gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2016-2017 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS TAKVİM VE KLAVUZU

KURSLARI BİRİNCİ DÖNEM, İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ, KLAVUZ

30 Ağustos 2016 Salı 05:29
2016-2017 DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS TAKVİM VE KLAVUZU

      

2016-2017ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME

KURSLARI BİRİNCİDÖNEM, İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ

  

İŞLEMLER  

1. DÖNEM KURSLARI

2.DÖNEM KURSLARI

YAZ KURSLARI

Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması

 01-09 Eylül 2016

 23 Ocak 2017

05 Şubat 2017

05-11 Haziran 2017

Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması

 12-21 Eylül 2016

 06-12 Şubat 2017

  12-18 Haziran 2017

Öğrenci başvurularının alınması

 22 Eylül 2016

 27 Eylül 2016

 13-19 Şubat 2017

 19-25 Haziran 2017

 

Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması

 28 Eylül 2016

 02 Ekim 2016

 20-26 Şubat 2017

 

   26 Haziran 2017

   02 Temmuz 2017

Kursların başlaması

 03 Ekim 2016

 27 Şubat 2017

  03 Temmuz 2017

Kursların tamamlanması  

 15 Ocak 2017

 04 Haziran 2017

  27 Ağustos 2017

  

  1.       GENELESASLAR 

  

 

1.1. Bu kılavuz,Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarınadevam eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve yaygıneğitim kurumlarında açılan DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar. 

1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar,imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olanöğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik kurslar örgün eğitimkurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında halkeğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır. 

1.3. DYK’lar, Şubat2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî EğitimBakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesihükümlerine göre yürütülür. 

1.4. DYK’lar, okulveya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millîeğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi milli eğitimmüdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür. 

1.5. DYK’da kurslarınaçılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanımtestleri vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslarve http://e-kurs.eba.gov.tr/) modülüüzerinden yapılır.  

1.6. DYK’lardaöncelikle ilçede kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, kadrolu/sözleşmeliöğretmenin ihtiyacı karşılamaması durumunda, ilçe tarafından çalışmasına onayverilen ücretli öğretmenler görevlendirilir. 

1.7. DYK’lardakiücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kursmerkezlerince yürütülür. 

1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayıneviile iş birliği içinde açılamaz. 

1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücrettalep edilmez. 

1.10. DYK’ların,örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav HizmetleriGenel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait ders planlarıçerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o dersegiren öğretmen tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları engeç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünceonaylanır.  

1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeliyeterli olan resmî, ortaokullar, imam hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlarıile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.  

1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerisorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fizikikapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinceuygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitimkurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, dersprogramları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halkeğitim merkezi müdürlüklerince;  kursların yürütülmesi ile ilgili iş veişlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür. 

1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için,sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının

       10’dan az, 20’denfazla olmaması esastır.  

1.14. DYK’lar, DYK iştakvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millîeğitim müdürlüklerince değiştirilebilir. 

1.15. Yaz dönemi kursları, kurs merkezlerince ders yılının dışındakalan sürede yapılacak şekilde planlanır ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğününonayı ile açılır. Yaz Kursları 5, 6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflarda öğrenim görenöğrencilerimize hazırlık mahiyetinde bir üst sınıfta okutulan derslertanımlanacaktır. 8 ve 12. Sınıflar bulundukları sınıfın derslerinden kursalabilecektir. Yaz Kurslarında öğrenciler bulundukları il/ilçe sınırlarıdışında kursa katılabilecektir.

1.16. DYK’lara kursunsüresinin 1/10’unu geçtikten sonra öğrenci/kursiyer kaydı yapılmaz. Ancakkursların başladığı haftadan sonra müracaat eden öğrenci/kursiyerlerindurumları ile nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerleokula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğüncedeğerlendirilir. Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerinkayıtları kurs merkezi müdürlüğünce e-kurs modülü üzerinden yapılır.  

1.17. Bir kursmerkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerarasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezimüdürlüğünce belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmengörevlendirebileceği gibi ilçedeki diğer okullardan bu kurs merkezini terciheden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir. İhtiyaç olması hâlinde, e-kursmodülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında öğretmengörevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler,sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerindengörevlendirilir.  

1.18. Kurstagörevlendirilecek kadrolu öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde il/ilçemillî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır. 

1.19. 1.ve 2. Dönem Kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7.sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11.  sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklıdersten haftalık toplam 12 saate kadar; 8. sınıftaki öğrenciler en fazla 6farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 12.sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklıdersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler. Yaz döneminde bir üst sınıfındersleri ve programı uygulanır.

1.20. DYK’lara kayıtyaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulmasıgereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyenöğrencilerin kurs kaydı silinir.

1.21. Kurslaradevamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketlerigörülen öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumlarınilgili mevzuatına göre işlem yapılır. 

1.22. Örgün eğitimkurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı derstentoplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’lardaise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir. 

1.23. Kurslara aitders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleriÖlçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internetsayfasında Kurslar bölümünde yayımlanır.  

1.24. DYK’larda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 16, yıllıkaçılan kursun süresi ise 32 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında bu hükümuygulanmaz. 

 

2.      İL/İLÇEKOMİSYONLARI 

 

2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’larınplanlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin             yerine getirilmesini koordineetmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerince oluşturulur. 

2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardansorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün başkanlığında, ikiortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halkeğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde,sınavlardan sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatiportaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezimüdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere yedişer kişidenoluşur. 

2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerdeaynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de iliniş ve işlemlerini yürütür. 

2.4. Kurslardagörev almak isteyen ders ücreti karşılığında görevlendirilecek öğretmenbaşvurularını inceleyip onaylar, gerekli değerlendirmeleri yaparak e-kursmodülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir. 

2.5. Kurs merkezi müdürlükleri ileil/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında işlemesini, modüldekibilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklıyürümesi için gereken tedbirleri alır. 

2.6. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.

2.7. Açık Öğretim okullarına devam edenöğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirlemek ve gerekli duyurularıyapmak.  

 

3.            KURS MERKEZLERİ 

  

3.1. Kurs merkeziolmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezleri, kurs merkezimüracaatını e-kurs modülü üzerinden belirlenen iş takvimi doğrultusunda yapar. Kurslarıders bazlı açılacak şekilde planlayarak e-Kurs modülüne giriş yapar.  Sınıfoluşturma işlemlerinde hangi sınıfdüzeyinde hangi derslerden kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen okul/kurum,imkânları ölçüsünde kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. Kurslar, il/ilçe komisyonuncaonaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması hâlindeaçılır.

3.2. e-Kurs modülüüzerinden kurslara başvuru yapacak resmî örgün eğitim kurumu öğrencilerinedevam ettikleri okul müdürlüklerince eba şifresi verilir. Açık öğretim okullarıve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerlere kursmerkezlerince e-kurs kullanım şifresi verilir.  

3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarınıinceleyip onaylar. 

3.4.  e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin birönceki yıla ait AYBP,  kursiyerlerindiploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma işve işlemlerini yapar. 

3.5. Kursa başvuru yapan kadroluöğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını yapar, ihtiyaçolması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücretikarşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur. 

3.6.  Kurslara ait haftalıkders programını yapar ve ilgililere duyurur.

3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıylagerekli tedbirleri alır. 

3.8. Kurs çalışmalarında yönetici,öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkiniş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğerhususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar. 

3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslarakatılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık takibini yapar (Sağlık raporunadayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümügibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresindensayılmaz). 

3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyalarıtutar. 

3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcıtedbirleri alır. 

3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar. 

 

4.         ÖĞRETMEN BAŞVURULARI  

  

4.1. Kurslarda görev almak isteyenkadrolu öğretmenler, Mebbis şifreleri ile e-kurs modülünden görev almakistedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.  

4.2. Kadrolu öğretmenler, kurs merkezitarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye Kurulu 9 No’lu Kararıçerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer derslerden kursbaşvurusunda bulunabilirler.

4.3. Öğretmenler, kadrolarınınbulunduğu  veya görevli oldukları ilçedegörev almak istedikleri üç kurs merkezine kadar tercihte bulunabilir.Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında birkurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedekiöğretmen ihtiyacı bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebindebulunabilirler.  

4.4. . Ders ücreti karşılığında görev almakisteyen ücretli öğretmenler, e-kurs modülü üzerinden sisteme ilk girişteoluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.  

4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veyahttps://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden

e-kurs modülüüzerinden gerçekleştirilir.  

  

5.             KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI  

  

5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığınabağlı resmî/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretimkurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler ile mezundurumdaki kursiyerler başvurabilir. 

5.2. Örgün eğitime devam eden öğrenciler,okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuruyapar.  

5.3. Açıköğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülündenverilecek        e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitimmüdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekildebaşvurularını gerçekleştirir. 

5.4. Özel öğretim kurumlarına devam edenöğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kursmerkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedekikurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar. 

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezimüdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacaklarıe-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar. 

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden vesisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslaratercihte bulunarak başvuru yapar.

5.7. Resmî örgüneğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir,eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olanelektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özelöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurskullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacakolan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. 

 

  

6.        KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ  

  

6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerinbelirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafındanöncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler arasındanöğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.  

6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyontarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders ücreti karşılığındagörevlendirilir. 

6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleriveya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayanöğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kursmodülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerindegörev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya dagirebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışındabir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler iseilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerindegörevlendirilebilirler. 

6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görevalacakları, kurs merkezlerinin talebi doğrultusunda girebilecekleri azami derssaati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından belirlenir. 

 

7.KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI 

   

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülüüzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin ise diploma notuesas alınarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.  

7.2. Bir sınıfadevam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmamasıesastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıfoluşturulur. Ancak her bir sınıfın azami öğrenci/kursiyer sayısı dolmadan yenibir kurs sınıfı oluşturulamaz. Ancak, tek sınıflı kurs programlarında sınıfkapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadarçıkarılabilir.      

7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazlakurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibisebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitimmüdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıfoluşturulabilir. 

7.4. Genel ilköğretim programı uygulananözel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey zihinsel engelliler)ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim  (işitme

ve ortopedik engelliler) meslekliselerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programıuygulanan özel eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerindenmezun kursiyerler için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı,aynı seviyedeki özel eğitim okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısınınyarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. 

7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyersayısının 10’un altına düşmesi durumunda, Okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyontarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına kararverilir, bu işlemler e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafındanyapılır. 

 

8.         KURS DÖNEMLERİ 

 

8.1. DYK’lar; I. dönem, II. dönem ve III. dönem (yaz) kurslarıolmak üzere üç dönemde açılır. 

8.2. 1.Dönem, 2. Dönem ve YazKurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri İş Takviminde belirtildiği şekildeuygulanır.

 

9.         SORUMLULUK  

  

9.1. Yönerge hükümleri çerçevesindekurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkinolarak yerine getirmekle yükümlüdür.  

 

10.     DENETİM 

  

10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlüklerisorumludur.  

  

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET