gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TMO MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ YENİLENDİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmelikleri yeniden düzenlendi ve personelin disiplin amirleri değişti.

05 Haziran 2015 Cuma 09:48
TMO MEMUR VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ YENİLENDİ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği,  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği ile   Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmelikleri yeniden düzenlendi ve personelin disiplin amirleri değişti.

 

5 Haziran 2015 CUMA, Resmî Gazete, Sayı : 29377

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMURLARI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

c) Kurum: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

ç) Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personeli,

d) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

e) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Genel Müdür, TMO’da görev yapan tüm memurların en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri Kurumda görev yapan tüm memurlar hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memurların disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 17/10/2006 tarihli ve 26322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

 

Eki için tıklayınız.


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

c) Kurum: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü,

ç) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

d) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

e) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

f) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Genel Müdür, TMO’da görev yapan tüm sözleşmeli personelin en üst disiplin amiridir. Bu sıfatla haiz bulunduğu yetkileri Kurumda görev yapan tüm sözleşmeli personel hakkında doğrudan kullanabilir.

(2) TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin disiplin ve üst disiplin amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 17/10/2006 tarihli ve 26322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin birinci ve ikinci sicil amirlerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 13/9/1990 tarihli ve 90/915 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AAF İşletme Müdürlüğü: Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünü,

b) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

c) Sicil amiri: Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesine göre sicil ve başarı değerlemesi raporlarını birinci ve ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,

ç) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve bir görev pozisyonunda çalışan personeli,

d) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkezi dışındaki birimleri,

e) TMO: Toprak Mahsulleri Ofisini

ifade eder.

Sicil amirleri

MADDE 4 – (1) TMO Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin sicil amirleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Sicile ilişkin usul ve esaslar bakımından 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 28/3/2003 tarihli ve 25062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

  

Eki için tıklayınız.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET