gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞINA EĞİTİM İÇİN GİDECEK PERSONEL MEVZUATI

YÖNETMELİK VE GENELGE

06 Ekim 2012 Cumartesi 09:46

  

 
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 
 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/01/1974, No: 7/7756
 
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/07/1965, No: 657
 
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 01/02/1974, No: 14786
 
 BÖLÜM I : GENEL HÜKÜMLER  
 
 
 AMAÇ VE KAPSAM:  
 
Madde 1 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
 
 
 DEVLET MEMURLARININ GÖNDERİLEBİLECEKLERİ KURUM VEYA KURULUŞLAR:  
 
Madde 2 - Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,
 
a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,
 
b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,
 
c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,
 
d) Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler.
 
 DEVLET PERSONEL DAİRESİNE BİLDİRME:  
 
Madde 3 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)
 
Kurumlar:
 
a) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/1.mad) Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar,
 
b) Tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de, yukarıdaki fıkrada sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden 15 gün içinde; Devlet Personel Dairesine bildirirler.
 
 BÖLÜM II : AYIRMA VE SEÇİLME USUL VE ŞARTLARI  
 
 
 KURUMLARA KONTENJAN AYRILMASI  
 
Madde 4 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.;Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/2.mad) 
 
Kurumlar, her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet memurlarına ilişkin önerilerini, bütçe ödenekleriyle ilgili tedbirlerini almak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Kalkınma planı hedeflerine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını, insan gücü gereksinimlerini belirleyen planlar, dış kaynaklı burslardan yararlanma ve bir önceki tahsis edilen kontenjanların kullanım durumları ile benzer diğer hususlar da bu önerilere eklenir.
 
Bu öneriler Devlet Personel Başkanlığınca incelenerek Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak karara bağlanır ve 08/06/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.
 
Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır. 
 
Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisi Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının yetkili temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından bir tutanakla belirlenir ve Devlet Personel Başkanlığı'nca ilgili kurumlara bildirilir.
 
 DUYURMA:  
 
Madde 5 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)
 
I) Kurumlar:
 
a) Kendilerine ayrılan kontenjanları, gerekli öteki bilgilerle birlikte, istemde bulunulan yılın Ağustos ayında,
 
b) Tahsisi yapılan bursları, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda,
 
Örgüt birimlerindeki ilgili bütün memurlara genelgelerle duyururlar.
 
II) Bu duyuru üzerine:
 
a) Bütçe olanaklarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler Eylül ayının ilk yarısında,
 
b) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/3.mad) Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler ile Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kuruluşlara gönderilecekler duyuruda belirtilen süre içinde,
 
Bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar.
 
Yöneticiler, bunları, bütçe olanaklarından tahsis edilen kontenjanlar için en geç Eylül ayı sonunda, dış kaynaklı burslar için ise gerekli süre içinde çalıştıkları kurumun yetkili makamına ulaştırırlar.
 
 
 ARANILACAK ŞARTLAR:  
 
Madde 6 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/4.mad) 
 
Yabancı ülkelere gönderileceklerde;
 
a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak, (Ek hüküm: 02/05/2008-2008/13644 S.B.K Yön/md.1) (Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)
 
b) Son üç yıllık sicil döneminde olumlu sicil almış olmak,
 
c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
 
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 
e) Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,
 
f) (Değişik bend: 5/10/2005-2005/9519 S.B.K. Yön/1.mad) *1* Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim görmemiş olmak,
 
g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak, 
 
h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
 
şartları aranır.
 
Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak gereklidir.
 
 SINAV VEYA SEÇME:  
 
Madde 7 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)
 
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları, kurumlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu, hizmetle ilgili belge ve nitelikleri gözönünde bulundurularak yapılacak) seçme suretiyle saptanır.
 
(Ek fıkra: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/5.mad) Kurumlar; Dışişleri Bakanlığı'nın bildirimi üzerine uluslar arası kurum ve kuruluşlara memur göndermek amacıyla, kendilerine ayrılan kontenjanlar için yapılan yarışma sınavı veya seçme sonucunda tespit edilen memurların öğrenim durumu, hizmet süresi, gördüğü kurslar, aldığı ödül ve cezalar, kimlik bilgileri ve hizmetle ilgili diğer belge ve niteliklerini gösterir bilgileri yarışma sınavı veya seçmenin sonuçlandığı tarihi takip eden (15) gün içinde Dışişleri Bakanlığına gönderirler.
 
Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçmeye başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır.
 
 YABANCI DİL DÜZEYİ:  
 
Madde 8 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.;Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/6.mad) 
 
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:
 
a) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin, İngilizce için en az 213 puanlık geçerli TOEFL veya en az 6 puanlık IELTS* belgesine, Fransızca ve Almanca için ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmaları şarttır.
 
b) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) İngilizce veya Fransızca dillerinin birinden (A) düzeyinde puan almaları veya (a) bendinde belirtilen belgelere sahip olmaları şarttır. 
 
c) (Değişik bent: 02/05/2008-2008/13644 S.B.K Yön/md.2) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir.
 
Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.
 
 BÖLÜM III : PROGRAM, DENETLEME VE SÜRE UZATIMI  
 
 
 EĞİTİM GÖRÜLECEK YERLERİN KESİNLEŞMESİ:  
 
Madde 9 - (Değişik madde: 05/02/1979 - 7/17129 K.)
 
(Değişik fıkra: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/7.mad) Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;
 
a) Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile ilgili kurum,
 
b) Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme-eğitim merkezleri ile uluslar arası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı, 
 
tarafından yürütülür. Ancak, eğitim görecekleri kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a) bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir.
 
Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşca kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiye'deki temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir.
 
Eğitim göreceği yer kesinleşmiyen hiçbir Devlet memuru yurtdışına gönderilemez.
 
 
 DENETLEME:  
 
Madde 10 - Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığiyle kurum tarafından izlenip denetlenir.
 
 
 PROGRAM SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI:  
 
Madde 11 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/9.mad) 
 
Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır.
 
Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan;
 
a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,
 
b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,
 
c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne,
 
kadar süre uzatımı verilebilir. 
 
Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılır.
 
 BÖLÜM IV : HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 
 
 AYLIK:  
 
Madde 12 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/10.mad) 
 
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;
 
a) Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.
 
b) Kurumlarınca dış burslara dayanılarak,
 
1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3'ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.
 
2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60'ı.
 
ödenir.
 
c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.
 
Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere uluslar arası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, birinci fıkranın (a) bendine göre kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.
 
 BÜTÇE İMKANLARI İLE GÖNDERİLENLERİN ZORUNLU GİDERLERİ:  
 
Madde 13 - Bütçe imkanları ile yurt dışına gönderilenlerin:
 
- Gidiş - dönüş yol giderleri,
 
- Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı,
 
- Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,
 
(Değişik fıkra: 18/05/1983 - 83/6623 K.) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.
 
 
 DIŞ BURSLAR İLE GÖNDERİLENLERİN ZORUNLU GİDERLERİ:  
 
Madde 14 - Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 13 üncü maddede sayılan giderlerden bursu veren memleket veya örgütçe karşılanmıyanlar, kurumlarınca ödenir.
 
 
 DİĞER HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER:  
 
Madde 15 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/11.mad) 
 
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.
 
 SAĞLIK SİGORTASI:  
 
Madde 16 - Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır.
 
 
 BELGELER:  
 
Madde 17 - Kurumlarınca Devlet memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.
 
Bu belgeleri tamamlamayanların yurtdışına çıkmalarına izin verilmez.
 
 
 ÇALIŞMA RAPORU:  
 
Madde 18 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/12.mad) 
 
Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu düzenlemek zorundadır. 
 
a)Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri, varsa kurumlarının yurt dışındaki ihtisas birimi ile en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.
b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri program süresinin bitiminde rapor şeklinde (a) bendinde belirtilen makamlara intikal ettirmekle yükümlüdürler. 
 
Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde ilgili kurumca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
 
 DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:  
 
Madde 19 - Devlet memurları, kendilerini izleyip denetlemekle görevli dış temsilcilikler ile daimi teması muhafaza etmek ve değişikliklerden bu makamlara zamanında bilgi vermek zorundadırlar.
 
 
 MECBURİ HİZMET:  
 
Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurtdışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.
 
Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle memurluktan çıkarılmış olanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmetle ilgili bölümünde belirtilen esaslara göre öderler. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.
 
 
 GÖREVE DÖNME:  
 
Madde 21 - (Değişik madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/13.mad) 
 
Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 
 
Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusuyla ilgili alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır.
 
 BÖLÜM V : DİSİPLİN KOVUŞTURMASI  
 
Madde 22 - Dış memleketlerde bulunan Devlet Memurlarından çalışma programlarının gerektirdiği ödevleri veya uymakla yükümlü bulundukları hususları yerine getirmedikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları, kurumlarınca doğrudan doğruya öğrenilen veya ilgili makamlarca verilen bilgilerden anlaşılanlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.
 
 
 BÖLÜM VI : GERİ ÇAĞRILMA  
 
Madde 23 - Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından;
 
a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,
 
b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,
 
c) (Değişik bend: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/14.mad) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve sürekli devam etmeyenler,
 
d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,
 
e) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,
 
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,
 
g) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremiyeceği tespit edilenler,
 
Kurumlarının yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.
 
 BÖLÜM VII : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER  
 
Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yabancı memleketlere gönderilmek üzere işlemleri tamamlanmış olanlar bu Yönetmeliğin ikinci bölümü dışındaki hükümlere tabidirler.
Ek Madde 1 - (Ek madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/15.mad) 
 
Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda; 
 
a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü niteliğindeki kuruluşlardan,
 
b) Uluslararası resmi kuruluşlardan,
 
bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır.
 
Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar artırılabilir.
 
Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme konusuyla ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Ek Madde 2 - (Ek madde: 13/04/2005-2005/8831 S.B.K Yön/15.mad) 
 
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde bütçe olanaklarıyla yurt dışına gönderilecekler için kurumlara ayrılan kontenjanlar, kontenjanlarda belirtilen ülkeler dışında kullanılamaz. Kontenjanların 4'üncü madde çerçevesinde kurumlara tahsis edilen dış burslarla aynı konuda olması halinde, ayrılan kontenjanlar dış bursların düşülmesi suretiyle kullanılır. Kurumlarca sağlanan dış burslar veya ilgili memurca sağlanan şahsen özel burslar, kurumlara o yıl için herhangi bir kontenjan ayrılmamış ise, Devlet Personel Başkanlığı'nca takip eden yıl için verilecek kontenjanlardan düşülmesi ve aynı Başkanlığın olumlu görüşünün alınması kaydıyla kullanılabilir.
 
Ancak, kurumlara tahsis edilen en az yirmi dört ay süreli kontenjanların bir yıldan az süreli dış kaynaklı burslarla aynı konuda olması durumunda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
 
 YÜRÜRLÜK TARİHİ:  
 
Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
 
 YÜRÜTME:  
 
Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 


26 Kasım 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27066

GENELGE

             Devlet Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU PERSONELİ UYGULAMA GENELGESİ

2008/1

 

             Kamu kurum ve kuruluşlarınca benimsenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde, uhdelerinde bulunan görevlerin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi ve bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişime paralel değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanabilmesi için kamu personelinin niteliğinin artırılması şarttır. Bu bakımdan kurum ve kuruluşların, konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde, personelinin hizmet içinde eğitilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yoğunluk kazandırmaları gerekmektedir. Personelin eğitiminin stratejik bir plan dahilinde yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve yurt içinde ya da yurt dışında yaptırılacak eğitimlerin bu plan dahilinde gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir.

             Kurum ve kuruluşların, hizmet içi eğitime ayrılan kaynaktan kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda beklenen yararın elde edilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususlarda gereken gayreti göstermeleri gerekmektedir.

             Bu bakımdan;

             1. Kurumların, hizmet içi eğitim yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat gereği her yıl hazırlamakla yükümlü bulundukları hizmet içi eğitim planlarını, stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri dikkate alarak hazırlamaları ve bu planlarda yer alacak eğitim konularını, personelin yürütmekle yükümlü bulunduğu görevlerin kapsamına göre tespit etmeleri,

             2. Kurumların hazırladıkları hizmet içi eğitim planlarını kendilerine ait web sitelerinde yayımlamaları ve eğitim planları gereğince düzenlenen eğitim programlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görev alanıyla ilgili olması halinde, eğitim programlarından istifade etmek isteyen kurumların Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları ile bu Başkanlığın koordinasyonunda, eğitim programını gerçekleştiren kurumların, kapasitenin uygun olması kaydıyla, başvuruda bulunan kurumların personelinin de eğitimlerden yararlandırılması hususunda gerekli katkıyı sağlamaları,

             3. Kurumlar tarafından;

             a) Personelin, görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine uyumlarının sağlanması ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla,

             (1) Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele

             b) Kamu görevlilerinin sahip olduğu hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla,

             (1) Kamu Görevlileri Sendikacılığı

             c) Doğrudan halkla iletişim içerisinde bulunanlara, vatandaş odaklı çalışma yürütülerek memnuniyetin sağlanması amacıyla,

             (1) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları,

             (2) İletişim

             konularında eğitim verilmesinin sağlanması,

             4. Kurumlarca, gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programları için, kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği yapılmasında hassasiyet gösterilmesi,

             5. Kamu kurum ve kuruluşlarının, aday olarak atadıkları Devlet memurları için en kısa süre içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde adaylık eğitimlerinin (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj) düzenlenmesinde gerekli hassasiyeti göstermeleri ile “Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Programları” kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyetlerini günde en az beş saat olacak şekilde gerçekleştirmeleri,

             6. Aday Devlet memurlarından, kullanmış oldukları hastalık izni, aylıksız izin ve mazeret izni sebebiyle adaylık süresi içinde adaylık eğitimlerine tabi tutulamayanların, eğitimleri bilahare tamamlatılmak suretiyle, asli memurluğa atanmaları hususunun eldeki belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi,

             7. Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin yurtdışı kontenjan taleplerinin, ilgili Yönetmelikte belirtilen süre içinde gerekçeleri ile birlikte Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi ile uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek Devlet memurlarına ilişkin kontenjan taleplerinin de aynı sürede bahsedilen Başkanlığa bildirilmesi,

             8. Kurum ve kuruluşların yetiştirilmek amacıyla yurtdışına göndermek istedikleri memurlarına ilişkin kontenjan taleplerinde yukarıda belirtilen hususlara uymaları, kontenjanlarda yer alan eğitim konularını ayrıntılı ve açık olarak (örneğin: “Kamu Yönetimi” yerine, “Personel Yönetimi”, “Hukuk” yerine, “Deniz Hukuku” gibi ifadelere yer verilecektir.) tespit etmeleri ve “EK-I”de yer verilen “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlarına İlişkin Kontenjan Talep Formu”nu Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirmeleri,

             9. Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının yurt dışındaki eğitim programlarında edindikleri bilgi ve tecrübenin diğer personele aktarılmasına ilişkin etkinliklerin (kurs, sempozyum, seminer, bilgilendirme toplantıları vb.) gerçekleştirilmesine önem verilmesi,

             10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notları ile aday Devlet memurlarının temel eğitim ders notlarının, Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmesi ve söz konusu Genel Yönetmeliğe tabi personelin unvan değişikliği sınavlarına ilişkin bilgi notlarının ise sınavdan en az (1) ay önce ilgililere verilmesi,

             11. Devlet Personel Başkanlığınca web ortamında uygulamaları başlatılacak olan projelerin hayata geçirilebilmeleri ve sağlıklı yürütülebilmeleri amacıyla, her kamu kurum ve kuruluşunun, bu projelerin yürütülmesi için, asli görevi internet ortamında kurumuna ait verileri girecek ve güncelleyerek kurum personelini sisteme tanıtacak ve yetkilendirecek bir adet üst düzey yöneticinin “Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Yetkilisi” olarak görevlendirmesi,

             Bu sebeple, her bir kurumun web uygulamaları yetkilisine ait bilgileri, www.personel.gov.tr internet adresinde bulunan “Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları” başlığı altındaki Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Yetkilisi Formu’na girilerek gerekli işlemlerin yapılması ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde adı geçen Başkanlığa gönderilmesi,

             12. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerden yurda geri dönen devlet memurlarına ilişkin bilgiler için www.personel.gov.tr internet adresinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları başlığı altındaki “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenlerden Yurda Geri Dönen Devlet Memurlarına İlişkin Bilgi Formu” kullanılacak olup, bilgi girişi ve güncelleme işlemleri, ilgili kurum web uygulamaları yetkilisi tarafından sisteme tanımlanan personelince internet ortamında devamlı yapılması, doldurulacak ilk “Form”da son on yıl içerisinde yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilmiş olan memurlara ilişkin bilgilere yer vermeleri,

             13. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu konuda görevli tüm personelin gizlilik kurallarına uyması kaydıyla, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından memurlara verilen disiplin cezaları ile bunlardan ilgili makamlar tarafından iptal edilenlere ilişkin bilgiler için ise, www.personel.gov.tr internet adresinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları başlığı altındaki “Disiplin Cezası Alan Memurlara İlişkin Bildirim Formu” kullanılacak olup, bilgi girişi ve güncelleme işlemleri, ilgili kurum web uygulamaları yetkilisi tarafından sisteme tanımlanan personelince internet ortamında devamlı yapılması

             gerekli görülmektedir.

             Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

                                                                                                           Murat BAŞESGİOĞLU

                                                                                                                   Devlet Bakanı

 

Eki İçin Tıklayınız

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET