gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TORBA YASA'DAN VERGİ VE PRİM BORCU OLANLAR NASIL YARARLANIRSINIZ?

Torba Yasa ile vergi ve prim borcu olanların borçlerı yeniden yapılanmakta. Hangi şartlarda gerçekleşecek.

18 Şubat 2011 Cuma 07:42
TORBA YASA'DAN VERGİ VE PRİM BORCU OLANLAR NASIL YARARLANIRSINIZ?

AF DÖNEMLERİ
 
Vergi borçlarında tarih 31.12.2010'dur. Yani, 31.12 2010 tarihine kadar vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu alacakları af kapsamındadır. Matrah affında dönem 2006-2009 yıllarıdır. Yani, gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinde 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları af kapsamındadır. Beyana tabi vergilerde yine tarih 31.12.2010 dur. Yani, özel tüketim vergisi, gümrük, emlak, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, harçlar, ilan ve reklam vergisi gibi konularda pişmanlık. Bunlardan 31.12.2010 tarihine kadar beyan süresi geçmiş olanlar.
 
BAŞVURU NE ZAMAN
 
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı idareye başvuruda bulunulması gerekiyor. Şubat ayı içerisinde kanunun resmi gazetede yayımlanacağını varsayarsak, başvurular nisan ayının sonuna kadar yapılabilecektir, ilk ödeme, Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayda, SGK'da ise dördüncü ayda başlamaktadır. Stok beyanlarında ise başvuru süresi yayımı izleyen üçüncü ayın sonuna kadardır.
 
VERGİ BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 
1- Faiz nasıl belirlenecek? Yasaya göre; vergi asıllarının ödenmemiş kısmının tamamının (%100) ödenmesi halinde bunlara bağlı amme alacaklarının (faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi) tahsilinden vazgeçilmektedir. Ancak, vazgeçilen bu fer'i alacakların yerine, alacağın vadesinden bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi gerekmektedir. Ödenmemiş alacağın sadece fer'i alacaktan ibaret olması halinde fer'i alacak yerine, alacağın vadesinden bu Kanunun yayınlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde fer'i amme alacaklarının tamamından vazgeçilmektedir. Son 5 yıl içinde ortalama yüzde 75'lik bir indirim söz konusudur. Ayrıca bu hükümlerden bu şekilde yararlanılması durumunda vergi cezaları da tamamen kalkmaktadır.
 
2- Taksit imkânı var mı?
 
Ödemelerin taksitle yapılması halinde; TEFE/ÜFE dahil oluşan yeni borç rakamına yıllık olarak yüzde 5 faiz uygulanacaktır. Taksitle ödeme yolunu seçenlerin taksit sayısına göre, uygulanacak katsayı tabloda gösterilmiştir.
 
3-Yararlanma koşulları
 
Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanılabilmesi için; dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi, kanun yollarına başvurulmaması şarttır.
 
4- Diğer hükümler
 
ihtirazi kayıtla verilen beyannameler, Pişmanlık, Cezada indirim, 2010 1., 2., 3. geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve bu vergiye bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları; belediye gelirleri kanunu gereğince tahsili gereken ücretler ile su bedelleri, 2560 sayılı İstanbul su ve kanalizasyon idaresi (İSKİ) genel müdürlüğü kuruluş ve görevleri hakkında kanun kapsamındaki ödenmemiş su ve atık su bedelleri; ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilmiş olan ve yasanın yayım tarihi itibarıyla ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklarda da aynen yukarıdaki açıklamalara paralel olarak vergi cezasının tamamı kaldırılacak, faizler de TEFE/ÜFE'ye göre hesaplanacaktır. Tecil yoluyla takside bağlanmış ve ödenmekte olan alacaklar da kalan ana paraya göre hesaplanacak. Geçmiş ödemelerden bir hak talep edilemiyor. Öte yandan bu kanuna uyularak taksitler ödendiğinde hacizler ve teminatlar ancak yapılan ödemeye isabet eden oranda kaldırılmaktadır.
 
5- Ödemelere uyulmaması
 
Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin zamanında ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda (matrah/vergi artırımdan farklı olarak) ödenmeyen kısım için artık af kapsamında kalmak mümkün olmamaktadır. Bir takvim yılında aksatılan taksit sayısı iki veya daha az ise, aksatılan taksit veya taksitler en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikme zammı ile birlikte ödenmek zorundadır. Öte yandan 2011 ve taksit süresi içinde geçen yıllarda cari vergilerin de aynı şekilde iki taksitten fazla aksatılmaması gerekmektedir. Bu hükümler kesinleşmiş alacaklar ile kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacaklar için geçerlidir. İnceleme ve pişmanlık için taksit aksatmak söz konusu değildir. Matrah artırımında ise taksitlerin aksatılması affı bozmamaktadır.

Habertürk Vehbi Karabıyık

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET