gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TTK'DA DEĞİŞİKLİK YAPILAN BAŞLIKLAR

Yeni TTK'da eleştirilen maddeler değişti.1 Temmuz 2012'de yürürlüğü girecek yeni Türk Ticaret Kanunu'nda is dünyasının endişeleri önceki gün Meclis'te yapılan son kanun değişikliği ile büyük ölçüde giderildi.

28 Haziran 2012 Perşembe 12:20

 Kamuoyunda cok tartışılan mevcut 46 hapis cezasından 33'ü idari para cezasına dönüştürüldü. 13 konudaki hapis cezası ise korundu. Sahtekarlık ve evrak sahteciliği yapanlara hapis cezası öngörüldü.

 Gümrük ve Sanayi Bakara Hayati Yazıcı'ran 'İş dünyası için duble yol olacak' dediği yeni Türk Ticaret Kanunu, TBMM Genel Kurulunda önceki gece kabul edildi. 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan kanunda, 14 Şubat 2011'de Resmî Gazete'de yayımlanmasından sonra kamuoyundan alınan tepkiler de değerlendirilerek bazı değişiklikler yapılmıştı. En çok itiraz edilen konuların başında şirket ortaklarının şirketten para çekemeyecek olmalan, şirketin finansal tablolannın internetten yayınlanması zorunluluğu ve zarar eden şirketin yönetim kurulunun istifa etmesi geliyordu. 1965'ten beri yürürlükte bulunan TTK'ran yerine gelen yeni kanun 1.535 maddeden oluşuyor. Kanun, temmuzun 1'inden itibaren yürürlüğe girecek olsa da bazı maddelerin uygulama tarihleri değişiklik gösteriyor. Mesela, Türkiye denetim standartlanmn belirlenmesi ve denetçilerin denetimi ile ilgili yönetmeliklerin hazırlanması kanunu yayım tarihi olan Şubat 2011 tarihinde uygulamaya girdi. İnternet sitesi açma zorunluluğu olan sermaye şirketleri sitesinde yayımlaması zorunlu hükümleri düzenleyen 1.524'üncü maddesi gelecek yılın temmuz başı itibanyla uygulanacak. Uluslararası finansal raporlama standartlarının (IFRS) uyumlu olan Türkiye muhasebe standartlarına (IMS) uygun finansal raporlama zorunluluğu ise 2013 un başından itibaren yürürlüğe girecek. Kanunun denetlenmesi ise ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkili olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ran denetim elemanları yoluyla yapılacak. Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırlan içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tabi olarak şirketlere ilişkin düzenlemeler getirebilecek. Yeni TTK, şirket ortaklannm şirkete borçlanmalarını engelliyor. Yönetim kurulu üyelerinin yakınlan, şirkete nakit olarak borçİanamayacak, bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremeyecek. Ancak düzenlemeye göre anonim şirketlerde pay sahiplerinin şirkete borçlanması yasak olmakla birlikte pay sahiplerinin, iştirak taahhüdünden doğan borçlan istisna sayılıyor. Kanunun 358 ve 562/5c maddeleri uyannca ortaklar bu istisna dışında şirkete borçlanmalan durumunda 300 günden 500 güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Diğer taraftan artık anonim şirketlerde en az 5 ortak olması zorunluluğu kaldınlıyor. Madde 580'de limited şirketlerin asgari sermaye tutan 5 bin liradan 10 bin liraya çıkanlırken, madde 332'de de anonim şirketler için 'esas sermaye' v ibaresi 'başlangıç sermayesi' ile değiştirilerek bu tutar 50 bin liradan 100 bin liraya çıkarıldı. Yeni TTK, tek kişilik yönetim kumlu kurulabileceğini öngörerek, kurul üyesi olmak için illa pay sahibi ve gerçek kişi olunması gerekliliğini kaldırarak üyelerden en az birinin Türkiye'de ikamet etmesi zorunluluğunu getirdi.

TEKNOLOJİ KULLANIMI TEŞVİK EDİLİYOR

İnternetin hayatin her alana dâhil olmasını da göz önünde bulunduran kanun, bir dizi yenilikler getiriyor. Yeni TTK, ticaret sicil kayıtlannm elektronik ortamda tutulması ve depolanması, sözleşmelerin kuruluş süreçlerinin elektronik ortamda yapılmasının mümkün olması, fatura ve teyit mektuplannın elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, genel kurul çagnlannın elektronik posta ile yapılabilecek olması, toplantıya katılma, öneri sunma, oy kullanma gibi yönetimsel hakların internet ortamında elektronik imza ile kullanılabilecek olması ve sermaye şirketleri için internet sayfalanmn hazırlanması gibi düzenlemeler öngörüyor. İnternet sayfalannın hazırlanmasında son tarih 1 Temmuz 2013. Madde 1534/1 bu zamandan itibaren 3 aya kadar yükümlülüğü yerine getirmeyenler için hapis ve para cezası uygulanacağını belirtiyor. Madde 562'e göre cezalar 6 aya kadar hapisten, 100 ila 300 gün adli para cezası arasında değişiyor. Ancak işletmeyle ilgili internet sitesinin adresi ve numarasının gösterilmesi zorunluluguyla ilgili maddenin yürürlüğü 1 Ocak 2014'e ertelendi. Yeni TTK ile şirketlerin isim seçerken daha dikkatli olması gerekiyor. Üçüncü şahıslan yanıltan, arkalannda başka şirketin var olduğu izlenimi veren ekler konulamayacak. Aynca 'Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli' kelimelerinin bir ticaret unvanına koyulabilmesi için Bakanlar Kurulu karan gerekecek. SPK izni olmadan şirket kurmak, şirketin sermayesini artırmak vaadiyle halktan para toplamaya da hapis cezası geldi. Hangi tarihte ne olacak?
1 TEMMUZ 2012; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüğe girmesi. (Madde 1534) 14 AĞUSTOS 2012; anonim şirketler ve limited şirketlerin ana sözleşmelerinin yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi. (6103 madde 22) 1 OCAK 2013; muhasebe kayıtlan ve finansal tablolannın TMS / TFRS'ye göre düzenlenmesi. (Madde 1534/3) 1 MART 2013; bağımsız denetçi seçilmesi için son tarih. Atama yapmayan şirketlere mahkemece atama yapılacak. (Geçici madde 6/3) 1 TEMMUZ 2013; sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması. Bu tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi kurma zonınlulugunu yerine getirmeyenler için ise çeşitli hapis cezalan öngörülüyor. (Madde 1534/1) 14 ŞUBAT 2014; anonim ve limited şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl içinde yani 14 Şubat 2014 tarihine kadar sermayelerini, 332 ve 580. maddelerde öngörülen tutarlara yükseltmek zorunda. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, bu süreyi birer yıl olarak en çok 2 defa uzatabilir. (6103 madde 20) Zaman, mayıs ayında düzenlenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı Ortak Akıl Toplantısı'nda yeni TTK'nın eleştirilen noktalarını gündeme taşımıştı. Yeni TTK'daki değişiklikler önceki gece Meclls'ten geçti.
ZAMAN SERKAN ŞAHİN ANKARA

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET