gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program) kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamaküzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

17 Ağustos 2013 Cumartesi 06:58
OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Kararın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülecek Okul Sütü Programı (Program) kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla, 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamaküzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esasların belirlenmesidir.

(2) Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.

Miktar, takvim, üretim ve sevkiyat

MADDE 2  (1) Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda her öğrenciye, bu maddede belirtilen esaslarçerçevesinde haftada 3 gün, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılır.

(2) Program doğrultusunda dağıtılacak sütün temini ve dağıtım takvimi, her eğitim ve öğretim yılı için 7 ncimadde kapsamında çıkarılacak tebliğle belirlenir.

(3) Program süresince yapılacak okul sütü sevkiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecekkriterlere uygun olarak yapılır.

(4) Okul sütü sevkiyatları, il içinde, il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılır.

(5) UHT içme sütü17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gıdaİşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilir.

Görev, sorumluluk ve organizasyon

MADDE 3  (1) Bu Karar kapsamında;

a) Programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

b) Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi ve/veya ettirilmesi ve uygunşartlarda tüketiminin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı,

c) Program uygulama döneminde öğrencilerin süt tüketim alışkanlıklarındaki değişikliklere ve uzun dönemde gelişmelerine ilişkin çalışmaların yapılması, incelenmesi ve sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşılmasından Sağlık Bakanlığı,

sorumludur.

(2) Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından Program dışında tutulur.

(3) Program süresince okul sütünün teslim alınması, depoda muhafazası ve tüketimi ile içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek öğrenci bilgilerinin e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanır.

(4) Dağıtılacak UHT içme sütü, yurt içinde üretilen çiğ sütten Türk gıda mevzuatına uygun olarak elde edilir ve ambalajınışekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

(5) İllerde; milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu İl Okul Sütü Komisyonu kurulur. İl Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapar ve sekreteryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülür.

(6) Dağıtılacak okul sütlerinin üretiminden tüketimine kadarki aşamalarında, Türk gıda mevzuatı ile ihale teknikşartnamesine uygunluğunun denetimi il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince yapılır.

(7) Teknik şartnameye uygun olduğu halde çeşitli nedenlerle (okulların kayıtlı öğrenci sayılarındaki değişiklik,öğrenci devamsızlığı, resmi tatil, hava koşulları, mahalli düzeyde eğitime geçici olarak ara verilmesi ve benzeri) dağıtımıyapılamayan sütler İl Okul Sütü Komisyonlarınca, öncelik veli izni olan diğer kurumlardaki öğrenciler olmak üzere mahallinde değerlendirilir.

Eğitim ve tanıtım

MADDE 4  (1) Programın tanıtımı, iletişim stratejisinin belirlenmesi ve Programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

(2) Program için gerekli eğitim ve tanıtım etkinlikleri ile materyallerinin temini, dağıtımı, yayım ve iletişim faaliyetleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılır.

Finansman ve ödemeler

MADDE 5  (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanır.

(2) Okul Sütü Komisyonu tarafından uygun görülerek kabul edilen sütlere ilişkin olarak, 7 nci madde kapsamında çıkarılacak tebliğde belirtilecek süreler içinde Valiliklerce düzenlenecek onaylı muayene ve kabul tutanağıyazıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına gönderilir. Ödemeler, söz konusu tebliğde belirtilecek esaslarçerçevesinde, muayene ve kabul tutanaklarına istinaden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanacak icmallere göre yapılır.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 6  (1) Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, Programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alır.

(2) Haksıödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulur.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 7  (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar; Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının uygun görüşü üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET