gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK'DA VEKALET İZİN VE NÖBETTE DEĞİŞİM

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklikle askeriyede vekalet, nöbet ve sosyal tesisler yeniden düzenlendi.

31 Mayıs 2013 Cuma 12:26
TSK'DA VEKALET İZİN VE NÖBETTE DEĞİŞİM

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İşte ayrıntılar...

 

1-Herhangi bir komutanın merkezden ya da gemisinden uzaklaşması veya hizmet edemeyecek derecede mazeretinin, kuruluşuna göre rütbe ve kıdemce komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup ast vekil bırakılacak. Ancak, komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup personel ile aynı rütbede komutan yardımcısı ya da ast birlik komutanı varsa komutan yardımcısı veya ast birlik komutanından kıdemli olan, gemilerde 2. komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay vekil bırakılacak.

Muharip olmayan sınıflarda ise sınıf ve hizmetin özelliği dikkate alınarak, rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bakacak. Komutanlığına hem muharip sınıftan hem de muharip olmayan sınıftan personelin atanabildiği birliklerde, komutana rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılacak.

Vekalet durumu üst makamlara bildirilecek, ast birlik ve personele tebliğ edilecek. Vekalet verme imkanı olmayan durumlarda, rütbe ve kıdemce en yakın muharip sınıfa mensup veya muharip olmayan sınıflarda rütbe, kıdem ve hizmetin özelliği itibarıyla en yakın şahıs, hiçbir emir beklemeksizin derhal komutayı ele alacak. Böyle haller, sebebiyle birlikte daha büyük amire bildirilecek. Vekalet uzun müddet sürecek olursa, yetkili makamın tensip ve emredeceği şahıs, emir ve komuta makamına gelecek.

Karargah ve kurumlarda vekalet işleri, bağlı bulundukları komutan ve makamlar tarafından tanzim ve emredilecek.

2-Kıtalar, karargahlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma, askeri öğrenci, erbaş ve erler ile Silahlı Kuvvetler Teşkilatı içinde vazifeli olan sivil şahıslar tarafından nöbet tutulacak. Nöbetler karargah ve kurumlarda sabah saat 09.00'dan ertesi günü saat 09.00'a kadar olacak. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlayacak ve nöbet 24 saati geçmeyecek.

3- Nöbet hizmetine, dahil edilemeyecek personel ; Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç), kurmay başkanları veya vekilleri, askeri hakimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları, aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler, uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel, iki kademeli kıdemli başçavuşlar (üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar), astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar, 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askeri ve sivil personel (gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç), Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK’'da görev yapmakta olan askeri ve sivil personel, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK'’da görev yapmakta olan askeri ve sivil personel nöbet hizmetine dahil olmayacak."

Nöbeti pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat edebilecekler.

Ordu evleri ve askeri gazinoları mütalaa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilatı ihtiva edecek. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve tabildot salonları bulunacak.

 


 

30 Mayıs 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28662

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Herhangi bir komutanın merkezden veya gemisinden uzaklaşması veyahut hizmet edemeyecek derecede mazeretinin vukuu halinde, kuruluşuna göre rütbe ve kıdemce komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup ast vekil bırakılır. Ancak; komutanın rütbesine en yakın muharip sınıfa mensup personel ile aynı rütbede komutan yardımcısı ya da ast birlik komutanı varsa komutan yardımcısı veya ast birlik komutanından kıdemli olan, gemilerde 2 nci komutan, havada uçuş birliklerinde uçucu subay vekil bırakılır.

Muharip olmayan sınıflarda ise sınıf ve hizmetin özelliği dikkate alınarak rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılır.

Komutanlığına hem muharip sınıftan hem de muharip olmayan sınıftan personelin atanabildiği birliklerde komutana rütbe ve kıdemce en yakın ast vekil bırakılır.

Vekâlet durumu üst makamlara bildirilir, ast birlik ve personele tebliğ edilir.

Vekâlet verme imkânı olmayan müstesna hallerde, (birinci fıkradaki istisnai durumlar hariç) rütbe ve kıdemce en yakın muharip sınıfa mensup veya muharip olmayan sınıflarda rütbe, kıdem ve hizmetin özelliği itibarıyla en yakın şahıs, hiçbir emir beklemeksizin derhal komutayı ele alır. Böyle haller, sebebiyle birlikte daha büyük amire bildirilir. Vekâlet uzun müddet sürecek olursa yetkili makamın tensip ve emredeceği şahıs, emir ve komuta makamına gelir.

Karargâh ve kurumlarda vekâlet işleri, karargâh ve kurumların bağlı bulundukları komutan ve makamlar tarafından tanzim ve emredilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 382 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 382 – Kıtalar, karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, uzman jandarma, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler Karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez.

Nöbet hizmetine aşağıdaki personel dahil edilemez.

a. Albaylar,

b. Alay (Deniz, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında eşidi) komutan yardımcısı ile eşidi kurum amiri yardımcıları (Askeralma bölge başkanlıkları ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç),

c. Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları ve kadrosunda emir astsubayı bulunan komutanlık emir astsubayları,

ç. Aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler,

d. Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren süt izni süresinin bitimine kadar geçen süre içinde bayan personel,

e. İki kademeli kıdemli başçavuşlar (Üstçavuş ve kıdemli üstçavuşlukta 6 yıllık bekleme sürelerine tabi olan astsubaylar için kıdemli başçavuşlar),

f. Astsubaylıktan subaylığa geçen personelden 23 hizmet yılını, uzman jandarma/uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personelden 24 hizmet yılını dolduranlar ile uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve sivil memurlardan 24 hizmet yılını dolduranlar,

g. 5378 sayılı Kanun kapsamında bakıma muhtaç özürlü oldukları, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık kurulu raporu ile belgelenen eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bulunan askerî ve sivil personel (Gemilerdeki nöbet hizmetleri hariç),

ğ. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, harp ve vazife malullüğü hükümleri kapsamında aylık bağlanmış olan şehit eşlerinden, evli olmayan, bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını doldurmamış çocuğu bulunan TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel,

h. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından harp ve vazife malulü aylığı bağlanmış ve TSK’da görev yapmakta olan askerî ve sivil personel.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 387 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, nöbeti Pazar gününe rastlayan subay ve astsubaylar ile uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurlar, nöbeti devir ve teslimden sonra salı günü mesai başlangıcına kadar istirahat ederler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 664 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ordu evleri ve askerî gazinoları mütalâa ve oyun salonları ile spor, tenis mahalleri, yatak odaları, banyo ve sahillerde yüzme yerleri, deniz sporları vasıtaları için kayıkhane gibi müştemilâtı ihtiva eder. Kışla gazinolarında kütüphane, yatma yerleri, yıkanma yerleri ve tabildot salonları bulunur.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET