gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ MÜFETTİŞLERİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde yapılan 02 Ekim 2013 tarihli değişiklik ile Vergi Müfettişlerinin grubuna göre çalışma yerleri düzenlendi.

02 Ekim 2013 Çarşamba 07:26
VERGİ MÜFETTİŞLERİ ÇALIŞMA YERLERİ İÇİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

2 Ekim 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28783

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1  31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan dört ibaresi altı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine talimatları çerçevesindeibaresinden sonra gelmek üzere 41 inci maddede yazılı kurallara uyulmasını da sağlamak üzere, ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Vergi Müfettiş Yardımcılarının gruplarında görevli bulundukları süre boyunca meslek ve hizmet gereklerine en uygun şekilde yetiştirilmesinden sorumludur.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

g) Yönetmeliğin 23, 29 ve 35 inci maddeleri gereğince Vergi Müfettişliği kadrosuyla ilişiği kesilenler bu fıkrada sayılan şartları taşısalar dahi giriş sınavına katılamazlar.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Sınav Kurulu Başkan veüyelerince ibaresinden sonra gelmek üzere (sözlü sınavın birden fazla komisyon tarafından yapılması halinde ise en az beş Sınav Kurulu üyesince) ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan %20nin ibaresi%5in olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “özel eğitim veyaibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 21  (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı%5, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatırevizyon, vergi inceleme teknikleri, ihtisas muhasebeleri, mali tablolar analizi, istatistik, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(A) Grup Başkanlıklarında görevlendirilecek Vergi Müfettiş Yardımcılarının temel eğitim konuları

MADDE 22  (1) Vergi Müfettiş Yardımcılığına atananlardan giriş sınavındaki başarı sırasına göre en başarılı%5e giremeyenler, en az üç ay olmak üzere temel eğitime tabi tutulur. Bu eğitim, temel vergi mevzuatırevizyon, vergi inceleme teknikleri, gider ve milli emlak mevzuatı ile Başkanlıkça belirlenen diğer konulardan oluşur.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Temel eğitim seminer notunun tespiti ve sonucunun değerlendirilmesi

MADDE 23  (1) Temel eğitimde her bir konu veya konu grubu itibarıyla ayrı ayrı sınav yapılırken, temel eğitim sonunda da tüm konuları kapsayan genel bir sınav yapılır. Her bir konu veya konu grubu itibarıyla yapılacak sınavlardan 100 tam puan üzerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının %40’ı ile temel eğitim sonunda genel sınavda 100 tam puan üzerinden alınan notun %60’ının toplamı temel eğitim seminer notunu oluşturur.

(2) Birinci yılın sonunda performans değerlendirmesine göre başarısız olan Vergi Müfettiş Yardımcıları yetki ve yeterlik sınavları beklenmeksizin Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Vergi Müfettiş Yardımcılarının görevlendirilecekleri Grup Başkanlıkları

MADDE 24  (1) 21 inci maddede belirtilen konulardan temel eğitime tabi tutulacak Vergi MüfettişYardımcıları, Bakan tarafından (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir.

(2) 22 nci maddede belirtilen konulardan temel eğitimlerini başarıyla tamamlayan Vergi Müfettiş Yardımcıları, temel eğitim seminer notu başarı sırasına göre ve tercihleri de dikkate alınarak Başkanlık tarafından (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek görevlendirilir. Başarı sırası, temel eğitim seminer notunun yüksek olandan düşük olana doğru sıralanması suretiyle belli edilir.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Özel ve temel ibaresi Temelolarak değiştirilmiştir.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “özel veibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranıüçüncü cümlesinde yer alan Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları” ibaresi Aylıksız izinler olarak değiştirilmiştir.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan Yıllık izin ve süt izinleri hariç, 20 günden fazla olmamak üzere izinli gün sayıları” ibaresi Aylıksız izinler olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan kuralları göönünde bulundururlar. ibaresi kurallara uyarlar. olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

(3) Başkanlık bu maddede yazılı bilgilerin aynen veya değiştirilerek bilgi işlem sistemi üzerinden gönderilmesini isteyebilir.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan Başkanlığıyla, bunun dışındaki konularda ise doğrudan Başkanlık ile ibaresi Başkanlığıyla, sekizinci fıkrasında yer alan yürürlükte olanibaresi ise Başkanlıkça belirlenen olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğe 71 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 71/A maddesi eklenmiştir.

Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan raporlar

MADDE 71/A  31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Rapor Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan rapor ve yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata ve noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça veya ilgili Grup Başkanlığınca uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

(2) 10/7/2011 tarihinden sonra yapılan yeterlik sınavlarında, bu madde hükmü dolayısıyla 31 inci maddede belirlenen sınav konularından yapılan sınava katılmayan Vergi Müfettiş Yardımcılarının yeterlik sınav notuna göre en başarılı %5i (B), (C) ve (Ç) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Bakan tarafından görevlendirilir.

MADDE 20  Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin aylıksız izinlere ilişkin kısmı ile 14 üncü maddesi 1/1/2014tarihinde, diğer maddeleri yayım tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21  Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/3/2013

28600

2-

5/6/2013

28668

 

 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET