gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK'DA YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİK

Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 15.01.2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

15 Ocak 2016 Cuma 05:47
TSK'DA YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARINDA YENİ DEĞİŞİKLİK

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Üst disiplin amirleri: Disiplin amirinin kadro ve kuruluş yönünden bağlı bulunduğu ve disiplin cezası verilecek personelden rütbe veya kıdemce büyük olan yetkili sıralı tüm amirleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genelkurmay Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu; Genelkurmay Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Kara Kuvvetleri Komutanı,

b) Deniz Kuvvetleri Komutanı,

c) Hava Kuvvetleri Komutanı,

ç) Jandarma Genel Komutanı,

d) Genelkurmay İkinci Başkanı,

e) Genelkurmay Personel Başkanı,

f) Sahil Güvenlik Komutanı,

g) Genelkurmay Adlî Müşaviri.

(2) Kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında teşkil edilecek yüksek disiplin kurulları, ilgili komutanlığın Kurmay Başkanı başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Personel Başkanı,

b) İstihbarat Başkanı,

c) Harekât Başkanı,

ç) Personel Dairesi Başkanı,

d) Tayin Dairesi Başkanı,

e) Adlî Müşavir veya Hukuk Müşaviri,

f) Kıdem, Sicil ile ilgili Şube Müdürü,

g) Personel Yönetimi ile ilgili Şube Müdürü.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yazılı savunmalarda, isnat olunan hususlar ile savunma için verilen süre açıkça ve yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir. İstirahat, hava değişimi, izin gibi nedenlerle görevde bulunmayan personele 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre tebligat yapılır. Yüksek disiplin kurulunun görevine giren disiplinsizliklerde verilecek savunma süresi üç iş gününden az ve her hâlde beş iş gününden fazla olamaz. Savunması istenen kişinin talebi hâlinde ilave savunma süresi verilebilir. Ancak, ilk verilen savunma süresi ile ilave verilen savunma süresinin toplamı beş iş gününü geçemez. Verilen süre içinde savunmasını yapmayan personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET