gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK, MİT, EMNİYET TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde 30.01.2015 tarihinde bazı maddelerde değişiklik yapıldı.

30 Ocak 2015 Cuma 06:33
TSK, MİT, EMNİYET TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TSK, MİT, EMNİYET TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinde 30.01.2015 tarihinde bazı maddelerde değişiklik yapıldı.
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ, MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLATI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 21/6/2010 tarihli ve 2010/616 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(3) Aşağıda belirtilen taşınır mallar için taşınır mal işlem belgesi düzenlenmez.
a)Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan elektrik, su, doğalgaz, kum, çakıl, bahçe toprağı, bahçe gübresi, çim tohumu, fidan, fide, çiçek ve benzeri maddeler.
b)4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında hastalara özgü olarak alman ve alındığı anda ameliyat esnasmda sarf edilen tıbbi sarf malzemeleri.
c)Makine, cihaz, taşıt ve iş makinelerinin servislerde veya servislerin mahallinde yaptıkları bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parça, yağ, antifriz, hidrolik ve benzeri madde ve malzemeler ile sivil akaryakıt satış istasyonlarından alınarak doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, likit gaz (LPG) ve yağlar.
ç) Kısa sürede tüketilen mutfak tipi ve sanayi tipi tüpler, yangın söndürme tüpleri gibi her türlü gaz dolumları ile toner, yazıcı kartuşları ve benzeri dolumlar.
d)Dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlerime niteliği olmayan kütüphane materyalleri.
e)Bütçenin temsil ve tamtam giderleri tertibinden makam için alman yiyecek ve içecekler.
f)İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar (FMS, NSPA, BAAlNBw ve benzeri) kapsamında tedarik edilen ve yurt dışında yaptırılması zaruri olan bakım, onarım, revizyon, modernizasyon ve test faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla yurt dışında depolanmak üzere tedarik edilen taşınırlar."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Birim maliyet bedeli tespit edilemeyen ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereği FMS, NSPA, BAAINBw gibi organizasyon veya teşkilatlardan yapılan alımlar ile Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında teslim alman taşınırlar iz bedeli üzerinden, projenin sona ermesiyle birim maliyet bedeli belirlenebilen gemi, denizaltı, uçak ve benzeri ana sistemlerin oluşması halinde ise bu taşınırlar maliyet bedeli ile kayıt altına alınır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "en az üç kişiden" ibaresi "en az üç ve tek sayıda kişiden" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Taşınır malların geçici tahsisi ve alınması

MADDE 27- (1) Taşınır mallar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca geçici olarak tahsis edilebilir ve alınabilir. Geçici tahsis edilen veya alınan taşınır mallar ayrıca tutulan kayıtlarda izlenir."

kamudanhaberler,30.01.2015

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET