gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ MEZUN OLACAK ÖZÜRLÜLERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL AÇILDI

Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik değişikliği ile yeni mezun olabilecek özürlülerin memuriyette önü açıldı.

22 Şubat 2012 Çarşamba 09:13

 ÖZÜRLÜLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMA ŞARTLARI İLE YAPILACAK

MERKEZİ SINAV VE KURA USULÜ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 ‒ 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine "mezun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda", (c) bendine "mezun" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya mezun olabilecek durumda" ibareleri ile fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

             “f) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla ilgili eğitim kurumlarından mezun olma şartı aranır.”

             MADDE 2 ‒ Anılan Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ayrı ayrı" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 3 ‒ Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET