gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE'DE YABANCILARIN MESLEKİ YETERLİLİK BELİRLEMESİ

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

12 Ekim 2013 Cumartesi 20:37
TÜRKİYE'DE YABANCILARIN MESLEKİ YETERLİLİK BELİRLEMESİ

TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAK İSTEYEN YABANCILARIN SAHİP OLDUKLARI MESLEKİ YETERLİLİK SERTİFİKALARININ DOĞRULUĞUNUN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların amacı; Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu belirlemek için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yapılacak iş ve işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

(2) 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun kapsamına girmeyen mesleklere ilişkin yeterlilikler ile Türkiye'de ilk, orta ve yükseköğrenim diplomalarına karşılık gelen belgelerin doğruluğunun belirlenmesine ilişkin talepler bu usul ve esaslar kapsamı dışındadır.
 

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu usul ve esaslar, 21/9/2006 tarih ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

a)      Mesleki yeterlilik sertifikası: bu usul ve esaslar kapsamına giren alanlarda Türkiye dışında ilgili ülkenin yetkili otoritesi tarafından hazırlanmış veya onaylanmış mesleki yeterlilik belgelerini,

b)     Kurum/MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumunu,

c)      Başvuru sahibi: 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan, Türkiye'de çalışan ya da çalışma istemini bildiren ve belge doğrulama talebinde bulunan gerçek kişiyi,

 

ifade eder.

 

Başvuru Yeri, Şekli ve Usulü

MADDE 4 - (1) Başvuru sahibi, vatandaşlık durumunu gösteren belgenin noter ya da T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (pasaport, kimlik belgesi, varsa vatandaşlık numarası, diğer resmi belgeler), mesleki yeterlilik sertifikasının noter ya da T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ile onaylı Türkçe tercümesini, masraf karşılığı olarak belirlenen tutarı MYK banka hesabına yatırdığına dair dekontu, işbu usul ve esasların ekinde (Ek.1) yer alan dilekçe örneğine uygun olarak MYK'ya şahsen veya posta ile iletir. Vatandaşlık durumunu gösterir belge ile mesleki yeterlilik sertifikası asıllarının başvuru sırasında Kuruma ibrazı halinde noter onayı aranmaz.

 

(2) Başvuru evrakı Kurum tarafından incelenerek gerekli görülmesi halinde başvuru sahibinden birinci fıkrada sayılanların dışında belgeler isteyebilir.


(3)    Eksik belge ile yapılan başvurularda, başvuru sahibinden eksik belgeleri tamamlaması istenir. Altı ay içinde belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir.
(4)    Bu usul ve esaslar kapsamında yapılan başvurularla ilgili iş ve işlemler MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
 

Doğrulama

MADDE 5 - (1) Başvuru sahibinin vatandaşlık durumu ile ilgili tereddüt oluşması halinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan sistem üzerinden sorgulanarak, gerektiğinde yazılı bilgi alınarak, kişinin T.C. vatandaşı olmadığı teyit edilir. T.C. vatandaşı olduğu tespit edilen kişilerin başvurusu reddedilir.
 

(2)   Doğrulama işleminde kullanılmak üzere, ilgili ülkedeki yetkili otoritelerden veya
doğrudan mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kurum veya kuruluştan ekli formda
(Ek.2) yer alan bilgilerin doldurulması istenir. Gerektiğinde ekli formda (Ek.2) yer alan
bilgilerin mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kurum veya kuruluş tarafından
doldurulmasının sağlanması amacıyla ilgili ülkedeki T.C. Dış Temsilciliklerine başvuruda
bulunulabilir.

(3)   Ek.2'de yer alan form Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Arapça, Rusça, Çince dilerinden birinde düzenlenerek gönderilir.
(4)   Mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen ülkenin Europass sistemine dahil olması ve anılan sertifikaya ilişkin sertifika ekine ulaşılabilmesi halinde, doğrulama işlemi ilgili ülkedeki yetkili otoritelere, mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kuruluşa veya T.C. Dış Temsilciliklerine, sadece kişinin sertifikasının gerçekliğini belirlemek amacıyla yapılabilir.
(5)   Ek.2'de yer alan form, ilgili ülkedeki yetkili otoritelerin, mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kuruluşun ya da T.C. Dış Temsilciliklerinin, cevaben gönderdiği bilgileri içerecek şekilde boş alanların kaldırılmasıyla yeniden düzenlenir ve imzalanıp mühürlenerek ekteki (Ek.3) örneğe uygun olarak hazırlanan doğrulama yazısı ile birlikte ilgili kişiye gönderilir. Europass Sertifika Ekinin kullanılması halinde, bu belgede yer alan bilgilere formda resen yer verilebilir.
(6)   İlgili ülkedeki yetkili otoritelerin ya da doğrudan yazılması halinde mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kurum ya da kuruluşun red cevabı vermesi halinde doğrulama işleminin yapılamadığını gösterir red yazısı başvuru sahibine iletilir.
(7)   İlgili ülkedeki yetkili otoritelerin ya da doğrudan yazılması halinde mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kurum ya da kuruluşun doğrulama formu ile birlikte veya doğrulama formunu doldurmadan sadece açıklayıcı belge göndermesi halinde, açıklayıcı belgeler tercüme ettirilerek doğrulama formu resen doldurulur.

İdari Süreler ve Masraf Karşılığı

MADDE 6 - (1) Daire Başkanlığı, başvuru sahibinin başvuru tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde doğrulama işlemlerini başlatır. Cevap geldikten sonraki 15 gün içerisinde doğrulama veya red yazısı başvuru sahibine gönderilir.

(2)     Başvuru masraf karşılığı brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere her yıl MYK Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
(3)     Başvuru sahibinin eksik evrakı tamamlamaması veya Kurum tarafından yazışma yapılmadan gerçekleştirilen ön inceleme aşamasında başvuru sahibinin vatandaşlık durumu veya yeterlilik sertifikasının kapsamı hakkında bu usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilemeyeceğine karar verilerek reddedilen başvurularda masraf karşılıkları başvuru sahibine iade edilir. Para transferinde bankanın tahsil ettiği masraf iade edilecek tutardan düşülür.
(4)     İlgili ülkedeki yetkili otoritelerin ya da doğrudan yazılması halinde mesleki yeterlilik sertifikasını düzenleyen kurum ya da kuruluşun formun dışında tercüme gerektiren bir doküman göndermesi halinde tercüme giderleri başvuru sahibinden ayrıca tahsil edilir.
 

Yürürlük ve Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu usul ve esaslar Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

(2) Bu usul ve esasları MYK Başkanı yürütür.

 

 

 

 

 

Ek-1: Dilekçe

Ek-2: Doğrulama Formu

Ek-3: Doğrulama Yazısı


EK-1: Dilekçe

T.C.
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMUNA
 

T.C. devleti ile vatandaşlık bağım bulunmamaktadır. Vatandaşlık durumumu gösterir belgeler dilekçem ekinde yer almaktadır.

 

Türkiye'de çalışma amacıyla, .../.../.... tarihinde .........................................................  ülkesinde

faaliyet gösteren ve aşağıda iletişim bilgileri bulunan ...................................................................

kuruluşundan almış olduğum .................................................. mesleği/yeterliliğindeki mesleki

yeterlilik sertifikasının doğrulanmasını talep etmekteyim.

 

Doğrulama işlemi sırasında ortaya çıkabilecek tercüme masraflarını ayrıca ödeyeceğimi beyan ederim.

 

Gereğini arz ederim.

 

......  20....
Ad-Soyad İmza


İkamet Adresi: Telefon: e-posta: Doğum tarihi: Doğum yeri: Uyruğu: Kimlik no: Pasaport no: İş adresi:


Mesleki      yeterlilik______ sertifikasını

düzenleyen kurum/kuruluş bilgileri:

Belgeyi düzenleyen

kurum/kuruluş adı:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Web sayfası adresi:

Kurumun bağlı olduğu/denetiminde olduğu bakanlık otorite:


 

 

EKLER:

1.      Vatandaşlık durumunu gösteren belgenin noter ya da T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti (Belge aslının Kuruma ibraz edilmesi halinde, noter onayı aranmaz)

2.      Mesleki yeterlilik sertifikasının noter ya da T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı örneği (Belge aslının Kuruma ibraz edilmesi halinde, noter onayı aranmaz)

3.      Mesleki yeterlilik sertifikasının noter ya da T.C. Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi

4.      Masraf karşılığının yatırıldığına dair dekont


EK-2: Doğrulama Formu

DOĞRULAMA FORMU
 

Sertifika Sahibinin*;

Adı:

Soyadı: Uyruğu:

Pasaport/Kimlik No: Doğum Tarihi: Sertifikanın*;

Adı:

Veriliş Tarihi: Numarası:

Sertifika ile elde edilen beceri ve yeterlilikler:

1­2-

(gerektiği kadar çoğaltılabilir)_________________________________

Sertifika sahibinin yapabileceği meslekler:

1­2-

(gerektiği kadar çoğaltılabilir) Sertifikayı veren kurumun adı ve statüsü:

Sertifikanın tanınmasını sağlayan otoritenin adı ve statüsü:

Sertifikanın ulusal ve uluslararası seviyesi (AYÇ, ISCED, ISCO, vs.):

Ölçme ve değerlendirmede kullanılan not ölçeğini tanımlayınız:

Sertifikanın yasal dayanağı:

Sertifikanın elde edilmesi için gereken teorik eğitim süresi (saat): Sertifikanın elde edilmesi için gereken uygulamalı/işbaşı eğitim süresi (saat):

Sertifikanın elde edilebilmesi için gerekli ön şartlar: 1­2-
(gerektiği kadar çoğaltılabilir)____________________________________

Sertifika hakkında daha fazla bilgi edinilebilecek web sitelerinin adresleri:

1­2-

(gerektiği kadar çoğaltılabilir)____________________________________

* Bu bölümler Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır.


EK-3: Doğrulama Yazısı Sayın İlgili,

Bu     mesleki     yeterlilik     sertifikası     doğrulama     yazısı,     .../.../................... doğumlu

....................................................................................................................................................... 'nın        talebi üzerine,

....................................................................................................................................................... kuruluşundan   almış olduğu

....................................................................................................................................................... ............................................................. mesleğindeki/yeterliliğindeki .../.../..   tarihli ve

........... sayılı mesleki yeterlilik sertifikasını doğrulamak üzere hazırlanmıştır.

 

Talep sahibi kişinin isteği üzerine, sertifikayı veren kuruluş (T.C. Dış Temsilcilikleri ile

irtibata geçilmesi halinde "................... [ T.C. Dış Temsilciliği]" ifadesine yer verilecektir.) ile

irtibata geçilerek, sertifika hakkında ekli bilgilere ulaşılmıştır. Sertifika sahibi kişinin ölçme, değerlendirme ve belgelendirme işlemleri MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarınca yapılmamış olup, bu doğrulama işlemi, sertifika sahibi kişiye 5544 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibine tanınan hakları sağlamamaktadır.

 

Bilgilerinize arz/rica ederim.


Ek.1: Bilgi Formu


 

MVK

T.C.

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı


T.C. Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 22/08/2012 tarih ve 2012/62 sayılı Kararı uyarınca Türkiye'de Çalışmak İsteyen Yabancıların Sahip Oldukları Mesleki Yeterlilik Sertifikalarının Doğruluğunun Belirlenmesi için yapacakları başvurularda ödenmesi gereken masraf karşılıkları aşağıdaki şekildedir:

 
- Türkiye'den Başvuranlar için:       250,00-^ (İkiyüzelli Türk Lirası)


- Yurtdışından Başvuranlar için:      150,00- $ (Yüzelli Amerikan Doları) veya

120,00-€ (Yüzyirmi AVRO)

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET