gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVE ATANACAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, eğitimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandı.

02 Mayıs 2015 Cumartesi 09:36
YURT DIŞINA SÜREKLİ GÖREVE ATANACAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlığın yurt dışı sürekli görevlere; Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları ile Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın yurt dışında sürekli görevlere atanabilecekler.

Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar, Komisyonca yapılacak mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak ve bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında sürekli görevlere atanabilecekler. Bu şekilde yapılacak atamalar, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının % l0'unu geçemeyecek.


2 Mayıs 2015 CUMARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 29343,
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN YURT DIŞINDA SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, eğitimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
d) Komisyon: Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, mesleki nitelik değerlendirmesi ve teklifini yapmak üzere teşkil edilecek Komisyonu,
e) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,
f) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,
g) Müsteşar Yardımcısı: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısını,
ğ) Personel Dairesi Başkanlığı: Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığını,
h) Yurt dışında sürekli görev: Yabancı ülkeler veya uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ülkemizi sürekli görevle temsil eden akredite personelin yaptığı görevi,
ı) Yurt dışı teşkilatı: Büyükelçilik ve Daimi Temsilcilikler nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri ile Başkonsolosluk ve Konsolosluklar nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerini,
i) Yurt dışı teşkilatı kadroları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Sürekli Göreve Atanacak Personele İlişkin Esaslar
Genel şartlar
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı veya Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunmak veya Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak.
b) Yabancı dil bilmek (Resmi dili, Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkelere yapılacak atamalarda bu şart aranmaz).
c) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
ç) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
Özel şartlar
MADDE 6 – (1) Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanları ile Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar, mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmaksızın yurt dışında sürekli görevlere atanabilirler.
(2) Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olanlar, Komisyonca yapılacak mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutulmak ve bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışında sürekli görevlere atanabilirler. Bu şekilde yapılacak atamalar, Bakanlığın yurt dışında bulunan toplam birim sayısının % l0'unu geçemez.
Yabancı dil bilgisi yeterliği
MADDE 7 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin, görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri arasından o ülkede en çok konuşulan dili bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması zorunludur.
(2) Yabancı dil bilgisi yeterliği için, Komisyonca değerlendirmenin yapıldığı tarihten geriye doğru son beş yılda alınmış, geçerli bir belgeye sahip olunması zorunludur.
Mesleki nitelik değerlendirmesi
MADDE 8 – (1) Komisyon, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanlardan yurt dışı sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanların mesleki nitelik değerlendirmesini, ilgili personelin yabancı dil bilgisi ve temsil yeteneğini esas alarak yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Kuruluşu, Personelin Seçimi, Atanması ve Eğitimi
Komisyonun kuruluşu
MADDE 9 – (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür ve Personel Dairesi Başkanından oluşur. Üyelerden birisinin herhangi bir nedenle bulunmadığı durumlarda yerlerine vekaleten bakan kişi Komisyonda yer alır.
(2) Başkan ve üyeler, komisyon toplantılarının, kendilerinin yurt dışına atanmak üzere teklif edilmesine ilişkin bölümlerinde görev alamazlar.
(3) Komisyonun sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.
Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanma şartlarını taşıyanlar arasından, 6 ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamında bulunanları mesleki nitelik değerlendirmesine tabi tutmak.
b) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin seçimini ve atanması uygun bulunanların teklifini yapmak.
c) Yurt dışı sürekli göreve devam etmesinde sakınca görülen personelin süresinden önce geri çekilmesini teklif etmek.
Atama
MADDE 11 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda görev yerleri ile birlikte belirlenen adaylar, yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere Bakana teklif edilirler.
(2) Bakan, gerekli gördüğü hallerde, Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek göstergeleri Genel Müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda fiilen bulunanlar arasından yurt dışında sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanları Komisyon değerlendirmesi olmaksızın; Bakanlık ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olup fiilen bu kadrolarda bulunanlar arasından yurt dışında sürekli göreve atanma şartlarını taşıyanları ise Komisyon değerlendirmesine tabi tutulmak suretiyle yurt dışında sürekli göreve atanmak üzere teklif edebilir.
Yurt dışında sürekli göreve atanan personelin eğitimi
MADDE 12 – (1) Yurt dışında sürekli göreve ataması uygun görülen personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.
Yurt dışı görev süresi
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt dışına sürekli görevle atananların görev süresi üç yıldır. Bu süre, Bakan onayı ile bir yıla kadar uzatılabilir.
(2) Yurt dışı görev süresi sona erenler, merkezde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl görev yapmış olmaları zorunludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Süresinden önce merkeze alınma
MADDE 14 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;
a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şartlarını sonradan kaybedenler,
b) Görevlerinde başarılı olmadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü, yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesinde sakınca görülenler,
c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya diğer resmi kuruluşlarca yapılan geri çekilme teklifleri Bakanlıkça uygun görülenler,
yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.
(2) Sağlık nedenleri hariç, yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteğiyle merkeze alınan memurlar ile yetersizlikleri nedeniyle merkeze alınan memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen bekleme sürelerine ek olarak yurt içinde iki yıl daha görev yapmadan yurt dışı göreve atanamazlar.
İzin kullanımı
MADDE 15 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanan personelin izinleri, misyon şefinin bilgisi dahilinde Genel Müdürlük onayı ile verilir. İzne ayrılış ve göreve başlama yazıları Genel Müdürlüğe gönderilir.
Uyulacak kurallar ve rapor yazma
MADDE 16 – (1) Yurt dışı teşkilatında görevlendirilen personelin uyacağı kurallar, koordinasyon kuracağı makamlar, görevli bulunduğu ülkenin resmi makamları ve halkı ile ilişkileri, aylık rapor ve diğer raporlara ilişkin hususlarda 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 17/12/2013 tarihli ve 28854 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yurt dışında sürekli görevde bulunanların görev süresi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında sürekli görevde bulunanların görev sürelerine ilişkin olarak göreve atandıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.
3146 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi uyarınca atananlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3146 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre yapılan sınavda başarılı olup Yurt Dışı İşçi Uzmanı kadrosuna atananlar, Genel Müdürlükte en az bir yıl çalıştıktan sonra yurt dışında sürekli göreve atanabilirler.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET