gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VERGİ MÜFETTİŞLERİNE ROTASYON

Vergi Müfettişleri puana bağlı rotasyon Yönetmelik ile geldi.

16 Haziran 2012 Cumartesi 00:38

 GÖREV YERLERİ İTİBARIYLA VERGİ MÜFETTİŞLERİ

YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi inceleme ve denetimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıtdışı ekonominin en aza indirilmesi ve böylelikle mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması maksadıyla, hizmetin gerekleri, liyakat ve kariyer esas alınarak, Vergi Müfettişlerinin bu Yönetmelikte belirtilen Grup Başkanlıklarında görevlendirilmelerini belirli kurallara bağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, Vergi Denetim Kurulunda fiilen çalışan ve görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabi olan, (A) Grup Başkanlıklarında görevli Vergi Müfettişleri hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Maliye Bakanını,

b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

c) Başkan: Vergi Denetim Kurulu Başkanını,

ç) Başkanlık: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığını,

d) Fiilen çalışma süreleri: Grup Başkanlığında veya yetki alanlarındaki yerlerde 8 inci maddede belirtilen süreler hariç geçirilen süreleri,

e) Görev puanı: 9 uncu maddeye göre hesaplanan puanı,

f) Grup Başkanı: Grup Başkanlığı bulunan yerlerdeki Grup Başkanını,

g) Grup Başkanlığı: Uygun görülen yerlerde Bakan onayı ile kurulan Başkanlığa bağlı (A) Grup Başkanlıklarını,

ğ) Hizmet bölgesi: EK-1deki cetvelde yer alan (A) Grup Başkanlıklarının bulunduğu, en üst birinci bölgeden başlamak üzere sıralanarak en alt bölge olan beşinci bölgeye kadar devam eden bölgeleri,

h) Kurul Yönetmeliği: 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğini,

ı) Performans Yönetmeliği: 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğini,

i) Vergi Müfettişi: (A) Grup Başkanlıklarında görevli Vergi Başmüfettişi ve Vergi Müfettişini,

j) Zorunlu çalışma süresi: Hizmet bölgelerinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

k) (A) Grup Başkanlığı: Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Temel İlkeler

MADDE 5  (1) Vergi Müfettişleri, (A) Grup Başkanlıkları arasında görev yerleri bakımından yer değiştirmeye tabidir.

(2) Yer değiştirme suretiyle görevlendirmelerde uyulacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yer değiştirme suretiyle görevlendirmelerde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanmasıesastır.

b) Yer değiştirme suretiyle görevlendirmelerde, görev puanı üstünlüğüne göre işlem yapılması esastır.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan Vergi Müfettişlerinin, daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka bir hizmet bölgesinde görevlendirilmesi zorunludur.

ç) Bulunduğu hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeleri, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan alt bölgelere veya en fazla iki üst bölgeye yapılır.

d) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler ile isteğe bağlıyer değiştirme suretiyle görevlendirmeler her yılın Temmuz ayında; eş durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında; sağlık durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler yılın herhangi bir zamanında yapılır.

e) Zorunlu çalışma süresinin doldurulması nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler ile isteğe bağlıyer değiştirme suretiyle görevlendirmelere ilişkin sürelerin hesabında 31 Temmuz tarihi esas alınır. Bu hesaplamada ay kesirleri dikkate alınmaz.

f) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, sadece birüst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Birinci hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler ise sadece ikinci bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır.

g) Her ikisi de Vergi Müfettişi olan eşlerden meslek kıdemi az olan meslek kıdemi fazla olana tabi olur. Eşlerden birisinin 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan Grup Başkanlıklarında görevli olması durumunda, her hal ve takdirde bu Grup Başkanlıklarında görevli olan eşe tabi olunur.

ğ) Vergi Müfettiş Yardımcılığı döneminde geçirilen süreler, zorunlu çalışma süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Hizmet bölgeleri ve zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6  (1) Yer değiştirme suretiyle görevlendirmelerde esas alınacak Grup Başkanlıklarının yer aldığıhizmet bölgeleri EK-1de yer alan cetvelde gösterilmiştir.

(2) Hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma süreleri aşağıda yer almaktadır:

a) 5 inci hizmet bölgesinde 3 yıl.

b) 4 üncü hizmet bölgesinde 4 yıl.

c) 3 üncü hizmet bölgesinde 5 yıl.

ç) 2 nci hizmet bölgesinde 6 yıl.

d) 1 inci hizmet bölgesinde 7 yıl.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 7  (1) Aşağıda belirtilen süreler Vergi Müfettişinin görevli olduğu Grup Başkanlığının bölge hizmetinden sayılır:

a) Yıllık, mazeret, hastalık ve refakat izinleri.

b) Hizmet bölgesi dışında geçirilen kurs, konferans, seminer ve mesleki eğitim ile Bakanlık veya Başkanlıktaki geçici görev veya vekâlet görevi gibi görevlendirmelerde geçen sürelerin yılda toplam 90 günü geçmeyen kısmı.

c) Hizmet bölgesi içinde yapılan kurs, konferans, seminer ve mesleki eğitim ile geçici görev veya vekâlet görevi gibi görevlendirmelerde geçen süreler.

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleriyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan Vergi Müfettişlerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca görevlerine iadelerinin gerçekleşmesi halinde, görevden uzakta geçen süreleri.

(2) Grup Başkanlıkları arasındaki görevlendirmelerde eski görevinden ayrılış ile yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler, yeni görev yerinin hizmet süresinden sayılır.

(3) Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vergi Müfettişlerinin bu görevlerde geçirdikleri süreler, bu sürelerin geçtiği Grup Başkanlığının bulunduğu bölgenin hizmetinden sayılır.

(4) Hizmet bölgesi dışında hizmetin gereği olarak Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) geçirilen sürelerin tamamı ile birinci fıkranın (b) bendindeki 90 günü aşan süreler, bu sürelerin geçtiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 8  (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) İlgili mevzuat çerçevesinde, diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçici görevli veya aylıksız izinli olarak geçen süreler,

c) 7 nci maddede belirtilen süreler dışında kalan diğer süreler.

Görev puanının hesaplanması

MADDE 9  (1) Görev puanı, performans puanı ile hizmet puanının toplamından oluşur.

(2) Performans puanı, Performans Yönetmeliğine göre içinde bulunulan takvim yılı hariç, elde edilen performans puanları toplamının %50sini ifade eder.

(3) Hizmet puanı;

a) 5 inci hizmet bölgesinde çalışılan her yıl başına 30,

b) 4 üncü hizmet bölgesinde çalışılan her yıl başına 25,

c) 3 üncü hizmet bölgesinde çalışılan her yıl başına 20,

ç) 2 nci hizmet bölgesinde çalışılan her yıl başına 15,

d) 1 inci hizmet bölgesinde çalışılan her yıl başına 10,

puan verilmek suretiyle hesaplanır. Hizmet puanının hesaplanmasında, 7 ve 8 inci maddeler göönünde bulundurularak, fiilen çalışılan bölgenin puanı dikkate alınır.

(4) Görev puanının eşit olması halinde, meslek kıdemi fazla olana öncelik verilir.

Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı

MADDE 10  (1) 23 ve 24 üncü madde kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak Vergi Müfettişleri, söz konusu taleplerini her yıl Mart ayı sonuna kadar EK-2de yer alan form ile Başkanlığa bildirirler.

(2) Başkanlık, birinci fıkraya göre yapılan talepler ile zorunlu çalışma süresini tamamlayanların sayısını gözönünde bulundurarak, hizmetin gereği ve ihtiyaçlar dâhilinde Grup Başkanlıklarında görevlendirilmesi gereken Vergi Müfettişi kontenjanını Nisan ayı içerisinde belirler ve ilan eder. 12 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde, gerekli bilgi ve belgeleri teslim etmeyen Vergi Müfettişi sayısı da ilan edilecek kontenjana dâhil edilir.

(3) Özür durumlarına bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler, Başkanlıkça ilan edilen kontenjan kapsamında değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özür Durumlarına Bağlı Yer Değiştirme

Özür halleri

MADDE 11  (1) Sağlık ve eş durumu özrü ile genel ve özel hayatı etkileyen nedenler dolayısıyla yapılacak görevlendirmeler, Başkanlığın hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması ilkesi göönünde bulundurulmak suretiyle yapılır.

Özür hallerinin değerlendirilmesi

MADDE 12  (1) Özür hallerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Özür hallerinin belgelendirilmesi kaydıyla zorunlu çalışma süresini tamamlayan Vergi Müfettişleri, zorunluçalışma süresini tamamlamadıkları en alt hizmet bölgesinden başlamak üzere özürlerine cevap verebilecek farklı hizmet bölgelerinde, talepleri de dikkate alınarak görevlendirilebilir veya yerlerinde bırakılabilir. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış Vergi Müfettişleri, öncelikle özürlerine cevap verebilecek aynı bölge içinde başka bir Grup Başkanlığına, bunun mümkün olmaması halinde zorunlu çalışma süresini tamamlamadıkları en alt hizmet bölgesinden başlamak üzere farklı hizmet bölgelerine görevlendirilebilir.

b) Yer değiştirme suretiyle görevlendirme yapıldıktan sonra eş durumu özrü ortaya çıkanların, eş durumuna bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirilme taleplerinin karşılanabilmesi için, en son görevlendirilmiş olduklarıGrup Başkanlığında en az bir yıl süreyle çalışmaları zorunludur.

c) Eş durumu özrü olduğu halde, görevli oldukları Grup Başkanlığı isteğe bağlı olarak değiştirilen Vergi Müfettişleri, iki yıl süreyle aynı özür durumundan yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

çÖzür durumuna bağlı olarak görevli oldukları Grup Başkanlığı değiştirilen Vergi Müfettişlerinin görevlendirme iptal istekleri dikkate alınmaz ve iki yıl süreyle de aynı özürden yer değiştirme talebinde bulunulamaz. Ancak görevlendirmenin yapıldığı tarihten sonra oluşan yeni özür durumu ya da görevlendirmeye esas özrün ortadan kalkması nedeniyle, görev yerinden ayrılmamış olmak şartıyla yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilebilir.

d) Özür halleri ortadan kalkan Vergi Müfettişleri, zorunlu çalışma süresinin dolması beklenmeksizin, özrün ortadan kalkmasını takip eden Temmuz ayında zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi tutulurlar.

(2) Bu madde kapsamında başka bir Grup Başkanlığında görevlendirilen veya yerlerinde bırakılanlar, özürlerinin devam ettiğini gösteren son üç ay içerisinde düzenlenmiş belgeleri, her yılın Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar.

Sağlık durumu özrü

MADDE 13  (1) Sağlık durumu özrüne dayanılarak Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birisinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğinin veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden veya tıp fakültesi hastanelerinden son üç ay içerisinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(2) Çocuğözel eğitim gerektiren Vergi Müfettişlerinin, bu özür nedeniyle yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen “Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu ve görev yaptığı veya görevlendirileceği Grup Başkanlığının bulunduğu yerdeçocuklarınıözrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmi eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile tevsik şartına bağlıdır.

Sağlık durumu özrü başvurusunda bulunacaklardan istenecek belgeler

MADDE 14  (1) Sağlık durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunanlardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde, tam teşekküllü devlet hastanesinden veya tıp fakültesi hastanelerinden alınacak, kendisinin, eşinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birisinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmesi halinde tehlikeye gireceğini gösterir sağlık kurulu raporu.

b) Sağlık kurulu raporunun eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması halinde, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıörneği.

c) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararının onaylı örneği.

çÇocuğözel eğitim gerektirenler için Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu.

d) Çocuğözel eğitim gerektirenler için görev yaptığı veya görevlendirileceği yerde özel eğitim alınabilecek eğitim kurumu bulunmadığına dair belgenin örneği.

(2) Başkanlık, sağlık durumu özrünün belgelendirilmesi için gerektiğinde başka bilgi veya belgeler de isteyebilir.

Eş durumu özrü

MADDE 15  (1) Eş durumu özrüne dayanılarak bir Vergi Müfettişinin, yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için, eşinin;

a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur veya statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olarak çalışması ve yer değiştirmesinin mümkün olmaması,

b) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışması,

şarttır.

(2) Vergi Müfettişlerinden, eşleri geçici olarak görevli olanlar, eş durumundan yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

Eş durumu özrü başvurusunda bulunacaklardan istenecek belgeler

MADDE 16  (1) Eşi, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanların eş durumu özrüne bağlı olarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için aşağıdaki belgeler istenir:

a) Çalışılan kamu kurum veya kuruluşundan alınacak görev yeri belgesi ve başka yerde çalışmasının mümkün olmadığına dair belge.

b) Nüfus kayıörneği ya da 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinde belirtilen uluslararası aile cüzdanı örneği.

(2) Başkanlık, eş durumu özrünün belgelendirilmesi için gerektiğinde başka bilgi veya belgeler de isteyebilir.

Genel ve özel hayatı etkileyen nedenler

MADDE 17  (1) Vergi Müfettişleri, genel ve özel hayatı etkileyen nedenlerle;

a) Görevli oldukları Grup Başkanlığının bulunduğu yerde deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetlerin meydana gelmesi ve bu nedenle kendilerinin veya bakmakla yükümlü oldukları yakınlarından birisinin maddi veya manevi zarara uğraması,

b) Eş, anne, baba, kardeş veya çocuklarınışehit ya da malul gazi olması,

c) Görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunması,

halinde olay tarihinden itibaren altı ay içinde yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden istenecek bilgi ve belgeleri belirlemeye Başkanlık yetkilidir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden, eşinin veyaçocuklarınışehit ya da malul gazi olduğuna dair belge ile aile nüfus kayıörneği; (c) bendi kapsamında yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinden, görev yaptığı yerde özel hayatına ilişkin açık tehdit bulunduğuna dair ibarenin yer aldığı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan belge istenecektir.

Özür sayılmayan haller

MADDE 18  (1) Bilimsel hazırlık, yabancı dil hazırlık ve tez dönemi dahil tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı Vergi Müfettişleri, bu ve benzeri alanlarda, öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarının veya Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün (TODAİE) bulunduğu yere görevlendirilmeküzere yer değişikliği talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Zorunlu Çalışma Süresine Bağlı Olarak Yer Değiştirme

Zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi olanlar

MADDE 19  (1) Bulunduğu hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış Vergi Müfettişleri ile 12 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirtilen süre içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri teslim etmeyen Vergi Müfettişleri zorunlu olarak yer değiştirmeye tabidirler.

Tercihlerin Başkanlığa bildirilmesi

MADDE 20  (1) 19 uncu madde kapsamındaki Vergi Müfettişleri EK-2de yer alan Yer Değiştirme Talep Formunu doldurarak, varsa ekleriyle birlikte, her yılın Mayıs ayı içinde, dâhil oldukları Grup Başkanlığı aracılığıyla tercihlerini Başkanlığa iletirler.

(2) Başkanlık, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan Vergi Müfettişlerini, görev puanlarını dikkate alarak, formda belirtilen hizmet bölgesi ve Grup Başkanlıkları dışındaki bir hizmet bölgesi veya Grup Başkanlığında da görevlendirebilir.

(3) Fiilen çalışma, yapılan intibaklar veya zorunlu çalışma sürelerini aşan sürelerin saydırılması neticesinde bütün hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayan fakat 23 üncü madde kapsamında yer almayan Vergi Müfettişleri, en son görev yaptıkları Grup Başkanlığının bulunduğu hizmet bölgesi hariç diğer hizmet bölgelerinde yer alan daha önce fiilen görev yapmadıkları Grup Başkanlıklarını tercih ederler.

(4) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlayan Vergi Müfettişlerinin birinci fıkrada belirtilen formu Başkanlığa göndermemesi, bunlar hakkında bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvuruların geçersiz sayılacağı haller

MADDE 21  (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımayanlar, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle başvuranlar veya istenilen bilgi ve belgeleri eksik verenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilir ve zorunlu çalışma süresini tamamlayanlar açısından yeni görev yeri belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve görevlendirmelerin yapılması

MADDE 22  (1) Başkanlık, zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulması gerekenler ile 23 ve 24 üncü madde kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunan Vergi Müfettişlerinin durumlarını, görev puanı üstünlüğüesasına göre, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, daha önce görev yaptıkları hizmet bölgeleri ile Grup Başkanlıklarını gözönünde bulundurarak, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde inceler ve Vergi Müfettişlerinin görevlendirileceği Grup Başkanlıklarını belirler.

(2) 20 nci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında yer alanlar, yer değiştirme suretiyle en son görevlendirildikleri Grup Başkanlığının bulunduğu hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini fiilen tamamlamadıkça 24 üncü madde hariçyer değiştirme talebinde bulunamazlar.

İsteğe bağlı görevlendirme

MADDE 23  (1) Vergi Müfettişliği kadrosunda en az 15 yıçalışmış olanlar, bu Yönetmelikte belirlenen en azüç bölgede zorunlu çalışma süresini tamamlamak ve bunlardan ikisinin dördüncü ve beşinci bölge olması kaydıyla, görev yapmak istedikleri Grup Başkanlığını Mart ayı sonuna kadar Başkanlığa bildirirler. Başkanlık söz konusu talepleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez.

(2) Birinci fıkra kapsamında isteğe bağlı yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmek için bu Yönetmelik ile belirlenen dördüncü ve beşinci bölgede yer alan Grup Başkanlıklarında fiilen çalışılması şarttır.

(3) Birinci fıkra kapsamında yer değiştirme talebinde bulunabilmek için son görev yapılan Grup Başkanlığında en az iki yıçalışılması zorunludur.

(4) Zorunlu çalışma süresinin tamamlanması ve birinci fıkra kapsamındaki taleplerin Başkanlığa bildirilmemesi halinde, bu Yönetmelik hükümleri gereğince, zorunlu çalışma süresine bağlı olarak yer değiştirme suretiyle görevlendirme yapılır.

(5) Bu madde kapsamında 15 yıllıçalışma süresinin hesaplanmasında Vergi Müfettiş Yardımcılığı kadrosunda geçirilen süreler dikkate alınmaz.

Aynı hizmet bölgesi içinde isteğe bağlı yer değiştirme talebi

MADDE 24  (1) Grup Başkanlıklarında asgari iki yıçalışılması halinde aynı hizmet bölgesi içindeki diğer Grup Başkanlıklarına yer değiştirme suretiyle görevlendirme talep edilebilir. Başkanlık, bu talepleri, zorunlu yer değiştirmeye tabi olanlarla beraber görev puanı üstünlüğüne göre değerlendirir. Kontenjan ve görev puanının yetersiz olması durumunda söz konusu talepler yerine getirilmez. Bu şekilde yapılan görevlendirmelerde yeni görev yerinde en az iki yıçalışılması zorunludur.

(2) Aynı il içerisinde birden fazla Grup Başkanlığının olması halinde, bu Grup Başkanlıkları arasında isteğe ve ihtiyaca bağlı yer değiştirme işlemlerinde bu maddede belirtilen süre şartı aranmaz.

Yer değiştirme suretiyle görevlendirme onayının tebliği

MADDE 25  (1) Yer değişikliklerine ilişkin görevlendirme onay yazıları, görev yapılan Grup Başkanlığına intikalini takip eden günden itibaren 10 iş günü içinde ilgililere tebliğ edilir. Görevlendirmeye ilişkin tebligatın yapıldığıtarihten itibaren Vergi Müfettişleri 15 gün içerisinde yeni görev yerlerine hareket ederek belli yol süresini izleyen işgünü içinde görevlendirildikleri Grup Başkanlığında işe başlamak zorundadırlar.

(2) Görevlendirme onaylarının birinci fıkrada belirtilen süre içinde ilgilisine tebliğ edilememesi halinde, gerekçeleri belirtilmek suretiyle durum ilgili Grup Başkanlığınca Başkanlığa bildirilir. Gerekçenin yeterli görülmemesi halinde, Başkanlık tarafından tebligat işlemlerinin tamamlanması ilgili Grup Başkanlığından yazılı olarak istenir. Tebligatın tamamlanmasına ilişkin yazının görev yapılmakta olan Grup Başkanlığına intikalini takip eden beş iş günüiçinde görevlendirme onayının yine tebliğ edilememesi halinde, tebligat işlemlerinde ihmal ve gecikme gösterenler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Yer değiştirme işleminin iptali

MADDE 26  (1) İsteğe veya zorunlu çalışma süresine bağlı yer değiştirme kapsamında, Grup Başkanlıklarıdeğiştirilen Vergi Müfettişlerinin yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeleri iptal edilmez. Ancak yer değiştirme suretiyle yapılan görevlendirmeler onaylandıktan sonra bu Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşmasıve eski görev yerlerinden ayrılmamış olmak kaydıyla yapılan görevlendirilmeler iptal edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Görevlendirmeler

Hizmetin gereği olarak yapılabilecek yer değiştirmeler

MADDE 27  (1) Haklarında yürütülen adli veya idari bir soruşturma sonucunda yerlerinde kalmalarında sakınca görülen Vergi Müfettişlerinin durumu Başkanlıkça değerlendirilerek görev yerleri, bölge ve süre kaydıaranmaksızın değiştirilebilir.

(2) Kurul Yönetmeliğinin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen temel kurallara aykırı hareket etmek gibi nedenlerle veya kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak Vergi Müfettişlerinin görev yerleri, bölge ve süre kaydıaranmaksızın, Başkanlığın gerekçeli teklifi üzerine Bakan tarafından değiştirilebilir.

(3) Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler, 10 uncu maddeye göre ilan edilen kontenjan kapsamında değerlendirilmez.

Emeklilik talebiyle yerinde bırakılma

MADDE 28  (1) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi Vergi Müfettişlerinden emeklilik hakkını kazanmış olanlar ile bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç 17 Temmuzda emekli olmak istediklerine dair dilekçelerini Mart ayısonuna kadar dâhil oldukları Grup Başkanlığı aracılığı ile Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları Grup Başkanlıklarında bırakılırlar. Süresi içinde verilmeyen dilekçeler bu fıkranın uygulanmasında dikkate alınmaz.

(2) Birinci fıkra uyarınca yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenlerin durumu Başkanlıkça değerlendirilerek, görev yerleri, bölge ve süre kaydı aranmaksızın derhal değiştirilir.

Grup Başkanları ile Grup Başkan Yardımcılarının yerinde bırakılması

MADDE 29  (1) Grup Başkanı veya Grup Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vergi Müfettişleri, bu görevleri devam ettiği sürece zorunlu olarak yer değiştirmeye tabi olmazlar. Ancak bu görevlendirmelerin sona ermesi durumunda, zorunlu çalışma sürelerini tamamlamış olmaları kaydıyla, takip eden Temmuz ayı içerisinde yer değiştirme suretiyle görevlendirmeye tabi olurlar.

Yeterlik sınavından sonra görevlendirilme usulü

MADDE 30  (1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından, yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların, Vergi Müfettişliğine atanmalarını müteakip yer değiştirmeye tabi olarak ilk görevlendirilmeleri, Performans Yönetmeliğine göre alınan performans puanı ile yeterlik sınav puanının toplamından oluşan başarı sırası, tercihleri ve özür durumlarıdikkate alınarak Başkanlık tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda tespit edilen hizmet bölgelerindeki Grup Başkanlıklarına yapılır.

(2) Yeterlik sınavı sonrası yapılacak ilk görevlendirmeler, 10 uncu maddeye göre ilan edilen kontenjan kapsamında değerlendirilmez.

Tekrar Vergi Müfettişliğine atananların görevlendirilmeleri

MADDE 31  (1) Kurul Yönetmeliğinin 77 nci maddesi uyarınca Vergi Müfettişliğine yeniden kabulleri uygun görülenler, zorunlu çalışma süresi eksik kalan en alt hizmet bölgesinde yer alan Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçdurumuna göre Başkanlıkça resen görevlendirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 32  (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesinde, doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde Başkanlık yetkilidir.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 21/5/2008 tarihli ve 26882 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik düzenlemelerine göre yer değiştirme suretiyle atamaya tabi görevlerde bulunanların, her bir Vergi Dairesi Başkanlığında veya bunların yetki alanlarındaki illerde fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, EK-1 sayılı cetvelde yer alan Grup Başkanlıkları esas alınarak intibak ettirilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca yapılan intibak sonucu, EK-1 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreler, ilgili Vergi Müfettişinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dâhil oldukları Grup Başkanlıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde, talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir. Bildirimde bulunulmaması durumunda, aşan süreler, en alt hizmet bölgesinden başlamak üzere eksik kalan zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.

(3) Bu madde kapsamında, zorunlu çalışma süresinden indirilen aşan süreler, bu Yönetmeliğin 23 üncümaddesinin uygulanmasında, fiilen çalışılan süre olarak dikkate alınmaz.

İntibak talep edilmemesi

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Geçici 1 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca intibak işleminin yapılmasınıistemeyen Vergi Müfettişlerinin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dâhil oldukları Grup Başkanlıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde, mülga Gelir İdaresi Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamı, eski hizmet bölgelerinden sayılır. Ancak bu şekilde başvuranların, söz konusu mülga Yönetmeliğin 2 sayılı cetveline göre 6 ncı hizmet bölgesinde geçen zorunlu çalışma süreleri, EK-1 sayılı cetvelde yer alan 5 inci bölgede geçmiş sayılır.

(2) Birinci fıkrada söz konusu mülga Yönetmeliğe göre her bir hizmet alanında fiilen çalıştıkları sürelerin tamamının mülga Yönetmelikçe belirlenen eski hizmet bölgelerinden sayılmasını isteyenlerin, EK-1 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için belirlenen zorunlu çalışma süresini aşan süreleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, dâhil oldukları Grup Başkanlıkları aracılığı ile Başkanlığa yazılı olarak başvurmalarıhalinde, talep ettikleri hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma sürelerinden indirilir.

(3) Bu madde kapsamında, zorunlu çalışma süresinden indirilen aşan süreler, bu Yönetmeliğin 23 üncümaddesinin uygulanmasında, fiilen çalışılan süre olarak dikkate alınmaz.

Hizmet bölgesinin değişmesi

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Bu Yönetmeliğin geçici maddeleri gereğince yapılan intibaklar sırasında, görev yapılan Grup Başkanlığının bulunduğu hizmet bölgesi değişen Vergi Müfettişinin, bu Grup Başkanlığındaki toplam çalışma süresi, EK-1 sayılı cetvelde belirlenen hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresini aşamaz.

(2) Görev yapılmakta olan hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi dolan Vergi Müfettişleri, talep etmeleri kaydıyla, 2012 yılı için yer değiştirme suretiyle görevlendirilmeye tabi olmazlar.

Geçmiş hizmet puanlarının hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 4  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alanların, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar çalışmış oldukları sürelere ilişkin hizmet puanları, EK-1 sayılı cetvelde yer alan Grup Başkanlıkları ve yetki alanlarındaki iller ile 9 uncu maddedeki puanlamalar esas alınarak hesaplanır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılacak hesaplamada, fiilen çalışılan hizmet bölgesinin puanı dikkate alınır.

Sürelerde yetki

GEÇİCİ MADDE 5  (1) Bu Yönetmelik kapsamında, 2012 yılında yer değiştirme suretiyle görevlendirmeler için başvuru şekilleri ve bildirim sürelerini belirlemeye, Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 33  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 34  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız


KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET