gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT PERSONEL YÖNETMELİĞİ DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliği Disiplin İşlemlerinde Değişiklik 06.05.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

06 Mayıs 2011 Cuma 02:20
TRT Personel Yönetmeliği Disiplin İşlemlerinde Değişiklik

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/5/1988 tarihli ve 19817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinin 94 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“Disiplin amirleri bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Cetvelinde gösterilmiştir.”
“Kadrosunun bulunduğu birimden başka bir birimde görevlendirilen personelin disiplin amirleri, fiilen görev yaptığı yere göre belirlenir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin birinci fıkrasının (h), (ı) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (u) bendinde yer alan “veya sicil raporları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) İdeolojik veya siyasi amaçlarla Kurumun huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrike teşvik etmek veya yardımda bulunmak,”
“f) Amirlerine, maiyetindekilere ve diğer Kurum personeli ile iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak, göreve sarhoş gelmeyi itiyat hâline getirmek,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “sicil” ibaresi “özlük” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanarak ilgililere tebliğ edilir ve özlük dosyasında muhafaza edilir.”
“Kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler beş yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler on yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, taşra teşkilatının en üst yönetici kadrolarına atanamazlar.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra Genel Müdür tarafından verilir.”
“İşten çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulunca verilir ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.”
“Disiplin Kurullarının 114 üncü maddedeki haller dışında ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, Genel Müdür onbeş gün içinde başka bir disiplin cezası verebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 109 – Disiplin amirleri, memurların disiplin cezası gerektiren davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulamak ve disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemekle yükümlüdür.
Muttali oldukları disiplin suçlarını mevzuat hükümlerine göre süresi içinde işleme koymayan veya yetkililere haber vermeyen yönetici personel ile nöbetçi âmir ve memurları, ekip sorumluları hakkında bu Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesinin (ı) bendinde yer alan “Personel” ibaresi “İnsan Kaynakları” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İlgilinin geçmiş hizmetleri, ödül ve başarıları da hafifletici sebep olarak göz önünde bulundurulabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 116 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “sicilinden silinmesine” ibaresi “özlük dosyasından çıkartılmasına” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 118 – Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Cezaların silinmesi
MADDE 119 –Disiplin cezaları personelin özlük dosyasında muhafaza edilir. İşten çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası almış olan personel uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından beş sene, diğer cezaların uygulanmasından on sene sonra Genel Müdüre başvurarak, verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Personelin, yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Aylıktan kesme cezasını gerektiren sonuçlanmamış dosyalar
GEÇİCİ MADDE 7 – Bu Yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte disiplin kuruluna intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış olan aylıktan kesme cezasını gerektiren soruşturma dosyaları, disiplin amirince sonuçlandırılarak karara bağlanır.”
MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET