gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 MESLEKİ EĞİTİM STRATEJİSİ BELİRLENDİ

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere MEB Başkent Öğretmenevi'nde 22 Aralık 2011 tarihinde yapılan toplantı sonucunda 2012 mesleki eğitim stratejisi belirlendi.

02 Ocak 2012 Pazartesi 01:28
2012 Mesleki Eğitim Stratejisi Belirlendi

 

3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 4. maddesi gereğince oluşturulan Meslekî Eğitim Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşmek üzere, yukarıda belirtilen yer ve tarihte Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı M. Emin ZARARSIZ başkanlığında toplanmıştır.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLEN KONULAR VE ALINAN KARARLAR

1. Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi altı aylık faaliyet dönem  raporlarını incelemek ve  onaylamak üzere, Meslekî Eğitim Kurulunca sekiz   kurul üyesinin (MEB, Maliye Bakanlığı, TİSK, TOBB, İŞKUR, TESK, MYK ve Kalkınma Bakanlığı) yetkilendirilmesine,

2. Taşımalı eğitim kapsamında faaliyet gösteren bölgelerde, çırak öğrencilerin de şehir merkezlerine taşınmalarına,

3. Tüm kurum ve kuruluşların yaygın eğitim kapsamında yapacakları eğitimlerin kayıt işlemlerini e-yaygın otomasyon sistemi üzerinden yapması, bu sistem üzerinden belgelerin düzenlenmesi, çalışmalarının yaygınlaştırılması ve tanıtılması amacıyla bir  komisyonkurulmasına,

4. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamında, 31 meslek alanı ve 153 meslek dalında kalfalık ve ustalık eğitimi verilmektedir. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nun 14. maddesinde çıraklık eğitim süresi en az 2-4 yıl olarak belirlenmiştir. Daha kısa bir sürede eğitimin verilmesi çalışanlar ve iş yeri açacaklar için yararlı olacaktır. Bu amaçla anılan yasada belirtilen sürenin en az 1-4 yıl olarak değişlik yapılması için çalışma yapılmasına,

5. İsmi değişen veya mevcut alan içerisinden ayrılarak yeni bir alan haline dönüştürülen ve ek listede belirtilen örgün meslekî orta öğretim alanlarının 3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmasına (Ek-1 liste),

6. 16/12/2010 tarih ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”  gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürlükleri ile Yapı Ruhsat Düzenlemeye Yetkili İdarelerce Düzenlenen Yönetmelik eki Ek-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesine sahip ustaların branşları ile ilgili olarak, Meslekî eğitim ve halk eğitim merkezlerinden alacakları 32-40 saatlik eğitim ve belgelendirilmeleri konusunda,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Milli eğitim Bakanlığı’nın iş birliği çalışmalarının sürdürülmesine,

7. Kurum ve kuruluşlar tarafından sağlık alanında meslek edindirme kurslarıyla sağlık meslek mensubu yetiştirmek amacıyla açılması planlanan kursların  müfredatları ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alınmasına,

8. Hekim dışı sağlık personelinin karşılanması amacıyla Yüksek Öğretim Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı ile  iş birliği yapmasına ve 2012 ve sonrası kontenjanlarının bu çerçevede belirlenmesine,

9. Sağlık meslek liselerindeki mevcut programların ülke ihtiyaçları ve mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek yükseköğretim kurumlarınca verilen sağlık alanıyla ilgili ön lisans ve lisans programlarıyla birlikte değerlendirilmesine,

10. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) İstihdam Teknik Komitesi 2011-2012 Eylem Planı’nda yer alan  “3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu'na göre işletmelerin eğitici bulundurma ve eğitim birimi oluşturma yükümlülüğü yerine bu faaliyetleri özendirici ve kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması” tedbirine yönelik çalışmaların bu toplantıda oluşturulan komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,

11. Ağır ve tehlikeli işler, 16.06.2004 tarih ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde yer alan “Ağır ve Tehlikeli İşlere Ait Çizelge”de belirtilmiştir. Söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasında işveren ve işveren örgütlerinden gelen taleplerde ağır ve tehlikeli işlere ait çizelgede belirlenen işler için çalışanlarına yönelik Meslekî eğitim verilecek yerlerin bulunmasında güçlük çekildiği, iş yerlerinde yapılan pek çok işlerin meslek tanımının yapılmadığı ayrıca meslekî eğitimlerin çıraklık eğitim merkezleri tarafından da karşılanamaması hususunun komisyon marifetiyle değerlendirilmesine,

12. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce (Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü) 1 Eylül 2011 tarihi itibariyle 2011/33 sayılı genelge kapsamında yapılacak eğitim ve e-yaygın otomasyon sistemi hakkında birinci maddede belirtilen komisyona Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü), temsilcisinin de katılımı ile çalışma yapılmasına,

13. “Sigortacılık” mesleğinin çıraklık eğitimi uygulama kapsamından kademeli olarak çıkarılmasına ve 2011-2012 eğitim ve öğretim yılının, ocak ayındaki  kayıt döneminden itibaren  bu dala  çırak öğrenci alınmamasına,

14. Çıraklık eğitimi için başvuru imkânlarının arttırılması hususunun değerlendirilmesine,

15. Turizm sektörü ile ilgili olarak devam eden tüm Meslekî eğitim faaliyetlerinin, Meslekî Yeterlilik Kurumu koordinatörlüğü ile başlatılan belgelendirme faaliyetlerinin ve sorunların görüşüleceği, ilgili tüm kurum, kuruluş ve sektör temsilcilerinin yer aldığı birçalıştayın  Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenmesine, 
Karar verildi.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET