gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAPU KADASTRO DENETMEN VE YARDIMCILARINA UZMANLIK YOLU

Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde eklenen geçici madde ile; 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlükte Tapu ve Kadastro Denetmeni ve Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel bir ay içinde talep etmeleri halinde, sırasıyla Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı kadrolarına atanabilecek.

08 Haziran 2012 Cuma 03:52TAPU VE KADASTRO UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA,

YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/5/2011 tarihli ve 27947 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Yarışma sınavı: Tapu ve kadastro uzman yardımcılığı için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı veya yalnızca sözlü sınavı,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Uzman yardımcıları, mesleğe yarışma sınavı ile alınır. Yarışma sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlükçe yapılan yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Yarışma sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde ise sözlü sınava çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yarışma sınavının yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınav duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgari puana sahip olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.”

“(2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına en geç yarışma sınavı duyurusunda belirlenen tarih ve saatte şahsen, elden veya posta yoluyla teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Yarışma sınavı ilanında belirtilmek kaydıyla Genel Müdürlük internet sayfası üzerinden de başvuru yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yazılı sınav yapılması halinde yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sınav sonuçlarının ilânından itibaren on beş gün içerisinde yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.

(2) Sadece sözlü sınav yapılması halinde KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar adaya (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dahil), sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde yapılacak sözlü sınavının yeri ve tarihi yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından, birinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınav komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı puanı yazılı sınav yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının, yalnızca sözlü sınav yapılması durumunda ise adayın KPSS puanı ile sözlü sınavının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav puanı, yapılmamışsa sözlü sınav puanı, KPSS puanı, yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. Sınav Komisyonu bu şekilde belirlediği kesin listeyi sözlü sınavın bittiği günü takip eden üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim eder.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavını kazananların uzman yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Uzman Yardımcısı Çalışma ve Yetiştirme Planı ve Uzmanlık Tezi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin başlığı “Tez planının hazırlanması” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez hazırlama süreci ve tezin değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezini ilgili Daire Başkanının aracılığıyla, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Bu sürenin son üç ayı içerisinde uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır.

(2) Uzman yardımcıları, tezlerini tez danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin hazırlanmasında, konunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır ve ilgili hakkında gerekli yasal işlem yapılır.

(3) Uzman yardımcısınca hazırlanan tez, belirlenen sürenin sonunda tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşü ile birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim edilir. Teslim edilen tez ve raporlar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonuna gönderilir.

(4)  Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu, tezleri tez danışmanlarının raporlarını da dikkate alarak en geç iki ay içerisinde değerlendirir ve  uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(5) Değerlendirme, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Tezin başarılı kabul edilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması şarttır. Sınav sonucu, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından on gün içerisinde Genel Müdürün onayına sunularak açıklanır.

(6) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(7) Tezin başarılı kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadıyla Genel Müdürlükçe bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi başarılı kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından Genel Müdürlükçe belirlenecek bir tarihte yazılı şeklinde yapılır.

(3) Tez ve Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından tapu ve kadastro mevzuatı göz önüne alınarak tapu, teknik ve arşiv bölümü için ayrı ayrı hazırlanan sorulardan oluşan klasik usulde yapılan yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almış olanlar yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır.

(4) Tez ve Yeterlik Sınavı komisyonunca tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olanların tapu ve kadastro uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi

MADDE 32 – (1) Uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,

Genel Müdürlükte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Genel Müdürlükte Tapu ve Kadastro Denetmeni ve Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcısı olarak görev yapmakta olan personel bir ay içinde talep etmeleri halinde, sırasıyla Tapu ve Kadastro Uzmanı ve Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar. Anılan personelin Tapu ve Kadastro Denetmenliğinde veya Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığında geçirmiş oldukları süreler atandıkları kadrolarda geçirilmiş sayılır. Bu fıkrada belirtilen şekilde Tapu ve Kadastro Denetmen Yardımcılığından Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı kadrosuna atananların Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri tez ve yazılı sınavda başarılı olma şartına bağlıdır.  Bu şekilde atanan personel, uzmanlık tezi ve yazılı sınavı 31/7/2012 tarihine kadar yerine getirirler. Bu madde kapsamında uzmanlık tezi ve yazılı sınav aşamalarında başarılı olanlar başka bir şarta bağlı olmaksızın Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrolarına atanırlar. Bu maddede sayılan şartları sağlayamayanlara tez ve/veya yazılı sınav için bir hak daha verilir, başarısız olanlar uzman yardımcısı kadrosunda görev yapmaya devam ederler.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bir defaya mahsus olmak üzere, 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla,

a) Genel Müdürlükte 657 sayılı Kanuna tabi olarak beş yıl süreyle görev yapanlar,

b) Kırk yaşından gün almamış olanlar (10/12/1971 gününden sonra doğanlar),

c) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri mühendisi yetiştiren fakülteler ile arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,

6083 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hariç diğer şartları taşımaları ve 6083 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurmaları kaydıyla Genel Müdürlük tarafından açılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu maddenin uygulanmasında yeterlilik sınavı; yazılı sınav ve tez aşamasından oluşur. Bu personelin yeterlik sınavının yazılı sınavı 28/5/2011 tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara yazılı sınavın açıklanmasından itibaren uzmanlık tezi için bir yıla kadar süre verilir. Yeterlilik sınavı öncesi unvanını koruyan personelden uzmanlık tezi şartını yerine getirenler tapu ve kadastro uzmanı olarak atanır. Ancak bu şekilde atanacakların sayısı toplam tapu ve kadastro uzmanı kadroları sayısının yüzde yirmisini geçemez.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.”

MADDE 23 –  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET