gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA VE TERCİH İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAĞINI AÇIKLADI

Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni unvan değişiklik atama ve tercih işlemleri düzenlendi.

11 Mart 2015 Çarşamba 13:27
TARIM BAKANLIĞI PERSONELİNE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ATAMA VE TERCİH İŞLEMLERİNİ NASIL YAPACAĞINI AÇIKLADI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Unvan Değişikliği Atama ve Tercih İşlemleri yeniden düzenlendi. Bakanlık 09.03.2015 tarihli GENELGE 2015/1 sayılı düzenlemesi ile önemli değişiklikler öngörülmektedir.

GENELGE 2015/1
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerine göre Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak görev yapmakta iken en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmalarını temine dönük ihtiyaç duyulan ve boş bulunan kadrolar için Unvan Değişikliği Sınavı açılması Makam'ın 05.11.2014 tarih ve 157 sayılı Olur'u ile uygun görülmüş olup 10.11.2014 tarih ve (2014/1) sayılı Genelge ile duyurulmuştur.
Söz konusu Genelge doğrultusunda 18.01.2015 tarihinde yapılan sınavın kesin sonuçları, www.tarim.gov.tr/PERGEM adresinde yayınlanmış olup ilan edilen başarı listesine göre atamaya hak kazanan personelin atamaları, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır;

1)Bakanlığımız Merkez Teşkilatında görev yapan ve unvan değişikliği sınavını kazanan personel;
a)Birimlerinin uygun görüşü ve kadro durumunun yeterli olması şartıyla görev yaptıkları birimlere,
b)Birimlerince yerinde kalması uygun görülmeyenler diğer merkez teşkilatı birimleri ile Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya Merkez İkmal Müdürlüğü emrine,
c)Birimlerince yerlerinde kalmaları uygun görülmekle beraber kadro yetersizliği nedeniyle merkez teşkilatı birimlerine atanamayacak olanlar, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veya Merkez İkmal Müdürlüğü emrine (puan eşitliği halinde hizmet süresi düşük olanlar dikkate alınacaktır) atanacaklardır.

2)İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde çalışan ve unvan değişikliği sınavını
kazanan personel;
a)Bulundukları İl'de atanacakları unvanın norm kadrosu uygun olanlar, bulundukları İl Müdürlüğü emrine,
b)Bulundukları İl'de atanacakları unvanın norm kadrosunun yetersiz olması halinde, norm kadro sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek başarı puanı alan personelden başlamak üzere bulundukları İl Müdürlüğü emrine,
c)Bulundukları İl'de atanacakları unvan bazında norm kadro fazlası durumunda olan personel ise, daha sonra ilan edilecek yerlere bilgisayar ortamında sınav puanı ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilmek suretiyle (puan eşitliği halinde hizmet süresi düşük olanlar dikkate alınacaktır) atanacaklardır.
(İl Müdürlüklerindeki Kimyager, Biyolog ve Kimya Mühendisi normu ve ihtiyacı "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatında İl Müdürlükleri Bünyesindeki Şube Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinin Norm Kadrolarının Tespit ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" da ki hükümler çerçevesinde İl Müdürlüklerinin talebi ve ilgili Genel Müdürlüklerin uygun görüşleri doğrultusunda belirlenecektir.)
Kuruluş müdürlüklerinde çalışıp da unvan değişikliği sınavını kazanan personel;
a)Kuruluş Müdürlüğünün bağlı olduğu merkez teşkilatı biriminin uygun görüşü ile unvan ve bölüm bazında norm kadro durumunun yeterli olması kaydıyla görev yaptıkları kuruluşlara,
b)Kuruluş Müdürlüğünün bağlı olduğu merkez teşkilatı birimlerince yerlerinde kalmaları uygun görülmekle beraber, norm kadro yetersizliği nedeniyle bulundukları kuruluşlara atanamayacak olanlar ise en düşük başarı puanı alan personelden başlamak ve norm kadrosu uygun olmak kaydıyla, kuruluşun bulunduğu İl emrine veya atanma şartlarını taşıması ve atamanın yapılacağı kuruluşun bağlı olduğu merkez teşkilatı birimlerince uygun görülmesi halinde bu İl'de bulunan diğer kuruluşlara,
c)Görev yapılan kuruluş ve kuruluşun bulunduğu İl Müdürlüğü veya bu İl'deki diğer kuruluşların normunun uygun olmaması halinde ise daha sonra ilan edilecek yerlere bilgisayar ortamında sınav puanı ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilmek suretiyle atanacaklardır. (Puan eşitliği halinde hizmet süresi düşük olanlar dikkate alınacaktır.)
(Kuruluş Müdürlüklerinin normu uygun olsa bile atanacak personelde bu kuruluşlara atanma şartlarını belirleyen mevzuat dikkate alınacaktır)
4)Unvan değişikliği sınavına girip de norm kadroya tabi olmayan unvanlara atanmaya hak kazanan personelin atamaları görev yaptıkları birimlere yapılacaktır.
5)Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda ünvan değişikliği sınavı sonucunda atanacak;
a)Merkez teşkilatı birimlerinde çalışmakta olan personelle ilgili uygun görüşlerin, ilgili merkez teşkilatı birimlerince,
b)İl ve Kuruluş Müdürlüklerinde çalışmakta olan personelin diplomalarının kurum tasdikli suretinin, ilgili İl ve Kuruluş Müdürlüklerince,
c)Kuruluş Müdürlüklerinde çalışmakta olan personelle ilgili kuruluşun bağlı olduğu merkez teşkilatı birimlerinin uygun görüşlerinin söz konusu merkez teşkilatı birimlerince,
ç) Mahalli personelin hizmet cetvelinin kurum tasdikli suretinin, görev yaptıkları birimler aracılığı ile üst yazı ekinde 23.03.2015 tarihi mesai bitimine kadar Personel Genel Müdürlüğüne Acele Posta Servisi (APS) veya kargo ile teslim edilmesi gerekmektedir.
6)Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirilen belgeler doğrultusunda Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde söz konusu personelin atamaları tamamlanacaktır.
7)Müracaatlarda kişi beyanı esas kabul edildiğinden, sınavı kazanan adayların atamaya esas belgelerinin incelenmesi neticesinde, atanma şartlarını taşımadıkları anlaşılan personelin sınavları geçersiz sayılacak olup atanmış olsalar dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
8)Atamaların Valilikler emrine yapılmasından sonra, Valiliklerce yapılacak atamalarda; 05.11.2014 tarih ve 157 sayılı Olur ve Makamın talimatı ile İl Müdürlüklerinin (merkez) personel ihtiyacı dikkate alınarak ve İl genelinin kadro-ihtiyaç durumları da değerlendirilmek kaydıyla Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Ziraat Teknikeri, Ziraat Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Veteriner Sağlık Teknisyeni istihdam edilmeyen İlçe bırakılmamasına dikkat edilecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET