gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB SENDİKA VE PERSONELİ İSTEKLERİNİ ÇALIŞMA RAPORUNDA TOPLADI

Uzman öğretmenlikten hazırlık ödeneğine, şube müdürü ek ödemesinden puan esasına kadar bir çok konu raporda belirtildi.

03 Ağustos 2011 Çarşamba 13:52
MEB Sendika ve Personeli İsteklerini Çalışma Raporunda Topladı

MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI (NİSAN 2011)
KURUM İDARİ KURULU ÇALIŞMA RAPORU
Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu NİsAN 2011 toplantısını 7/05/201 Salı
günü Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK başkanlığında yapmış, Eğitimciler
Birliği Sendikası (EGİTİM-BİR-SEN) Genel Başkanlığı tarafından 13/0412011 tarihli ve
02/614/EBS/492 sayılı yazı ile Bakanlığıza gönderilen öneriler incelenmiş; önerilerin
çokluğu ve merkez teşkilatında birden fazla birimin görev alanına girmesi nedeniyle; Kurulun
Sekretaryasını yürüten Personel Genel Müdürğü Mevzuat Dairesi Başkanğınca bir çalışma
yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurulun ileri bir tarihte
toplarıması kararı alınmıştır. Sekreteryanın çaşmalarını tamamlaması sonucu Kurul
08/07/2011 tarihinde tekrar toplanşr. Yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen temsilcileri EKİM
2009, Nisan 2010 ve Ekim 2010 Çalışma Raporlarında yer alan konulardan sonuçlanmayan
örıerilerin sonuçlandırılması talepleri Kurulca uygun bulunarak gerekli çaşmanın yapılması
konusunda görüş birliğine varılmıştır.
 
Diğer taraftan, NİSAN 2011 Çaşma Raporu aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.
1- Bakanlığımız emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrası kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlerinin, 4/06/2011 tarih ve 27954
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Memurları Kanunun 4 üncü
maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında
çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda değişiklik
yapılmasına dair 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile memur kadrolarına aktarımları
sağlandığından, Özlük ve Sosyal Haklar Bölümünde yer alan sözleşmeli öğretmenlere yönelik
(a), (b), (c), (d) ve (e) sıralarında belirtilen öneriler,
2- "Öğretmelik Kariyer Basamaklarında Yükselme uygulamasına kaynak olan
5204 sayılı Kanun'un bazı maddeleri Anayasa Mahkemesi'nin 21/5/2008 tarih ve Esas
No:2004/83 Karar No: 2008/107 sayılı kararı ile iptal edilmiş olduğundan, daha önce
sınava girerek 60 ve üzeri puan alan ancak kontenjan yetersizliğinden uzman öğretmen
olamayan 17 bin öğretmenimizden birçoğu bu konuya ilişkin dava açmış
bulunmaktadır. Bu öğretmenlerin büyük bir kısmı açtıkları davaları kazanmakta ve
uzman öğretmenlik sertifikası almayı hak etmektedir. Bakanlık, açılan bu davalar
nedeniyle mali yönden büyük bir zarara uğramaktadır. Bu nedenle Öğretmenlik
Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı'na girerek taban puanı aştığı halde
kontenjan sınırlaması nedeniyle uzman öğretmen unvanını alamayan m öğretmenlere
uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenmelidir." önerisinin, uygulamada bu yönde işlem
yapılması nedeniyle
Çalışma Raporuna alınmamıştır.
Diğer taraftan;
1- "Öğretim Yılına Hazırk Ödeneği'nin, "öğretim yılının başladığı ay içinde sadece
öğretmenlere" verilmesine ilişkin sırlama kaldılarak, öğretim yılı içerisinde göreve
başlayan ve sadece öğretmenleri değil, tüm itim çaşanlarını (Hizmetli, Memur, Şef, Şube
Müdür, Eğitim Müfettişi vb.) kapsayacak şekilde düzenleme yapılma, verilen bu ödenek bir
maaş tutarına çıkarılmalıdır." önerisi hakkında Strateji Geltirme Başkanğınca çalışma
başlatılması,
2- "İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri. Şube müdürleri ek
ödeme alamadıkları için idari hiyerarşide ücret dengesizliği yaşanmaktadır. Vekaleten görev
yapan bir şube müdürü ek ödemeden yararlanarak, kadrolu şube müdüründen daha fazla maaş almaktadır, ayrıca vekaleterı görev yapan şube müdürü kadrolu şube müdürüyle aynı ek dersi almaktadır. Eşit işe, eşit ücret ilkesine ve hukuk ilkelerine ayrı olan bu durumun giderilmesi
için gerekli tedbirler alınmalı, 5793 sayılı Yasa ile verilen ek ödeme kapsamına ek ödemeden
yararlanamayan yöneticiler de dahil edilmelidir." önerisi hakkında Strateji Geliştirme
Başkanlığınca çaşma başlatılması,
3- "Yaz nernimde havaların ırı ısınmasından dolayı merkez ve taşra teşkilatındaki
birimlerdeki bürolarda çalışan personel aşırı sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Merkez ve
taşra teşkilatlandaki işyerlerine klima takılmalıdır." önerisi hakkında İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığınca çaşma başlatılması
4- Hizmetli ve memurlarda; gerek il içi gerekse iller arası yer değiştirmelerine ilişkin
usul ve esaslar bir yönetmelikle zenlenerek atama ve yer değiştirme usulü öğretmenlerde
olduğu gibi belli dönemlerde puan esasına göre il içinde valiliklerce ve iller arasında ise
Bakanlıkça yapılacak şekilde düzenlenmesine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğünce
başlatılan çalışmaların bir an önce' sonuçlandırılması
üzerinde görüş birliğine varılmıştır.
Ayrıca,
1- "Öğretmenliğin yıpratıbir meslek olması nedeniyle, bazı meslek gruplarında
olduğu gibi, yasalarca belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenlerine meslek güçlüğü
zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri halinde erken
emeklilikleri sağlanmadır."
önerisi ise Yüksek İdari Kurulunda görüşülecek konular arasına alınması için Makama
arz edilmesi konusunda rüş birliğine varılmıştır.
Bu Çaşma Raporu Bakanlık Makamına sunulmak ve itimciler Birliği Sendikası
(EGİTİM-BİR-SEN)'e gönderilmek üzere iki örnek halinde düzenlenmiş ve Kurum İdari
Kurulu Üyelerince imza altına alınmıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET