gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TSK İZİN YÖNETMELİĞİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER

8/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yurt dışı sürekli görevde bulunanlar ile bazı maddelerinde değişiklik yapıldı.

14 Aralık 2013 Cumartesi 07:52
TSK İZİN YÖNETMELİĞİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER


14 Aralık 2013  CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28851

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ İZİN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/1/1991 tarihli ve 20769 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri İzin Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “75 günden az olmamak” ibaresi “45 günü geçmemek” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8 – Yurt dışı sürekli görevde bulunan personelin yıllık plânlı ve mazeret izinleri, tâbi oldukları yönerge hükümlerine ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre verilir.

Yurt dışına eğitim-öğretim için gönderilen personel, zorunlu nedenler hariç, izinlerini eğitim ve öğretimin tatil edildiği dönemlerde kullanır ve izin belgeleri, Askerî Ataşelikler tarafından hazırlanır.

Yıllık izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin işlemleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür.

1) NATO kadrolarında görevli personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkeden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makamlar tarafından karşılanmakla beraber her defasında, Genelkurmay Personel Başkanlığına bilgi verilir.

2) Yurt dışı sürekli görevde bulunan Askerî Ataşelik personelinden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri o ülkede bulunan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına bilgi verilir. Silahlı Kuvvetler Ataşeleri ve Askerî Ataşelerden izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca karşılanır.

3) Eğitim-öğretim maksadıyla yurt dışına gönderilen personelden, izinlerini bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, o ülkede bulunan veya o ülkeye akredite olan Askerî Ataşelik tarafından karşılanmakla beraber her defasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığına ve ilgili kuvvet komutanlığına bilgi verilir.

4) Yurt dışında bulunan diğer personelden izinlerini, bulundukları ülkede, Türkiye'de veya bulundukları ülkelerden başka ülkelerde geçirmek isteyenlerin izin talepleri, sicil yönünden bağlı bulunulan makam tarafından karşılanmakla beraber Türkiye’de bağlı bulunulan üst makama ve ilgili kuvvet komutanlığına her defasında bilgi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “sakat bırakan” ibaresi “engelli hale getiren” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET