gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

FEN-SOSYAL BİLİMLER-ANADOLU-GÜZEL SANAT LİSELERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI

Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Her Türdeki Anadolu Liselerine Ve Güzel Sanatlar Ve Spor Liselerine Öğretmen Ataması yapılacaktır.

09 Kasım 2012 Cuma 22:35

 
Fen Liselerine, Sosyal Bilimler Liselerine, Her Türdeki Anadolu Liselerine ve Güzel Sanatlar ve Spor Liselerine Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenliklerine Atamasına İlişkin Duyuru
Bakanlığımıza bağlı fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, her türdeki anadolu liselerine ve güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Yeniden Atama ve İlk Defa Atama suretiyle öğretmen yer değiştirmeleri aşağıdaki atama takvimine göre yapılacaktır.
Bu çerçevede;
1- Söz konusu eğitim kurumlarına ilgili mevzuatına göre atanarak belirli bir süre çalıştıktan sonra ayrılanlar, Yeniden Atama kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.
2- Ek-2 listede belirtilen alanlarda 10 Mart 2012 tarihinde yapılan seçme sınavında 60 ve üzeri puan alan öğretmenler söz konusu kurumlara İlk Defa Atama kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.
3- Yeniden Atama kapsamında başvuruda bulunmalarına rağmen tercihlerine yerleşemeyenlerden seçme sınavında 60 ve üzeri puan alanlar da İlk Defa Atama kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.
4- Aylıksız izinli olan öğretmenler, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olan veya yurt dışı görevde bulunan öğretmenler, atama kararlarının tebliğ tarihi itibarıyla aylıksız izinlerini ya da görevlendirilmelerini sonlandırmaları kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir.
5- Hâlen fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapan ve daha önce güzel sanatlar ve spor liselerinde görev yapmamış olan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenleri, seçme ve uygulama sınavlarında başarılı olmaları kaydıyla güzel sanatlar ve spor liselerine geçiş yapabileceklerdir.
6- Uygulama sınavına katılacak öğretmenlerin başvuruları da bu kapsamda alınacak ve bunların uygulama sınavları atamalardan önce sonuçlandırılacaktır.
7- 2005/73 nolu Genelge kapsamında ataması yapılanlar, Yeniden Atama başvurusunda bulunamayacaklardır.
8- Söz konusu eğitim kurumlarına ilgili mevzuatında öngörülen şartlar doğrultusunda atanmayan öğretmenler, bu eğitim kurumlarında çalışmış olsalar dahi Yeniden Atama kapsamında başvuruda bulunamayacaklardır.
9- Soruşturma sonucunda görev yeri değiştirilen öğretmenler, atamalarının üzerinden 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları ilçeye ya da eğitim kurumuna atanmak üzere başvuruda bulunamayacaklardır.
10- Güzel sanatlar ve spor liselerine atanmak üzere uygulama sınavına katılacak olan Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim öğretmenleri hariç olmak üzere hâlen söz konusu eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında başvuru yapamayacaklardır.
11- Atama tarihinden sonra oluşan özür durumları hariç atama kararları iptal edilmeyecektir.
12- Söz konusu kurumlarda halen müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapanlardan, kadrolarının bulunduğu kuruma atanmaları halinde yöneticilik görevleri devam edecek, başka kurumlara atanmaları halinde ise yöneticilik görevleri sona erecektir.
13- Atama şartlarını taşımadıkları hâlde başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmez, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilerek eski görev yerlerine iade edilir. Atama şartlarını taşımayanların başvurularını kabul eden ve onaylayan sorumlular hakkında gerekli işlem yapılacaktır.
14- İl milli eğitim müdürlükleri, atama yapılacak eğitim kurumlarının belirlenmesinde, Yeniden Atama ve İlk Defa Atama kapsamında yapılan başvuruların incelenip onaylanmasında, gerekli şartları taşımayanların başvurularının reddedilmesinde, başvuruların değerlendirilmesinde, uygulama sınavı komisyonunun oluşturulmasında ve uygulama sınavının süresi içinde gerçekleştirilmesinde, atamaların yapılmasında, atama sonuçlarının duyurulması ve bu kapsamdaki diğer her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
15- İl millî eğitim müdürlükleri, başvuruda bulunacak öğretmenlerin tercihlerine sunulmak üzere il genelindeki fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile her türdeki Anadolu liselerindeki Ek-2 listede belirtilen alanlardaki öğretmen ihtiyaçlarını belirleyerek, Bakanlığımızca açılacak kontenjan modülüne gireceklerdir.
16- Bünyesinde genel lise bulunmayan bağımsız Anadolu liselerindeki Ek-2 listede belirtilen alanlardaki boş norm kadrolar duyurulacaktır.
17- Genel Lise iken Anadolu lisesine dönüştürülen kurumlarda, her iki bölümde bulunan öğretmenler birlikte değerlendirilecek, Ek-2 listede belirtilen alanlarda norm kadro açığı bulunması durumunda boş norm kadrolar duyurulacaktır.
18- Duyurularda, duyuru tarihi itibarıyla il genelinde atama yapılacak alanlardaki boş öğretmen norm kadrolarının % 55’i Yeniden Atama, % 45’i de İlk Defa Atama kapsamında başvuracak öğretmenler için ayrılacaktır.
3
19- İlk defa atanacaklarda, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların belirlenmesine ilişkin kararlarına göre alanı atanacağı eğitim kurumuna atanmaya uygun olmak ve alanında en az 3 yıl öğretmenlik yapmış olmak şartıyla hâlen Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak ya da diğer hizmet sınıflarında görev yapıyor olmak şartları aranır.
20- Başvurular, Ek-1 Takvimde belirtilen tarihler arasında http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak ve görevli oldukları eğitim kurumu müdürlüklerine ya da birimlere onaylatılacaktır. Başvurular başvuru süresi içinde eğitim kurumu/birimler, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince adayların bilgileri kontrol edildikten sonra onaylanacaktır. Onay işlemleri bekletilmeden aynı gün yapılacaktır. Başvurusundan vazgeçen öğretmenlerin başvuruları il milli eğitim müdürlüğünce iptal edilecektir. Onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
21- Onaylama işlemi sonuçlandıktan sonra başvuru formunun iki adet çıktısı alınarak öğretmene imzalatılacaktır. Onaylanan başvuru formunun bir nüshası öğretmene geri verilecek, diğer nüshası kurumunda iki yıl süreyle muhafaza edilecektir.
22- Onaylanmış başvuru formunu yanlış doldurduğunu beyan ederek yanlışlığın düzeltilmesini, başvuru süresi içinde ve yazılı olarak isteyenlerin başvuruları, isteğinin uygunluğu hâlinde iptal edilerek yeniden başvuruda bulunmaları sağlanacaktır. Ancak, yeniden başvurularda kesinlikle tercih değişikliği yapılmayacaktır. Tercih değişikliği yapıldığı görülen yeniden başvurular onaylanmayacaktır.
23- Öğretmenler başvurusunun eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince
onaylanıp onaylanmadığını http://mebbis.meb.gov.tr adresinden takip edebilecektir. İlgililer başvurularının onaylanmaması veya reddedilmesi gerekçelerini görerek yanlışlığın ya da eksikliğin başvuru süresi içinde giderilmesini sağlayacaklardır.
24- Başvurularda öğretmenler, Elektronik Başvuru Formuna yansıtılacak eğitim kurumları arasından en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu tercih edebileceklerdir.
25- Yeniden Atamalar, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik ekindeki Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirme sonucu oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacakır.
26- İlk Defa Atamalar, adayların seçme sınavında almış oldukları puan ile bu puan da dâhil edilmek suretiyle Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın toplamından oluşan atamaya esas puan üstünlüğüne göre, tercihler de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılacaktır.
27- Güzel sanatlar ve spor liselerinin beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine, adayların seçme sınavı ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik eki Ek-1 Değerlendirme Formu üzerinde yapılacak değerlendirmenin % 60’ı ile uygulama sınavından almış oldukları puanın % 40’ının toplamı sonucunda oluşan atamaya esas puanlarına göre, tercihler de dikkate alınarak valiliklerce atama yapılacaktır.
28- Atamalarda puan eşitliği hâlinde öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin bozulmaması halinde öğretmenlikte önce göreve başlayana öncelik verilecektir. Bununla da eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.
29- Atama sonuçları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulacaktır.
30- Ataması yapılan öğretmenlerin atama kararları il millî eğitim müdürlüklerince düzenlenerek, 2012-2013 eğitim ve öğretim döneminin birinci yarı yılının sonunda tebliğ edilecektir. Görevden ayrılma ve başlama işlemleri en geç ikinci yarıyıl başlamadan tamamlanacaktır.
EK-1
ATAMA TAKVİMİ
YENİDEN ATAMA
Yapılacak işlemler
Tarih
Atama yapılacak kurumların belirlenmesi ve ilan edilmesi
8-9 Kasım 2012
Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci
12-16 Kasım 2012
Atamalarının Yapılması
19 Kasım 2012
UYGULAMA SINAVI
Yapılacak işlemler
Tarih
Atama yapılacak kurumların belirlenmesi
20-21 Kasım 2012
Uygulama Sınavına alınacakların başvuruları ve sınava alınacakların belirlenmesi
22-26 Kasım 2012
Uygulama Sınavı, sınav sonuçlarının ilanı ve başarılı bulunanların sisteme girilmesi
27 Kasım 2012
İLK DEFA ATAMA
Yapılacak işlemler
Tarih
Atama yapılacak kurumların belirlenmesi
20-21 Kasım 2012
Uygulama Sınavına alınacakların başvuruları ve sınava alınacakların belirlenmesi
03-07 Aralık 2012
Uygulama Sınavı, sınav sonuçlarının ilanı ve başarılı bulunanların sisteme girilmesi
10 Aralık 2012
5
EK-2
ALAN KODU
ATAMA YAPILACAK ALANLAR
2246
ALMANCA
2265
BEDEN EĞİTİMİ
1119
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
1123
BİYOLOJİ
1207
COĞRAFYA
1245
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1371
FELSEFE
1390
FİZİK
1417
FRANSIZCA
1230
İHL. MESLEK DERSLERİ
1524
İNGİLİZCE
1627
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİSİ
2353
MATEMATİK
1822
MÜZİK
2368
PSİKOLOJİ
1894
REHBER ÖĞRETMEN
1925
GÖRSEL SANATLAR/RESİM
2036
TARİH
1860
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ
1283
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
--İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ--

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET