gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARDAN EMEKLİLİK AYLIKLARI KESİLMEYECEKLER

SGK Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanlar ile ilgili G E N E L G E (2014/22) yayınladı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçi hizmet borçlanmaları dahil olmak üzere sadece bu çalışmalarına istinaden Kurumumuzca gerek malullük, gerekse yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, sözleşmeli bir ülkede çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

04 Ağustos 2014 Pazartesi 06:31
YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARDAN EMEKLİLİK AYLIKLARI KESİLMEYECEKLER

SGK Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanlar ile ilgili G E N E L G E (2014/22) yayınladı. Anılan Genelge ile;

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel SağlıkSigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce Türkiye’de çalışmaya başlayan ve yurtiçihizmet borçlanmaları dahil olmak üzere sadece bu çalışmalarına istinaden Kurumumuzcagerek malullük, gerekse yaşlılık aylığı bağlanan kişilerin, sözleşmeli birülkede çalışmaya başlamaları halinde aylıklarının kesilip kesilmeyeceği ile ilgiliolarak aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması uygun görülmüştür.

1-     5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceaylık bağlananlar

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihindenönceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre aylık bağlandıktansonra ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelerde çalışılmayabaşlanması halinde, bağlanan aylıkların doğrudan kesileceğine ilişkin anılankanunlarda açık hüküm bulunmadığından; 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine göre malullük veya yaşlılık aylığıbağlananların sözleşmeli bir ülkede çalışılmaya başlamalarıhalinde aylıkları kesilmeyecektir.

2-     5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonraaylık bağlananlar

5510 sayılı Kanunun yürürlüktarihinden önce sigortalı olup, 2008/Ekim ayından sonra tarafına 5510 sayılıKanunun geçici 2 nci maddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağlananlarınülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi olan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları ödenmeye devam edilecektir.

3-     Sözleşmesiz ülkelerde çalışmaya başlayanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlüktarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülga hükümlerine ya da2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre malullükveya yaşlılık aylığı bağlananların ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamışolan ülkelerde çalışmaya başlamaları halinde eskiden olduğu gibi aylıklarıkesilmeyecektir.

4-     5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlananlar

5510 sayılı Kanunda, Kanununyürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden malullük veya yaşlılık aylığı bağlandıktan sonrayabancı ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların aylıklarınınkesileceğine dair açık hüküm bulunmaktadır. Buna göre, yabancı ülke ile sosyalgüvenlik sözleşmesi olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine göreilk defa sigortalı olduktan sonra malullük veya yaşlılık aylığı bağlananlarınyabancı ülkelerde çalışmaları durumunda aylıkları, çalışmaya başladıklarıtarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.

5- Sözleşmelerde aylık bağlandıktan sonra diğer ülkelerdeçalışmaya başlanılması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin hüküm bulunması

Sözleşmeli ülkede çalışılmayabaşlanması halinde aylıkların kesileceğine ilişkin mevcut sosyal güvenliksözleşmelerinde hüküm bulunmamakla birlikte, bu konuda bir hüküm konulmasıhalinde tadil sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yeni imzalanacaksosyal güvenlik sözleşmelerinde bu hükmün bulunması halinde ise sözleşmeninyürürlüğe girdiği tarihten sonra çalışmaya başlayanların aylıklarıkesilecektir.

Bu hükmü içeren bir sosyalgüvenlik sözleşmenin yürürlüğe girmesi veya mevcut sözleşmelerde bu yönde bir tadilyapılması halinde ayrıca duyurulacaktır.

 

Bu Genelge hükümleri sosyalgüvenlik sözleşmelerine göre kısmi ya da müstakil malullük veya yaşlılık aylığıbağlanmış olanlar hariç olmak üzere, sadece ülkemizdeki hizmetlere istinaden 5510sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önceki sosyal güvenlik kanunlarının mülgahükümlerine ya da 2008/Ekim ayından sonra 5510 sayılı Kanunun geçici 2 ncimaddesine göre malullük veya yaşlılık aylığı bağladıktan sonra sözleşmeli birülkede çalıştıkları gerekçesiyle aylıkları kesilenler hakkında uygulanacakolup, bu yönde bir tespit veya müracaat olması halinde aylıklarınödenmesine, aylığın kesildiği tarih itibariyle başlanacaktır.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET