gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT'TA DEĞİŞİKLİK

SUT hükümlerinde değişiklik öngören düzenlemeler 04.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

04 Aralık 2010 Cumartesi 21:19

4 Aralık 2010 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27775
TEBLİĞ
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
             MADDE 1 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 7.1 numaralı maddesinin yedinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             Ancak SUT eki EK-5/A-1 listesinde yer alan tıbbi malzemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara bilgisinin/belgesinin ibrazı zorunlu değildir.
             MADDE 2 SUT’un 7.1 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 25 inci ve 26 ncı fıkralar olarak ilave edilmiştir.
             (25) SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmaz.
             (26) Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.
             MADDE 3 SUT’un 7.2.1.A-1 maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
             (2) SUT Eki Ek-5/A-1 ve Ek-5/A-2 Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi, SUT Eki Ek-5/E Omurga Cerrahisi ve Ek-5/F Ortopedi ve Travmatoloji branşı Artroplasti alan grubunda kullanılan tıbbi malzemeler temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlara temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.
             MADDE 4 SUT’un 7.3 numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.27 nci madde olarak ilave edilmiştir.
             7.3.27. Diş tedavisi
             a) Greftler ve membranlar aynı merkezde çalışan, doktora ünvanı kazanmış en az bir periodontoloji veya ağız dişçene cerrahisi hekiminin yer aldığıüç diş hekiminin imzası ile hazırlanan resimli sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.
             b) Sağlık kurulu raporuna hastaya ait radyograflar eklenmelidir.
             c) Lokal anestezi altında yapılan işlemlerde; sağlık kurulu raporuna, hasta tarafından doldurulacak malzemenin kullanıldığına dair belge (adı ve soyadı, işlem tarihi, kullanılan malzeme) eklenecektir.
             d) Lokal anestezi altında ayaktan tedavi esnasında kullanılan plak ve vida sağlık kurulu raporuna istinaden reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır. Sağlık kurulu raporuna hastaya ait sonuç radyografları eklenmelidir.
             e) Kanama durdurucu ajanlar, protez yapıştırıcıları, protez temizleme tabletleri, özel içerikli diş macunları vb. tıbbi değeri olmayan malzemelerin Kurumca bedeli karşılanmaz.
             MADDE 5 SUT’un 7.3.8 numaralı maddesinin Gözlük cam ve çerçevesi başlığıGörmeye yardımcı tıbbi malzemeler ve göz protezleri olarak değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki fıkra dokuzuncu fıkra olarak ilave edilmiştir.
             (9) Göz Protezleri; 
             a) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerince düzenlenen sağlık kurulu raporu doğrultusunda bedeli Kurumca karşılanır.
             b) Göz protezleri hareketli bir malzeme olmayıp, göz protezinin hareketi, hastanın daha önce geçirdiği cerrahi müdahale ile ilgilidir.
             c) 5 (beş) yaşına kadar olan hak sahiplerine (çocuklarda 5 (beş) yaşına kadar orbita gelişimi tamamlandığından) sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde yılda bir, 5 (beş) yaşından büyük hak sahiplerine ise sağlık kurulu raporu ile öngörülmesi halinde üç yılda bir göz protezinin bedeli Kurumca karşılanır. Ancak her iki halde de sağlık kurulu raporunda protezin değiştirilme gerekçesi belirtilmelidir.
             MADDE 6 SUT’un 7.3.12.H numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar altıncı ve yedinci fıkra olarak ilave edilmiştir.
             (6) Lenfödem kompresyon cihazlarının Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.
             (7) İlk alımlarda, kompresyon cihazları ile birlikte kullanılacak manşon bedelleri cihaz bedeline dahildir. Manşonların iki yıldan erken değiştirilmesi halinde manşon bedeli Kurumca karşılanmaz. Manşonların Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.
             MADDE 7 SUT’un 7.3.17 numaralı maddesine aşağıdaki fıkralar 11, 12, 13, 14 ve 15 inci fıkralar olarak ilave edilmiştir.
             (11) Bası giysilerinde kullanılacak silikon tabaka miktarı sağlık kurulu raporu ile belirlenen hipertrofik skar boyutunun %10undan fazla olamaz.
             (12) Silikon tabaka bedeli, silikon tabakanın kullanıldığı bölgenin bası giysisi fiyatından yüksek olamaz.
             (13) Yanık bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.
             (14) 18 yaşın altındaki yanık hastalarında SUT eki Ek-5/C listesindeki kriterlere uygun ısmarlama yanık bası giysileri, erişkinlerde ise ihtiyaca göre ısmarlama veya hazır bası giysileri fatura edilebilir.
             (15) Bası giysilerinin yanık olayını takiben ilk 6 ay içinde kullanılmaya başlanması halinde Kurumca bedeli karşılanacaktır.
             MADDE 8 SUT’un 7.3.18 numaralı maddesinin 13 üncü fıkrası aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmiş ve 14 üncü fıkrası madde metninden çıkartılmıştır.
             (13) Lenfödem bası giysilerinin bedellerinin Kurumca karşılanmasında SUT eki Ek-5/C listesindeki sınıflandırma geçerlidir.
             MADDE 9 SUT eki Protez ve Ortez Listesi nde (Ek-5/C) 209.410 kodu ile yer alan Konuşma Cihazının karşısındaki C* ibaresi kaldırılmış ve 206.701 kod numarası ile yer alan Gözlük Çerçeve Bedeli adlı malzeme listeden çıkartılmıştır.
             MADDE 10 SUT eki Tıbbi Uygunluk Aranmayacak Tıbbi Malzeme Listesinde (EK-5/C-1) yer alan GÖVDE ORTEZLERİ” ibaresi ve 220.780 kodlu Isıtıcılı Nemlendirici listeden çıkartılmıştır.
             MADDE 11 SUT eki Diş Tedavileri Puan Listesi nde (EK-7) 404.350 kod numarası ile yer alan Göz Protezleri listeden çıkartılmış ve SUT eki Ek-5/C listesine 222.600 kod numarası ile ilave edilmiştir.
             MADDE 12 SUT eki Diş Tedavileri Fiyat Listesine İlişkin Açıklamalar (Ek-7/A) Listesinde MADDE 7 de yer alan hemostatik ajanlar, ibaresi çıkartılmıştır.
             MADDE 13 SUT eki Gözlük Camları Fiyat Listesi (EK-6) bu Tebliğ eki (1) numaralı listede yer aldığışekli ile yeniden düzenlenmiştir.
             MADDE 14 Bu Tebliğ eki (2) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığışekli ile SUT eki EK-5/C Listesine ilave edilmiştir.
             MADDE 15 Bu Tebliğ eki (3) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığışekli ile SUT eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi ne (EK-5/A-1) ilave edilmiştir.
             MADDE 16 Bu Tebliğ eki (4) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığışekli ile SUT eki Fiyatlandırılmış Tıbbi Sarf Malzemeleri Listesi ne (EK-5/A-2) ilave edilmiştir.
             MADDE 17 Bu Tebliğ eki (5) numaralı listede yer alan tıbbi malzemeler listede yer aldığışekli ile SUT eki EK-5/C-1 Listesine ilave edilmiştir.
             MADDE 18 Bu Tebliğin;
             a) 3 üncü maddesi 3/6/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             b) 10 uncu maddesi 15/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
             c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
             yürürlüğe girer.
             MADDE 19 Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
LİSTE 1
EK-6
GÖRMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ
SIRA NO
SUT KODU
ÇİFT OLARAK (KDV HARİÇ)
FİYAT (TL)
1
GZ.10000
SPH Plan 0-2 Beyaz 60 mm
8,47
2
GZ.10010
SPH Plan 0-2 Kolormatik 65 mm
10,17
3
GZ.10020
SPH Plan 0-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm
50,85
4
GZ.10030
SPH Plan 0-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
50,85
5
GZ.10040
SPH Plan 0-2 Organik 65 mm
8,47
6
GZ.10050
SPH 2-4 Beyaz 60 mm
9,32
7
GZ.10060
SPH 2-4 Kolormatik 65 mm
12,71
8
GZ.10070
SPH 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
52,54
9
GZ.10080
SPH 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
10
GZ.10090
SPH 2-4 Organik 65 mm
14,41
11
GZ.10100
SPH 4-6 Beyaz 60 mm
12,02
12
GZ.10110
SPH 4-6 Kolormatik 65 mm
21,19
13
GZ.10120
SPH 4-6 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
54,24
14
GZ.10130
SPH 4-6 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
15
GZ.10140
SPH 4-6 Organik 65 mm
18,64
16
GZ.10150
SPH 6-8 Beyaz 60 mm
12,71
17
GZ.10160
SPH 6-8 Kolormatik 65 mm
23,73
18
GZ.10170
SPH 6-8 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
59,32
19
GZ.10180
SPH 6-8 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
20
GZ.10190
SPH 6-8 Organik 65 mm
25,42
21
GZ.10200
SPH 8-10 Beyaz 60 mm
16,95
22
GZ.10210
SPH 8-10 Kolormatik 65 mm
35,59
23
GZ.10220
SPH 8-10 Organik 65 mm
33,90
24
GZ.10230
SPH 10-13 Beyaz 60 mm
19,49
25
GZ.10240
SPH 10-13 Kolormatik 65 mm
44,07
26
GZ.10250
SPH 10-13 Organik 65 mm
42,37
27
GZ.10260
SPH 13-16 Beyaz 60 mm
21,19
28
GZ.10270
SPH 13-16 Organik 65 mm
63,56
29
GZ.10280
SPH 16-20 Beyaz 60 mm
23,73
30
GZ.10290
SPH 16-20 Organik 65 mm
63,56
31
GZ.10300
SPH 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm
50,85
32
GZ.10310
SPH 21 ve daha fazla Organik 65 mm
63,56
33
GZ.10320
SPH/CYL 2-2 Beyaz 60 mm
11,86
34
GZ.10330
SPH/CYL 2-2 Kolormatik 65 mm
13,56
35
GZ.10340
SPH/CYL 2-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm
59,32
36
GZ.10350
SPH/CYL 2-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
37
GZ.10360
SPH/CYL 2-2 Organik 65 mm
11,86
38
GZ.10370
SPH/CYL 4-2 Beyaz 60 mm
12,71
39
GZ.10380
SPH/CYL 4-2 Kolormatik 65 mm
13,56
40
GZ.10390
SPH/CYL 4-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm
59,32
41
GZ.10400
SPH/CYL 4-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
42
GZ.10410
SPH/CYL 4-2 Organik 65 mm
16,95
43
GZ.10420
SPH/CYL 6-2 Beyaz 60 mm
15,25
44
GZ.10430
SPH/CYL 6-2 Kolormatik 65 mm
22,88
45
GZ.10440
SPH/CYL 6-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm
59,32
46
GZ.10450
SPH/CYL 6-2 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
47
GZ.10460
SPH/CYL 6-2 Organik 65 mm
23,73
48
GZ.10470
SPH/CYL 8-2 Beyaz 60 mm
22,03
49
GZ.10480
SPH/CYL 8-2 Kolormatik 65 mm
38,14
50
GZ.10490
SPH/CYL 8-2 Biofokal progresif Beyaz 65 mm
59,32
51
GZ.10500
SPH/CYL 8-2 Organik 65 mm
29,66
52
GZ.10510
SPH/CYL 10-2 Beyaz 60 mm
23,73
53
GZ.10520
SPH/CYL 10-2 Kolormatik 65 mm
50,85
54
GZ.10530
SPH/CYL 10-2 Organik 65 mm
33,90
55
GZ.10540
SPH/CYL 13-2 Beyaz 60 mm
26,27
56
GZ.10550
SPH/CYL 13-2 Organik 65 mm
46,61
57
GZ.10560
SPH/CYL 16-2 Beyaz 60 mm
35,59
58
GZ.10570
SPH/CYL 16-2 Organik 65 mm
63,56
59
GZ.10580
SPH/CYL 20-2 Beyaz 60 mm
46,61
60
GZ.10590
SPH/CYL 20-2 Organik 65 mm
63,56
61
GZ.10600
SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm
50,85
62
GZ.10610
SPH/CYL 21 ve daha fazla Organik 65 mm
63,56
63
GZ.10620
SPH/CYL 2-4 Beyaz 60 mm
16,95
64
GZ.10630
SPH/CYL 2-4 Kolormatik 65 mm
25,42
65
GZ.10640
SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
59,32
66
GZ.10650
SPH/CYL 2-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
67
GZ.10660
SPH/CYL 2-4 Organik 65 mm
30,51
68
GZ.10670
SPH/CYL 4-4 Beyaz 60 mm
21,19
69
GZ.10680
SPH/CYL 4-4 Kolormatik 65 mm
29,66
70
GZ.10690
SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
59,32
71
GZ.10700
SPH/CYL 4-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
72
GZ.10710
SPH/CYL 4-4 Organik 65 mm
32,20
73
GZ.10720
SPH/CYL 6-4 Beyaz 60 mm
22,88
74
GZ.10730
SPH/CYL 6-4 Kolormatik 65 mm
37,29
75
GZ.10740
SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
59,32
76
GZ.10750
SPH/CYL 6-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
77
GZ.10760
SPH/CYL 6-4 Organik 65 mm
37,29
78
GZ.10770
SPH/CYL 8-4 Beyaz 60 mm
25,42
79
GZ.10780
SPH/CYL 8-4 Kolormatik 65 mm
44,07
80
GZ.10790
SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Beyaz 65 mm
59,32
81
GZ.10800
SPH/CYL 8-4 Bifokal-Progresif Kolormatik 65 mm
63,56
82
GZ.10810
SPH/CYL 8-4 Organik 65 mm
44,07
83
GZ.10820
SPH/CYL 10-4 Beyaz 60 mm
29,66
84
GZ.10830
SPH/CYL 10-4 Organik 65 mm
50,85
85
GZ.10840
SPH/CYL 13-4 Beyaz 60 mm
35,59
86
GZ.10850
SPH/CYL 13-4 Organik 65 mm
55,08
87
GZ.10860
SPH/CYL 16-4 Beyaz 60 mm
42,37
88
GZ.10870
SPH/CYL 16-4 Organik 65 mm
63,56
89
GZ.10880
SPH/CYL 20-4 Beyaz 60 mm
46,61
90
GZ.10890
SPH/CYL 20-4 Organik 65 mm
63,56
91
GZ.10900
SPH/CYL 21 ve daha fazla Beyaz 60 mm
50,85
92
GZ.10910
SPH/CYL 2-6 Beyaz 60 mm
44,92
93
GZ.10920
SPH/CYL 2-6 Kolormatik 65 mm
44,07
94
GZ.10930
SPH/CYL 2-6 Organik 65 mm
63,56
95
GZ.10940
SPH/CYL 4-6 Beyaz 60 mm
46,61
96
GZ.10950
SPH/CYL 4-6 Kolormatik 65 mm
44,07
97
GZ.10960
SPH/CYL 4-6 Organik 65 mm
63,56
98
GZ.10970
SPH/CYL 6-6 Beyaz 60 mm
50,85
99
GZ.10980
SPH/CYL 6-6 Organik 65 mm
63,56
100
GZ.10990
SPH/CYL 8-6 Organik 65 mm
63,56
101
GZ.11000
SPH/CYL 10-6 Organik 65 mm
63,56
102
GZ.11010
Teleskopik Uzak tek *
 
103
GZ.11020
Teleskopik Uzak çift *
 
104
GZ.11030
Teleskopik Yakın tek *
 
105
GZ.11040
Teleskopik Yakın Çift *
 
106
GZ.11050
Yakın Okuma kepi çift *
 
107
GZ.11060
Puva *
 
108
GZ.11070
Prizmatik Tek *
 
109
GZ.11080
Prizmatik Çift *
 
110
GZ.11090
Kontakt Lens Tek *
170,00
111
GZ.11100
Kontakt Lens Çift *
340,00
112
GZ.11110
Çerçeve
35,00
* Sağlık Kurulu Raporuna istinaden verilecek göz malzemeleri.
Yukarıdaki fiyatlara; Cam-İşçilik-Hizmet bedeli dahil olup KDV ayrıca ilave edilecektir.
 
LİSTE-2
EK-5/C
SIRA
NO
KODU
PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ
 
 
 
 
YENİLENME SÜRESİ
ÖZEL KOŞULLAR
FİYAT
TL
 
 
Lenfödem Bası Giysileri (Ismarlama)
 
 
 
 
 
 
 
276
222510
Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
 
 
 
 
 
 
179,00
277
222511
Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
 
 
 
 
 
 
165,00
278
222512
Diz altı çorap
 
 
 
 
 
 
129,00
279
222513
Diz üstü çorap (silikon destekli)
 
 
 
 
 
 
137,00
280
222514
Külotlu çorap
 
 
 
 
 
 
304,00
281
222515
Belden destekli tek bacak çorap
 
 
 
 
 
 
349,00
 
 
Lenfödem Bası Giysileri (Hazır)
 
 
 
 
 
 
 
282
222520
Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
 
 
 
 
 
 
61,00
283
222521
Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
 
 
 
 
 
 
56,00
284
222522
Diz altı çorap
 
 
 
 
 
 
44,00
285
222523
Diz üstü çorap (silikon destekli)
 
 
 
 
 
 
47,00
286
222524
Külotlu çorap
 
 
 
 
 
 
103,00
287
222525
Belden destekli tek bacak çorap
 
 
 
 
 
 
118,00
 
 
Lenf Ödem Kompresyon Cihazları
 
 
 
 
 
 
 
288
222530
1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
426,00
289
222531
2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
522,00
290
222532
3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
622,00
291
222533
4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
737,00
292
222534
5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
835,00
293
222535
6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
 
 
 
 
 
948,00
 
 
Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları
 
 
 
 
 
 
 
294
222540
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu
 
 
 
 
 
 
163,00
295
222541
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu
 
 
 
 
 
 
142,00
296
222542
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu
 
 
 
 
 
 
225,00
 
 
Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)
 
 
 
 
 
 
 
297
222550
Bileğe kadar parmaklı eldiven
 
 
 
 
 
 
110,00
298
222551
Tek kol (el hariç)
 
 
 
 
 
 
55,00
299
222552
Tüm gövde (kollar hariç)
 
 
 
 
 
 
114,00
300
222553
Tüm gövde (kollu)
 
 
 
 
 
 
200,00
301
222554
Tüm gövde (kollu) Çocuk
 
 
 
 
 
 
163,00
302
222555
Şort (dizaltı)
 
 
 
 
 
 
102,00
303
222556
Şort (dizaltı) Çocuk
 
 
 
 
 
 
77,00
304
222557
Belden destekli tek bacak
 
 
 
 
 
 
110,00
305
222558
Dizaltı çorap
 
 
 
 
 
 
79,00
306
222559
Dizaltı çorap (parmaklı)
 
 
 
 
 
 
135,00
307
222560
Açık yüz maskesi
 
 
 
 
 
 
85,00
308
222561
Kapalı yüz maskesi
 
 
 
 
 
 
107,00
 
 
Yanık Bası Giysileri (Hazır)
 
 
 
 
 
 
 
309
222570
Bileğe kadar parmaklı eldiven
 
 
 
 
 
 
32,00
310
222571
Tek kol (el hariç)
 
 
 
 
 
 
33,00
311
222572
Tüm gövde (kollar hariç)
 
 
 
 
 
 
48,00
312
222573
Tüm gövde (kollu)
 
 
 
 
 
 
85,00
313
222574
Tüm gövde (kollu) Çocuk
 
 
 
 
 
 
79,00
314
222575
Şort (dizaltı)
 
 
 
 
 
 
64,00
315
222576
Şort (dizaltı) Çocuk
 
 
 
 
 
 
52,00
316
222577
Belden destekli tek bacak
 
 
 
 
 
 
61,00
317
222578
Dizaltı çorap
 
 
 
 
 
 
32,00
318
222579
Dizaltı çorap (parmaklı)
 
 
 
 
 
 
56,00
319
222580
Açık yüz maskesi
 
 
 
 
 
 
43,00
320
222581
Kapalı yüz maskesi
 
 
 
 
 
 
52,00
 
 
Yanık Bası Giysileri Silikon Tabakaları
 
 
 
 
 
 
 
321
222590
1 cm2 silikon tabaka
 
 
 
 
 
 
0,16
 
 
Özel Grup
 
 
 
 
 
 
 
322
222600
Göz Protezleri
 
 
 
 
 
 
50,00
 
 
LİSTE-3
EK-5/A-1
Sıra No
KODU
FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ
BİRİM FİYAT
(TL)
 
 
İŞİTME CİHAZI SARF MALZEMELERİ
 
332
380.040
KULAK KALIBI
15,00
333
380.041
İŞİTME CİHAZI PİLİ
0,45
 
 
DİĞER
 
334
390.030
INTRATEKAL BAKLOFEN POMPA SETİ
35,00
 
 
LİSTE-4
EK-5/A-2
Sıra
No
KODU
FİYATLANDIRILMIŞ TIBBİ SARF MALZEMELERİ LİSTESİ
BİRİM      FİYAT (TL)
 
 
KOKLEAR İMPLANTSARF MALZEMELERİ
 
113
380.032
KOKLEAR İMPLANT KONUŞMA İŞLEMCİSİ
11.400,00
114
380.033
AKTARICI (BOBİN, TRANSMİTTER)
139,00
115
380.034
PİL YUVASI
180,60
 
LİSTE-5
EK-5/C-1
SUT
KODU
TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ
 
LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)
222510
Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
222511
Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
222512
Diz altı çorap
222513
Diz üstü çorap (silikon destekli)
222514
Külotlu çorap
222515
Belden destekli tek bacak çorap
 
LENFÖDEM BASI GİYSİLERİ (HAZIR)
222520
Eldiven (parmak ucu açık/kapalı)
222521
Omuzdan destekli kolluk bileğe kadar
222522
Diz altı çorap
222523
Diz üstü çorap (silikon destekli)
222524
Külotlu çorap
222525
Belden destekli tek bacak çorap
 
LENF ÖDEM KOMPRESYON CİHAZLARI
222530
1 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222531
2 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222532
3 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222533
4 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222534
5 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
222535
6 kanallı Lenf Ödem Kompresyon Cihazı
 
Lenf Ödem Kompresyon Cihazları Manşonları
222540
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Kol Manşonu
222541
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Yarım Bacak Manşonu
222542
Lenf Ödem Kompresyon Cihazı Uzun Bacak Manşonu
 
YANIK BASI GİYSİLERİ (ISMARLAMA)
222550
Bileğe kadar parmaklı eldiven
222551
Tek kol (el hariç)
222552
Tüm gövde (kollar hariç)
222553
Tüm gövde (kollu)
222554
Tüm gövde (kollu) Çocuk
222555
Şort (dizaltı)
222556
Şort (dizaltı) Çocuk
222557
Belden destekli tek bacak
222558
Dizaltı çorap
222559
Dizaltı çorap (parmaklı)
222560
Açık yüz maskesi
222561
Kapalı yüz maskesi
 
YANIK BASI GİYSİLERİ SİLİKON TABAKALARI
222590
1 cm2 silikon tabaka
 
YANIK BASI GİYSİLERİ (HAZIR)
222570
Bileğe kadar parmaklı eldiven
222571
Tek kol (el hariç)
222572
Tüm gövde (kollar hariç)
222573
Tüm gövde (kollu)
222574
Tüm gövde (kollu) Çocuk
222575
Şort (dizaltı)
222576
Şort (dizaltı) Çocuk
222577
Belden destekli tek bacak
222578
Dizaltı çorap
222579
Dizaltı çorap (parmaklı)
222580
Açık yüz maskesi
222581
Kapalı yüz maskesi
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET