gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRENCİ AFFI 2014 TORBA YASA AYRINTILARI

Üniversite öğrencilerine 6569 sayılı Kanun ile gelen affın ayrıntıları.

16 Aralık 2014 Salı 00:50
ÖĞRENCİ AFFI 2014 TORBA YASA AYRINTILARI

ÖĞRENCİ AFFI 2014 TORBA YASA AYRINTILARI


26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6569 sayılı Kanun ile üniversite öğrencilerine af geldi. Kanunun GEÇİCİ MADDE 68.'de Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekleri öngörüldü.


Geçici Madde 58'de ise;

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2011-2012 eğitim- öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içinde başvuranlardan durumu kurumlarınca uygun bulunanlar 2010-2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde eğitim-öğretime başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun kurumları ile ilişiği kesilenler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki kontenjan sınırlaması olan eşdeğer bölümlere, kontenjan sınırlaması olmayan diploma programlarında ise istedikleri bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.


Öğrenciler aftan yararlanabilmek için üniversitelerine üniversitelerince belirlenen tarihler arasında (Genellikle 2014-2015 Bahar Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler için Son Başvuru Tarihi: 23 Ocak 2015, 2015-2016 Güz Yarıyılında öğrenim görmek isteyenler için Son Başvuru Tarihi: 25 Nisan 2015) başvurarak dilekçe vermeleri gerekiyor.


GENELLİKLE KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1.Lise Diploması aslı (Diplomanın aslını kaydı silinip dosyasından alınmışsa .)

2.Önlisans Diploması aslı (DGS sonucu yerleşip kaydı silinen öğrencilerden Önlisans diplomasını almışsa)

3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)

4-Transkript (İlişiği kesildikten sonra başka bir üniversitede öğrenim görmüşse )

4, Terör suçundan hüküm giymediğine dair belge

4.İlgili döneme ait katkı payı (Normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden) / öğrenim ücreti.

5.Son altı ayda çekilmiş, vesikalık fotoğraf (2 adet)

6-1992 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek öğrencilerden Askerlik Şubelerinden alınan askerlik durumunu belirtir belge

7- Lisans programlarına kayıt yaptıracaklar için başka bir üniversitenin lisans programında (açık öğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair, Ön lisans programlarına kayıt yaptıracaklar için başka bir üniversitenin ön lisans programında (açık öğretim-uzaktan eğitim hariç) öğrenim görmediğine dair yazılı beyanı. 


K:Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi

KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET