gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 21.05.2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

21 Mayıs 2015 Perşembe 03:44
YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve son fıkrasında yer alan "Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "Kalkınma Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

"Bu bilgilerin eklenmediği öneriler dikkate alınmaz."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,"
"e) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşım tamamlamamış olmak,"

MADDE 3- Aym Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları, kurumlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca açılacak yarışma sınavı veya seçme usulüyle saptanır.
Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;
a)Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,
b)Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,
c)Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,
d)Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,
e)Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puam en yüksek olan adaydan başlanmak ve kurumlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.
 
Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.
Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"d) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve kurumlarının insan kaynaklan ile ilgili birimlerine intikal ettirmekle yükümlüdürler."


MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2- Kurumlarca ilgili yönetmeliklerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklere uyum sağlanıncaya kadar, bu Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri doğrudan uygulanır."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.


MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET