gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TRT PERSONELİ ATAMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TRT Yönetmeliklerinde 21.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler ile hizmet personelinin çalışma ve atama usul esaslarında değişiklikler yapıldı.

21 Ekim 2014 Salı 07:12
TRT PERSONELİ ATAMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TRT PERSONELİ ATAMA VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI 

TRT Yönetmeliklerinde 21.10.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikler ile hizmet personelinin çalışma ve atama usul esaslarında değişiklikler yapıldı. 

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU HİZMETLERİNİN TANIMI VE BU HİZMETLERE ATANACAK PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “Televizyon Dairesi Başkanlığı, Ankara Televizyon Müdürlüğü,” ve “, İstanbul Televizyon Müdürlüğü” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1’in;
a) 4 sıra numaralı “KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI KOORDİNATÖRLÜKLERİ” bölümünün başlığı ile 1 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“KANAL, YAPIM, HABER, PRODÜKSİYON KAYNAKLARI, YÖNETİM KURULU BÜROSU KOORDİNATÖRLÜKLERİ”
“1. KADRO UNVANI: Kanal Koordinatörü, Yapım Koordinatörü, Haber Koordinatörü, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörü, Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü”
b) 11 sıra numaralı “MASA SORUMLUSU” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c. Yabancı dil: i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.
ii) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı kapsamında yer almayan diller için sınav komisyonu tarafından yeterli kabul edilen yabancı dil seviyesine sahip olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin;
a) 1 sıra numaralı “ARAŞTIRMACI” bölümünün 2 ve 5 inci kısımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2. HİZMET TANIMI: Kurumun ihtiyaç duyduğu idari, mali, teknik, bilişim, yapım, program-haber ve yayın konularında araştırma yapmak ve bu hizmetleri yürütmek, araştırmanın gerektirdiği işlemlerin yöntem ve tekniklerini gerçekleştirmek, sonuçlarının yararlanılabilecek bir şekilde düzenlenmesini sağlamak, amiri tarafından verilecek diğer görevleri yapmaktır.”
“5. DİĞER: Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlarda tahsil şartı aranmaz.”
b) 24 sıra numaralı “MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“i) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”
c) 25 sıra numaralı “MÜTERCİM SPİKER” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”
ç) 44 sıra numaralı “YAPIM VE YAYIN GÖREVLİSİ” bölümünün 5 inci kısmı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“5. SINAV: Yapım ve Yayın Görevlisi unvanlı kadrolara yapılacak kurum içi atamalar görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, program-haber hizmetlerinde görev yapan Müdür Yardımcısı ve daha üst yönetici kadrolarında görev yapanlar için bu şart aranmaz.”
d) 48 sıra numaralı “STRATEJİ UZMANI” bölümünün 3 üncü kısmının (ç) satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç. Tecrübe: i) Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter Yardımcısı, Radyo Müdürü, TRT Müdürü ile ek göstergeleri bu düzeyde veya daha yüksek tespit edilen yönetici kadrolarında,
ii) Her türlü Koordinatör, Genel Müdür Müşaviri, Özel Kalem Müdürü kadrolarında,
görev yapmış olmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4’ün 3 sıra numaralı “SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM” bölümünün 3 üncü kısmının (c) satırının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) İlgili yabancı dil için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (B) seviyesinde veya YDS sınavına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınav türlerinden (B) seviyesine denk puan almış olmak.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.


TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Birim Amiri: Bu Yönetmelikte geçen hizmet birimlerinin ve Ankara Radyosu Müdürlüğünün en üst amirini,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.
“4) Genel Sekreterliğe bağlı Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünden,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Yardımcı Hizmet Birimleri; İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Reklam-Tasarım-Tanıtım Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Özel Kalem Müdürlüğünden meydana gelir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğü
MADDE 38 – (1) Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;
a) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin yapacağı yazışmaları hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını izlemek,
b) Yönetim Kurulu ve Üyelerin çalışmaları ile ilgili hazırlıkları yapmak ve faaliyetleri yürütmek; bu kapsamdaki ihtiyaçların temini için diğer birimler ile gerekli koordinasyonu sağlamak,
c) Yönetim Kurulu toplantılarının tutanaklarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak; Yönetim Kurulu kararlarının yazılmasını, saklanmasını ve dağıtımını yapmak,
ç) Yönetim Kurulu toplantılarının ses kaydını, ilgili mevzuat hükümlerine göre tutmak ve muhafaza etmek,
d) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri tarafından gündeme alınması uygun görülen konuları içeren toplantı gündemini oluşturmak, gündem ve gündemdeki konulara ilişkin teklif yazıları ve eklerini; varsa görüş ve değerlendirmeleri, biçim yönünden nihai kontrolleri yapıldıktan sonra Yönetim Kuruluna sunmak ve dosyaların şekli unsurlarında esaslı eksiklik bulunduğu hallerde ilgili birimlerle koordine içinde bu eksiklikleri tamamlatmak,
e) Yönetim Kurulunun ilkesel hususlarla ilgili kararlarını, ilgili birimlerle koordineli olarak duyurmak,
f) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerince verilen diğer görevleri yapmak.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.


TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Birim Amiri: 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmet birim amirini,”
“h) Sözleşmeli Personel: Kurumda, 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ve (ı) bendi hükümlerine göre sözleşme ile istihdam edilen personeli,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Asıl olarak atanabilmeleri için, aday personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj evrelerinin her birinde başarılı olmaları ve adaylık dönemi içerisinde aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmaları şarttır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Adaylık devresi içinde veya sonunda; aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların veya temel ve hazırlayıcı eğitim ile staj dönemlerinin herhangi birinde başarısız olanlarla, adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları ve göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirinin teklifi üzerine atamadaki usule uygun olarak memuriyetle ilişikleri kesilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Adaylık devresi içerisinde eğitimde başarılı olan ve aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almayan personel, Genel Müdür onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere kadrosuna asil memur olarak atanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Daire ve Kurul Başkanları, 1. Hukuk Müşaviri, Genel Sekreter, Ankara Radyosu Müdürü, TRT Müdürü, Özel Kalem Müdürü ile Yönetim Kurulu Bürosu Koordinatörü 30 güne,”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş; mevcut beşinci fıkra altıncı, altıncı fıkra yedinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
“(5) Personele; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar mazeret izni verilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Adaylık devresinde; başarısız olmak, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmak,”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET