsubaylıktan subay olmanın esas ve  şartları ile subay olmaya engel hâller

Madde 105- (Değişik:RG-25/5/2007-26532)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önüne alınarak her sene tespit edilecek kontenjan nispetinde emsali arasında temayüz etmiş en az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren astsubaylar; bağlı olduğu kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine kendi sınıflarında veya askerî hâkim sınıfı hariç olmak üzere öğrenimlerinin ilgilendirdiği ihtiyaç duyulan sınıflarda aşağıdaki şartlarda teğmen nasbedilirler:
a) Subaylık için sınava müracaat tarihinde en az üstçavuş rütbesinde ve astsubay olarak altıncı hizmet yılını tamamlamış, dokuzuncu hizmet yılını bitirmemiş olmak.
b) (Değişik:RG-12/11/2008-27052) Subaylık için sınava müracaat tarihinde sicil notu ortalaması sicil tam notunun yüzde doksan ve daha yukarısı olmak.
c) Askerî disiplin, tutum ve davranışları, görevindeki başarısı, meslekî bilgi ve yetenekleri ile genel kültürü bakımından subaylığa lâyık bulunduğu sıralı sicil üstleri tarafından onanmış olmak.
ç) Yapılacak seçme sınavlarında ve subaylık nosyonu kazandırma eğitiminde başarılı olmak.
Yapılacak seçme sınavlarında başarı gösterenlerin sıralaması, personelin sınav notu ile almış olduğu madalya, ödül, takdir, taltif ve cezalar da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikle belirtilen esaslara göre yapılır.
Bu personelden; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
Bu personel, astsubay iken bulundukları rütbe karşılığı derece ve kademelerine bir kademe ilâve edilerek subay nasbedilir. Nasbedildikleri teğmen rütbesinin aylığından fazla derece ve kademe aylığı alanlar, daha önce emsal oldukları astsubayların derece, kademe ve yükselecekleri yeni derece ve kademe aylıklarına göre aylık almaya devam ederler. Ancak, yükselecekleri subaylık rütbe ve rütbe kıdemliliğindeki aylık derece ve kademeleri, emsali astsubayların aylık derece ve kademelerine eşit hâle gelince, emsali subaylar hakkındaki aylık derece ve kademelerine tâbi tutulurlar.
Astsubaylıktan subay olan personele rütbe, rütbe normal bekleme süreleri, yaş hadleri de dahil diğer hususlar için muvazzaf subaylar hakkındaki hükümler uygulanır. Astsubaylıktan subaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup, Genelkurmay Başkanlığınca geçerli mazeret olarak değerlendirilen harekât görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan astsubayların hakları, sınava giremedikleri süre kadar uzatılır.
Astsubaylıktan subay olmaya engel haller aşağıda belirtilmiş olup, bu fıkrada belirtilenler; cezaları ertelenmiş, para cezasına çevrilmiş, genel veya özel af kanunları kapsamına girmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkarılmış olsalar da subay olamazlar:
a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurmak, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayrî tabiî mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma suçlarından birisinden mahkûm olmak.
b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat suçları ile 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmak.
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçların dışındaki suçlardan askerî ve adlî mahkemeler, disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün ve daha fazla hapis veya oda hapsi cezası ile mahkûm olmak veya cezalandırılmak.
Açığa alınmayı gerektiren veya altıncı fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılan suçlardan gözetim altına alınanlar ya da tutuklananlar yahut haklarında kamu davası açılanlar, bu durumlarının devamı süresince sınava alınmazlar. Bunlar hakkında soruşturma emri verilmemesi veya hazırlık soruşturması sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi veya yargılama neticesine göre beraat etmeleri halinde, diğer şartları da haiz olmak kaydıyla sınava kabul edilirler.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE

Astsubaylıktan subay nasbedilme ve bunlardan fakülte ve yüksek okul bitirenlerin branş ve statü değişiklikleri

Madde 114- (Değişik:RG-9/6/2008-26901)
Kanunun 109 uncu maddesine göre subaylık için yapılacak seçme sınavlarında başarı gösteren astsubaylardan; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen esaslar dahilinde yapılacak subaylık nosyonu kazandırma eğitimini başarı ile bitirenler, bitirdikleri tarihten geçerli olarak teğmen nasbedilirler. Bu personelin subaylık nasıpları hangi tarihte olursa olsun, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmelerine esas olacak nasıplarında kararname takvim yılının 30 Ağustos tarihi esas alınır. Ancak, 30 Ağustos tarihinden sonra subay nasbedilenlere bu işlemden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve diğer özlük hakları verilmez.
Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca; astsubaylıktan subaylığa geçiş ile ilgili yapılacak sınav, mülakat ve subaylık nosyonu kazandırma eğitimleri, takvim yılının 30 Ağustos tarihine kadar tamamlanır ve ihtiyaç duyulan diğer sınıf eğitimleri ise bu tarihten sonra planlanır.
10/7/2003 tarihinden önce Kanunun 109 uncu maddesine göre astsubaylıktan subaylığa geçirilmiş olanlardan, fakülte veya yüksek okulu bitirenler, branşları ile ilgili bir sınıfa geçirilmeleri veya bulundukları sınıfın branşları ile ilgili olması hâlinde, statülerinin değiştirilmesi için kendi Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına müracaat edebilirler.
Kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kadro ve ihtiyaç durumları dikkate alınarak, isteklilerden yeteri kadarı, Kanunun Ek Geçici 80 inci maddesi gereğince rütbe kısıtlamasına tâbi olmaksızın ihtiyaç duyulan bir sınıfa geçirilebilir veya tahsilleri, branşları ile ilgili bulunduğu takdirde kendi sınıflarında hizmete devam ettirilebilirler.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.ASTSUBAY SİCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE

Nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin kademe ilerlemeleri  

Madde 53- Çeşitli sebeplerle nasıp tarihleri lehlerine düzeltilenlerin, yeni nasıp tarihlerine göre Kanunun EK-VIII Sayılı Cetvelindeki kademelere intibakları, ilerleyebileceği bir ileri kademe bulunmak şartıyla nasıp düzeltilmesi ile ilgili kararname metninde yazılı tarihten; kararname  metninde tarih yoksa,  onay tarihinden geçerli olarak yapılır. İlgili komutanlıklar veya kurum amirlikleri, nasıp düzeltme emirlerinin bir suretini maaş bordrosuna eklerler.
Bu şekilde kademe ilerlemesi yapanlar, şartları taşıyorlarsa, müteakip 30 Ağustos tarihinde yeniden kademe ilerlemesi yapabilirler.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “Bakanlık onayı” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.

DEĞİŞTİRİLEN MADDE

Kıdem ve kıdem sıralarının saptanması

Madde 62- Astsubayların kıdem ve kıdem sırası aşağıdaki esaslara göre düzenlenir :
a. Rütbelerde kıdemler, Bakanlık onayı metninde yazılı tarihten başlar.
b. Aynı tarihte astsubaylığa nasbedilenler arasında kıdem sırası, okullarda kazanılan not ortalamalarına göre saptanır ve bunlar kendi aralarında sıralanırlar. Çeşitli branşlara göre, yetiştirilen aynı sınıfa mensup astsubayların sınıfları içindeki kıdem sırası, branş mevcutları 100 kabul edilerek bulunacak başarı derecelerine göre saptanır. Başarı derecesi aynı olanlarda, sicil numarası küçük olan öncelik alır.
c. (Değişik:RG-25/05/2007-26532) Aynı sınıf ve rütbede aynı nasıplı astsubaylar arasında kıdem sırası, her yıl tespit edilen yeterlik derecesine göre saptanır. Aynı rütbe ve nasıplı olup, değişik kaynaklardan yetiştiğinden yeterlilik derecesi kıyaslanamayan astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıda belirtilmiştir:
(1) Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunları.
(2) Uzman jandarmalıktan astsubay olanlar.
(3) Uzman erbaşlıktan astsubay olanlar.
(4) Kıt’a erbaş ve erlerinden astsubay olanlar.
(5) Sözleşmeli astsubaylıktan muvazzaf astsubay olanlar.
(6) Sivil kaynaktan muvazzaf astsubay olanlar.
(7) Sözleşmeli astsubaylar.
d. Çeşitli sınıflara mensup aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubaylar arasındaki kıdem sırası aşağıdaki önceliğe göredir:
(1) Yeterlik derecelerine,
(2) Astsubaylık hizmet sürelerine,
(3) Bir önceki rütbeye yükselme tarihlerine,
(4) Bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik derecesine,
göre saptanır. Bu durumda da eşitlik varsa, eşitlik bozuluncaya kadar sıra ile bir önceki rütbenin son yılında tespit edilen yeterlik derecesine bakılır. Eşitliğin bozulmaması hâlinde bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.
e. Her ne sebeple olursa olsun sınıfı değiştirilenlerin kıdem sırası :
Yeni sınıflarında yeterlik dereceleri saptanıncaya kadar, yeni sınıfının aynı nasıplıların sonunda sıralanırlar. Bu sıralamada  sınıf değiştirme onay tarihi esas alınır. Onay tarihleri aynı olduğu takdirde, eski sınıflarındaki kıdem sırasına göre; değişik sınıflardan gelmişlerse, sınıf değiştirme tarihindeki yeterlik derecelerine göre saptanır.
f. Herhangi bir sebeple nasıpları lehlerine düzeltilenler ile üstün başarı kıdemi alanlar aynı nasıplı astsubayların sonunda, nasıpları aleyhlerine düzeltilenler ise yeni nasıplarına göre aynı nasıplı astsubayların başında sıralanırlar. Müteakip yıl alacakları sicil notu dikkate alınarak hesaplanacak yeterliklerine göre sıralanırlar.
g. Kuvvetleri ayrı olan aynı rütbe ve aynı nasıplı astsubaylar :
(1) Aynı yıl terfi edenlerden kıdem almadan yükselenler,
(2) Her ikisi de kıdem alarak yükselmişler ise bir önceki rütbeye yükselme tarihi önce olanlar,
(3) (Değişik:RG-07/03/2006-26101) Bütün şartların aynı olması hâlinde mensup olduğu kuvvete göre sıra ile; kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik,
diğerlerine nazaran kıdemlidirler.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET