gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01 Ekim 2011 Cumartesi 08:15

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU İL
KOORDİNATÖRLÜKLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE
ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
2) Yerinde kontrol birimi,
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
a) İl düzeyinde Kurumun faaliyetleri ile ilgili tanıtım ve duyuruların yapılmasını, faydalanıcılara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesini,
d) Proje ve faaliyetlerin yerinde kontrol faaliyetlerinin yürütülmesini,
h) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Kurum alacaklarının tahsil işlemlerinin yürütülmesini,
(3) Başkan birinci fıkranın (h) bendinde belirtilen alacakların tahsili amacıyla, Kurumun taşra teşkilatı bulunmayan illerde il koordinatörlükleri arasında çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları Başkan tarafından belirlenir.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Kurumun tanıtım rehberinde yer alan tanıtım ile ilgili görevleri yerine getirmek,
b) Proje başvuru paketini almak, kaydını yapmak, başvuru paketindeki dokümanların ve içeriklerinin eksiksiz olup olmadığını kontrol etmek,
d) İncelenen ve kabul edilen başvuru paketlerinin yerinde kontrol listesini yerinde kontrollerinin yapılması için yerinde kontrol birimine iletmek, izleme faaliyetleri kapsamında gerekli dokümanları süresi içinde düzenlemek ve ilgili birime iletmek,
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yerinde kontrol biriminin görevleri
MADDE 8 (1) Yerinde kontrol biriminin görevleri şunlardır:
a) Sözleşme öncesi, ödeme öncesi, uygulama sonrası ve istisnai durumlarda yerinde kontrolleri yapmak.
b) Yerinde kontrol planı ve kontrol listesi hazırlamak ve bunlara uygun olarak yerinde kontrolleri yapmak.
c) İzleme faaliyetleri kapsamında gerekli dokümanları süresi içinde ilgili birime iletmek.
ç) Kurum ile iç ve dış denetim birimleri tarafından istenen düzenli ve ara raporları hazırlamak.
d) Denetim faaliyetlerine ve Program değerlendirmelerine yönelik olarak birimin görev ve sorumluluk alanı ile ilgili hazırlıkları yapmak, denetim görevlilerine denetim faaliyetleri süresince yardımcı olmak.
e) İl koordinatörü tarafından faaliyet alanlarıyla ilgili verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
b) Doküman kontrolü yapılan ödeme talep paketinin yerinde kontrolünün yapılması için yerinde kontrol birimine bilgi vermek,
(2) Ayrıca ödeme talep işlemleri birimi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Kurum alacaklarının tahsil işlemlerini mahalli tahsil ünitesi olarak yürütür.
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) İl koordinatörlüğünün idari, mali, insan kaynakları yönetimi ve eğitim işlerine ilişkin görevlerini yerine getirmek,
d) İl koordinatörlüğündeki iş sürekliliği yönetimi ve sivil savunma çalışmaları kapsamında çalışmaları planlamak ve yürütmek,
e) İl Koordinatörlüğü personelinin mesleki eğitimlere katılımını organize etmek,
MADDE 7 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET