gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜİK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak eş ve diğer çalışma şartları değişti.

30 Ocak 2014 Perşembe 08:41
TÜİK PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINDA DEĞİŞİKLİK

30 Ocak 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28898

YÖNETMELİK

Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN

YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/12/2007 tarihli ve 26722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1– (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmetin gereklerini esas alarak Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog ve Programcı kadrolarındaki personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Ancak” ibaresinden sonra gelen “bir üst” ibaresi “gideceği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen sağlık ve eş durumuna ilişkin özürlerini belgeleyenler, birinci fıkrada öngörülen tarihe bağlı olmaksızın yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “hizmetin gereği”  ibaresinden sonra gelmek üzere “, norm kadro durumu, iş yükü, iş verimliliği” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler ile aynı maddeye aşağıdaki ikinci, üçüncü, dördüncü fıkralar eklenmiştir. 

“Bu durumdaki personelin atanmasında; gün, ay ve yıl bazında çalıştığı bölge hizmeti dikkate alınarak, bölge hizmet süresi en fazla olandan başlanmak suretiyle atama yapılır. Hizmetlerin eşit olması durumunda ise EK-3’te yer alan değerlendirme formundaki toplam puana bakılır ve en az puana sahip olandan başlanarak atama yapılır.”

“(2) Bu Yönetmeliğe tabi personelin, EK-1’de belirtilen hizmet bölgelerinin her birinde, en az bir kere bölge hizmet süresi kadar çalışmış olması zorunludur.

(3) Personelin bölge hizmet süresi hesaplamasında her yılın 1 Mayıs tarihi esas alınır.

(4) Personelin aynı hizmet bölgesi içerisinde yer değişikliği talebinde bulunabilmesi için, bu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin en az yarısını tamamlaması zorunludur. Bu durumdaki personelin yer değiştirme talepleri kamu yararı, hizmetin gereği, norm kadro durumu ve iş yükü gözetilerek personelin bölgelerarası adil ve dengeli dağılımı dikkate alınmak suretiyle Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Devlet Bakanı”  ibaresi “Bakan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 Yer Değiştirme Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir.   

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/12/2007

26722

 

“EK-3

YER DEĞİŞTİRME DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı

 

 

 

Görev Yeri ve Unvanı

 

 

 

Atanmak İstediği Yer

1-                                   3-

5-

 

(5 tercih yapılacak)

2-                            4-

 

 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI

Puan Değeri

 

Adayın Puanı

 

a) 3’üncü hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 3 ile çarpımından elde

 

 

 

1-

edilen puan

 

 

 

b) 2’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 2 ile çarpımından elde edilen puan

 

 

 

c) 1’inci hizmet bölgesinde kaldığı her yılın 1 ile çarpımından elde

 

 

 

 

edilen puan

 

 

 

 

 

2-

Memuriyet süresi içinde; (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa,  sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

 

 

 

a) Her takdirname / başarı belgesi için

2

 

 

b) Her üstün başarı belgesi için

4

 

 

c) Her ödül için

6

 

 

 

3-

Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından memuriyet süresi içinde yapılan sınavlardan aldığı notların aritmetik ortalamasının 1/20’i

 

 

 

 

4-

Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ve buna denk kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan aldığı en yüksek puanın 1/20’i

 

 

 

 

5-

Son beş yıl içinde aldığı her disiplin cezasından;

 

 

 

a) Her uyarma cezası için,

-1

 

 

b) Her kınama cezası için,

-2

 

 

c) Her aylıktan kesme cezası için,

-4

 

 

d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması cezası için

-6

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET