gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

18 Aralık 2012 Salı 10:45

 

18 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28501

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEKÖĞRETİÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
PERSONEL
İ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1  12/11/2005 tarihli ve 25991 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşlarıile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman, Araştırmacı, Müze Araştırmacısı.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8  Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özelşartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Çiftlik Müdürü, Yurt Müdürü, Hastane Müdürüİlköğretim ve Ortaöğretim Müdürü, Döner Sermayeİşletme MüdürüŞube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Müze AraştırmacısıÇözümleyici, BaşHemşire, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog,Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

b) Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Baş Hemşire, Uzman, Araştırmacı, Basın ve Halklaİlişkiler Müşaviri, Müze AraştırmacısıÇözümleyici veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog, Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Kütüphaneci, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Ebe, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarından birindeçalışıyor olmak.

d) Koruma ve Güvenlik Şefi Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak.

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak.

e) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

2) En az iki yıl avukat olarak çalışmış olmak.

f) Araştırmacı, Uzman, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Müze Araştırmacısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) İlan tarihi itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Şef kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

g) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarında Şef, Koruma ve Güvenlik Şefi, Çözümleyici, Baş Hemşire, kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik kadrolardan (Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Bölge Plancısı, Avukat, Jeolog,Hidrobiyolog, Hidrolog, Jeomorfolog, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Yöneylemci, Ekonomist, Kimyager, Heykeltıraş, Arkeolog, Astronom, Kaptan, Veteriner, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Bakteriyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Pedagog, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi) birinde bulunmak.

h) Baş Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun olmak.

2) Hemşire kadrosunda çalışıyor olmak.

ıÇözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bilmek, bu konuda tecrübeli olduğunu belgelemek.

3) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak.

4) Programcı unvanında çalışıyor olmak.

i) Ayniyat Saymanı, Sıhhi Malzeme Saymanı, Sayman kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan kadrolarda çalışıyor olmak.

j) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Sekreter, Veznedar, Satınalma Memuru, Ayniyat Memuru, Yurt Yönetim Memuru, Tahsildar, Mutemet,İkmal Malzeme Sorumlusu, Raportör kadrolarına atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

k) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak.

l) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az ortaöğretim mezunu olmak.

2) En az 5 yıllık (B) tipi sürücü belgesine sahip olmak.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin Başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz. hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Görevde yükselme eğitimi ve sınavına başvuran personel, başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanamaz.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu sınava katılacaklarda Kurumda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 - 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

MADDE 6  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2005

25991

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET