gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BU YIL DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN HARÇ ALINMAYACAK

Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihli ve 2014/6787 sayılı Kararıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri açıklandı. Bu Karara göre, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsam dışında kalan uzaktan ve ikinci öğretim öğrencilerden katkı payı alma sürdürülecek.

27 Eylül 2014 Cumartesi 06:15
BU YIL DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNDEN HARÇ ALINMAYACAK

Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihli ve 2014/6787 sayılı Kararıyla 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri açıklandı.

Bu Karara göre, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanacak.Bu kapsam dışında kalan öğrencilerden katkı payı alma sürdürülecek. 


KamudanHaberler


Yükseköğrenimde öğrencilerden alınacak katkı payları ve ücret ayrıntıları


2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAYÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA CARİ HİZMET MALİYETLERİNE ÖĞRENCİ KATKISI OLARAKALINACAK KATKI PAYLARI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİNİN TESPİTİNE DAİR KARAR

BİRİNCİ BÖLÜM Öğrenci Katkı Paylanve Öğrenim Ücretleri ile İlgili Esaslar

 

Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretitutarları

MADDE 1 - (1)2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında yükseköğretim kurumlarının cari hizmetmaliyetlerine birinci öğretim ve açık öğretimde Devlet ve öğrencitaralından yapılacak katkı payı tutarları ekli (I) sayılı cetvelde, ikinciöğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları ekli (II)sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2)  Bireğitim-öğretim yılında iki dönem öğretim yapan yükseköğretimkurumlarında, her bir dönem için alınacak öğrenci katkı payları ve öğrenimücretleri, ekli cetvellerde belirlenen tutarların yarısıdır.

(3) Öğrencilerden, kayıt ve kayıtyenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında (açıköğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç) her ne ad altında olursaolsun ücret alınmaz.

Genel esaslar

MADDE2 - (1) 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılındaöğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açıköğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdekihükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerdenalınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır.

(2)  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 ncimaddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık BağlanmasıHakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli PersoneleNakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç veKurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa ederken hayatlarınıkaybedenlerin eş ve çocuklarından; 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındakimaluller ile eş ve çocuklarından; 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklalMadalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile eş veçocuklarından; yaş sınırlaması olmaksızın öğrenim ücreti alınmaz.

(3)  Yükseköğretim programlarına kayıtyaptırma veya kayıt yenileme sırasında 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere VerilecekSağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyannca engelli olduğuna dairraporu ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesigereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.Engelli olduğu halde, kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelliolduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı red veiadeler kaleminden iade edilir.

(4)  İkinci ve üçüncü fıkralar kapsamınagiren birinci öğretim ve açık öğretim öğrencileri hakkında, bu Kararın 11 incimaddesi hükmü uygulanmaz.


(5) Erasmus ve Mevlana DeğişimProgramlan kapsamında yurtdışından gelen ve yurt­dışınagiden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleribakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

(6)   Bu maddenin uygulanmasına ilişkinusul ve esasları belirlemeye ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeyeMaliye Bakanlığı yetkilidir.

Katkıpayı ve öğrenim ücretini süresindeödemeyenler hakkında yapılacak işlem MADDE 3 - (1)Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönembaşlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkıpayı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretimkurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2)Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonrakidönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığıdöneme ait katkı payı ve öğrenim ücreti ödemez.

Yurtdışındankabul edilecek öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarları MADDE 4 -(l)Yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracaköğrencilerden alınacak öğrenim ücreti;

- önlisans ve lisans programlarındailgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerdebelirlenen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak ve cari hizmetmaliyetinin beş katını aşmamak üzere,

- lisansüstü programlarda ekli (I)sayılı cetvelde belirlenen öğrenci katkı payında:; sz olmamaküzere,

yükseköğretim kurumlan tarafından belirlenir. Ayrıca, program süresiiçerisinde öğrenime devam eden mevcut öğrencilerden alınacak öğrenim ücretitutan, ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetinigeçemez.

(2)Suriye Arap Cumhuriyetinde yaşanan olaylar nedeniyleülkemizde misafir edilen Suriye vatandaşlarından Yükseköğretim Kurulutarafından belirlenen esaslara göre yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarıkapsamında ayrıca belirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yerleştirilen öğrenciler ileYükseköğretim Kurulunca belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkinEsasların (B) bölümünün (a) maddesinin (2) ve (4) numaralı bentleri kapsamındaolup yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ayrıcabelirlenecek kontenjan dahilinde yükseköğretim kurumlarına yerleştirilenkişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu öğrenciler, öğrenimücreti bakımından bu Karamı ilgisine göre birinci öğretim ve açık öğretim içinkatkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslanna tabidirler.

(3) İkinci fıkra kapsamındakilerdenbirinci öğretim ve açık öğretim programlarında program sürelerindeöğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin ödemelerigereken öğrenim ücretleri, bu öğrenciler admaYurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinden karşılanır.Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Yükseköğretim KuruluBaşkanlığı ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca müştereken belirlenir.

(4) Ülkemizdeki üniversitelereyurtdışından kabul edilecek öğrencilerden mütekabiliyet esası çerçevesindeöğrenim ücreti alınmaz.

(5) Yükseköğretim kurumları, tarihi vekültürel bağlamı yoğun olduğu coğrafyalardan gelen öğrenci hareketliliğini artırmak, yurtdışında başarılı olan öğrencileriprogramlarına dahil edebilmek veya eğitim-öğretimleri sırasında üstün başarıgösteren öğrencileri teşvik edebilmek amacıyla, söz konusu öğrencilerden ilgilidönemde kayıt yaptıran (kamu idareleri, kanunla kurulan kurum vekuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi


muafiyetitanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulutarafından ayrılan kontenjanlar dahilinde yükseköğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) yabancı uyruklu öğrenci sayısınınyüzde onunu geçmemek üzere ve yönetim kurulu kararıyla, bu maddeye görebelirlenen tutarlardan daha az öğrenim ücreti almaya yetkilidir.

Öğrenimücretinin kullanılması

MADDE5 - (1) İkinci öğretimde alınacak öğrenim ücretlerinin yüzde onu, öğrencilerinbaşta beslenme olmak üzere barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer sosyalhizmetlerinde kullanılır. Kalan kısmı ise, üniversite bütçesine dahil edilerekYükseköğretim Kurulunca tespit edilen usul ve esaslara görekullanılır.

Başarılıöğrencilerin öğrenim ücreti tutarları

MADDE6 - (l)Hazırlık sınıfı hariç, bulunduklarıbölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve budersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göredönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretimöğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencileri için belirlenenöğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.

(2)19/11/1992 tarihli ve 3843 sayılı Kanunun 7 ncimaddesinden yararlanan öğrenciler, ikinci öğretim yapan başka bir yükseköğretimkurumuna yatay geçiş yaptıklarında aynı haklardan yararlanır. Bu durumdakiöğrencilerden, o dönem için birinci öğretim öğrencileri için belirlenen katkıpayı kadar öğrenim ücreti alınır.

Başkabir yükseköğretim kurumunda öğrenim hakkı kazanan öğrencilerin katkı payı veöğrenim ücreti tutarları

MADDE7 - (1) Biryükseköğretim programına kayıtlı iken tekrar girdiği sınav sonucuna göre başkabir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, kayıt yaptıracaklarıyükseköğretim programına ait katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Mecburihizmet karşılığı öğrenim gören öğrenciler ile Devlet burslusu olarak öğrenimgören öğrencilerin katkı payı tutarları

MADDE8 - (1) Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşılığı öğrenim görenöğrencilerin öğrenci katkı paylarının tamamı, ilgili Bakanlık veya kuruluştarafından yükseköğretim kurumlarına ödenir.

(2)24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince,Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen esaslaragöre yurtdışından yükseköğrenim görmek amacıyla ülkemize gelen öğrencilerinkatkı payı tutarı, ikiyüzbeş TL'dir. Bu tutar Maliye Bakanlığınca,Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesine ödenek olarakkonulur ve Başkanlıkça yıl içerisinde ilgili yükseköğretim kurumuna defatenaktarılır.

Adları değiştirilen fakülte veyayüksekokullar ile fakülte veya yüksekokula dönüştürülenyükseköğretim kurumlarında katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE9 - (1) İlgili mevzuatla adlarıdeğiştirilen ya da fakülte veya yüksekokula dönüştürülen yükseköğretimkurumlarında öğrenim gören öğrenciler, yeni fakülte veyayüksekokula ilişkin öğrenci katkı payı/öğrenim ücretine tabi olur.

Yabancıdille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti tutarları

MADDE10 - (1) Yabancı dille öğretim yapanyükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.


Süresindemezun olamayan öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları ileartırımlı katkı payı ve öğrenim ücreti uygulaması

MADDE11 - (1) Hazırlık sınıfı veya yabancı dilgeliştirme programı hariç olmak üzere, önlisans, lisans düzeydekiyükseköğretim programlarından Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzundabelirtilen süreler, lisansüstü düzeydeki yükseköğretim programlarındanLisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen süreler sonunda mezunolamayan öğrencilerden (bu maddenin 2, 3, 4 ve 5inci fıkralarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla) ekli cetvellerde belirtilentutarlar kadar öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti alınır.

(2)  2547sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde aynı yükseköğretim kurumundaki öğrenimi sırasındabir derse üçüncü defa kayıt yaptıran öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülenkatkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra bu maddenin 6 ncı fıkrasına görehesaplanan kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti;dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenimücretinin yüzde elli fazlası, dördüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzdeyüz, beşinci veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüz fazlası ile hesaplanarak alınır.

(3)  2547sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreler içinde öğrenimintamamlanamaması halinde, her bir ilave ders için kredi başına ödenecek öğrencikatkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağıdönem için bu maddenin 6 ncı fıkrasına göre belirlenecek olan kredi başınakatkı payı veya Öğrenim ücretinin yüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılmasıhalinde yüzde ikiyüzü, üçüncü defa kayıt yaptırılması halinde yüzde üçyüzü,dördüncü ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde iseyüzde dörtyüzü olarak hesaplanır.

(4)  2547sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirlenen süreler içerisindeyandal veya çift anadal öğreniminin tamamlanamaması nedeniyle ilave dersalınması halinde, her bir ders için kredi başına ödeneceköğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için bu maddenin6 ncı fıkrasına göre hesaplanan kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretininyüzde yüzü, ikinci defa kayıt yaptırılması halinde yüzde ikiyüzü, üç ve daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde üçyüzüolarak hesaplanır.

(5)  Lisansüstüöğrenimin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasındaki süreleriçinde tamamlanamaması halinde, tez aşamasında ödenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti, lisansüstü öğrenim için belirlenen dönemlik katkıpayı veya öğrenim ücretine bu maddenin 3 üncü fıkrasındaki oranlar uygulanarakhesaplanır.

(6)  Bumaddenin 2, 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, herbir dersin kredisinin ilgili dönemde alınması gereken toplam ders kredisineoranlanması sonucu bulunacak katsayının ilgili dönem için belirlenen öğrencikatkı payı veya öğrenim ücreti ile çarpılarak, ilgili yükseköğretimkurumunca dönem başlarında hesaplanır.

Araştırmagörevlilerinin öğrenim ücreti tutarları

MADDE12 - (1) İkinci öğretimde lisansüstü öğrenimgören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öderler.

(2)Devlet yükseköğretim kurumlarında görevli olup, birinci öğretimdelisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri hakkında, 11 inci madde hükmüuygulanmaz.

İkinciöğretim programının kapatılması veya öğrencilerin birinci öğretim programınaaktarılması halinde ödenecek tutarlar

MADDE13 - (1) 3843 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiuyarınca ikinci öğretim programının kapatılmasından dolayı birinci öğretimprogramına aktarılan mevcut öğrenciler, birinci öğretim katkı payı esaslarınatabi olur.

(2)Öğrenci sayısı on ve altında kalan ikinci öğretimprogramlarında öğrenim gören öğrenciler, üniversitenin talebi ve YükseköğretimKurulunun uygun görüşü üzerine birinci öğretim programına aktarılır ve buöğrenciler birinci öğretim katkı payı esaslarına tabi olur.


Geçişyapanların katkı payı ve öğrenim ücreti tutarları

MADDE14 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları veyayabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Devlet yükseköğretimkurumlarına geçiş yapan veya yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak Türkiye'deki bir üniversitede lisansöğrenimlerini tamamlamalarına karar verilen ve yükseköğretim kurumlarınayerleştirilen mevcut veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, 4 üncü maddehükümleri saklı kalmak kaydıyla, ilgisine göre birinciöğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabiolur.

(2) "Yatay geçiş şartlarına uygunolarak birinci öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçişyapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öder.

(3) Yataygeçiş yapılması halinde ilgili döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti geçişyapılan yükseköğretim kurumuna ödenir.

(4) Yatay geçiş yapan öğrencileringeçiş öncesi ilgili döneme ait ödedikleri öğrenim ücreti tutarları, talepedilip edilmediğine bakılmaksızın ilgililere red ve iadelerkaleminden iade edilir.

Devletburslusu öğrencilerin sağlık giderleri

MADDE15 - (1) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılıKanun gereğince, Uluslararası Öğrenciler Değerlendirme Kurulu tarafındanbelirlenen esaslara göre yurtdışından yükseköğrenim görmekamacıyla ülkemize gelen öğrencilerin, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun60 mcı maddesinin yedinci fıkrasına göre ödenecek genel sağlık sigortasıprimleri, bu amaçla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bütçesinde tefrik edilen ödenekten karşılanır.

İKİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve SonHükümler Kayıt sildirme halinde yapılacak işlemler

MADDE16 - (1) Kayıt yaptırıp kendi isteği ilekaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Lisansüstüöğrenim gören öğrenciler

MADDE17 - (1) Lisansüstü öğrenim görenöğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulanhizmetlerden aym şekilde yararlanır.

(2) Uzaktan öğretim kapsamındalisansüstü öğrenim gören öğrencilerden alınacaköğrenim ücreti, tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücretine tabidir.

Açıköğretim programı uygulayan fakülte ve yüksekokullara aktarılacak öğrenci katkıpayı

MADDE 18 - (1) Açıköğretim programı uygulayan yükseköğretim kurumlarında, fakülte ve yüksekokulların 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılına ait öğrenci katkıpaylarının toplamının yüzde yirmisine kadar olan kısmı söz konusu fakülte veyüksekokullara akademik danışmanlık ve eğitim hizmeti veren öğretim kurumlarınaaktarılır. Konu ile ilgili uygulama, Maliye Bakanlığı, Millî EğitimBakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve açık öğretim programı uygulayanyükseköğretim kurumlarının birer temsilcisinden oluşan komisyon tarafındanbelirlenen usul ve esaslara göre yapılır.

Uygulamayailişkin tebliğ

MADDE19 - (1) Maliye Bakanlığı, bu Kararınuygulanması ile ilgili hususlarda Yükseköğretim Kurulunun görüşünü alaraktebliğler çıkarabilir. Yürürlük

MADDE20 - (1) Bu Karar,30/6/2014 tarihinden geçerli olmak üzereyayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE21 - (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kuruluyürütür.(I)SAYILI CET VEL (A) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKI PAYLARI


(I)SAYILI CETVEL (B) ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETLERİ VE KATKIPAYLARI

____________________________________ ,_________________________ :____________________________ (TL)

 

 

ÖĞRENCİ CARÎ HİZMET MALİYETİ

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMIN ADI

ORTALAMA MALİYET

ÖĞRENCİ KATKISI

DEVLET KATKISI

I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

589

7.946

n

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

470

8.065

III

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. EV EKONOMİSİ Y.O,

3.846

227

3,619

IV

BANKACILIK VE SİGORTA, Y.O, UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. İLAHİYAT MESLEK Y.O. SAĞLİK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR YO. TAKI TEK. VE TASARIMI YO. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O. SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O. FİZİK TED, VE REH. Y.O. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ULAŞTİRMA VE LOJİSTİK Y.O, UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O, TAPU KADASTRO Y.O. ORMANCILIK MYO

2.310

190

2.120

V

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

190

3.658

VI

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ. VE OTELCİLİK İŞL, MYO

TURZ İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

1.539

190

1.349

VII

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO DENİZ İŞL. VE YÖN. Y.O.

1.923

190

1.733

VIII

LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM

1.536

258

1.278


(II)SAYILI CETVEL (A) UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİMÖĞRENİM ÜCRETLERİ

________________________________________ ,___________ LİR

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMİN ADI

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

VETERİNER FAKÜLTESİ

4.267

2.134

11

TIBBİ BİYOLOJİK BİL.PROG. FİZİK TEDAVİ VE REHAPROG.

4.267

2.134

İH

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ

2.294

1.147

IV

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜH.-MIMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKN. FAK. MİMARLIK VE TASARIM FAK. İNŞAAT FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR BİLİŞİM FAKÜLTESİ MAKİNA FAKÜLTESİ MADEN FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAK. KİMYA METALÜRJİ FAK. UÇAK VE UZAY BİL. FAKÜLTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ MÜH. VE DOĞA BİLİMLERİ FAK. YER BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

3.057

1.529

V

GEMİ İNŞ. VE DENİZ BİL. FAK. DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TEKSTİL TEKN. VE TASARIM FAK SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ GEMİ İNŞ. VE DENİZCİLİK FAK. MÜZİK VE SAHNE SANATLARI FAK. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAK. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

3.848

1.924

V!

FEN FAKÜLTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Fen Programı)

2.562

1.281

VII

HUKUK FAKÜLTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK.

2.310

1.155

VIII

DİL TARİH VE COĞRAFYA FAK. İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL SAN EĞT.FAK. TİCARET TURZ. EĞT. FAKÜLTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İNSANİ VE SOSYAL BİL. FAK İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAK. İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAK. SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAK. EĞİTİM BİLİMLERİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ

2.053

1.027

IX

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ (Edebiyat ve Sos. Prog.) İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

1.923

962


(II) SAYILI CETVEL (8)
UZAKTAN ÖĞRETİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİMÜCRETLERİ
_________________________________________________________________________________________ _._

GRUP

FAKÜLTE VE PROGRAMİN ADI

ORTALAMA ÖĞRENCİ CARİ HİZMET MALİYETİ

UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENİM ÜCRETİ

I

DEVLET KONSERVATUVARI

8.535

4,268

II

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

8.535

4.268

III

MESLEKİ TEKNOLOJİ Y.O. TÜTÜN EKSPERLİĞİ Y.O. EV EKONOMİSİ Y.O.

3.846

1.923

IV

BANKACILIK VE SİGORTA. Y.O. UYGULAMALI BİLİMLER Y.O. İLAHİYAT MESLEK Y.O. SAĞLIK YÜKSEKOKULLARI ENDÜSTRİYEL SANATLAR YO. TAKI TEK VE TASARIMI YO. BEDEN EĞİT. VE SPOR Y.O. SPOR BİLİMLERİ TEK. Y.O. FİZİK TED. VE REH. Y.O. HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK Y.O. UYGULAMALI TEK. VE İŞL. Y.O. TAPU KADASTRO Y.O ORMANCILIK MYO.

2.310

1.155

v

ENGELLİLER ENTEGRE Y.O.

3.848

1.924

VI

TAPU KADASTRO MYO MALİYE MYO

MİLLİ SARAYLAR VE TARİHİ YAPILAR MYO

TURİZM VE OTELCİLİK MYO

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

SAĞLIK. HİZMETLERİ MYO

VETERİNER MYO

TURZ. VE OTELCİLİK İŞL. MYO

TURZ. İŞL. VE OTELCİLİK Y.O.

SİVİL HAVACILIK MYO

SOSYAL BİLİMLER MYO

TEKNİK BİLİMLER MYO

UZAKTAN ÖĞRETİM MYO

ADALET YÜKSEKOKULU

1.539

770

vn

DENİZCİLİK Y.O. DENİZCİLİK MYO DENİZ İŞL. VE YÖN, Y.O.

1.923

962

VIII

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ (Açıköğretim Programları Hariç)

1.432

716

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET