gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SUT FİYATLANDIRMA KOMİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

25 Aralık 2013 Çarşamba 07:06
SUT FİYATLANDIRMA KOMİSYONUNDA DEĞİŞİKLİK

25 Aralık 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28862

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYATLANDIRMA

KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  23/8/2008 tarihli ve 26976 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Daire Başkanlığı: Komisyonunun görev alanına giren konularla ilgili sekretarya hizmetini yürüten, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü bünyesindeki Daire Başkanlığını,

e) Komisyon; Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile ödenecek gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Kurumca ödenecek bedellerinin belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını ve Kalkınma Bakanlığını, Hazine Müsteşarlığınıüniversite sağlık hizmeti sunucuları ileözel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Bakanlıkça belirlenecek birer üye ile Kurumu temsilen iki üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşan komisyonu,

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, Maliye Bakanlığını, Sağlık Bakanlığını, Kalkınma Bakanlığını ve Hazine Müsteşarlığını temsilen Genel Müdür düzeyinde birer üye ile üniversite sağlık hizmeti sunucularını temsilen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye ve özel sağlık hizmeti sunucularını temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bildirilip Bakanlıkça belirlenecek olan bir üye olmak üzere dokuz üyeden oluşur.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(4) Komisyon, kararlarını salt çoğunluk ile alır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

MADDE 4  Aynı Yönetmelikte yer alan Fiyatlandırma Daire Başkanlığı” ibareleri Daire Başkanlığı”,Fiyatlandırma Daire Başkanlığına ibaresi Daire BaşkanlığınaFiyatlandırma Daire Başkanlığınca ibaresi Daire Başkanlığınca olarak ve Fiyatlandırma Daire Başkanı” ibareleri Daire Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6  Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2008

26976

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET