gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TAŞERONLA İLGİLİ İHALE MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 6552 sayılı Kanunun 3, 6 ve 8 nci maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu maddelerle getirilen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

01 Kasım 2014 Cumartesi 18:19
TAŞERONLA İLGİLİ İHALE MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 6552 sayılı Kanunun 3, 6 ve 8 nci maddesi Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu maddelerle getirilen değişikliklere uyum sağlamak amacıyla Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu kapsamda;

a) Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesine ilişkin değişiklik:
6552 sayılı Kanunun 3 üncü ve 6 ncı maddeleriyle 4857 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde işçi ücretlerinin ödenmesine ve yıllık ücretli izinlerin kullanılmasına ilişkin değişiklikler yapılmıştır.  Söz konusu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak, Genel Şartnamenin 38 inci maddesinde yer alan “idare kontrolü” “aylık resen kontrol” şekline getirilmiş ve bunun bir yükümlülük olduğu vurgusu yapılmıştır. Ücretin ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespiti halinde eksik ödenen veya ödenmeyen ücretin hakedişten kesilerek doğrudan işçi hesabına yatırılması gerektiği düzenlenmiştir. Ayrıca, yıllık ücretli izin kullandırılmasında yüklenici ve idarelerin uyması gereken kurallar 4857 sayılı Kanunun ilgili maddelerine atıf yapılmak suretiyle belirtilmiştir.

b) Kamu İhale Genel Tebliğinde Yapılan Değişiklikler:
6552 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yer alan yıllık ücretli izne ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklere uyulması gerektiği hususu Tebliğe aktarılmıştır.

Diğer taraftan, 6552 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile 4857 sayılı Kanunun 112 nci maddesine fıkralar eklenmiş ve bu kapsamda; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödeneceği hükmü getirilmiştir. Bu doğrultuda, artık kamu kurum ve kuruluşlarınca ödenecek olan kıdem tazminatı ve bununla bağlantılı olarak da ihbar tazminatı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri için öngörülen % 4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler kapsamından çıkarılmıştır.

Söz konusu değişiklikler 25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

K: Kamu Hastaneler Birliği


25 Ekim 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29156

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin  ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.”

“İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır.”

“Kontrol teşkilatı, ihale konusu iş kapsamında istihdam edilen işçilerin hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun için yüklenici tarafından en fazla üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir örneğinin kontrol teşkilatına verilmesi gerekmektedir. Kontrol teşkilatınca yapılan inceleme neticesinde, yıllık ücretli izni kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu iznin 4857 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde kullandırılması sağlanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına ilişkin olarak 4857 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinde öngörülen yükümlülüklere uymak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “kıdem ve ihbar tazminatları,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET