gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB ÖĞRETMEN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KALVUZU (İŞLEMLERİ)

2011 İl içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak Haziran ve Ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilir. Ağustos ayında yapılacak il içi yer değiştirme işleminden sonra sıra listesinin geçerliliği sona erecektir. 2011 yılına ilişkin izlenecek işlemlere yönelik klavuz MEB tarafından yayınlandı.

13 Mayıs 2011 Cuma 22:21

 
 
İÇİNDEKİLER
(Görmek istediğiniz bölümün başlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.)
1. İLGİLİ MEVZUAT ... 4
2. İLKELER . 4
3. GENEL AÇIKLAMALAR  4
4. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER . 6
4.1. Başvuru  6
4.2. Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar .. 6
4.3. Yer Değiştirme İşlemleri . 6
5. ALAN DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER .. 6
6. YENİ AÇILAN EĞİTİM KURUMLARINA ATAMA  7
7. BAŞVURU YERLERİ VE SÜRESİ . 7
8. BAŞVURU FORMU .. 7
8.1. Bilgilerin Kontrol Edilmesi . 7
8.2. Tercihler .. 8
8.3. Onay Süreci ve Takibi  8
8.4. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar .. 9
9. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMALARIN YAPILMASI  9
10. YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI . 9
10.1. Sonuçların Duyurulması . 9
10.2. Görevden Ayrılma ve Başlama İşlemleri  9
10.3. Yer Değiştirme İşleminin İptali .. 9
11. YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER .. 9
11.1. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler  9
11.2. İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler  10
11.3. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler .. 11
12. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ  12
13. İLETİŞİM ADRESLERİ .. 13
(1) İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Başvurulması Gereken İletişim Adresleri .. 13
(2) Fen, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri İle Bilim ve Sanat Merkezlerinin Öğretmenleriyle İlgili Bilgi Edinmek İçin .. 14
(3) Başvuru Ekranları İle Modüller Konusunda Bilgi Edinmek İçin  15
(4) Kılavuz, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin  15
(5) İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin İletişim Adresleri . 16
GENEL AÇIKLAMALAR
3.1. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak Haziran ve Ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilir. Ağustos ayında yapılacak il içi yer değiştirme işleminden sonra sıra listesinin geçerliliği sona erecektir.
3.2. 2011 yılı için 15 Eylül tarihi itibarıyla; bulundukları eğitim kurumunda en az iki yıl süreyle çalışan öğretmenler il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.3. Yer değiştirmelere ilişkin başvuru ve atamalar, EK-1 Takvim’de gösterildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, teknik sorunlar ya da olağandışı durumlar nedeniyle EK-1 Takvim’de değişiklik yapılabilecektir.
3.4. İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin, yer değiştirmeleri için gerekli olan bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında, öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler dikkate alınır. Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışında görevlendirilen öğretmenlerin yer değişikliği isteğinde bulunabilmeleri için görevlendirildikleri tarihten önce bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken süreyi tamamlamış olmaları gerekir (Norm fazlası olup ihtiyaç nedeniyle başka bir eğitim kurumuna görevlendirilenler hariç).
 
Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici görevli olanlar ile aylıksız izinli olanlardan izinlerinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
3.6. Yurt dışında görevlendirilen öğretmenlerden, görev sürelerini tamamladıktan sonra yer değiştirme dönemlerinde yurda dönenler ile yurda döneceklerden görev süresinin 15 Eylül tarihine kadar sona ereceğini belgelendirmeleri ve diğer şartları taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
3.7. Haklarında yapılan soruşturma sonucu ile son iki yılda üst üste olumsuz sicil almış olanların görev yerleri hizmetin gereği olarak değiştirilenler, aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.
3.8. Aile bütünlüğünün bozulmaması için her ikisi de öğretmen olan eşlerin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde, il içinde aynı yerleşim yerlerindeki eğitim kurumları arasında tercihte bulunmak zorundadır. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerleşim yerlerindeki tercihlerine atananlar, eşinin yanına yer değiştirmek isteyen eş görevinden ayrılmaması kaydıyla ataması iptal edildikten sonra özür grubu yer değiştirme döneminde eş durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.9. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden yer değiştirme şartlarını taşıyanların, istemeleri hâlinde ayrı ayrı yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bunlardan farklı yerlere atamaları yapılanlar ile yer değiştirme istemeyen eşler bir sonraki yılın aynı yer değiştirme dönemine kadar eş durumu özründen eşinin bulunduğu yere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır.
3.10. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 6/5/2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
3.11. İl içinde, herhangi bir nedenden dolayı görev yeri değiştirilen öğretmenlerin, atamalarının yapıldığı tarihten sonra ortaya çıkan ve Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen özür durumları hariç olmak üzere aynı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme istekleri dikkate alınmayacaktır. Bu durumda bulunan öğretmenler, takip eden yılın yaz tatili özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.
3.12. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunup, ataması yapılamayan öğretmenler iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Bunlardan iller arası yer değiştirmesi yapılanların, yer değiştirmeleri iptal edilemeyeceğinden il içi atama sıraları iptal edilecektir.
3.13. İl içi isteğe bağlı yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenler, iller arası isteğe bağlı yer değiştirmelere başvuru yapamayacaklardır.
3.14. Bu Kılavuz’da olabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresince duyurulacaktır. Bu husus, ilgililerce takip edilebilecektir.
3.15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
4. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
4.1. Başvuru
Kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden;
 15 Eylül tarihi itibarıyla, bulunduğu eğitim kurumunda en az 2 (iki)yıl süreyle görev yapanlar,
Eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenler ile ilgi (b) Yönetmelik’in 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre tahsis edilen boş öğretmen norm kadrolarında görevli öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın,
 
İl içi yer değiştirmek için başvuruda bulunabileceklerdir.
4.2.Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Aylıksız izinli olarak askerlikte geçirilen süreler (asker öğretmenlik hariç) ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları sebebiyle görev yerleri istekleri dışında (soruşturma sonucu görev yerleri değiştirilenler hariç) idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilecektir.
Bulundukları eğitim kurumunda isteği doğrultusunda alan değişikliği yapılan öğretmenler, alan değişikliğinden önceki süreleri birlikte değerlendirilerek yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.


Kalvuz için upload/2011 Yılı İl İçi Yer Değiştirme Kılavuzu 07_05_2011.pdf tıklayınız.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET