gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK İÇ HİZMET YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 3 Mayıs 2015 tarihli Resmî Gazete ile TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Bundan önceki değişiklik 26 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete ile TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlanmıştı.

26 Aralık 2014 Cuma 01:25
TSK İÇ HİZMET YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

TSK İÇ HİZMET YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

TSK iç hizmet değişiklik haberleri

Yönetmelik değişikliği ile;

Albay, 2 kademeli kıdemli başçavuş, 24 hizmet yılını olduranlar jandarma harekat merkezi komutanlığında da nöbetten muaf olacak.

Engelli memura isteği dışında gece nöbeti verilmeyecek.

Milli savunma bakanlığı da, tabip, veteriner için nöbete dahil edildi.

Saygı nöbetçileri cumhurbaşkanı ve başbakan gelince de, kapı dışına çıkacak.


TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 382 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.
“ı. Tecrübe ve mesleki deneyim gerektiren vardiya görevlerinin devamlılığını sağlamak maksadıyla kolordu (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) ve daha üst karargâhlar ile Jandarma Genel Komutanlığında Harekât Merkezi işleten komutanlıklar için bu maddenin ikinci fıkrasının (a), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen muafiyetler uygulanmayabilir.”
“i. 5378 sayılı Kanun kapsamında engelli olan memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 394 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “vazifeleri” ibaresi “sınıf görevleri” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “Bir garnizon içinde konuşlandırılmış; kıt'a, karargâh ve kurumların (askerî hastaneler hariç) tamamında baştabip dışındaki tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” ibaresi “Bir garnizon içinde konuşlandırılmış; Milli Savunma Bakanlığı ve teşkilleri dâhil kıta, karargâh ve kurumlarda (askerî hastaneler hariç) görevli askerî ve sivil tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu;” olarak ve ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan “vazifeleri” ibaresi “sınıfları” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“15-Sancak nöbetçisi”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 425 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 425 – Saygı nöbetçileri, gemide bulunan sancağa ihdas olunur.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 538 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sancak nöbetçilerinin görevleri
Madde 538 – Sancak nöbetçileri nöbet aldıkları yerin maddî ve manevi şahsiyetine tecavüzü önlerler.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 617 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 617 – Saygı nöbetçisi: Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı (Bakanlık binası ile sadece Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kışla, karargah ve kurumlarda bulunduğunda), Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral/Oramiraller ve Korgeneral/Koramiral (bulunulan garnizonda görevli Orgeneral/Oramiral mevcut değilse) seviyesindeki komutan ve amirlerin kışla, karargah ve kurumlarda bulunduklarında, karargah binalarının ana giriş kapısına çıkarılan iki kişilik nöbetçidir. Yüzer birliklerde sancak nöbetçisi aynı zamanda saygı nöbetçisidir, bunun haricinde saygı nöbetçisi çıkarılmaz. Saygı nöbetçisi, ihtiram olunan makam sahibinin bulunduğu yerden bir günden fazla bir zaman için ayrılması halinde kaldırılır. Avdet ederse tekrar konur. Her kışlanın nizam kapısındaki nöbetçi emniyet nöbetçisidir.
Nöbetçilerin muayyen ve devamlı nöbet yerlerinden, hava tesirinden korunmaları için numunesine uygun birer nöbetçi kulübesi olmalıdır.”
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 Kamudan Haberler


Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha önceki değişiklik 26 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete ile TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlandı. Bu değişiklik ile askeri personele verilen kimlik ile askeri personel tarafından kurulacak spor kulüplerine ilişkin hükümler getirildi.
 
26 Aralık 2014  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29217

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Noksan hizmetlerini tamamlamakta olan erbaş ve erlere, noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurumun bulunduğu il/ilçe mülki sınırları içinde ikamet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri üçüncü fıkrada yazılı kanuni yakınları yanına beşinci fıkradaki gün sınırlamasına bağlı kalınmaksızın noksan hizmet sürelerinin her günü için ulaşım imkanları dikkate alınarak noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurum amirliği tarafından mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar gece yatısı izni verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 80 – Askerî kimlik kartı, kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olduğunu ve kimliğini gösteren resmî belgedir. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, güvenlik ve istihbarat gibi nedenlerle Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek istisnai durumlar dışında, kimlik kartlarını resmi ve sivil olarak her zaman üzerlerinde bulundururlar. Yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda kimlik kartının gösterilmesi zorunludur.

Askerî kimlik kartının kapsamı, içeriği, kullanılacak fotoğrafların özellik ve niteliği, hak sahipleri, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihleri, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla askerî kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım, dağıtım, personele teslimat, kullanım ve iptal aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, giriş kontrol, elektronik imza, elektronik cüzdan gibi kart uygulamaları, kart ücreti, askerî kimlik kartının kaybı, özelliklerini yitirmesi ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemler ile diğer hususlar yönerge ile belirlenir.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ile askerî hizmetlerin yürütülmesine ilişkin diğer işlemler için ihtiyaç duyulacak kişisel verileri; amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca (Millî Savunma Bakanlığında çalışan sivil personelin kişisel verileri Millî Savunma Bakanlığınca, Genelkurmay Başkanlığında çalışan sivil personelin kişisel verileri Genelkurmay Başkanlığınca) personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında muhafaza edilir. Bu fıkrada belirtilen maksatlarla veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait kişisel veriler, kişilerin açık rızası olmadan işlenebilir.

Askeri kimlik kartlarında kullanılmak üzere elde edilen, şahsi dosyalarda muhafaza edilen veya personel bilgi sistemlerinde bulunan kişisel veriler ve kayıtlar gizlidir. Belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz. Bu kayıtların tedbirsizlikle veya hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini, yetkisiz olarak açıklanmasını veya aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre uygun teknik ve idari tedbirler alınır.

Bu Yönetmelik ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir veya yok edilir. İlgili kişi tarafından talep edildiğinde verilerin silindiğine dair belge düzenlenir ve ilgilisine verilir.

Bu madde kapsamında belirtilen işlemlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan nüfus ve adres bilgileri, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanacak protokol esaslarına uygun olarak Kimlik Paylaşım Sisteminden elektronik ortamda alınır. Bu veriler kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ihtiyaç duyulan diğer askerî makamlar ile elektronik ortamda paylaşılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 81 – Askeri şahıslarla ilgili siciller ve diğer resmi kağıtlarda renkli fotoğraf kullanılır. Bu amaçla çektirilecek fotoğraflar için kıyafet günlük elbisedir. Baş açık ve tıraşlı olmalıdır.  Pasaport ve özel vazife belgesi alanların fotoğrafı yerine göre sivil veya resmi kıyafetli olabilir. Bu fotoğrafların özellikleri, kullanım yerine göre nizamlarla belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Posta gönderilerinin denetlenmesi

Madde 81/A – Uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri, ilgilinin amiri tarafından denetlenebilir.

Bunlar tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın amirlerine teslim edilir. Gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektupların zarfları amirlerince kapatılarak tutanakla postaneye verilir.

Bunlara gönderilen ve açılıp denetlendikten sonra sahiplerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar, "GÖRÜLDÜ" kaydı konulduktan sonra sahiplerine verilir.

Kıta, karargâh veya kurumun emniyet ve güvenliğini tehlikeye düşüren, istihbarat konusunda zafiyet yaratabilecek nitelikte olan, kişileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren, kişinin hayatı ve sağlığı konusunda telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracak olumsuz haber ve bilgiler içeren posta gönderileri erbaş ve erler ile askeri öğrencilere verilmez. Bunlar tarafından yazılmış ise gönderilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki “askerî memur,” ibaresinden sonra gelmek üzere “astsubay” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın ikinci bendinin (a) alt bendinde yer alan “subayların” ibaresi “subay ve astsubayların” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta, karargâh ve kurumları içinde amatör askerî spor kulüpleri kurabilir ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilirler. Bu kulüplerin kurulmasına yönelik müracaatlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı komutanlıklarca Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Uygun görülen spor kulübünün kurulması için teklif makamları tarafından ilgili makamlara müracaat edilir. Kurulan amatör spor kulüplerinde faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının asli hizmet ve vazifelerini aksatmalarına müsaade edilmez. Bu kulüplerin kurulması, müracaat esasları, faaliyet ve denetimleri Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüpleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait spor tesislerinden istifade etmek maksadıyla bulundukları yerdeki Garnizon Komutanlıklarına müracaat ederler. Garnizon Komutanlıklarınca; garnizondaki askerî spor tesislerinin durumu ve müracaatla ilgili bir değerlendirme ile birilikte müracaat evrakları doğrudan Genelkurmay Başkanlığına gönderilir. Genelkurmay Başkanlığınca izin verilen kulüpler, Garnizon Komutanlıklarınca belirlenen usul ve esaslara göre bu spor tesislerinden faydalanırlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 663 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 664 üncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) ve (12) numaralı bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 665 ila 673 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

konu

özkan demir
03 Mayıs 2015 Pazar 19:21

Sözleşleli erler için gene bi kanun yok neden olmuyo?

0 Beğendim
0 Beğenmedim
 
Yanıtla

UZMAN ERBAŞ

Ramazan ördek
27 Aralık 2014 Cumartesi 17:56

UZMAN ERBAŞLARIN ERBAS VE ER STATÜSÛNDEN ÇIKARTILARAK ASTTSUBAY STATÜSÛOE YÜKSELTİLMESİ VE UZMAN ERBAŞ İBARESİNİN UZMAN ÇAVVUŞ OLARAK DEGIŞTİRİLİP UZMAN ÇAVUŞLAR ATANDIĞI BIRANJTAN BAŞKA İŞLERDE ÇALIŞTIRILAMAZ MADDESINİN EKLEN MESI GEREKTİĞINI DÛŞÜNVYORUM TEŞEKKÜSLER

2 Beğendim
9 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET