gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde 30 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete ile değişiklik yapıldı.

30 Mayıs 2015 Cumartesi 06:40
TSK DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Bu değişiklik ile "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli Devlet memurlarının disiplin işlerinde bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan kurullar yetkili" oldu. Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi değiştirilerek "Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ve kıdemli üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden" oluşturuldu.
"1)Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı.
2)Disiplin kuruluna sevk edilen memurun bağlı olduğu Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri veya Deniz Kuvvetleri veya Hava Kuvvetleri veya Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanı.
3)Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı.
4)Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı.
5)Genelkurmay Adli Müşaviri."
Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan "sicil" ibaresi "özlük" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "Dairesine" ibaresi "Başkanlığına" şeklinde değiştirildi.
"Yüksek Disiplin Kurulunun görevi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarına, amirlerin Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermek istemeleri halinde isteği inceleyip karara bağlamak ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamaktır."
Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunun oluşumu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"1) Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu, Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanı, b- Personel Başkanlığı Memur ve İşçi Dairesi Başkam.
c- Askeralma teşkilatında görevli Devlet memurlarının özlük işlemlerini yürütmekten sorumlu daire başkanı/yardımcısı (Harita Genel Komutanlığı personeli konu olduğunda Harita Genel Komutanlığı Personel Şube Müdürü).
d- Hukuk Müşavirliği İdari Davalar ve Mütalaalar Şubesi Müdürü.
2) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, memurların özlük işlemlerinin yürütüldüğü daire başkam başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Başkanlığı personel yönetimi ile ilgili şube müdürü.
b- Personel Başkanlığı memur özlük işlemlerinden sorumlu şube müdürü.
c- Personel Başkanlığı disiplin ve moral işlerinden sorumlu şube müdürü.
d- Adlî Müşavirlik temsilcisi."
Yönetmelik değişikliği ile disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılımı düzenlendi; "4) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararma itibar edilir."hükmü getirildi.

Kurullar kendi kuruluş ve kadrolarındaki memurlar hakkında alacağı kararları Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.
"1)Atamaya yetkili amir tarafından verilebilecek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için karar almak,
2)Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir."
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müstakil birimlerde amirlik görevini asaleten veya vekaleten yürüten subaylar veya astsubaylar disiplin amiridir.
Disiplin amirlerinin sicil ve disiplin amiri durumunda bulunanlar üst disiplin amirleridir."
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Disiplin Kurulunca itirazı kabul edilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasım hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler."
Disiplin işlemlerinde 657 sayılı Kanun ile uyum sağlarak;
Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan disiplin cezaları verilmesi,
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanması, Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilmesi, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilmesi,
Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyalarından silinmesi isteyebileceği,
Memurun yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işleneceği,
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanacağı,
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebileceği,
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gün olduğu, bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşeceği,
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorunda olduğu,
Disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri karan gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabileceği,
Yüksek disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, atamaya yetkili amir cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği,
Disiplin cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurulabileceği,
Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin olması ve talep edilmesi halinde; raportör, soruşturma dosyasında yer alan ve gizlilik derecesi ihtiva eden bilgileri bilmesi gereken prensibi çerçevesinde belirleyerek, başka bir amaçla kullanılmayacağını ve suretlerinin alınamayacağını yazılı olarak belirtmek suretiyle, soruşturma dosyasını Karargâh içerisinde kendisine gösterilen yerde inceleyebilmesi için sendika temsilcisine teslim edileceği,
Hükümleri düzenlendi.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/3/1983 tarihli ve 83/6153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin 2 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli Devlet memurlarının disiplin işlerinde bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan kurullar yetkilidir."
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 4- Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ve kıdemli üyenin başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.
1)Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı.
2)Disiplin kuruluna sevk edilen memurun bağlı olduğu Genelkurmay veya Kara Kuvvetleri veya Deniz Kuvvetleri veya Hava Kuvvetleri veya Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanı.
3)Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı.
4)Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanı.
5)Genelkurmay Adli Müşaviri."
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan "sicil" ibaresi "özlük" şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan "Dairesine" ibaresi "Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.
"Yüksek Disiplin Kurulunun görevi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarına, amirlerin Devlet memurluğundan çıkarma cezası vermek istemeleri halinde isteği inceleyip karara bağlamak ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamaktır."
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
"1) Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu, Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Başkanlığı Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanı, b- Personel Başkanlığı Memur ve İşçi Dairesi Başkam.
c- Askeralma teşkilatında görevli Devlet memurlarının özlük işlemlerini yürütmekten sorumlu daire başkanı/yardımcısı (Harita Genel Komutanlığı personeli konu olduğunda Harita Genel Komutanlığı Personel Şube Müdürü).
d- Hukuk Müşavirliği İdari Davalar ve Mütalaalar Şubesi Müdürü.
2) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, memurların özlük işlemlerinin yürütüldüğü daire başkam başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Başkanlığı personel yönetimi ile ilgili şube müdürü.
b- Personel Başkanlığı memur özlük işlemlerinden sorumlu şube müdürü.
c- Personel Başkanlığı disiplin ve moral işlerinden sorumlu şube müdürü.
d- Adlî Müşavirlik temsilcisi."
 
"4) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararma itibar edilir."
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Kurullar kendi kuruluş ve kadrolarındaki memurlar hakkında:
1)Atamaya yetkili amir tarafından verilebilecek kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için karar almak,
2)Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevlidir."
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Müstakil birimlerde amirlik görevini asaleten veya vekaleten yürüten subaylar veya astsubaylar disiplin amiridir.
Disiplin amirlerinin sicil ve disiplin amiri durumunda bulunanlar üst disiplin amirleridir."
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Disiplin Kurulunca itirazı kabul edilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasım hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler."

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 13- Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan disiplin cezaları verilir."
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aym derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir."
MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi: MADDE 15- Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyalarından silinmesini isteyebilir.
 
Memurun yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesinde disiplin kurulunun mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır."
MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığına gönderilir" ibaresi "Millî Savunma Bakanlığı Personel Başkanlığına gönderilir" şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"6) Memurun sendika üyesi olup olmadığma dair bilgi ve belgeler."
MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir."

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 29- Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir."
MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 30- Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
Disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri karan gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Yüksek disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, atamaya yetkili amir cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilir.
Disiplin cezalarına karşı Askeri Yüksek İdare Mahkemesine başvurulabilir."
MADDE 17- Aynı Yönetmeliğe 31 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
31/A maddesi eklenmiştir. "Diğer hükümler:
MADDE 3 l/A- Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin olması ve talep edilmesi halinde; raportör, soruşturma dosyasında yer alan ve gizlilik derecesi ihtiva eden bilgileri bilmesi gereken prensibi çerçevesinde belirleyerek, başka bir amaçla kullanılmayacağını ve suretlerinin alınamayacağını yazılı olarak belirtmek suretiyle, soruşturma dosyasını Karargâh içerisinde kendisine gösterilen yerde inceleyebilmesi için sendika temsilcisine teslim eder."

MADDE 18- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET