gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLKÖĞRETİM OKULLARI KAYIT VE NAKİL SORUNLARINA BAKANLIK TALİMATI

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “İlköğretim Kurumlarında Kayıt ve Nakiller” konusunda tüm valiliklere gönderilen 15/08/2013 tarihli yazıda 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ülkemizdeki bütün resmî ilkokulların birinci sınıflarına ve bütün resmî ortaokulların beşinci sınıflarına öğrenci kayıtları; e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığı, kayıtlara ilişkin aşağıdaki açıklamalarda bulunulmuştur.

20 Ağustos 2013 Salı 22:32
İLKÖĞRETİM OKULLARI KAYIT VE NAKİL SORUNLARINA BAKANLIK TALİMATI

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından “İlköğretim Kurumlarında Kayıtve Nakiller” konusunda tüm valiliklere gönderilen 15/08/2013 tarihli yazıda 2013-2014eğitim öğretim yılı için ülkemizdeki bütün resmî ilkokulların birincisınıflarına ve bütün resmî ortaokulların beşinci sınıflarına öğrenci kayıtları;e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapıldığı, kayıtlara ilişkin aşağıdakiaçıklamalarda bulunulmuştur.

 

1. Doğum tarihleri 2008 Nisan-Eylül aylarında bulunan ve dolayısıylakayıtları veli isteğine bağlı çocuklar da ikametgâhlarına en uygun ilkokullarageçici olarak yerleştirilmişlerdir. Bu yaş grubundaki çocuğunu birinci sınıfagöndermek isteyen Velilerimizin okula yazılı istekte bulunmaları okula kesinkayıtları için yeterli olacaktır. Okul yöneticileri ilkokul aday kayıtekranında yer alan bu yaş grubundaki çocukları veli isteği dışında kesin kaydadönüştürmeyecektir. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde edençocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları (2008 Ocak-Mart doğumlular), velisininvereceği dilekçe ile; 69, 70 ve 71 aylık olanları (2007 Ekim- Aralıkdoğumlular) ise, ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlıkraporu ile okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek veya kayıtları bir yılertelenebilecektir. Bu şekilde anasınıfına gönderilecek çocukların kayıtlarınaöncelik verilecektir.

2. Özel okullara, konservatuarlara ve imam hatip ortaokullarına adresedayalı kayıt işlemi yapılamadığından, e-okul kayıt/nakil işlemleri açıldığında,çocuklarını özel okul, konservatuar veya imam hatip ortaokullarına kaydettirmekisteyen velilerin doğrudan bu okullara başvurmaları yeterli olacaktır. Buokulların yöneticileri, başvuran velilerimize gerekli kolaylıkları sağlayacak,1 inci ve 5 inci sınıf öğrencilerinin kayıtlarında, e-okul aday kayıtekranından öğrencinin T.C. kimlik numarasını girip kaydettiğinde söz konusuöğrenciler resmî okulların aday kayıt ekranlarından otomatik olaraksilinecektir.

3. Görev yeri değişen kamu görevlileri ile diğer vatandaşlarımızınadres değişiklikleri yıl boyunca olabilecektir. Kesin kayıtlar yapılırkene-okul tarafından adres kontrolü yapılmaktadır. Bir çocuk aday kayıt ekranındavarsa ve adresi daha sonra değişmişse o okula kesin kayıt yapılamayacaktır.Diğer taraftan adresi bir okulun kayıt bölgesine taşınmış ancak o okulun adaykayıt ekranında görünmüyorsa çocuk bu okula aday kayıt ekle ekranından kayıt edilebilecektir.Ayrıca veliden ek herhangi (kira sözleşmesi, elektrik, su faturası, bağışmakbuzu gibi) bir belge istenmeyecektir.

4. Yurt dışından gelme, nüfus cüzdanının yeni çıkartılması gibinedenlerle adres bilgileri velileri tarafından Ulusal Adres Veri Tabanınaişletilmemiş çocukların aday kayıtları hiçbir okula çıkmamaktadır. Bu durumdaolup da okula müracaat eden veliler öncelikle il/ilçe nüfus müdürlüklerineyönlendirilecek kayıt sorunu devam ediyorsa çocuğun adresinin uygun okullailişkilendirilmesi il/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonuna bildirilecektir.İl/ilçe öğrenci yerleştirme komisyonları çalışmalarını sürekli devam ettirecek,sehven adrese yakın okul yerine uzak okul eşleştirilmişse e-okul,ilkokul/ortaokul kayıt bölgesi belirleme ekranından düzeltme yapılacak, e-okulkayıt bölgesi belirlenmemiş adresler ekranı kontrol edilerek adres havuzundailişkilendirilmeyen hiçbir adres bırakılmayacaktır. Bakanlığımız tarafındanbelirli aralıklarla MERNİS adres değişiklikleri güncellenecektir.

5. İlkokul ve ortaokulun aynı binada sabahçı öğlenci olarak devamettiği okullar ile kademeli ortaokul olan okullardaki 4 üncü sınıfı tamamlayanöğrencilerden adres nedeniyle farklı ortaokula kaydı çıkanlar kontenjan olmasıdurumunda 4 üncü sınıfta öğrenim gördüğü okulun ortaokuluna devamedebilecektir. Okul yöneticileri bu durumdaki öğrencileri e-okul aday kayıtekranından kayıt edebilecektir. Bu şekilde kayıt edilen öğrenciler adresiyleuyumlu ortaokulun aday kayıt ekranından otomatik olarak silinecektir. Diğer taraftankademeli olarak ilkokul/ortaokul olan okulların ilkokul/ortaokul kısmındaki arasınıf öğrencilerinin velilerinin istemesi halinde nakilleri, ikamete uygunmüstakil ilkokul/ortaokula 2 yıl beklenilmeksizin yapılabilecektir.

6. Yurt dışında yaşayan ve yerleşim yeri adresi yurt dışı, diğer adresbilgisi yurt içi olan vatandaşlarımızın çocuklarının kayıtları sistemtarafından diğer adres bilgisine göre yapılacaktır.

7. Parçalanmış ailelerden 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına KarşıŞiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi(ŞÖNİM) 'e kayıtlı ve kadın konukevlerinde kalan vatandaşlarımızın çocuklarıhakkında kesinleşmiş veya geçici velayet kararı ile eğitim tedbir kararı açıkçayazılı olanların kayıt ve nakilleri ŞÖNİM bilgilerine göre yapılacaktır.

8. Yatılı okul, çocuk ıslah evi, yetiştirme yurdu, cezaevi ve öğrenciyurdu gibi yerler diğer adres olarak kaydedilmekte olup buralarda kalan veergin olmayan çocukların kayıt ve nakillerinde diğer adres bilgisi dikkate alınacaktır.Ayrıca koruyucu aileye verilmiş öğrencilerin kayıt ve nakillerinde de koruyucuailenin yerleşim yeri adres bilgisi esas alınacaktır.

9. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler ile aziz şehitlerimizin vemuharip gazilerimizin istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halindeçocuklarının nakilleri, istedikleri resmî okula yapılacaktır.

10. İlgi Yönetmeliğin 17/f maddesi kapsamında sınıf mevcutları 35'igeçmeyecek şekilde kayıt alanı dışından öğrenci alınabilecektir. Bu fıkranınuygulanmasıyla ilgili olarak;

• Her ikisi de çalışan anne babaların çalıştıklarını belgelendirmeleridurumunda çocuklarının anne veya babadan birinin çalıştığı yere yakın okula,

• Farklı okullarda öğrenim gören kardeşlerin birlikte öğrenimgörecekleri okula,

• Eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okula çocuklarının nakilleriyapılabilecektir. Nakiller, Bakanlığımız Bilgi İşlem Grup Başkanlığı YönetimBilgi Sistemleri Şubesi tarafından elektronik ortamda kayıt altına alınmakta velog bilgileri tutulmakta olup mevzuat dışı uygulama yapan okullarınyöneticileri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

11. Velilerimizden herhangi bir ad altında zorunlu bağış talepedilmeyecek, tüm işlemler öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları üzerindenyapılacak, kırtasiyecilik ve bürokrasiyi artırıcı çalışmalar yapılmayacaktır.

Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim öğretime başlamaları içingerekli tedbirlerin

zamanında alınması istendi.


Lütfen www.kamudanhaberler.com adresini gösterin

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET