gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

VETERİNER BİRLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Veteriner Hekimler Merkez Konseyini seçecek Büyük Kongre delege seçiminde değişiklik yapıldı.

11 Mart 2015 Çarşamba 02:16
VETERİNER BİRLİĞİ YÖNETİMİ İÇİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin örgütlenmesine, hizmetlerinin yürütülmesine ve veteriner hekimlerin uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelikte yapılan değişilik ile Birliğin en yüksek karar ve yürütme organı Büyük Kongreye katılıcak oda delege sayıları değiştirildi. Birliğin yönetim kurulu olarak görev yapan Merkez Konseyi iki yıl için gizli oyla Büyük Kongre tarafından seçilmektedir.


11 Mart 2015 ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 29292
TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/9/2006 tarihli ve 26288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Büyük Kongre; Veteriner hekim odalarından üye sayısı 150’ye kadar olanlardan 4, üye sayısı 151-300 arasında olanlardan 5, üye sayısı 301-600 arasında olanlardan 6, üye sayısı 601-1000 arasında olanlardan 8, ayrıca 1000’den fazla üyesi olan odalardan 8 delegeye ek olarak her 500 üye için 1 delege, oda başkanları, Merkez Konseyi asıl ve yedek üyeleri, Yüksek Haysiyet Divanı ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinden oluşur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun yıllık faaliyet raporlarını incelemek.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET